BIO

Urodzony 27 lipca 1940 we Wrocławiu w rodzinie robotniczej; syn Helmuta Herbsta i Irmgard ze Szlagowskich. Do szkoły uczęszczał w Wałbrzychu. W 1959 został członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej. W 1961 pracował jako księgowy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych, kontynuując naukę w liceum dla pracujących. Po zdaniu matury w 1962 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.); należał w tym czasie do Związku Studentów Polskich (ZSP). W 1962-63 był związany z klubem literackim Vade-mecum, w którym pełnił funkcję kierownika sekcji młodych twórców; pracował także w studenckim radiu oraz był kierownikiem literackim studenckiego teatru Riposta. Debiutował w 1964 wierszami opublikowanymi w almanachu poetyckim Arka, wydanym przez ZSP we Wrocławiu. W 1964-69 był współredaktorem stałej rubryki pt. Kolumna studencka we wrocławskiej „Gazecie Robotniczej”. W 1964 założył czasopismo studenckie „Agora” i prowadził je jako redaktor naczelny do 1969; na łamach pisma publikował od 1966 liczne wiersze, recenzje teatralne i literackie oraz przekłady z literatury niemieckojęzycznej. W 1966, wraz z innymi pracownikami pisma, założył grupę literacką Agora, która była m.in. współorganizatorem pięciu Ogólnopolskich Turniejów Poezji Zaangażowanej i I Ogólnopolskiego Sympozjum Młodej Krytyki Literackiej (1970). Po uzyskaniu magisterium w 1967 i rocznym stażu w Katedrze Filologii Polskiej UWr. został w 1968 asystentem; był opiekunem naukowym Koła Naukowego Polonistów. W 1968 otrzymał stypendium naukowe im. T. Mikulskiego, przyznawane przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Wrocławia za prace naukowe z zakresu kultury Wrocławia i Dolnego Śląska. W 1969 został sekretarzem naukowym Wydawnictw UWr. W tymże roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Klubu Młodych przy Oddziale Wrocławskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1969 kierował działem literackim „Konfrontacji”. Współpracował też jako autor z czasopismami: „Poglądy” (1967-68), „Nadodrze” (1968-78). W 1970 został członkiem PZPR. W 1971 otrzymał stypendium im. T. Borowskiego, przyznawane przez Komisję Młodzieżową przy Zarządzie Głównym ZLP. W tymże roku został członkiem ZLP. Ożenił się z Leokadią Wysocką. W 1975 doktoryzował się na UWr. na podstawie pracy pt. Studenckie czasopisma literackie lat 1945-1958, napisanej pod kierunkiem prof. Czesława Hernasa, i otrzymał stanowisko adiunkta. Kontynuował też twórczość literacką, ogłaszając wiersze, recenzje literackie oraz tłumaczenia wierszy autorów niemieckich i austriackich na łamach „Głosu Ludu” (1972-77), „Konfrontacji” (1972-77), „Gazety Robotniczej” (1973-75; tu redagował też dodatek literacki pt. „Ex libris”) oraz „Sigmy” (1973-77). Od 1976 współpracował z Komitetem Obrony Robotników (KOR). W 1978-87 wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Literatury Ludowej”. W 1980 był doradcą Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych (NSZZ) „Solidarność” w regionie dolnośląskim. W grudniu tegoż roku został prezesem Oddziału Wrocławskiego ZLP. Wiersze, artykuły i recenzje literackie publikował na łamach wydawanych poza cenzurą czasopism: „Puls” (1980) i „Zapis” (1978, 1981), „Solidarność Dolnośląska” (1980-81; tu też pod kryptonimami: lh, (lh), (lot)), „Afront” (1982), „Replika” (1982), „Wezwanie” (1982), „Póki my żyjemy” (1983), „Promieniści” (1984), „Przegląd Polityczny” (1984), „Sumienie” (1986) i „Kontur” (1989). Jesienią 1981 podpisał Deklarację założycielską Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany, następnie osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie zaczął tracić wzrok. Po zwolnieniu z więzienia w maju 1982 wielokrotnie odmawiano mu wydania paszportu, uniemożliwiając wyjazd na leczenie za granicą (wyjechał dopiero w 1987). Kontynuował prace naukowe, m.in. koordynował badania nad kulturą studencką oraz recepcją futuryzmu w literaturze polskiej (w ramach problemu węzłowego 11.1). W 1983 stworzył we Wrocławiu i następnie redagował niezależne czasopismo „Obecność”, w którym publikował też liczne wiersze i artykuły literackie (1983-85, 1987). Utwory prozatorskie i poetyckie ogłaszał w tym czasie na łamach czasopism emigracyjnych, m.in. paryskiej „Kultury” (1980, 1982) oraz londyńskiego „Tygodnia Polskiego” (1982), a także w „Cross Currents” (Ann Arbor, 1984) i „Kontakcie” (Paryż, Bruksela, Londyn, 1984). Należał do działaczy funkcjonującego w podziemiu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Komitetu Kultury Niezależnej we Wrocławiu. W 1985-86 ponownie był więziony. W 1986 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Norweskich za twórczość i działalność społeczną. W 1987 przebywał na intensywnym leczeniu w Niemczech; jednocześnie pełnił tam funkcję przedstawiciela NSZZ „Solidarność”. W maju 1989 był aktywnym działaczem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, zaangażowanym w akcje polityczno-propagandowe związane z wyborami do sejmu i senatu. W tymże roku został współzałożycielem Towarzystwa im. E. Stein we Wrocławiu. W 1990 objął kierownictwo rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce. W 1997 za działalność społeczną i literacką został wyróżniony Śląską Nagrodą Kulturalną (Schlesischen Kulturpreis), przyznawaną przez władze Dolnej Saksonii. Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką im. J. Krasickiego za działalność polityczną w Związku Młodzieży Socjalistycznej (1969), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977) oraz Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, przyznanym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1988). Zmarł 27 kwietnia 2000 we Wrocławiu; pochowany tamże na Cmentarzu Grabiszyńskim.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) z okazji 30. rocznicy powstania KOR).

Twórczość

1. Pejzaże. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 71 s.

2. Przypisy do człowieka. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 59 s.

3. Listy w sprawie wiary i nadziei. [Wiersze]. Wrocław: Agora 1979, [28] s. Biblioteka „Agory, t. 6.

4. Rdza na trąbce. [Wiersze]. Wrocław: Wyzwolenie* 1979, 65 s. Biblioteka „Agory, t. 11.

5. Listy z podróży. [Wrocław]: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt* [1981], 31 s.

6. Wyznania. [Wiersze]. Wrocław: Świt* 1981, 25 s.

7. Polska więzienna. Dziennik liryczny pisany od 16 lutego do 6 czerwca 1982 r. w Strzelcach Opolskich, Nysie, we Wrocławiu. Internowanym i skazanym. [Warszawa:] Adsum* [1983], 64 s. Wyd. inne: [wyd. 2 Kraków: b.w.* 1982, 24 s.]; Wrocław: Literacka Oficyna Niezależnych Twórców* 1982.

Zawartość

Od strony 45 zawiera: Grypsy do przyjaciół i prof. Cz. Hernasa.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Wrocławskie czasopisma studenckie z lat 1945-1966. Acta Universitatis Wratislaviensis 1968 nr 95 s. 255-292 [z Bibliografią wrocławskich czasopism studenckich z lat 1945-1966].
Wrocławskie czasopisma studenckie z lat 1967-1970. Cz. II. Acta Universitatis Wratislaviensis 1971 nr 150 s. 205-234.
Wrocławskie czasopisma studenckie; Środowiskowe czasopisma społeczno-kulturalne lat 1956-1958 („Kontrasty”, „Wyboje”, „Poglądy”, „Uwaga”); „Od Nowa. W: Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970). Warszawa 1975 s. 179-196; 231-250; 251-259.
Wrocławskie czasopisma studenckie; „Sigma. W: Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976). Warszawa 1977 s. 155-166; 249-258.
Problematyka literacka na łamach „Studenta” w latach 1967-1976. Integracje 1980 nr 10 s. 81-87.

Prace redakcyjne

1. Konfrontacje literackie 1974. Suplement do „Konfrontacji” – 1971. [Red.] L. Herbst. [Wrocław] Zarząd Wojewódzki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu [1975], 57 s.
2. Artykuły programowe awangardy krakowskiej; T. Peiper: Wybór tekstów. Przygotował L. Herbst. Wrocław: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 1976, [42] k. Teksty do ćwiczeń. Seria A. Literatura, z. 14. Wyd. 2 tamże 1985.
3. Awangarda krakowska 1924-1930. Wybór poezji. [Wybór tekstów:] L. Herbst. Wrocław: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 1976, [38] k. Teksty do ćwiczeń. Seria A. Literatura, z. 13. Wyd. 2 tamże 1985.
4. Poezja „Lauru Arki. Bibuły młodych twórców. Red.: L. Herbst. [Wrocław:] Biuro Wydawnicze Akademickiego Ośrodka Teatralnego „Kalambur 1976, 78 s.
5. Artykuły programowe awangardy krakowskiej. J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek. Przygotował L. Herbst. Wrocław: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 1977, 79 s. Teksty do ćwiczeń. Seria A. Literatura, z. 15. Wyd. 2 tamże 1984.
Wybór tekstów z zakresu teorii poezji i krytyki poezji współczesnej.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Konsekwentnie spychać pod ziemię. [Rozm.] L. Isakiewicz. Nowy Wyraz 1981 nr 7 s. 94-102.
Losy jednego pokolenia. Wywiad z L. Herbstem. [Rozmowa redakcyjna]. „Nowy Dziennikdod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 1987 nr z 26 III.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Jastrzębski).

Ogólne

Artykuły

[K. Kaszper] Antyk Wariusz: Ufać czy kontestować – dylematy poezji Lothara Herbsta. Głos Ludu 1975 nr 17.
A.K. Waśkiewicz: Lothar Herbst. Nowy Medyk 1978 nr 13.
A. Stach: W ojczyźnie dwóch języków. Kultura 1997 nr 3.
R. Gawłowski: Puste miejsce; J.B. Kos: Wrocławianin; A. Zawada: Lothar. Pomosty 1999/2000 [t.] 4/5.
R. Bubnicki: Wrocławianin z Breslau. Lothar Herbst. Rzeczpospolita 2000 nr 100.
A. Stach: Lothar Herbst. Kultura 2000 nr 6.
A. Zawada: Lothar Herbst. „Nowy Dziennikdod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 2000 nr z 12 V.

Pejzaże

S. Balbus. „Życie Literackie1971 nr 1.
A. Biskupski: Na początku było „nie. W tegoż: Nie tylko przeciw metaforze. Łódź 1973.

Przypisy do człowieka

T. Nyczek: Krajobrazy wewnętrzne. Życie Literackie 1971 nr 32.
A. K. Waśkiewicz: Zagubieni w popiele. Nadodrze 1972 nr 1.
E. Puzdrowski. „Poezja1972 nr 7.