BIO

Urodzony 24 listopada 1895 w Zbarażu; syn Adama Hartleba, inspektora szkolnego, i Antoniny z Gołębiowskich; brat Kazimierza Hartleba, historyka. Uczęszczał do VIII Gimnazjum we Lwowie. W 1912 otrzymał świadectwo dojrzałości i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Lwowskim. Był stypendystą i współpracownikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 wstąpił do Legionów Polskich i walczył w jednostkach liniowych. Debiutował w 1916 anonimowo wydanym tomem pt. Opowieści żołnierskie, do którego weszły opowiadania napisane podczas pobytu w szpitalu polowym. W 1918-19 był adiutantem gen. Władysława Sikorskiego na froncie lwowskim. Służbę wojskową łączył z pracą publicysty i korespondenta wojennego; publikował m.in. opowiadania w „Wiarusie” (1919). W 1920 wznowił studia z zakresu filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i po dwóch latach uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie pracy Estetyka Jana Kochanowskiego. Cz. I. Stosunek poety do sztuki plastycznej. W tym czasie został członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (skarbnik w 1922/23). Ogłaszał artykuły w gazetach lwowskich, m.in. w „Gazecie Porannej i Wieczornej” oraz „Wieku Nowym”; równocześnie kontynuował badania naukowe. W 1922 przeprowadził się do Warszawy, gdzie kierował biurem prasowym w Prezydium Rady Ministrów, a następnie objął stanowisko sekretarza W. Sikorskiego, najpierw jako premiera (do 1923), a potem jako ministra spraw wojskowych (1924-25). W następnych latach zajął się wyłącznie pracą naukową, specjalizując się w zakresie literatury renesansu i baroku. W 1927 habilitował się, przedstawiając rozprawę pt. Nagrobek Urszulki. Studium o genezie i budowie «Trenów» Jana Kochanowskiego i objął katedrę historii literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył podróże naukowe do Włoch i Francji. Wyniki swoich prac publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim” (1925/26-1927, 1929-1930) i „Ruchu Literackim” (1926-30). Równocześnie kontynuował współpracę z pismami warszawskimi, m.in. z „Kurierem Polskim” (1927-28, 1930), w których obok prac literackich zamieszczał również artykuły publicystyczne. Pracował nad monografią Stanisława Wyspiańskiego. Zmarł 1 maja 1935 w Otwocku.

Twórczość

1. Opowieści żołnierskie. Lwów: Lwowska Delegacja NKN [Naczelnej Komisji Narodowej] 1916, 48 s.

Wydanie anonimowe.

Zawartość

Na wołyńskiej ziemi; Podjazd; Z rozkazem. Wspomnienie z jesieni 1915 r.; Śmierć legionisty. (Obrazek szpitalny).

2. Estetyka Jana Kochanowskiego. Cz. I. Stosunek poety do sztuki plastycznej. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie 1923 Dział I t. 1 z. 7 s. 229-360; odbitka: Lwów 1923, 132 s.

Praca doktorska.

3. Nagrobek Urszulki. Studium o genezie i budowie „Trenów” Jana Kochanowskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1927, 158 s.

Praca habilitacyjna.

4. Uwagi o lekturze obowiązkowej. (W związku z egzaminami magisterskimi). Warszawa: Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 1930 [antydatowane: 1929], XX s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O filozofii i dzbanie Piasta Dantyszka. Pamiętnik Literacki 1925/1926 s. 252-271.
Początki poezji barokowej w Polsce. W: Studia staropolskie. [Kraków] 1928 s. 465-501.
Domenico Mora. Na marginesie wileńsko-włoskiego „Rycerza” z 1589 r. W: Pamiętnik III Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie. Lwów 1929 s. 91-108.
Magister Barbatus” Joannis Cochanovii. Pamiętnik Literacki 1930 z. 2 s. 270-278.
O narodzinach „Sobótki” pierwszej sielanki polskiej. Silva Rerum 1930 z. 4/7 s. 95-102.
Życie i sztuka w „Sielankach” Szymonowicza. Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Wydziału I 1930 z. 1/6 s. 19-51.
Jan Kochanowski i włoskie Cinquecento. W: Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego. Kraków 1931 s. 215-253.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 9. Wrocław 1960-1961 (B. Nadolski).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

S. Łempicki: Śp. Mieczysław Hartleb. Pamiętnik Literacki 1935 z. 3/4; przedruk w: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Warszawa 1964.
F.R. Siedlecki: Śp. Mieczysław Hartleb. Wiadomości Literackie 1935 nr 24.

Estetyka Jana Kochanowskiego

A. Brückner. Przegląd Warszawski 1924 nr 32.
I. Chrzanowski. Rzeczpospolita 1924 nr 222.
P. Rybicki. Pamiętnik Literacki 1924/1925.

Nagrobek Urszulki

J. Krzyżanowski. Przegląd Współczesny 1927 t. 21 nr 62.
T. Sinko. Ruch Literacki 1927 nr 5.