BIO

Born on 18 June 1956 in Gdansk; daughter of the lecturer and engineer Władysław Grześkowiak and the lecturer and chemist Janina, née Korycka. She attended Grammar School No. III in Gdansk from 1971. After completing advanced secondary education in 1975, she studied history at the University of Gdansk (UG), graduating with a master's degree in 1979. That year she entered the doctoral programme at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences (IH PAN), remaining part of it until 1983. From 1984 she worked at the Polish Academy of Sciences Library in Gdansk. She made her debut the same year with the article Nieznany przekład rozprawy Mably’egoDes droits et des devoirs du citoyen” (An Unknown Translation of Mably's Essay "Des droits et des devoirs du citoyen"), which was published in the journal "Człowiek i Światopogląd" (no. 4). In 1986, she defended her doctoral thesis Model rządów monarchii francuskiej w polskiej publicystyce politycznej lat 1772–1792 (The French Monarchy's System of Government in Polish Political Publications, 1772-1792) at IH PAN. She was supervised by Prof. Edmund Cieślak. In 1987, she qualified as a librarian. She was appointed a member of the Gdansk Scientific Society (Gdańskie Towarzystwo Naukowe) in 1988. She moved to Warsaw in 1989 having been appointed lecturer at the Department of Enlightenment Literature (Pracownia Literatury Oświecenia) at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). Her research focused on political thought in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Enlightenment culture and editorial work on eighteenth-century sources. In 1996, she became a founding member of the Polish Society for Eighteenth-Century Studies (Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym), serving as editor of its bulletin Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym in 1997. She became chair of the society in 2012. She has organized and participated in national and international conferences, including congresses of the Polish Society for Eighteenth-Century Studies and the International Congress on the Enlightenment. In 1998, she was appointed to the Scientific Council of IBL PAN, serving as deputy chair from 2006. She has been chair of its Presidium since 2015. Between 1999 and 2011, she served on the Executive Committee of the International Society for Eighteenth-Century Studies. She was awarded a habilitation degree in 2000 from IBL PAN for her study O formę rządu czy rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego (To Discuss Forms of Rule, or to Rule Hearts and Minds? The Political Press during the Four-Year Sejm). She was appointed director of the Department of Enlightenment Literature at IBL PAN in 2007. She also lectured at the Bolesław Prus Warsaw University of Humanities (Warszawska Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa) between 2006 and 2008 and at the Faculty "Artes Liberales" at the University of Warsaw (UW) from 2008 to 2014. She has been a member of the editorial board of the yearbook Wiek Oświecenia. since 2010. She joined the Polish PEN Club in 2012. In 2013, she was made state appointed professor, before being made full professor at IBL PAN in 2014. She married the historian Marek Ney-Krwawicz in 1986. She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Tatarzy polscy. Wystawa w Bibliotece Gdańskiej PAN luty–marzec 1985. [Katalog]. Gdańsk: Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk 1986, [2], 10, [7] s. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk.

2. Publicystyka stanisławowska o modelu rządów monarchii francuskiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 171 s. Polska Akademia Nauk Instytut Historii.

Rozprawa doktorska w wersji rozszerzonej.

Zawartość

I. Publicystyka stanisławowska wobec problemu państwa i obcych wzorów ustrojowych; II. Polska ocena organizacji władzy francuskiej monarchii absolutnej; III. Opinie o funkcjonowaniu państwa francuskiego; IV. Publicystyka polska o sytuacji poddanych monarchii absolutnej; V. Publicystyka polska wobec upadku francuskiej monarchii absolutnej i powstania nowej formie rządów we Francji. – Zakończenie.

3. IBL — Instytut Badań Literackich. Informator. [Współautor:] Z. Ziątek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1994, 77 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

4. Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia = Die Aufklärung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1998, 202 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

Nagrody

Nagroda „Pióro Fredry” za 1998 w Konkursie na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

Zawartość

Słowo wstępne. – Oświecenie w Gdańsku — uwagi wstępne; Słowo w kulturze Gdańska; Książka i jej rola w kształtowaniu kultury literackiej oświeconego Gdańska; Szkoła jako instytucja kształtująca kulturę literacką; Rola czasopism w kształtowaniu kultury literackiej; Teatr a kultura literacka oświeconego Gdańska. – Zakończenie.

5. O formę rządu czy rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2000, 402 s.

Rozprawa habilitacyjna.

6. Zabaweczka. Józef Boruwłaski — fenomen natury, szlachcic pamiętnikarz. [Biografia; współwydane:] Pamiętniki słynnego karła Józefa Boruwłaskiego, szlachcica polskiego, zawierające wierną i ciekawą opowieść o jego narodzinach, wychowaniu, małżeństwie i podróżach, spisane przez niego samego, a na język polski przełożone i komentarzem opatrzone przez Annę Grześkowiak-Krwawicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004, 170 s. Przygody ciała..

Przekłady

angielski

Gulliver in the Land of Giants . A crirical biography and the memoirs of the celebrates dwarf Joseph Boruwłaski. [Przeł.:] D. Sax. Farnham; Burlington 2012.

7. Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. [Monografia]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 515 s. Idee i Historia.

8. Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach współczesnych. [Studium]. Warszawa: DIG 2012, 226 s.

Zawartość

Wstęp. – W ferworze walki: Czy rewolucja może być legalna?; Zdrada 3 maja? — Oceny i opinie: Publicystyka lat 1791–1792 wobec Konstytucji 3 Maja; Widziane z zewnątrz. Londyńska prasa informacyjna o polskich „rewolucjach” 1791 roku. – Narodziny mitu: Konstytucja 3 Maja — narodziny mitu; Konstytucja 3 Maja a powstanie kościuszkowskie.

9. Queen liberty. The concept of freedom in the Polish-Lithuanian Commonwealth. [Przeł.] D.J. Sax. Leiden; Boston: Brill 2012, 135 s. Studies in Central European Histories, vol. 56.

10. Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018, 451 s. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagrody

Nagroda Porozumienia Wydawców Książki Hisorycznej KLIO 2018.

Przekłady

The Political Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Concepts and Ideas. [Przeł.] D. Sax. New York; London 2021.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Publicystyka polska lat 1772–1792 o angielskim systemie rządów. Przegląd Humanistyczny 1986 nr 5/6 s. 149165.
Polska myśl polityczna lat 1772–1792. O systemie władzy monarchii absolutnej. Kwartalnik Historyczny 1987 nr 3 s. 41–58.
Józef Wybicki jako publicysta epoki stanisławowskiej. Rocznik Gdański 1990 z. 1 s. 135-148.
Gdańsk jako ośrodek badań nad Józefem Wybickim. Rocznik Gdański 1991 z. 1 s. 179-192.
Klasyfikacja form rządów w literaturze politycznej czasów stanisławowskich. W: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. T. 4: Od reformy państwa szlacheckiego do myśli o nowoczesnym państwie. Toruń 1992 s. 47–61.
Wkład pijarów w kształtowanie politycznej kultury szlachty w czasach stanisławowskich. W: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku. Warszawa; Kraków 1993 s. 133-150.
Dyzma Bończa Tomaszewski. W: Pisarze polskiego oświecenia. T. 2. Warszawa 1994 s. 491-514.
Rara avis czy wolni wśród wolnych? Obraz krajów wolnych w polskiej literaturze politycznej XVIII wieku. W: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1994 s. 167–183.
Dyskusje o wolności słowa w czasach stanisławowskich. Kwartalnik Historyczny 1995 nr 1 s. 53-65, przekł. francuski pt.: Le débat polonais sur la liberté de parole dans la deuxiéme moitié du XVIIIe siècle. [Przeł.:] I. Zatorska. „Acta Poloniae Historica” 1997 s. 101–114.
Political and social literature during the four-year diet. W: Constitution and reform in eighteenth-century Poland. Bloomington 1997 s. 175201.
Publicystyczna dyskusja wokół „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” Stanisława Staszica. Napis 1999 s. 121135.
O recepcji idei umowy społecznej w Polsce w czasach stanisławowskich. Czasopismo Prawno-Historyczne 2000 z. 1/2 s. 109–125.
Obywatel a państwo w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Zarys problematyki. Civitas 2001 nr 5 s. 248273.
Polish views on European Monarchies. W: The Polish-Lithuanian Monarchy in European context, c. 1500–1795. Houndmills, Basingstoke, New York 2001 s. 116–131.
Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej. „Archiwum Historii Filozoofii i Myśli Społecznej” 2000, wyd. 2001 s. 165174.
Anti-monarchism in Polish republicanism in the seventeenth and eighteenth centuries. W: Republicanism: a shared European heritage. Vol. 1. Cambridge 2002 s. 4359.
Czy król potrzebny jest w republice. Polscy pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczpospolitej. Zarys problematyki. W: Dwór a kraj między centrum a peryferiami władzy. Kraków 2003 s. 467485.
Deux libertés, l’ancienne et la nouvelle, dans la pensée politique polonaise du XVIIIe siècle. W: Liberte. Héritage du passé ou idée Lumiéres? Kraków; Warszawa 2003 s. 44–61.
Gdańsk oświecony — ani centrum, ani peryferie?Wiek Oświecenia” 2003 z. 19 s. 97–108, przekł. francuski: Gdańsk-Danzing — ni centre ni pérypherie? W: Centre(s) and Enlightenment from Belfast to Beijing. Paris 2003.
Veto — wolność — władza w polskiej myśli politycznej wieku XVIII. Kwartalnik Historyczny 2004 nr 3 s. 141159.
Admirabilis ordo. Polacy wobec mitu Wenecji. W: Literatura, historia, dziedzictwo. Warszawa 2006 s. 6778.
K modernimu státu. Ideje lidských práv a konstituce ve „starych republikach”. Připad Polska. W: Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Praha 2006 s. 73–87.
Koncepcja wolności w myśli politycznej Stanisława Staszica. Wiek Oświecenia 2006 z. 22 s. 3956.
Liberté polonaise — privilege nobiliare ou idée universelle? W: Noblesse française et noblesse polonaise. Pessac 2006 s. 299–311.
Nad rewolucyją dwóch narodów w Europie. Obraz rewolucji francuskiej w polskich dyskusjach politycznych 1788–1792. W: W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. Warszawa 2007 s. 1732.
Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. W: Wolność i jej granice. Kraków 2007 s. 3759.
Vie de Joseph Boruwlaski. Posłowie do: Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilihomme polonais. Paris 2008 s. 129148.
Citizen, fatherland and patriotism in the political discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth. W: Whose love of which country? Boston 2010 s. 255–284.
Dzisiaj w całej Europie rzeczompospolitym utrzymać się trudno jest. Obraz Holandii w polskim piśmiennictwie politycznym XVIII w. W: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Białystok — Katowice 2010 s. 469–477.
Jerzy Michalski jako badacz polskiej myśli politycznej XVIII wieku. W: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Warszawa 2010 s. 7988.
Machiavelli i makiawelizm w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. O potrzebie badań. W: Libris satiari nequeo = „Oto ksiąg jestem niesyty.... Warszawa 2010 s.7384.
Przyszłam do Polski z Lechem…. Konfederaci barscy, a polska tradycja wolności. W: Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje. Warszawa 2010 s. 237254.
Noble republicanism in the Polish-Lithuanian Commonwealth: (An attempt at description). [Przeł.:] Z. Szkoda. Acta Poloniae Historica 2011 s. 3165.
Polska myśl polityczna epoki oświecenia wobec tradycji antycznej. W: Antyk oświeconych. Warszawa 2012 [właśc. 2014] s. 75–96.
Rzeczpospolita — pojęcie i idea w dyskursie politycznym Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2012 s. 535.
Legenda Stanisława Augusta; 3 maja 1791 – polska rewolucja.. W: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Warszawa 2013 s. 6380, s. 235-246.
Stanislas Auguste — le roi tragique. W: Stanislas Auguste dernier roi de Pologne, collectionneur et mécène dans l’Europe des Lumières. Paris 2013 s. 2736.
Wstęp do: Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia. Warszawa 2013 s. 940.
Rousseau et les politiques de la noblesse Polonaise. W: Jean-Jacques Rousseau entre Savoie et Pologne. Chambery 2014 s. 125135.
Czy historyk powinien interesować się językiem? W: Zmierzch i świt. Warszawa 2015 s. 31-40.
Nowe wino w starych butelkach.” O języku politycznym Stanisława Konarskiego. Wiek Oświecenia 2016 s. 11-28.
Quentina Skinnera teoria wolności. W: Quentin Skinner – metoda historyczna i wolność republikańska. Toruń 2016 s. 231-246.
Respublica and the Language of Freedom. The Polish Experiment. [Przeł.] D. Sax. W: A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken 2017 s. 179-190.
Respublica Anglorum ou Monarchia Britannica. Les nobles républicains de la Rzeczpospolita (1569 – 1795) et le modèle de gouvernement anglais. [Przeł.] X. Chantry. „Philosophical Enquiries. Revue des Philosophies Anglophones2017 nr 8 s. 61-77.
Rzeczpospolita, państwo czy wspólnota . Zmiany w systemie wartości w dyskursie politycznym w XVIII wieku. W: Wartości polityczne Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Warszawa 2017 s. 88-116.
The political discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Towards and analisys. W: Imaginations and configurations of Polish society. From the Middle Ages through the twentieth century. [Przeł.] D.J. Sax. Göttingen 2017 s. 121-142.
Wolność – suwerenność – niepodległość w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba uporządkowania pojęć. W: Najwyższa Pani swoich praw…” Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569 – 1795. Warszawa 2019.
A Polish Sattelzeit? New concepts in the political language at the twilight of the Polish-Lithuanian Commonwealth. [Przeł.] T. Korecki. „Acta Poloniae Historica2020 t. 122 s. 31-50.
O niektórych zmianach w języku politycznym czasów stanisławowskich. W: Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska Stanisławowska w świetle najnowszych badań. Warszawa 2020 s. 11-35.
Suwerenność. Wielka nieobecna dyskursu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów? W: Z historii kultury staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak. Warszawa 2020 s. 167-186.
O pierwszych przekładach Konstytucji 3 Maja. „Pamiętnik Literacki2021 z. 2 s. 225234.
The Four-Year Sejm (1788–92) – A Polish Revolution?. [Przeł.] A. Rodzińska-Chojnowska, G. Waluga. „Przegląd Sejmowy2021 nr 6 s. 287309.
Domicilium libertatis or a threat to liberty? Eighteenth-century discussions on the role and place of the Sejm within the system of government of the Polish-Lithuanian Commonwealth. [Przeł.] P. Vickers. W: Parliamentarism in Northern and East-Central Europe in the Long Eighteenth Century. London; New York 2022 s. 227–257.
Le discours politique de la République nobiliaire polono-lituanienne (1569-1795). W: Noblesse Française noblesse Polonaise 20 ans après. La Crèche 2022 s. 249261.
Co wiemy o polskiej myśli politycznej XVIII wieku i dlaczego tak mało? W: Wiek osiemnasty jako zmiana. Perspektywy i problemy. Poznań 2023 s. 285-303.
Luces y sombras de la República nobiliaria polaco-lituana. [Przeł.] J. Dutkiewicz. „Anuario Histórico Ibérico2023 nr 2 s. 251269.
Samotna wyspa, czy wolni wśród wolnych? Obraz wolnych republik w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. „Roczniki Filozoficzne2023 nr 1 s. 91110.
The Younger Europe – or Rather the Older? Visons of Politics in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th centuries. W: Defining the Identity of the Younger Europe. Leiden; Boston 2023 s. 3147.
Why was the political discourse of the Polish-Lithuanian nobility so weakly influenced by natural law? W: Early Modern Natural Law in East-Central Europe. Leiden; Boston 2023 s. 6686.

Przekłady

1. Zabaweczka. Józef Boruwłaski — fenomen natury, szlachcic pamiętnikarz. [Współwydane:] Pamiętniki słynnego karła Józefa Boruwłaskiego, szlachcica polskiego, zawierające wierną i ciekawą opowieść o jego narodzinach, wychowaniu, małżeństwie i podróżach, spisane przez niego samego, a na język polski przełożone i komentarzem opatrzone przez Annę Grześkowiak-Krwawicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004, 170 s. Przygody ciała. Zob. Twórczość poz. .
2. J.J. Rousseau: Rozważania o rządzie polskim i jego zamierzonej reformie. Przeł. i oprac.: A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 2023, 152 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Konstytucja 3 maja. Prawo, polityka, symbol. Materiały z sesji Polskiego Towarzystwa Historycznego na Zamku Królewskim w Warszawie 6–7 maja 1991. Pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne; Wydawnictwo Fundacji „Historia Pro Futuro 1992, 115 s. Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Fundacji „Historia Pro Futuro”.
2. Za czy przeciw ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja. Antologia. Oprac.: A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1992, 279 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
3. Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku. Praca zbiorowa. Pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Instytut Badań Literackich 1995, 206 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
4. Liberté. Héritage du passé ou idée Lumiéres? = Freedom. Heritage of the past or an idea of the Enlightenment?. [Pod red.:] A. Grześkowiak-Krwawicz i I. Zatorskiej. Warszawa, Kraków: Collegium Columbinum 2003, 223 s.Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia, nr 1.
Materiały z międzynarodowego spotkania badaczy XVIII w. Warszawa, IX 2002.
Wstęp w języku polskim, francuskim, angielskim.
5. Literatura, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane prof. Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2006, 612 s.
6. Mémoires du célébre nain Boruwlaski, gentilhomme polonais. [Oprac.:] A. Grześkowiak-Krawawicz & D. Triaire. Paris: Flammarion 2008, 152 s.
7. Stanislaus Auguste: Mémoires. [Oprac.:] A. Grześkowiak-Krwawicz & D. Triaire. Paris: Institut d’Études Slaves 2012, 861 s. Collection Historique de l’Institut d’Études Slaves, 68; Mémoires de la Sociéte Historique et Littéraire Polonaise..
8. Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wybór źrodeł. Oprac. naukowa: A. Grześkowiak-Krwawicz, P. Sapała. Oprac. tekstów: P. Gawrychowski [i in.]. Warszawa: Wydawnictwo naukowa Sub Lupa; Wydział „Artes Liberales 2013, 136 s.
9. Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały. Pod red. M. Dębowskiego, A. Grześkowiak-Krwawicz i M. Zwierzykowskiego. [Przeł. z języka francuskiego:] A. Marek, M. Filipiuk-Michniewicz. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana 2013, 623 s.
Tekst częściowo tłumaczony z języka francuskiego.
10. Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie. [Szkice]. Pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską. Muzeum Łazienki Królewskie 2015, 352 s.
11. Entre Pologne et France. Le Cosmopolitisme des Lumiéres. Rome 23-24 juin 2017. Red.: A. Grześkowiak-Krwawicz, D. Triaile, P. Ugniewski. Roma: Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma; Warszawa: PAN 2017, 252 s.
12. Wartości polityczne Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne. [Studia]. Red. naukowa: A. Grześkowiak-Krwawicz. Współpraca: J. Axer. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2017, 318 s. Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości; t. 3.
13. Konstytucja 3 Maja 1791 na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z archiwum Sejmu Czteroletniego. Oprac. i wstępem opatrzyła A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie; Archiwum Główne Akt Dawnych 2018, 83 s.
14. Najwyższa Pani swoich praw…” Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569 – 1795. Red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Muzeum Historii Polski 2019, 346 s.
15. J.J. Rousseau: Considérations sur le gouvernement de Pologne. [Red.:] A. Grześkowiak-Krwawicz, D. Triaire W: J. J. Rousseau: Œuvres complètes. Vol. XVI B (1767 – 1770). Paris: Classiques Garnier 2021 s. 225383.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN. 2015.

Gdańsk oświecony

K. DMITRUK. „Wiek Oświecenia1999 s. 396398.
Z. NOWAK. „Rocznik Gdański1999 z. 2.
A. SITEK: Gdańsk niemiecki i polski. Nowe Książki 1999 nr 4.

O formę rządu, czy rząd dusz?

R. BUTTERWICK: Niegdysiejsze dyskusje. Nowe Książki 2000 nr 12.
T. KOSTKIEWICZOWA. „Wiek Oświecenia2001 z. 17.
W. ORGANIŚCIAK. „Czasopismo Prawno-Historyczne2001 z. 1.

Zabaweczka

M. RADGOWSKI: Mały hrabia. Nowe Książki 2004 nr 6.
A. ROĆKO. „Wiek Oświecenia2005 z. 21.
P. ZAWADZKI: Joujou, czyli zabaweczka. Twórczość 2005 nr 9.
J. JANIK. „Studia Historyczne2013 z. 1 [dot.: Gulliver in the land of giants].

Regina libertas

M. GÓRSKA: Wizerunek polskiej wolności. Arcana 2007 nr 2/3.
P. MARCZEWSKI: Królowa wolność i nauczycielka warchołów. Przegląd Polityczny 2007 nr 81.
W. ORGANIŚCIAK. „Czasopismo Prawno-Historyczne2007 z. 2.
M. PARKITNY. „Wiek Oświecenia2007 z. 23.
J. TAZBIR: Wolność jako narkotyk narodu szlacheckiego. Nowe Książki 2007 nr 4.
W. ORGANIŚCIAK. „Z Dziejów Prawa2009 t. 2.
M. WYSZOMIRSKA. „Studia Historyczne2009 z. 1.
R. BUTTERWICK: Dialog republikanizmu z liberalizmem w związku z książką A. Grześkowiak-Krwawicz o idei wolności. Kwartalnik Historyczny 2010 nr 1.

Czy rewolucja może być legalna?

A. LITYŃSKI. „Miscellanea Historico-luridica2012 t. 11.

Queen liberty

K. KURAS. „Studia Historyczne2013 z. 2.

Za czy przeciw ustawie rządowej

J. MICHALSKI. „Kwartalnik Historyczny1993 nr 2.

Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić

J. WĘGRZYN. „Ruch Literacki1996 z. 6.
Z. ANCULEWICZ. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne1997 z. 1.
J. MACAŁA. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka1997 nr 1/2.
A. MICHALSKI. „Rocznik Elbląski1998 t. 16.