BIO

Urodzony 16 lipca 1923 w Warszawie; syn Jana Teodora Hausbrandta, inżyniera leśnika, i Stanisławy z Berków. Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. M. Reja w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie. Kontynuował naukę na tajnych kompletach, a od 1943 po zdaniu matury studiował prawo na działającym tajnie Uniwersytecie Warszawskim (UW). Od 1944 należał do Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim (zgrupowanie „Żywiciel”, kompania „Żbik”). Po upadku powstania przebywał pod Częstochową. Od lutego 1945 współpracował z czasopismem „Częstochowski Głos Narodu” i równocześnie pełnił funkcję zastępcy kierownika Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Częstochowie. W sierpniu tegoż roku powrócił do Warszawy i pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Później był wicedyrektorem Biura Zarządu Głównego Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej (1946) oraz wicedyrektorem Agencji Teatralnej i Filmowej ZAiKS (1947-50). W 1946 ożenił się z Ludmiłą Goetzen, biologiem (później profesorem botaniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; rozwiedzeni). Równocześnie kontynuował studia na UW i w 1949 uzyskał magisterium. W tymże roku wstąpił do Związku Zawodowego Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej i w 1950 objął stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Prasy i Propagandy Centralnego Komitetu; w 1953 (już po przekształceniu w 1951 związku w Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, SDP) zrezygnował z członkostwa w tej organizacji. W 1950-52 współpracował jako dziennikarz z bydgoskim „Ilustrowanym Kurierem Polskim” i warszawskim „Kurierem Codziennym”. W 1952-53 był ze względów politycznych represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przez rok więziony w Warszawie (zrehabilitowany w 1956). W 1954 pracował w Zespole Adwokackim, a do 1955 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF). W 1959 założył miesięcznik Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute, ITI) pt. „Le Théâtre en Pologne” („The Theatre in Poland”) i do 1971 był jego redaktorem naczelnym (do 1967 wraz z Edwardem Csató); publikował tu także w 1959-73 artykuły na temat teatru. W 1959 został zastępcą dyrektora Teatru Komedia w Warszawie, a w 1961 – Teatru Ateneum, w 1962 objął stanowisko kierownika literackiego tego Teatru (do 1969). Od 1960 był członkiem ITI. Za debiut krytyczny uważał artykuł pt. Tani mecenat, opublikowany w 1961 w piśmie „Teatr” (nr 21), z którym współpracował także w latach następnych. Nadto liczne artykuły, recenzje teatralne, szkice i felietony ogłaszał m.in. w czasopismach: „Polityka” (1964-69, 1972), „Kultura i Ty” (1966-81; tu od 1967 stałe felietony w rubryce pt. Bliżej teatru), „Życie Literackie” (1967-75, 1981-82), „Widnokręgi” (1969-85; tu stałe felietony w cyklu pt. Spotkania teatralne, a od 1970: Teatr), „Express Wieczorny” (w 1971-75 stałe recenzje teatralne), „Odra” (1973-79), „Kultura” (1976-81). W 1966 ożenił się z Ireną Bołtuć, tłumaczką, krytykiem teatralnym. Od 1968 należał do Towarzystwa Kultury Teatralnej. W 1971 został członkiem Association Internationale des Critiques de Théâtre oraz (ponownie) SDP. Za publikacje dotyczące teatru otrzymał Nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej SDP (1976). W 1976-77 był konsultantem literackim Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. W 1977-80 wykładał w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1979 należał do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W latach osiemdziesiątych nadal ogłaszał felietony m.in. w czasopismach „Teatr” (m.in. w 1987 cykl pt. Mondo cane) i „Widnokręgi” (m.in. w 1989 cykl pt. W kręgu kultury). W 1980-81 redagował biuletyn informacyjny SPATiF-u i Związku Artystów Scen Polskich. W 1985 przeszedł na emeryturę. W tymże roku nawiązał stałą współpracę z krakowskim miesięcznikiem „Zdanie”. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od marca 1992 do stycznia 1993 współpracował jako recenzent teatralny z dziennikiem „Nowy Świat”. Z końcem 1992 rozpoczął też współpracę z Redakcją Polską Radia Wolna Europa jako autor felietonów teatralnych. W 1996-2000 (z przerwami) zamieszczał artykuły i recenzje teatralne w piśmie „Pokaz”. Zmarł 24 marca 2004 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Twórczość

1. Alfabet czyli kariera pana Omikrona. [Komedia w 3 aktach]. Powst. przed 1964.

Informacja: „Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki1964 nr 5 s. 16-17.

2. Akcja śmietnik. [Komedia]. Powst. przed 1965.

Informacja: „Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki1965 nr 4 s. 15.

3. Idziemy do teatru. [Współautor:] B. Bartoszewicz. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych 1966, 176 s.

Zawartość

Zawiera felietony o tematyce teatralnej.

4. Polska publiczność teatralna w liczbach. 1946-1967. Powst. ok. 1970. Rękopis. Druk fragmentów pt. Demografia publiczności teatralnej w Polsce. W: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego. Wrocław 1978 s. 285-330.

Przekłady

angielski

Polish theatrical audiences in figures. 1946-1967. [Przeł.] L. Szwajcer. Warsaw: The Polish Centre of the International Theatre Institute 1970, 64 s. Dod. do „Le Théâtre en Pologne”.

5. Teatr...? Rozmyślania w antraktach. [Przedmowa:] J. Kosiński. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych 1970, 316 s.

Studium z zakresu teorii sztuki teatralnej.

6. Obcym wstęp wzbroniony. [Powieść]. Powst. ok. 1973. Druk: Warszawa: Czytelnik 1981, 390 s.

Informacja: M. Jodłowski. „Odra1982 nr 11 s. 101.

7. Rozmowy z ludźmi teatru. Inscenizatorzy. Noty biograficzne: B. Frankowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 261 s.

Zawartość

Zawiera Przedmowę oraz wywiady z B. Korzeniewskim, K. Skuszanką i J. Krasowskim, J. Szajną, H. Tomaszewskim, K. Swinarskim, L. Zamkow, E. Axerem, A. Hanuszkiewiczem, J. Jarockim.

8. Tomaszewski – pantomima. [Monografia]. Oprac. graficzne: J. Wilkoń. Warszawa: Interpress 1974, [88] k.

Przekłady

angielski

Tomaszewski's Mime Theatre. Warsaw 1975; New York 1977.

francuski

Tomaszewski – le théâtre de pantomime. [Przeł.] G. Leider. Varsovie 1975.

niemiecki

Das Pantomimentheater Tomaszewskis. [Przeł.] B. Ostrowska. Warschau 1975.

9. Aktorzy. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 181 s.

Zawartość

Zawiera szkice dot. sztuki aktorskiej: Aktor: Jaki to zawód?; Zaczęło się od aktora; Fundament teatru. – Od Tespisa do Holoubka: Hypokrites; Istrio = histrio; „Istriones sunt ioculatores”; Złoty wiek; Gorset panny Clairon; Komedianci i aktorowie; Cyrk olimpijski i gwiazdy; Wielka reforma; Nasz wiek XX. – Rzemieślnik, kapłan czy artysta?: Warunki; Terminator i student; Na czym to polega?; Cena sukcesu; Zarobki; Między sobą, czyli społeczność sprzeczności. – Dzień jak co dzień: Doba ma tylko dwadzieścia cztery godziny; W teatrze; W studio i w plenerze; Rodziny i rody; Co nam zostało z tych lat.

10. Krzesełka lorda Blotton. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 227 s.

Autor podpisany: Lena Toster.

11. Zofia Kucówna. Szkic do portretu aktorki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1977, 114 s.

12. Bliżej teatru. [Powieść]. Kultura i Ty 1978 nr 1-11.

13. Elementy wiedzy o teatrze. [Podręcznik]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1982, 235 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1990.

14. Teatr w społeczeństwie. [Podręcznik]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1983, 119 s.

15. Teatr jest światem. [Współautor:] G. Holoubek. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 253 s.

Zawartość

Zawiera rozważania dot. teorii sztuki teatralnej: I. Dialog o genezie; II. Bóg zstąpił na scenę; III. Rola i jej granice; IV. Wielość czasu; V. Przestrzeń; VI. E pur si muove; VII. Szczególny przypadek świadomości losu; VIII. Na początku było słowo...?; IX. Ultima ratio; Postscriptum.

16. Kulisy kulis. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 188 s.

Zawartość

Zawiera szkice dot. sztuki teatralnej: Kulisy?; 1. Co jest grane?; 2. Wehikuł czasu i przestrzeni: A. Gdzie; B. Kiedy; 3. Ruch to życie; 4. Umowa mikrospołeczna; 5. Tradycja z długą i krótką brodą; 6. Porzucić własną skórę...; 7. ...i pozostać sobą; 8. Wielooka bestia; 9. Ten trzeci; 10. Praca nad rolą; 11. Pułapki złudzeń; 12. Bardziej być; 13. Zetlałe sztandary awangardy; 14. Brutalna prawda: trzeba żyć!; 15. Problem jaj; 16. Warsztat; 17. Po prostu: bliżej; 18. Horoskop z bezgwiezdnego nieba.

17. Podnieść kurtynę. Warszawa: Iskry 1989, 394 s.

Zawartość

Zawiera szkice dot. sztuki teatralnej: I. Krzesełka lorda Blotton; II. Co z tą kurtyną?; III. Między ołtarzem a garażem; IV. Zdarzenie – zderzenie; V. Szkoła wymowy; VI. Powietrzne przestrzenie; VII. Tempus fugit; VIII. E pur si muove...; IX. Mim i mimika; X. Theos apo mekanes; XI. Wolna okolica; XII. Mehr Licht!; XIII. ...głucho wszędzie; XIV. Złota triada teatru; XV. Szanowna Publiczności! XVI. Aktorowie i artyści; XVII. Być czy grać?; XVIII. Chudy literat; XIX. Sługa dwóch panów? XX. Kupię sedesy; XXI. Kocia muzyka; XXII. Świątynia, burdel czy geszeft?; XXIII. Katharsis; XXIV. W trybach świata; XXV. Kto i po co?

18. Filozofia pod psem. [Powieść]. [Autorzy:] A. Hausbrandt i Brysio. Posłowie: T. Zaniewska. Białystok: Trans Humana 2002, 185 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Teatr Polski Ludowej w liczbach. Pamiętnik Teatralny 1970 z. 1-2 s. 108-146.
Człowiek teatru. W: Lekcja teatru Tadeusza Kudlińskiego. Kraków, Wrocław 1984 s. 10-29;.
Publiczność teatralna w PRL – refleksja statystyczna. Dialog 1984 nr 7 s. 128-142.

Adaptacje

F. Dostojewski: Białe noce. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1963.
Autor adaptacji podpisany: Jan Zalewski.
J. Zawieyski: Krzyk w próżni świata. Adaptacja: J. Bołtuć i A. Hausbrandt. Telewizja Polska 1967.
J. Z. Kędzierski: Dwaj panowie w pubie. [Monodram]. Adaptacja: A. Hausbrandt. Telewizja Polska 1971.
A. Strug: Żółty krzyż. Adaptacja pt.Sprawa Evy Evard”: A. Hausbrandt. Telewizja Polska 1972. Druk: „Teatr Polskiej Telewizji” 1972 nr 2 s. 47-76.
G. Boccaccio: Dekameron. Adaptacja pt.... i Dekameron”: A. Hanuszkiewicz i A. Hausbrandt. Prapremiera: Warszawa, Teatr Narodowy 1980.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

Ogólne

Artykuły

S. Bratkowski: Teatr lekarstwem na absurd. „Rzeczpospolitadod. Plus Minus 2004 nr 80.

Teatr...?

M. Fik: O pożytku rozmyślań w antraktach. Kultura i Ty 1971 nr 4.

Obcym wstęp wzbroniony

J. Termer. „Polonistyka1982 nr 4.

Rozmowy z ludźmi teatru

A. Okońska. „Przegląd Humanistyczny1975 nr 1.

Zofia Kucówna

Z. Greń: Legenda. Życie Literackie 1977 nr 35, przedruk w tegoż: Teatr zamknięty. Kraków, Wrocław 1984.

Elementy wiedzy o teatrze

G. Sinko: Ciekawy podręcznik i dobra lektura. Teatr 1983 nr 5.
W. Żardecki. „Nowa Szkoła1990 nr 10.

Teatr w społeczeństwie

J. Feusette: Podręcznik dosyć dowolny. Opole 1983 nr 11.
G. Sinko: Teatr a życie – niezbędne wprowadzenie. Teatr 1983 nr 12.

Teatr jest światem

M. Dębowski: Jeszcze jeden „Paradoks”?Zdanie1987 nr 7/8.
M. Dziewulska: Publiczność aresztowana. Res Publica 1987 nr 6.
T. Kubikowski: Hermes, Hausbrandt, Holoubek. Dialog 1987 nr 9.