BIO

Urodzony 5 lutego 1931 w Sokołowie Podlaskim; syn Lucjana Górskiego, rzemieślnika, i Marii z Olszewskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Sokołowie Podlaskim i uczył się na tajnych kompletach. Po wyzwoleniu uczęszczał tamże do Gimnazjum oo. Salezjanów im. H. Sienkiewicza; w 1949 uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Po uzyskaniu magisterium w 1954 podjął pracę w Dziale Literatury Ludowej Instytutu Badań Literackich (IBL) Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Równocześnie zajął się historią dramatu i teatru polskiego. Pierwsze recenzje i artykuły ogłaszał w 1952 w „Przeglądzie Powszechnym” (pod pseudonimem Marian Olszewski), w 1954Dziś i jutro” (pod pseudonimem Kazimierz Rogiński). W 1956 ożenił się z Anielą Jaworską, prawnikiem. W 1959-66 prowadził wykłady z zakresu historii dramatu i teatru polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz z zakresu historii teatru w stołecznej Państwowej Szkole Baletowej. W 1966 uzyskał w IBL stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Jan Kanty Galasiewicz na tle dramatu ludowego XIX w. (promotor prof. Julian Krzyżanowski). Od 1969 współredagował z prof. J. Krzyżanowskim tomy zbiorowe studiów folklorystycznych. W kwietniu 1973 objął funkcję zastępcy dyrektora IBL do spraw ogólnych (do końca grudnia 1981). W tym samym roku został członkiem Rady Naukowej IBL. Równocześnie w 1974-83 prowadził wykłady z zakresu folklorystyki na UW. W 1975 habilitował się w IBL na podstawie pracy Oskar Kolberg. Zarys życia i działalności. W tym samym roku został członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1975-83, 1987-89). W 1978-80 był członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych a w 1981-87 członkiem Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej UW. Od 1 stycznia 1982 pełnił funkcję dyrektora IBL, z której zrezygnował w październiku 1983. Był przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (1982-84). W latach 1986-1995 pełnił funkcję zastępcy dyrektora IBL do spraw naukowych. W 1988-90 był przewodniczącym Problemu Badań Podstawowych pt. Literatura polska — tradycje rozwojowe, formy i funkcje społeczne. W 1996-2000 prowadził seminarium magisterskie z zakresu historii teatru polskiego w XIX w. na studiach zaocznych Instytutu Filologii Polskiej UW. Wchodził w skład prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Mickiewiczowskiego powołanego w związku z przygotowywaniem dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. W 1997 przeszedł na emeryturę. Do 2001 był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983). Zmarł 9 września 2021 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Kazimierz Kamiński. [Współautor:] S. Dąbrowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 139 s.

2. Bolesław Leszczyński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 99 s.

3. Wincenty Rapacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 101 s.

4. Fredro na scenie. [Współautor:] S. Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1963, 243 s.

5. Dramat ludowy XIX wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 240 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Z dyskusji i badań nad dramatem ludowym; Z tradycji dramatu ludowego; Poprzednicy Galasiewicza; Biografia Galasiewicza; Twórczość Galasiewicza; Teatr ludowy – dyskusje i osiągnięcia.

6. Oskar Kolberg. Zarys życia i działalności. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 278 s. Wyd. 2 tamże 1974.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Ze studiów nad aktorstwem Wincentego Rapackiego. Pamiętnik Literacki 1956 z. 2/3 s. 263-286.
Ludoznawstwo epoki Mickiewicza. W: Ludowość u Mickiewicza. Warszawa 1958 s. 5-32.
Chronologiczny wykaz utworów granych w Teatrze Polskim [w latach 1946-1964]. Kalendarium Teatru Polskiego”, Warszawa 1965/66 nr 3; 1966/67 nr 5/7, 9; 1967/68 nr 11, 13, 14; 1986 nr 16-20.
Oskar Kolberg wobec literatury ludowej. W: W świecie pieśni i bajki. Wrocław 1969 s. 97-106.
W kręgu Kraszewskiego i „Atheneum”; Lwowskie. W: Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka przedkolbergowska. Wrocław 1970 s. 229-241; 299-357.
O badaniu folkloru w ostatnim ćwierćwieczu. W: Z zagadnień twórczości ludowej. Wrocław 1972 s. 351-384, przekł.: rosyjski: O dostiženiâh pol'skoj folkloristiki. „Sovetskoje Slavjanovedenie”, Moskwa 1976 z. 5 s. 69-86; angielski: Folklore studies 1945-1970. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 8: 1981 s. 173-203.
Foklor. W: Słownik literatury polskiego Oświecenia. Wrocław 1977 s. 154-160.
Iz istorii razvitiâ pol'skoj fol'kloristiki v piervoj polovine XIX w. W: Slavânskie kul'tury v epohu formirovanija i razvitiâ slavânskih nacij XVIII-XX w. Moskva 1978 s. 159-165.
Odprawa posłów greckich” w opiniach pisarzy, krytyków i historyków literatury. W: Jan Kochanowski 1584-1984. T. 2. Lublin 1989 s. 307-315.
Polskie badania nad folklorem białoruskim w XIX i XX w. W: Belaruska — pol'skíja kulturnyja suvjazí. Mìnsk 1991 s. 101-110.
J.I. Kraševskij i slavânstvo. Slavânovedenie”, Moskva 1993 nr 6 s. 67-75.
O folklorystyce Juliana Krzyżanowskiego. W: Ignis ardens. Warszawa 1993 s. 291-298.

Prace redakcyjne

1. T. Żeleński (Boy): Pisma. Red.: H. Markiewicz. Objaśnienia: R. Górski. T. 5, 19-23. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 1963-1965.
T. 5. Obrachunki fredrowskie. Przypisy teatrologiczne: R. Górski. 1956; T. 19: Flirt z Melpomeną. Wieczór pierwszy i drugi. Objaśnienia: R. Górski i A. Krzyżanowska. 1963; T. 20. Flirt z Melpomeną. Wieczór trzeci i czwarty. Objaśnienia: R. Górski i K. Najderowa. 1963; T. 21. Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty i szósty. Objaśnienia: R. Górski i A. Krzyżanowska. 1964; T. 22. Flirt z Melpomeną. Wieczór siódmy i ósmy. Objaśnienia: R. Górski i K. Najderowa. 1964; T. 23. Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewiąty i dziesiąty. Objaśnienia: R. Górski i J. Pociecha. 1965.
2. J. Szaniawski: Dramaty zebrane. Przypisy: R. Górski. T. 1-3. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 473 + 345 + 363 s.
3. Wspomnienia aktorów. 1800-1925. [Wybór i] oprac.: S. Dąbrowski i R. Górski. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 553 + 450 s.
4. W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne. Red.: R. Górski i J. Krzyżanowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 290 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
5. Między dawnymi a nowymi laty. [Studia folklorystyczne]. Red.: R. Górski i J. Krzyżanowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 350 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
6. Z zagadnień twórczości ludowej. [Studia folklorystyczne]. Red.: R. Górski i J. Krzyżanowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 394 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
7. Ludowość dawniej i dziś. [Studia folklorystyczne]. Red.: R. Górski i J. Krzyżanowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 291 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
8. Pieśni ludu polskiego w Galicji. [Oprac.:] Z. Pauli. Wyd. fototypiczne pierwodruku z 1838 r. Red.: H. Kapełuś. Posłowie i oprac:. R. Górski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 234 s.
9. Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne. Red.: R. Górski i J. Krzyżanowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 187 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
10. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku. Red.: H. Filipkowska, R. Górski, W. Kiełdysz, W. Wit. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 216 s.
11. Zwierciadła Północy. [T.] 2. Związki i paralele literatury polskiej i skandynawskiej. Red.: R. Górski, N.A. Nilsson, L. Vinge, A. Witkowska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1992, 194 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1991, 2005.

Kazimierz Kamiński

S. Marczak-Oborski. Pamiętnik Literacki 1957 z. 2.

Bolesław Leszczyński

J. Szczublewski. Pamiętnik Teatralny 1961 z. 1.

Wincenty Rapacki

J. Szczublewski. Pamiętnik Teatralny 1961 z. 1.

Dramat ludowy XIX wieku

A. Boska: Dziewiętnastowieczny dramat ludowy. Nowe Książki 1969 nr 22.
M. Wosiek. Dialog 1970 nr 8.
T. Sivert. Pamiętnik Literacki 1971 z. 3.

Oskar Kolberg

A. Boska: Dziewiętnastowieczny dramat ludowy. Nowe Książki 1969 nr 22.
W. Sebyła. Ruch Muzyczny 1971 nr 16.
M. Tarko. Lud 1971 t. 55.
M. Tarko. Lud 1976 t.