BIO

Urodzona 7 grudnia 1906 w Grzymałowie (powiat Skałat) na Podolu; córka Władysława Leona Grzędzielskiego, prawnika i działacza politycznego, i Marii Ludwiki z domu Wolff. Dzieciństwo spędziła w Mościskach. W 1910 zamieszkała wraz z rodziną w Przemyślu, a następnie we Lwowie, gdzie od 1914 uczyła się kolejno w prywatnym gimnazjum Zofii Strzałkowskiej oraz w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Jadwigi. W 1925 ukończyła szkołę średnią we Lwowie i rozpoczęła studia w zakresie filologii polskiej i francuskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Debiutowała w 1929 wierszem Młode prawo, opublikowanym w dodatku harcerskim „Słowa Polskiego” (nr 118). W 1932 uzyskała równocześnie tytuł magistra i doktora na podstawie pracy Rym polski klasyczny i początki rymu romantycznego (Faleński — Mickiewicz do r. 1822), napisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Kleinera. Pracowała krótko w dziale literackim Polskiego Radia we Lwowie, napisała wówczas dwa słuchowiska. W 1933/34 pracowała jako nauczycielka w Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Łodzi. W 1934 zdała egzamin uprawniający do nauczania w szkołach średnich. Po powrocie do Lwowa w 1934-36 pracowała w Gimnazjum Olgi Filippi-Żychowiczowej oraz w szkołach Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego Ridna Szkoła w Samborze. Została członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Równocześnie kontynuowała pracę naukową, a także literacką, ogłaszając wiersze m.in. w „Gazecie Polskiej” (1933, 1935, 1937) i „Sygnałach” (1936). W roku szkolnym 1938/39 uczyła w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Czarnieckiego w Nisku. Wybuch II wojny światowej i wkroczenie Armii Czerwonej zastały ją w Złoczowie, dokąd się przeniosła w 1939. W styczniu 1940 została przez władze sowieckie zwolniona z pracy w szkole. Powróciła do Lwowa, gdzie podjęła pracę jako salowa i dietetyczka w Klinice Chorób Nerwów. Latem 1940 została aresztowana i przez dwa miesiące była przetrzymywana w areszcie śledczym na Zamarstynowie. Podczas niemieckiej okupacji Lwowa pracowała jako preparatorka wszy w Instytucie Behringa produkującym szczepionki przeciwtyfusowe, a następnie jako laborantka w Instytucie Opieki nad Matką i Dzieckiem. Od jesieni 1941 do lipca 1944 brała udział w działalności konspiracyjnej jako członek Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej (AK), pełniąc funkcję łączniczki w mieście, a później w obwodzie lwowskim AK. Za uratowanie archiwum jednego z oddziałów została odznaczona Krzyżem Srebrnym z Mieczami. Uczestniczyła też w tajnym życiu literackim; pisane w tym czasie wiersze były publikowane w lwowskich wydawnictwach konspiracyjnych. Po wkroczeniu armii radzieckiej do Lwowa została w lipcu 1944 aresztowana i po pobycie w więzieniu zesłana kolejno do obozów Brianka i Brianka-Rudnik w Zagłębiu Donieckim. W 1948 powróciła do Polski i pracowała jako nauczycielka kolejno w Liceum im. W. Reymonta w Kobielach Wielkich (1948/49), w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Matejki w Wieliczce (1949/50) i w Krakowie, gdzie wykładała też na Kursach Przysposobienia Zawodowego Nauczycieli. W 1951 podjęła zajęcia na studiach zaocznych a później dziennych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1955 została mianowana zastępcą profesora i rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Kierowała Katedrą Historii Literatury, następnie Zakładem Teorii Literatury. Ogłaszała artykuły na łamach czasopism naukowych m.in. „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska” (1957-77), a także „Kameny” (1958-64). W 1963 habilitowała się na podstawie pracy Studia o Faleńskim. W 1964 wstąpiła do Stronnictwa Demokratycznego. Uczestniczyła w działalności Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, będąc m.in. przewodniczącą Komisji Filologicznej (1970-83). W 1973 została mianowana profesorem nadzwyczajnym. Po przejściu na emeryturę kontynuowała pracę naukową oraz twórczość przekładową z języka francuskiego. W 1978 otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia. W 1981 została członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W w 1987 otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia. Była członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwa im. M. Konopnickiej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Towarzystwa Przyjaciół UMCS, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Do 1986 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Filologicznej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977), odznaką Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1984). Zmarła 31 maja 2000 w Lublinie; pochowana tamże na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Rada Instytutu Filologii Polskiej UMCS ufundowała nagrodę im. M. Grzędzielskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii literatury polskiej.

Twórczość

1. Rym klasyczny polski i początki rymu romantycznego. (Feliński i Mickiewicz do r. 1822). Lwów: Przegląd Humanistyczny 1935, 138 s.

2. O wychowaniu dziewcząt. Lwów: Lwowska Biblioteka Pedagogiczna 1938, 63 s.

3. Wiersze wybrane Marii Konopnickiej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959, 83 s. Biblioteka Analiz Literackich.

4. Studia o Faleńskim. Powst. 1963. Streszczenie: Lublin 1963, 60 k., powielone.

Maszynopis w Bibliotece Instytutu Badań Literackich w Warszawie.

Zawartość

Praca habilitacyjna złożona z 3 części: „Meandry”; Wersyfikacja Faleńskiego; „Tańce śmierci”.

5. Wojna i po wojnie. [Wspomnienia]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1996, 57 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Wiersz trzynastozgłoskowy trójdzielny. W: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 s. 125-148.
Kontur ośmiozgłoskowca u Adama Mickiewicza. Prace Polonistyczne Seria 7: 1949 s. 57-76.
Wiersz toniczny Jana Kasprowicza. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1950 nr 10 s. 656-659.
Wiersz wolny Jana Kasprowicza w ramach polskiej wersyfikacji nieregularnej. Pamiętnik Literacki 1951 z. 3/4 s. 842-884.
Podstawy wersyfikacji rosyjskiej. Język Rosyjski 1956 nr 4 s. 16-20, nr 5 s. 8-15.
Sześciozgłoskowiec. W: Poetyka. Dział 3. T. 3: Sylabizm. Wrocław 1956 s. 178-200.
Przysłowia w „Meandrach” Faleńskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1957 nr 12 s. 245-279.
Strój „Polki” Norwida. W: Dziesięciolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kraków 1957 s. 331-345.
Recepcja form wierszowych Słowackiego w XIX w. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F 1958 t. 13 s. 203-232.
Wersyfikacja „Meandrów” Feliksa Faleńskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1960 nr 10 s. 181-206.
Wiersz Norwida w okresie „Vademecum. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1960 t. 15 s. 113-145.
Les tendences à atténuer la distinction entre le vers et la prose (du Romantisme à la Jeune Pologne). W: Poetics. Warszawa 1961 s. 281-292.
Revue des études polonaises au sujet de la versification (1944-1964). Przeł. M. Grzybowska. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1965 t. 8 nr 1 s. 110-20.
Grammatika i instrumentovka pol'skoj rifmovki v XIX veke. W: Poetics. 2. Warszawa 1966 s. 281-292.
Łamane zwroty myśli” w „Meandrach” Feliksa Faleńskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F 1967 t. 18 s. 167-191.
Symbolika „Zwolona. Pamiętnik Literacki 1968 z. 4 s. 81-96.
Drogi Jana Zachariasiewicza. W: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej. Przemyśl 1969 s. 125-172.
Małe i wielkie metafory. Pamiętnik Literacki 1971 z. 4 s. 97-112; przekł. francuski: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1971 z. 1 s. 63-73.
Romantycy polscy w poszukiwaniu formuły archaicznego wiersza. W: Metryka słowiańska. Wrocław 1971 s. 141-159.
Z problemów Rejowskiego epigramatu. W: Mikołaj Rej. Wrocław 1971 s. 89-108.
Kategorie ocen i podmiotu mówiącego jako wyróżniki rodzajów literackich w poglądach Juliusza Kleinera. Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” [A] 1973 nr 2 s. 91-97.
Nie nawiązane ogniwo rozwojowe poezji polskiej. W: Cyprian Norwid. Warszawa 1973 s. 124-150.
Polski jedenastozgłoskowiec jambiczny. W: Semiotyka i struktura tekstu. Wrocław 1973 s. 315-324.
Cyprian, Marian i Felicjan. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1975 s. 67-80.
Przepis na meloromans. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.Sectio F 1977 s. 135-147.
Wiersz polskiej pieśni ludowej w aspekcie europejskim. W: Literatura ludowa i literatura chłopska. Lublin 1977 s. 31-46.
Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej. W: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Wrocław 1981 s. 195-235.
Metafora dźwiękowa. W: Studia o metaforze. Wrocław 1983 s. 175-179.
Poezja religijna późnego romantyzmu i poromantyzmu. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Lublin 1983 s. 263-300.
Cyprian Norwid i Parnas Polski. Studia Norwidiana 1984 s. 29-44.
Elementy meloromansu w polskiej powieści historycznej XIX wieku. W: W kręgu zagadnień powieści historycznej XIX w. Lublin 1984 s. 223-236.
Meloromansu ciąg dalszy. W: Z problemów poetyki historycznej. Lublin 1984 s. 143-153.
Romantyczny nurt w rzymskich dramatach Felicjana Faleńskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1984 vol. 2 s. 303-315.
Na polu chwały” Henryka Sienkiewicza. (Wstęp do nowej trylogii). W: Trylogia-Sobieski-Victoria wiedeńska. Cz. 1. Lublin 1985 s. 263-272.
Tęcza siedmiostrunna. Józef Bohdan Zaleski — Cyprian Norwid. Studia Norwidiana 1985/1986 s. 85-115.
Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej. [Współautor:] K. Stępnik. W: Między literaturą a historią. Lublin 1986 s. 141-159.
Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej. (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1987 vol. 2 s. 15-36.
Wiersz i proza w dramatach Felicjana Faleńskiego. W: Dramat polski XIX i XX wieku. Lublin 1987 s. 151-169.
Seweryn Filleborn; Józef Symeon Bogucki. W: Obraz Literatury Polskiej. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2. Kraków 1988 s. 158-178; 301-318.
Polski parnasyjczyk wobec modernizmu. W: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Lublin 1989 s. 9-26 [dot. F. Faleńskiego].

Przekłady

1. N. Boileau-Despréaux: Sztuka poetycka. Przekł. i oprac.: M. Grzędzielska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1989, 86 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. F. Faleński: Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: M. Grzędzielska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 151 s.
2. F. Faleński: Wybór utworów. Oprac.: M. Grzędzielska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, CXCVIII, 579 s. Biblioteka Narodowa I, 202.

Zob. też Przekłady poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 5]. Łódź 2002 (B. Myrdzikowa).

Ogólne

Artykuły

L. Ludorowski: Szkic do portretu Marii Grzędzielskiej. W: Studia z literatury polskiej i obcej. Lublin 1988.
W. Fronczek: Maria Grzędzielska. Wiadomości Uniwersyteckie 2000 nr 2/4.
J. Misiewicz: Maria Grzędzielska. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2.