BIO

Urodzony 9 września 1871 w Wiedniu; syn Feliksa Hahna, nauczyciela gimnazjalnego, później inspektora kolei we Lwowie, i Kazimiery z domu Lorenz. W 1982-89 uczęszczał do Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, a następnie do 1893 studiował filologię klasyczną i polską na Uniwersytecie Lwowskim. Debiutował w 1891 artykułem Mniemana rocznica, opublikowanym anonimowo w „Kurierze Lwowskim” (nr 335); w 1892 ogłosił w „Ateneum” pierwszą pracę naukową pt. Kilka przyczynków do pism Szymona Szymonowicza. «Castus Joseph» (t. 4 s. 557-564). Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel gimnazjalny języka polskiego, łaciny i greki we Lwowie (1893-96), w Kołomyi (1896-99) i ponownie we Lwowie w Gimnazjum im. S. Staszica (do 1924). Równocześnie zajmował się pracą naukową w zakresie filologii klasycznej i polskiej oraz bibliografii i edytorstwa. Publikował liczne rozprawy, artykuły i recenzje w pismach naukowych, ogólnokulturalnych i dziennikach; współpracował stale od 1894 z miesięcznikiem „Eos” (do 1899), „Kwartalnikiem Historycznym” (do 1901), „Muzeum” (do 1912). W 1985 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Num Plutarchus in «Vitis» suis componendis ante oculos Aristotelis «Athenaion politeian» habuerit. Od 1898 był członkiem, a w 1899-1903 sekretarzem Towarzystwa Filologicznego we Lwowie, a od 1902 członkiem korespondentem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W 1901-02 uzupełniał studia na uniwersytetach w Berlinie i w Wiedniu. W 1905-28 był wiceprezesem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1906 habilitował się na podstawie rozprawy Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku, a w następnym roku został docentem historii literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim; prowadził też wykłady z bibliologii, teorii bibliografii, bibliotekarstwa. W 1910 był organizatorem Zjazdu Historyczno-Literackiego im. J. Słowackiego we Lwowie. W 1911 został współpracownikiem Komisji do Badań w Zakresie Historii Literatury i Oświaty, a w 1913 Komisji Filologicznej Akademii Umiejętności. W 1912-21 był redaktorem „Pamiętnika Literackiego”. W 1917 został profesorem nadzwyczajnym historii literatury polskiej, a w 1918 docentem bibliografii i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Następnie od 1921 pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) jako profesor zwyczajny i kierownik I Katedry Historii Literatury Polskiej; wykładał tam do 1939, dojeżdżając ze Lwowa. W 1921 został wybrany na członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, a w 1922 na członka czynnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie. Współpracował nadal z licznymi czasopismami, m.in. z „Gazetą Lwowską” (1921-24; tu też pod kryptonimami: w. h., -r-n), „Muzeum” (1923-32), „Nową Książką” (1934-39). W czasie II wojny światowej przebywał nadal we Lwowie, a po jej zakończeniu przyjechał w 1945 do Warszawy. W tymże roku został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1945 wykładał historię literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim jako docent etatowy; w 1956 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Rozprawy i artykuły publikował m.in. w „Tygodniku Warszawskim” (1946-47), „Pamiętniku Literackim”, „Meandrze”, „Teatrze”; współpracował też z Polskim słownikiem biograficznym. W 1947-55 przygotowywał popularne edycje licznych powieści J. I. Kraszewskiego i T. T. Jeża. W 1958 otrzymał doktorat honoris causa KUL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1938), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1954), Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1956). Zmarł 2 listopada 1959 w Warszawie.

Twórczość

1. Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce za lata [1891-1910]. Eos” 1894, 1896, 1900, 1902, 1903, 1906, 1910, 1913. Por. poz. .

Bibliografia bieżąca publikowana w postaci dodatków do poszczególnych roczników i odbitek; łącznie 218 s.

2. Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski. Lwów: Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej 1905, 71 s.

3. Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku. Lwów: Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej 1906, 133 s.

Praca habilitacyjna.

4. Stanisław Żółkiewski w poezji polskiej. Szkic literacki. Gazeta Lwowska 1908 nr 227-234; odbitka Lwów 1908, 42 s. Wyd. nast. z podtytułem: (W trzechsetną rocznicę bohaterskiego zgonu pod Cecorą). 1620 – 7 X – 1920. Szkic literacki. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1920], 80 s.

Zawartość

W wydaniu z 1920 Dodatek zawierający wiersze o Żółkiewskim.

5. O życiu i dziełach Juliusza Słowackiego. W setną rocznicę urodzin 1809-1909. Brody: Księgarnia F. Westa 1909, 103 s.

6. Szkice literackie o Juliuszu Słowackim. Brody: Księgarnia F. Westa 1909, 176 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Przedmowa. – Juliusz Słowacki. W 50-tą rocznicę śmierci 3 IV 1849 – 3 IV 1899; Czy Juliusz Słowacki napisał tragedię pt. „Silla”?; „Wallas”; Wincenty i Bonawentura Niemojowscy w ,Anhellim'; Ksiądz Adam Stanisław Krasiński w „Anhellim”; O tłumaczeniach francuskich „Anhellego”; Balzac czy Słowacki?; Pierwsze tłumaczenie niemieckie „Mazepy” Juliusza Słowackiego; Celtowie w „Lilli Wenedzie”; „Poeta i natchnienie” Juliusza Słowackiego; Kartka z autografu „Króla Ducha”; Cyprian Norwid o Słowackim; Słowackiemu; Z powodu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. (Artykuły okolicznościowe): Społeczeństwo polskie wobec jubileuszu Słowackiego; Szkoła wobec setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego; Nauczycielstwo ludowe wobec setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego.

7. Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1909. Ze słowem wstępnym J. Kallenbacha. Lwów: Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego we Lwowie 1916, XV, 179 s.

8. Bibliografia bibliografii polskiej. Lwów: H. Altenberg 1921, XVI, 223 s. Wyd. nast.: wyd. 2 znacznie rozszerzone Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, XXII, 645 s.; wyd. 3 pt. Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku. Uzupełnił H. Sawoniak, tamże 1966, XXIV, 586 s.

9. Przyszłość moja! – I moje będzie za grobem zwycięstwo! ...” Szkice literackie o Juliuszu Słowackim. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1921], 291 s.

Zawartość

Zawiera szkice z tomu poz. [z pominięciem: Słowackiemu; Z powodu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego], – nadto: Juliusz Słowacki. W sześćdziesiątą rocznicę zgonu poety; O tzw. bluszczowości Słowackiego; O rzekomym wpływie „Giermka” Franciszka Morawskiego na „Dumę ukraińską” Juliusza Słowackiego; Przeróbka francuska „Hugona”; Kilka słów o genezie „Mindowego”; Jan Bielecki; Juliusz Słowacki, Franciszek Gaudy i Anton Żakelj (Rodoljub Ledinski); „Smutno mi Boże” w poezji polskiej; W sprawie układu „Beniowskiego”; Tłumaczenia niemieckie „Genezis z Ducha”; O fragmencie dramatycznym „Książę Michał Twerski”.

10. Bibliografia [J. Słowackiego]. W: J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera (od 1960 przy współpracy W. Floryana). T. 1-7, 9-11. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1924-1933; T. 8, 12-15, 17. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954-1963, 1975. Toż znacznie rozszerzone w wyd. 2 T. 1-7, 9-11. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952-1957.

Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa dot. poszczególnych utworów zawartych w kolejnych tomach; w t. 1 nadto: Wydania zbiorowe; Wybory pism; Listy; Złote myśli Słowackiego. W wyd. 1 łącznie ponad 600 s.
W t. 17: Król Duch (wyd. 1975) zestawienie: W. Hahn. uzupełnione: K. Hahn-Tarchalski i H. Gacowa.

11. Zagadnienie nawrócenia w powieści polskiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1924, 67 s.

12. Stanisław Staszic. Życie i dzieła. Lublin: Lubelska Komisja Obchodu Setnej Rocznicy Zgonu S. Staszica 1926, 104 s.

13. Bibliographia philologiae classicae et humanisticae Polonorum a. 1911-1925. Leopoli 1929, XVIII, 141 s. „Eus Supplementa” vol. 1. Por. poz. .

14. Bibliografia Horacego w Polsce = Bibliographia Horatiana Polonorum. Lublin 1936, VIII, 66 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

15. Balladyna” Juliusza Słowackiego. Lublin: Księgarnia Wydawnictwa Lamus 1947, 38 s.

16. Shakespeare w Polsce. Bibliografia. Posłowie: S. Helsztyński. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, XIX, 386 s. Z Prac Państwowego Instytutu Sztuki.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Geneza „Lilli Wenedy. „Przewodnik Naukowy i Literacki1894 s. 49-58, 153-160, 252-258, 341-351, 428-437, 541-548, 639-645 i odbitka pt. Studium nad genezą „Lilli Wenedy”, tragedii Juliusza Słowackiego.
Przyczynek do genezy „Marii Stuart” Juliusza Słowackiego. „Ateneum1894 t. 1 s. 260-296.
Żywoty Plutarcha wobec Arystotelesa „Atenaion politeia. „Sprawozdania Dyrekcji c. k. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za r. szkolny 1896” s. 1-56.
Szymon Szymonowicz jako filolog. (Kartka z dziejów filologii w Polsce). „Przewodnik Naukowy i Literacki1897 s. 112-129, 208-230.
Tło historyczne w „Irydionie” Krasińskiego. „Przewodnik Naukowy i Literacki1897 s. 724-731, 834-844, 924-930, 1025-1034, 1128-1153 i odbitka.
Bibliografia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzeum 1901 s. 460-474, 611-626, 713-730 i odbitka.
Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899. Przewodnik Naukowy i Literacki 1901 dod. do z. 3/6 s. 1-41.
Zapomniane utwory łacińskie Szymona Szymonowicza. Przewodnik Naukowy i Literacki 1902 s. 768-786, 868-882 i odbitka.
Karol Libelt. (W setną rocznicę urodzin). Słowo Polskie 1907 nr 180, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 202 i odbitka.
Karol Libelt we Lwowie w r. 1896. Nasz Kraj 1907 z. 14-16 i odbitka.
Grunwald w poezji polskiej. Szkic literacki. Przegląd Powszechny 1910 z. 6 s. 257-276, z. 7 s. 97-109 i odbitka.
Rok 1863 w dramacie polskim. Gazeta Wieczorna 1913 nr 1111-1117, 1135-1136, 1141 i odbitka.
Kościuszko w polskiej poezji dramatycznej. Kurier Poznański 1917 dod. do nr 235, 247-249, 251, 253-256 i odbitka.
Rozwój poezji dramatycznej w Polsce. Cz. 1. W epoce przedrozbiorowej. W: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 2. Kraków 1918 s. 1-46. „Encyklopedia Polska Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 22.
Kopernik w poezji polskiej. W: Mikołaj Kopernik. Lwów, Warszawa 1924 s. 187-207.
Lublin w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Głos Lubelski 1925 nr 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 29, 30 i odbitka.
Religijność księdza Stanisława Staszica. (W setną rocznicę śmierci 1826 -20 I 1926). Ateneum Kapłańskie 1926 t. 17 z. 3 s. 238-260.
Bibliografia o Stanisławie Staszicu. W: Stanisław Staszic MDDCLV – MDCCCXXVI. Lublin 1928 s. 757-800.
Bibliographia Vergiliana Polonorum. Eos 1930/1931 s. 202-240.
Henryk Ibsen w Polsce. W setną rocznicę urodzin 1828-20 III-1928. Pamiętnik Lubelski 1930 t. 1 s. 240-271.
Religijność Ignacego Krasickiego. Ateneum Kapłańskie 1936 t. 37 s.313-327, 439-454, t. 38 s. 15-30.
Wołyń w „Latarni czarnoksięskiej” Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Łuck 1939 s. 58-98.
Władysław Nehring w ostatnich latach życia. Sobótka 1946 s. 255-274.
Józef Iłowiecki. Zapomniany poeta wielkopolski. Kronika Miasta Poznania 1948 nr 2 s. 85-102.
Juliusz Słowacki w 1848 r. Sobótka 1948 s. 78-114.
Karol Szajnocha jako autor dramatyczny. (W 80 rocznicę śmierci 1868-1948). Rocznik Zakładu Narodowego Ossolineum 1949 s. 471-528.
Ramzes II (Sezostrys) w twórczości J. Słowackiego. Meander 1950 nr 6/7 s. 453-463.
Stosunki Słowackiego ze współczesnymi mu wydawcami i księgarzami. Przegląd Biblioteczny 1951 z. 1/2 s. 114-130.
Propozycje do przyszłego wydania „Dzieł” Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1958 z. 4 s.523-527.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Słowacki: Anhelli. Oprac. do użytku szkolnego W. Hahn. Brody: Księgarnia F. Westa 1905, 96 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1909; wyd. 3 zmienione i uzupełnione 1924.
2. J. Korzeniowski: Mnich. Tragedia w 3 aktach. Oprac. W. Hahn. Brody: Księgarnia F. Westa 1906, 66 s.
3. K. Libelt: O miłości Ojczyzny. Oprac. W. Hahn. Brody: Księgarnia F. Westa 1907, 188 s.
4. K. Libelt: Wybór pism pomniejszych. Wyd., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył W. Hahn. Cz. 1-3. Warszawa: M. Arct 1908, 135 + 162 + 226 s.
Cz. 1. Pomysły o wychowaniu ludów; Cz. 2. O odwadze cywilnej; Cz. 3. O miłości Ojczyzny.
5. J. Słowacki: Balladyna. Tragedia w 5 aktach. Oprac. W. Hahn. Brody: Księgarnia F. Westa 1908, 207 s.
6. J. Słowacki: Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. Wyd.: W. Hahn i B. Gubrynowicz. T. 1-10. Warszawa: Księgarnia B. Gubrynowicza 1909.
W każdym tomie odmiany tekstów; Uwagi i objaśnienia wydawcy.
W opracowaniu W. Hahna t. 5-9: Dramaty, 394 + 473 + 477 + 409 + 531 s.
7. Juliusz Słowacki w poezji polskiej. (Antologia poetycka). Ułożył W. Hahn. Lwów: Księgarnia W. Gubrynowicza i Syna 1910, 247 s. Wyd. nowe Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, 331 s.
W dodatku do wyd. z 1955: Bibliografia, s. 288-325.
8. J. Korzeniowski: Karpaccy górale. Dramat w 3 aktach. Oprac. W. Hahn. Brody: Księgarnia F. Westa [1910], 67 s.
9. Pamiętnik Zjazdu Historyczno-Literackiego im. J. Słowackiego we Lwowie urządzonego na pamiątkę setnej rocznicy urodzin poety w dniach 29 i 30 października 1909 r. Zestawił W. Hahn. Lwów: Nakład uczestników Zjazdu 1910, 205 s. Wydawnictwo Komisji Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego we Lwowie, t. 2.
10. Rok Słowackiego. Księga pamiątkowa obchodów urządzonych ku czci poety w roku 1909. Ułożył W. Hahn. Lwów 1911, 394 s. Wydawnictwo Komisji Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego we Lwowie, t. 3.
11. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego II. (1898/9-1909/10). Zestawił W. Hahn. Lwów: Senat Akademicki c. k. Uniwersytetu Lwowskiego 1912, X, 710 s.
12. Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Układ księgi pamiątkowej przeprowadził W. Hahn. T. 1-3. Lwów: Gubrynowicz i Syn 1912.
Zbiór rozpraw nauczycieli szkół średnich Galicji; każda rozprawa ma oddzielną paginację.
13. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi. Wyd. W. Hahn. Ze słowem wstępnym K. Morawskiego. T. 1-2. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa im. P. Skargi 1913.
Zbiór rozpraw nauczycieli szkół średnich Galicji; każda rozprawa ma oddzielną paginację.
14. Pamiętnik obchodu jubileuszowego w 250 rocznicę założenia Uniwersytetu we Lwowie przez króla Jana Kazimierza. Zestawił z polecenia Senatu Akademickiego W. Hahn. Lwów: Senat Akademicki Uniwersytetu Lwowskiego 1914, II, 158 s.
15. J. Słowacki: Mindowe, król litewski. Obraz historyczny w 5 aktach ze wstępem i objaśnieniami W. Hahna. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1921], 92 s. Biblioteka Narodowa I, 43. Wyd. 2 tamże 1924.
16. J. Korzeniowski: Karpaccy górale. Dramat w 3 aktach. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył W. Hahn. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1923, 87 s. Biblioteka Narodowa I, 63. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone tamże 1928.
17. J.I. Kraszewski: Budnik. Obrazek ze wstępem i objaśnieniami W. Hahna. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1923, 139 s. Biblioteka Narodowa I, 55.
18. J.I. Kraszewski: Powrót do gniazda. Powieść z podań XVI wieku. W oprac. W. Hahna. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1923, 263 s. Biblioteka Narodowa I, 58. Wyd. 2 przejrzane tamże 1928.
19. J.I. Kraszewski: Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury. Ze wstępem i objaśnieniami W. Hahna. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1924, XXXII, 143 s. Biblioteka Narodowa I, 71. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1928; wyd. 2 przejrzane i rozszerzone Przedmowa: W. Hahn. Warszawa: Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza 1946.
20. J.I. Kraszewski: Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie. Powieść z czasów Jana Sobieskiego. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył W. Hahn. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1924, XVI, 266 s. Biblioteka Narodowa I, 81. Wyd. nast.: [Warszawa:] Czytelnik [1947], XIV, 266 s., wyd. 2 [!] tamże 1948.
21. J.I. Kraszewski: Morituri. Oprac. i wstępem o życiu i twórczości Kraszewskiego poprzedził W. Hahn. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1925, CLXXII, 408 s. Biblioteka Narodowa I, 86.
22. F. Zabłocki: Sarmatyzm. Komedia w 5 aktach. Tekst, wstęp, objaśnienia: W. Hahn. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1926, VII, 115 s.
23. J. Słowacki: Sen srebrny Salomei. Oprac. W. Hahn. W: J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. T. 6. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1931 s. 195-385. Toż w wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955 s. 131-256.
24. J.I. Kraszewski: Brühl. Opowiadanie historyczne. Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. T. 1-2. [Warszawa:] Czyt. 1947, XIX, 290 s. Wyd. 2 tamże 1949.
25. J.U. Niemcewicz: Powrót posła. Komedia w 3 aktach. Oprac. W. Hahn. Łódź: Książka 1947, XXIII, 95 s.
26. T.T. Jeż: Ci i tamci. Powieść z czasów kampanii węgierskiej. Przygotował do druku i oprac. W. Hahn. T. 1-3. [Warszawa:] Czytelnik 1948, 437 s.
27. T.T. Jeż: Szandor Kowacz. Szkic. Przygotował do druku i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. [Warszawa:] Czytelnik 1948, 206 s.
28. T.T. Jeż: W zaraniu. Powieść. Objaśnieniami opatrzył W. Hahn. [Warszawa:] Czytelnik 1948, 375 s.
29. J.I. Kraszewski: Chata za wsią. Powieść. Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. T. 1-2, 3. Łódź: W. Bąk 1948, XLIII, 256 + 198 s.
30. J.I. Kraszewski: Pod Blachą. Powieść z końca XVIII wieku. Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. T. 1-3. [Warszawa:] Czytelnik 1948, XXII, 327 s. Wyd. 2 tamże 1949.
31. J.I. Kraszewski: Starosta warszawski. Obrazy historyczne z XVIII wieku. Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. T. 1-3. Warszawa: Czytelnik 1948, XXVII, 554 s. Wyd. nast. tamże 1948.
32. J.I. Kraszewski: Ulana. Powieść poleska. Objaśnieniami i posłowiem opatrzył W. Hahn. Łódź: W. Bąk 1948, 141 s.
33. J.I. Kraszewski: Z siedmioletniej wojny. Opowiadanie historyczne. Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. T. 1-2. Warszawa: Czytelnik 1948, 297 s.
34. E. Chojecki: Alkhadar. Ustęp z dziejów ojców naszych. Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. T. 1-4. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1949, XX, 360 + 361 + 306 + 273 s.
35. T.T. Jeż: Niezaradni. Powieść. Objaśnieniami opatrzył W. Hahn. Warszawa: Czytelnik 1949, 283 s.
36. J.I. Kraszewski: Saskie ostatki. (August III). Wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Hahn. Warszawa: Czytelnik 1949, 316 s.
37. J. Słowacki: Dramaty: Krak; Wallenrod; Jan Kazimierz; Złota Czaszka; Beatrix Cenci; Fantazy; Beniowski; Dziady. Oprac. W. Hahn. (Dzieła. Wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 7). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1949, 455 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 jako t. 8 1952; wyd. 3 jako t. 8 1959.
38. J.I. Kraszewski: Król i Bondarywna. Powieść. Tekst wg wyd. z 1879 r. przygotował do druku W. Hahn. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 205 s.
39. J.I. Kraszewski: Herod baba. Opowiadanie dziadka. Oprac. W. Hahn. Warszawa: Czytelnik 1951, 282 s.
40. J.I. Kraszewski: Złote jabłko. Tekst przygotował do druku W. Hahn. T. 1-4. Warszawa: Czytelnik 1952, 413 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 1955.
41. J.I. Kraszewski: Zygmuntowskie czasy. Powieść z r. 1572. Oprac. tekstu, przedmowa i przypisy: W. Hahn. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954, 450 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1955, wyd. 3 1957, wyd. 4 1960.
42. J.I. Kraszewski: Bajki i bajeczki. Wybór i oprac.: W. Hahn. Warszawa: Czytelnik 1955, 164 s. Wyd. 2 tamże 1960.
43. J.I. Kraszewski: Infantka. Powieść historyczna. (Anna Jagiellonka). Przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył W. Hahn. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 479 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1956, oprac. tekstu, posłowie i przypisy: W. Hahn. 1962; wyd. 2 [!] oprac. tekstu i przypisy: W. Hahn. Posłowie: S. Stupkiewicz 1972, wyd. 4 1983.
44. J.I. Kraszewski: Mistrz Twardowski. Powieść z podań gminnych. Przygotował do druku, przedmową i przypisami opatrzył W. Hahn. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 255 s. Wyd. 2 tamże 1957.
45. J.I. Kraszewski: Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. Przygotował do druku, przedmową i przypisami opatrzył W. Hahn. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 414 s. Wyd. nast. tamże: 1962, wyd. 2 [!] z posłowiem W. Danka 1968, wyd. 4 1977.
46. J. Słowacki: [Książę Michał Twerski. Fragment dramatyczny]. Oprac. W. Hahn. W: J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera przy współudziale W. Floryana. T. 13 cz. 1. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963 s. 333-384.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Polski Słownik Biograficzny. T. 9. Wrocław 1964-1965 (W. Suchodolski).
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (J. Starnawski).
K. Hahn-Tarchalski: Bibliografia prac Wiktora Hahna. Cz. I (1891-1920). Roczniki Humanistyczne 1975 t. 23 z. 1; Cz. II (1921-1975) Oprac. red. S. Fita. „Roczniki Humanistyczne” 1978 t. 26 z. 1.
A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2. Warszawa 1995.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Artykuły

S. Vrtel-Wierczyński. „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk1959 nr 3.
M. Ambros: Wiktor Hahn. Przegląd Biblioteczny 1960 z. 2.
F. Araszkiewicz; M. Rechowicz; J. Starnawski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1960 nr 1.
P. Grzegorczyk: Wiktor Hahn. Roczniki Biblioteczne 1960 z. 3/4.
S. Kunowski: Prof. Wiktor Hahn – pedagog uniwersytecki. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1960 nr 2.
Z. Libera: Wiktor Hahn. Pamiętnik Literacki 1960 z. 2.
J. Kijas: Prof. dr Wiktor Hahn. „Ruch Literacki1961 nr 1.
Z. Libera: Wiktor Hahn. Pamiętnik Literacki 1962 z. 3 [dot. działalności w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza].
R. Tarchalski: Wiktor Hahn. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1968.
R. Tarchalski: Wiktor Hahn (1871-1959) – historyk literatury, bibliograf, organizator życia naukowego. Kwartalnik Historii Nauki 1970 nr 1.
M. Wrzoskowa: Materiały Wiktora Hahna. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1972 nr 15.
S. Fita: Wiktor Hahn – bibliograf i historyk literatury. Roczniki Humanistyczne 1975 nr 1.
J. Trzynadlowski: Juliusza Słowackiego dzieje edytorskie i wydawnicze. Ze Skarbca Kultury 1977 z. 29 [m.in. o W. Hahnie].
J. Starnawski: Wiktor Hahn. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1985.
J. Starnawski: Wiktor Hahn jako badacz i wydawca Szymonowica (Simonidesa). Rocznik Zamojski 1985/86.
A. Kieżuń: Wiktor Hahn i jego fascynacje Słowackim. W tejże: Śladami tradycji. Białystok 2004.
J. Starnawski: Wiktor Hahn (1871-1959) – z uwzględnieniem okresu lubelskiego. W tegoż: Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku. Lublin 2004.

Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski”

I. Chrzanowski. „Książka1905 nr 9.
K. Jarecki. „Pamiętnik Literacki1905.

Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku

A. Nowaczyński: O dramacie przeszłości. Krytyka 1906 t. 2.
A. Brückner. „Pamiętnik Literacki1907.
S. Dobrzycki. „Przegląd Powszechny1907 t. 3.

Szkice literackie o Juliuszu Słowackim

S. Turowski. „Pamiętnik Literacki1909.
S. Zdziarski. „Przegląd Powszechny1910 t. 105.

Bibliografia bibliografii polskiej

S. Vrtel-Wierczyński. „Przegląd Warszawski1922 t. 1.
W. Chojnacki. „Przegląd Zachodni".1956 nr 8/10, polemika W. Hahn, tamże 1957 nr 3.
[O. F. Babler] O. F. B. „Das Antiquariat”, Wiedeń 1956 nr 17/18.
H. Sawoniak. „Przegląd Biblioteczny1956 z. 3, wyjaśnienie W. Hahn tamże 1957 z. 1.
E. Słodkowska. „Pamiętnik Literacki1956 z. 4.
I. V. Gudovščikova. „Sovetskaja Bibliografija”, Moskwa 1956 [t.] 44.
K. Budzyk. „Przegląd Humanistyczny1958 nr 2.

„Przyszłość moja!”

B. Gubrynowicz. „Książka1922.

Bibliografia [J. Słowackiego]

E. Słodkowska, „Pamiętnik Literacki 1955 z. 3.
K. Krobicki. „Pamiętnik Literacki1955 z. 1.

Stanisław Staszic

H. Barycz. „Ruch Literacki1926.

Shakespeare w Polsce

Z. Libera: Prof. dr Wiktor Hahn jako badacz Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1959 nr 3.
J. W. Gomulicki: Polska fortuna Szekspira. Nowe Książki 1959 nr 9.
W. Weintraub: Shakespeare und Kein Ende. Wiadomości”, Londyn 1959 nr 44.
A. Dębnicki. „Pamiętnik Teatralny1960 z. 2.

Henryk Ibsen w Polsce

M. Hartleb. „Ruch Literacki1929 nr 2.
H. Sternbach. „Zeitschrift für Slavische Philologie”, Berlin 1929.

J. Słowacki: Dzieła

J. Kleiner: Układ i tekst dzieł Słowackiego. (O pierwszym krytycznym wydaniu zbiorowym dzieł poety). Pamiętnik Literacki 1909.
G. Korbut: Jubileuszowe wydanie dzieł Słowackiego. Książka 1909 nr 12.
S. Zdziarski. „Przegląd Powszechny1910 t. 108.

Juliusz Słowacki w poezji polskiej

P. Grzegorczyk; J. Krzyżanowski. „Rocznik Literacki 1955” wyd. 1956.
J. Starnawski. „Twórczość1956 nr 3.

J. Słowacki: Dramaty

S. Pigoń. „Pamiętnik LiterackiR. 39: 1950.