BIO

Urodzony 17 listopada 1894 w Grybowie (województwo małopolskie); syn Adama Grzegorczyka, naczelnika poczty, i Wiktorii z Kucharskich; ojciec Andrzeja Grzegorczyka, filozofa. W 1914 ukończył gimnazjum we Lwowie. W czasie I wojny światowej wstąpił w 1915 do 2. Brygady Legionów Polskich, walczył w 1. Pułku Artylerii. Po zakończeniu wojny służył w Wojsku Polskim. Przez krótki czas studiował medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1921 przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W tymże roku pełnił funkcję sekretarza czasopisma „Placówka Kultury i Sztuki”, na którego łamach debiutował artykułem pt. O polskich przekładach Dantego (nr 17). Równocześnie pracował w referacie prasowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, interesując się szczególnie problemami mniejszości narodowych. W 1921 ożenił się z Zofią Zdziarską. Po ukończeniu studiów na UW w 1925, był od 1926 sekretarzem redakcji, a w 1933-37 redaktorem naczelnym „Ruchu Literackiego”. Pracował też w dziale kulturalnym „Gazety Warszawskiej” (później „Warszawski Dziennik Narodowy”). Zestawienia bibliograficzne, artykuły i recenzje ogłaszał w wielu czasopismach, m.in. w „Ruchu Literackim” (1926-37), „Gazecie Warszawskiej” (1927-33; tu też podpisany: g, p.g., P.G.), „Sprawach Narodowościowych” (1930-36), „Roczniku Literackim” (1932-38), „Warszawskim Dzienniku Narodowym” (1935-37; podpisany też pg.), „Prosto z mostu” (1937-39; m.in. w rubryce Raptularz literacki). W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie. Współpracował z prasą i wydawnictwami konspiracyjnymi, działał społecznie w Zarządzie Kuchni Literackiej. Po powstaniu warszawskim dotarł do Krakowa, gdzie zamieszkał na stałe. Był od 1945 członkiem Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Umiejętności, a później Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kontynuował prace z zakresu bibliografii, biografii, prasoznawstwa, leksykografii, pisał recenzje prac z tego zakresu, a także recenzje i artykuły literackie. Publikował m.in. w „Tygodniku Warszawskim” (1946), „Tygodniku Powszechnym” (1947-52, 1963-66), „Kulturze i Społeczeństwie” (1957-59), „Roczniku Literackim” (od 1958), „Twórczości” (1959-63), „Ruchu Literackim” (od 1960; także członek komitetu redakcyjnego), „Znaku” (1960-62), „Zeszytach Prasoznawczych” (1963-68; w dziale Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich). Opracowywał hasła dla Polskiego słownika biograficznego. Zmarł 20 maja 1968 w Krakowie; pochowany w Zakliczynie nad Dunajcem.

Twórczość

1. Język żydowski (żargon). Samouczek dla Polaków. Gramatyka — Ćwiczenia — Słownik. Lwów: Księgarnia Polska 1924, 52 + 75 s.

2. Bibliografia literatury polskiej za rok ... [1925-1931, 1937]. Ruch Literacki 1926 nr 1-10, 1927 nr 1-10, 1928 nr 1-10, 1929 nr 1-10, 1930 nr 1-4, 6-10, 1931 nr 1-8, 1933 nr 1/2-4, 7-10, 1937 (dod.) Warszawa 1937 szpalty 1-112.

Bibliografia bieżąca piśmiennictwa polskiego z zakresu nauki o literaturze za okresy miesięczne, 1931 i 1937 za cały rok; druki zwarte i od 1926 ważniejsze artykuły i recenzje. Nazwisko autora podawane w piśmie od 1931 oraz na odbitkach.
Odbitki uzupełnione: [...] za rok 1928. Warszawa 1929, 73 s.; [...] za rok 1929. Warszawa 1930, 92 s.; [...] za rok 1931. Warszawa 1934, 68 s.

3. Bibliografia mniejszości narodowych w Polsce za rok ... [1929-1935]. Sprawy Narodowościowe 1930 nr 1, 1931 nr 1, 1932 nr 1, 1933 nr 1, 1934 nr 2/3, 1935 nr 3/4, 1936 nr 3 i odbitki za poszczególne lata.

Bibliografia za r. 1929 pt. Bibliografia dotycząca mniejszości narodowych w Polsce...

4. Literatura polska w przekładach [1928-1936]. „Rocznik Literacki 1932-1936” wyd. 1933-1937 i odbitki za poszczególne lata.

Bibliografia bieżąca, odbitki pt. Literatura polska za granicą.

5. Diariusz kultury polskiej [1935-1938, 1945-1947].

1935. Ruch Literacki 1935 z. 6 s. 161-168, nr 10 s. 265-271.

1936. Nowa Książka 1936 s. XXXIX-XLVI.

1937. Nowa Książka 1937 s. XLII-L i odbitka Warszawa 1938.

1938. Nowa Książka 1938 s. XLV-LV i odbitka Warszawa 1939.

1945. Twórczość 1946 nr 2 s. 161-207 i odbitka Kraków 1946.

1946. Twórczość 1947 nr 5 s. 117-173 i odbitka Kraków 1947.

1947. Twórczość 1948 nr 12 s. 77-138 i odbitka Kraków 1949.

Wyd. osobne fragmentów pt. Diariusz kultury polskiej 1945 – 1946 – 1947. Oprac. i zestawił P. Grzegorczyk. Przedmowa: J. Górski. Warszawa IK [Instytut Kultury] 1985, 179 s.

6. Życie literackie w Polsce. Rocznik Literacki 1938-1939.

1937. 1937 wyd. 1938 s. 293-307 i odbitka Warszawa 1938.

1938. 1938 wyd. 1939 s. 275-286 i odbitka Warszawa 1939.

7. Gogol w Polsce. Monografia biobibliograficzna. [Współautor:] F. German. Powst. 1945. [Inf. autora].

8. Teatr ochotniczy i tańce polskie. Bibliografia informacyjna. Warszawa: Centralny Instytut Kultury 1948, 61 s.

9. Plastyka ludowa Polski. Zarys bibliograficzny. Polska Sztuka Ludowa 1950 nr 1/6 (dod.), 39 s.

10. Nauka o książce. Bibliografia. Słowniki. „Rocznik Literacki 1955-1966wyd. 1956-1968.

Za r. 1955 pt. Wiedza o książce. Bibliografia. Słowniki. — Omówienia krytyczne wydawnictw z tych dziedzin za kolejne lata 1955-66. Łącznie ok. 190 s.

11. Twórcy i badacze kultury zmarli w ... [1956-1960]. Kultura i Społeczeństwo 1957 nr 3 s. 16-42 i odbitki Warszawa 1957, 1958 nr 2 s. 124-155 i odbitki Warszawa 1958, 1959 nr 3 s. 125-155 i odbitki Warszawa 1959, „Znak” 1961 nr 4 s. 511-551 i odbitki Warszawa 1961, 1962 nr 7/8 s. 1184-1218. Wyd. osobne Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Wstęp: A. Biernacki. Cz. 1-2. Warszawa: Instytut Kultury 1986, 407 s.

Noty biobibliograficzne o 76 pisarzach zmarłych w kolejnych latach.

12. Z materiałów biobibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych w ... [1961-1967]. „Rocznik Literacki 1961-1967” wyd. 1962-1969.

Noty biograficzne o 104 pisarzach zmarłych w kolejnych latach. Łącznie ok. 150 s.

13. Lew Tołstoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 336 s.

Zawartość

Z dziejów Tołstoja w Polsce [omówienie]; Tołstoj w oczach współczesnych mu pisarzy polskich [antologia].

14. Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967, 286 s.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

.

O polskich przekładach Dantego. Placówka Kultury i Sztuki 1921 nr 17 s. 526-536.
Prasa. W: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Kraków 1928 s. 675-688 i odbitka.
Joseph Conrad w Polsce. Materiały bibliograficzne. Ruch Literacki 1932 nr 8 s. 255-256, nr 9 s. 276-284 i odbitka uzupełnione Warszawa 1933.
Bibliografia prac Bronisława Gubrynowicza. Ruch Literacki 1933 nr 5/6 s. 114-128 i odbitka uzupełnione Warszawa 1933.
Uwagi o prasie niemieckiej w Polsce. Strażnica Zachodnia 1933 nr 112 s. 103-117 i odbitka.
Bibliografia „Ruchu Literackiego” 1926-1936. Ruch Literacki 1935 nr 9/10 s. 271-304.
Czasopisma naukowe w Polsce. Życie Nauki 1947 nr 21/22 s. 218-234.
Problematyka tłumaczeń. Szkic bibliograficzny. W: O sztuce tłumaczenia. Wrocław 1955 s. 444-477.
Mickiewicz w przekładach. W: Adam Mickiewicz. 1798-1855. Warszawa 1956 s. 221-260 [bibliografia].
Dzieło pisarskie Stanisława Ignacego Witkiewicza. (Próba bibliografii). W: S.I. Witkiewicz. Człowiek i twórca. Warszawa 1957 s. 351-392.
Bibliografia Stanisława Noakowskiego. W: O Stanisławie Noakowskim. Warszawa 1959 s. 305-368.
Dawne parantele. Ze studiów nad Gogolem w Polsce. Twórczość 1959 nr 6 s. 145-160.
Gogol w opinii polskiej. Przegląd Humanistyczny 1959 nr 6 s. 69-88.
Bibliografia prac Władysława Tatarkiewicza. W: Charisteria. Warszawa 1960 s. 331-350.
Polacy w Jasnej Polanie. Rozmowy z Lwem Tołstojem. Przegląd Humanistyczny 1960 nr 6 s. 31-54.
Wiktor Hahn. 1971-1959. Roczniki Biblioteczne 1960 nr 3/4 s. 281-298.
Kościuszko w poezji angielskiej. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków 1961 s. 241-252.

Noty bibliograficzne w poszczególnych tomach

M. Gorki: Pisma. Wydanie w 16 tomach pod red. T. Zabłudowskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954-1955.
M. Gogol: Pisma wybrane. Pod red. Z. Fedeckiego. T. 1-4. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1954-1955.
A. Czechow: Dzieła. W 11 tomach. Pod red. N. Modzelewskiej. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1956-1962.

Prace redakcyjne

1. B. Gubrynowicz: Studia literackie. Z portretem autora i wstępem J. Krzyżanowskiego. Wyd.: P. Grzegorczyk i J. Krzyżanowski. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza 1935, 311 s.
2. Zarysy pokoju. Zbiór traktatów, umów i deklaracji międzynarodowych. [Przeł. z angielskiego i oprac. P. Grzegorczyk]. [Warszawa:] Towarzystwo Wydawnicze Załoga [1943], 23 s.
Wyd. konspiracyjne.
3. Polska w poezji angielskiej. [Wyd. i wstęp P. Grzegorczyk]. [Warszawa:] Towarzystwo Wydawnicze Załoga [1944], 51 s.
Wyd. konspiracyjne.
4. S. Brzozowski: Płomienie. Z papierów po Michale Kaniowskim. Oprac. i przygotował do druku P. Grzegorczyk. T. 1-2. Wyd. 3 [!]. Kraków: Czytelnik1946 (1947), 328 + 366 s.
5. Prus jako krytyk sztuki. [Wybór i wstęp:] P. Grzegorczyk. Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką 1951 z. 6 s. 118-201.
6. A. Semkowicz: Bibliografia utworów Adama Mickiewicza do roku 1955. Oprac. i uzupełnił P. Grzegorczyk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 226 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
• „Rocznik Literacki 1968” wyd. 1970 (J. Chudek).
J. Starnawski: Próba bibliografii prac Piotra Grzegorczyka. Rocznik Biblioteki Narodowej 1970.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 4]. Łódź 2001 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

F. Bielak: Piotr Grzegorczyk (1894-1968). Tygodnik Powszechny 1968 nr 25, przedruk w tegoż: Z odległości lat. Kraków 1979.
J. Kapuścik: Piotr Grzegorczyk (1894-1968). Więź 1968 nr 11/12.
Z. Nowak: Wspomnienie o Piotrze Grzegorczyku. Poglądy 1968 nr 19, przedruk w tegoż: Wśród pisarzy i uczonych. Katowice 1980.
J. Pini-Suchodolska: Piotr Grzegorczyk 1894-1968. Przegląd Biblioteczny 1968 nr 3/4.
R. Taborski: Piotr Grzegorczyk (1894-1968). Przegląd Humanistyczny 1968 nr 6.
J. Starnawski: Piotr Grzegorczyk (17 listopada 1894 — 20 maja 1968). Pamiętnik Literacki 1969 z. 2.
J. Starnawski: Piotr Grzegorczyk i „Ruch Literacki” 1926-1939. Ruch Literacki 1969 nr 6.
J. Czachowska: Bibliografia literatury polskiej” Grzegorczyka. W tejże: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław 1979.

Literatura polska w przekładach [1928-1936]

S. Rygiel. Nowa Książka 1934 z. 4 [dot. odbitki pt. Literatura polska za granicą].

Lew Tołstoj w Polsce

G. Białokozowicz. Slavia Orientalis 1966 nr 2.
S. Pollak. Rocznik Literacki 1964 wyd. 1966.

Index lexicorum Poloniae

Z. Brocki. Rocznik Gdański 1967 wyd. 1968.
H. Hleb-Koszańska. Rocznik Literacki 1967 wyd. 1969.
M. Ambros. Rocznik Biblioteki Narodowej 1970 [oraz Dopełnienie do „Index lexicorum Poloniae” Piotra Grzegorczyka].
Z. Brocki. Onomastica 1970 z.1/2.
H. Leeming. „Slavic Review”, Waszyngton 1974 nr 128.

Joseph Conrad w Polsce

S. Rygiel. Nowa Książka 1934 z. 3.

Polska w poezji angielskiej

W. Bartoszewski. Stolica 1958 nr 49.
W. Bartoszewski: Polska w poezji angielskiej. Konspiracyjny tomik Piotra Grzegorczyka. W tegoż: Na drodze do niepodległości. Paris 1987.