BIO

Urodzony 9 marca 1923 w Krakowie; syn Stanisława Dąbrowskiego (właściwe nazwisko: Spiegel), aktora, reżysera, historyka teatru, i Jadwigi z Kuczkowskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Krakowie i kontynuował naukę na tajnych kompletach. Pracował również zarobkowo w fabryce chemiczno-farmaceutycznej. Po wyzwoleniu zdał maturę przed komisją państwową i w 1946-50 studiował na Wydziale Planowania Przemysłowego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Następnie do 1954 pracował jako kierownik różnych działów ekonomicznych w przemyśle i budownictwie. Debiutował w 1953 artykułem W sprawie komedii Blizińskiego na scenie krakowskiej, wydrukowanym w dodatku do „Dziennika Polskiego” pt. „Od A do Z” (nr 9). Od 1955 ogłaszał prace w „Pamiętniku Teatralnym”. W 1957-62 studiował zaocznie polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i uzyskał stopień magistra. W 1956-67 był pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, należał (1958-73) do komitetu redakcyjnego Słownika biograficznego teatru polskiego. Równocześnie, mieszkając w Krakowie, był w 1961-66 kustoszem, a następnie kierownikiem działu teatralnego Muzeum Historycznego miasta Krakowa. W 1964 został redaktorem pisma „Afisz Teatralny”, wydawanego przez Stary Teatr w związku z kolejnymi premierami, w którym zamieszczał wiele artykułów z historii teatru i dziejów recepcji dramatu polskiego. W 1965 uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Teatr Krakowski pod dyrekcją Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana. Repertuar oraz edycji wyboru pism S. Koźmiana pt. Teatr (promotor prof. Zygmunt Szweykowski). W 1967 został pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), w 1970 kierownikiem zespołu badań nad teatrem krakowskim. W 1971 habilitował się w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie pracy Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799 i został docentem UJ. W sezonie 1972/73 razem z prof. Zbigniewem Raszewskim współpracował z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie w odtworzeniu prapremierowej inscenizacji Wesela S. Wyspiańskiego. Od 1973 był kierownikiem Zakładu Teatru, Filmu i Telewizji w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1972, 1982), a w 1982 nagrodę Prezydenta miasta Krakowa. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru. Od 1978 mieszkał w Wiedniu, gdzie kontynuował prace badawcze. Zmarł 9 lutego 2004 w Wiedniu; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Twórczość

1. Role Ludwika Solskiego. Zestawienie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum IX, 1955, 468 s. Państwowy Instytut Sztuki. Materiały do Dziejów Teatru w Polsce, 2.

2. Antonina Hoffman i teatr krakowski jej czasów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 154 s.

3. Helena Modrzejewska. [Współautor:] J. Szczublewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, X, 255 s. Państwowy Instytut Sztuki.

4. Teatr krakowski pod dyrekcją Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana. 1865-1885. Repertuar. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, XVIII, 530 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Materiały do Dziejów Teatru w Polsce, 6.

5. Siedemdziesiąt lat Teatru im. J. Słowackiego 1893-1963. Wystawa. [Katalog: współautor:] K. Nowacki. Kraków: Państwowy Teatr im. J. Słowackiego przy współudziale Muzeum Historii miasta Kraków 1964, 59 s.

6. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845. Repertuar, recenzje, dokumenty. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, XVI, 346 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Materiały do Dziejów Teatru w Polsce, 7.

7. Repertuar teatru w Krakowie. 1781-1843. Warszawa 1969, XVI, 239 s., powielone. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zespół Historii Teatru Polskiego. Repertuar Teatrów w Polsce, 2.

8. Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 471 s.

9. Repertuar teatru krakowskiego 1845-1865. [Współautor:] E. Orzechowski. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Teatru Polskiego; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974-1975. Zakład Teatru, Filmu i Telewizji. Repertuar Teatrów w Polsce, 6.

Cz. 1. Teatr polski. 1974, VI, 505 s.

Cz. 2. Teatr austriacki w Krakowie. 1975, III, 145 s.

10. Dzieje teatru w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980-1984. Z prac Zakładu Teatru Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

T. 2. cz. 2. Pod berłem Habsburgów (1796-1809). 1980 s. 171-250.

Cz. 1, 3, 4: Z. Jabłoński: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830.

T. 3 cz. 2: Teatr austriacki w Krakowie w latach 1853-1865. 1984, 251 s.

11. Das österreichische Theater in Krakau im. 18 und 19 Jahrhundert. Theater Geschichte Österreichs T. X. Donaumonarchie. Z. 3. Wien 1984, 446 s.

12. Teatr i teatrologia. [Studia i recenzje]. Wybór tekstów: E. Orzechowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1994, 342 s.

Nagrody

Teatralna Książka Roku 1994 — wyróżnienie przyznawane przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI).

Zawartość

Zawiera m.in. studia: Zamiast wstępu. — O teatrze: W sprawie komedii Blizińskiego na scenie krakowskiej; „Turcaret” w Polsce; Skarbnica sztuki teatralnej; Tradycje realistyczne w twórczości Ludwika Solskiego; Mickiewicz i Słowacki w teatrze krakowskim w latach 1865-1885; Dramaty Słowackiego na scenach polskich w latach 1851-1863; Prowincjonalna Modrzejewska; Fotograficzna dokumentacja teatru w Polsce; Trzy listy Wojciecha Bogusławskiego do Aleksandra Chodkiewicza; Jan Królikowski o sztuce aktorskiej; Negocjacje teatralne; O „Mazepie” na Węgrzech; Estreicher i teatr; Polish actors in Shakespearian roles (1797-1939); Szkoła krakowska; Zmyślenia i prawda Jana Królikowskiego; Wojciecha Bogusławskiego „Powinszowanie prześwietnej publiczności warszawskiej na nowy rok 1800”; Repertuary; Gwiazdorstwo i aktoromania w teatrze polskim w XIX wieku; Kogo przedstawiają litografie z Hajdamaków na Ukrainie?; Gwara w „Weselu” [S. Wyspiańskiego]; Rozwój polsko-austriackich stosunków teatralnych 1772-1918; The art of acting in the premiere of The Wedding; W. [Benjamin] Constant i teatr Stanisława Skarbka. — O teatrologii: Studia teatrologiczne; Jeszcze w sprawie wiedzy o teatrze.

13. Barszcz w kulturze starożytnej Grecji. [Esej]. Oprac.: A. Gorzkowski. Wstępem poprzedził J. Michalik. Kraków: Księgarnia Akademicka 2001, 32 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Tradycje realistyczne w twórczości Ludwika Solskiego. Pamiętnik Teatralny 1955 z. 1 s. 13-26.
Mickiewicz i Słowacki w teatrze krakowskim w latach 1865-1885. Pamiętnik Teatralny 1956 z. 1 s. 22-40.
Dramaty Słowackiego na scenach polskich 1851-1865. Pamiętnik Teatralny 1959 nr 1/3 s. 317-326.
Prowincjonalna Modrzejewska. Pamiętnik Teatralny 1959 nr 4 s. 493-517.
Fotograficzna dokumentacja teatru w Polsce. Pamiętnik Teatralny 1960 z. 1 s. 71-94.
Kalendarz przedstawień „Wesela. W: Wesele” w krytyce i wspomnieniach. Kraków 1961 s. 408-428, toż w wyd. 2 tamże 1970 s. 441-453.
Estreicher i teatr. W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera 1827-1900. Kraków 1964 s. 389-412.
Polish actor in Shakespearean roles (1797-1939). W: Polands homage to Shakespeare. Warszawa 1965 s. 73-93.
Antreprener w kłopotach czyli dwa teatry Wojciecha Bogusławskiego. Pamiętnik Teatralny 1966 z. 1/4 s. 277-341.
Zmyślenia i prawdy Jana Królikowskiego. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966 s. 506-528.
Dramat popularny. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3. Warszawa 1969 s. 317-349.
Gwiazdorstwo i aktoromania w teatrze polskim XIX wieku. Pamiętnik Teatralny 1970 z. 3 s. 294-310.
Repertuary. W: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wrocław 1970 s. 273-286.
Die öffentliche Rolle des polnischen Theaters in der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts. „Maske und Kothurn”, Kolonia 1971 nr 3 s. 179-189.
Rozwój polsko-austriackich stosunków teatralnych 1772-1918. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1976 nr 455 s. 63-71.
Die Anfänge des österreichisches Theaters in Krakau 1796-1798. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980 nr 582 s. 83-97.
Das Jahr 1683 im Drama und auf der Bühne. 1. Teil. Österreich. „Maske und Kothurn”, Kolonia 1983 z. 1/4 s. 1-97.
W. Constant i teatr Skarbka. W: O teatrze i dramacie. Wrocław 1989 s. 79-88.
Między Polską a Niemcami. Dawison we Lwowie. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1-2 s. 11-46.
Wielkie nadzieje, stracone złudzenia. Rachunek strat i zysków teatru austriackiego we Lwowie. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 313-323.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Helena Modrzejewska na scenie krakowskiej 1865-1969. [Album]. Kolegium red.: T. Bukowski, J.P. Gawlik, J. Got. Wstęp i objaśnienia: J. Got. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 43 s.
2. H. Modrzejewska: Wspomnienia i wrażenia. Tłumaczył z angielskiego M. Promiński. [Tekst przejrzeli:] J. Got i J. Szczublewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 633 s.
3. S. Koźmian: Teatr. Wybór pism. Oprac. [i wstępem opatrzył] J. Got. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959, 396 s.
4. W. Bogusławski: Aktorzy warszawscy. Szkice krytyczne. Wstęp i oprac.: H. Secomska. Redakcja naukowa: J. Got. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1962, 362 s.
5. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1. 1859-1880, T. 2. 1881-1909. Wybór i oprac.: J. Got i J. Szczublewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 526+494 s.
Tu J. Gota także wstęp pt. Modrzejewska w świetle swojej korespondencji s. 5-30.
6. Stary Teatr. Red.: K. Pistl. Oprac. części historycznej: J. Got. Kraków: 1967, [31] s.
7. Stanisław Wyspiański: Wesele. Tekst i inscenizacja z roku 1901. Oprac.: J. Got. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 317 s.
8. Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Praca zbiorowa dla uczczenia setnej rocznicy objęcia dyrekcji przez Adama Skorupkę i Stanisława Koźmiana. Red. ogólny: H. Vogler. Oprac. części historycznej: J. Got, dokumentacji: H. Sitko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 153 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975, 1990.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Artykuły

Z. Raszewski: Mój przyjaciel Got. W: Teatr i teatrologia. Kraków 1994.
M. Klimowicz: Jerzy Got Spiegel. Pamiętnik Literacki 2005 z. 1.

Role Ludwika Solskiego

A. Polankowska. Pamiętnik Teatralny 1956 z. 4.

Antonina Hoffman i teatr krakowski jej czasów

W. Natanson: O wielkiej aktorce krakowskiej. Twórczość 1958 nr 7.
J. Szczublewski. Pamiętnik Teatralny 1958 z. 3/4.

Helena Modrzejewska

W. Natanson: Znaczenie mają fakty. Twórczość 1959 z. 5.
B. Frankowska. Pamiętnik Teatralny 1960 z. 1.
J. Pini-Suchodolska: Almanach Heleny Modrzejewskiej. Teatr 1961 nr 1.

Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845

Z. Jabłoński. Pamiętnik Teatralny 1968 z. 1.

Repertuar teatru w Krakowie

[J. Timoszewicz] (vit): Kronika afiszów. Teatr 1970 nr 16.

Na wyspie Guaxary

E. Krasiński: Molier polski. Teatr 1972 nr 18.
B. Lasocka: Bogusławski we Lwowie. Miesięcznik Literacki 1972 nr 2.
J. Timoszewicz: Teatralia. Rocznik Literacki 1971 wyd. 1973.

Dzieje teatru w Krakowie

Z. Greń: Historia krakowska. Życie Literackie 1980 nr 44 [dot. t. 2].
Z. Greń: Opór. Życie Literackie 1984 nr 11 [dot. t. 3].