BIO

Urodzony 14 października 1913 w Kijowie; syn Jarosława Garlińskiego, obywatela ziemskiego, z wykształcenia prawnika, i Wandy z Szymańskich. Po powrocie wraz z rodziną do kraju, w 1921 uczęszczał początkowo do szkoły powszechnej w Warszawie, następnie był uczniem zakładu wychowawczego oo. pijarów w Rakowicach (obecnie Kraków). W 1922-26 kontynuował naukę w zakładzie wychowawczym oo. jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem. W 1926 zdał egzamin konkursowy do Korpusu Kadetów w Rawiczu, jednak w 1928 przerwał naukę ze względu na chorobę płuc. W 1930-31 przebywał w Zakopanem i uczył się w sanatoryjnym gimnazjum. W 1932 zamieszkał w Kaliszu, gdzie uczęszczał do Gimnazjum im. A. Asnyka. W tymże roku debiutował opowiadaniami i artykułami drukowanymi w szkolnym piśmie „Sztubak”, którego w 1933 został redaktorem. W 1933-34 był też w Kaliszu redaktorem międzyszkolnego pisma „Czyn i Słowo”, gdzie także umieszczał swoje utwory. Po zdaniu matury w 1934 i ukończeniu w 1935 Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, otrzymał przydział do 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1935-39 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1938 był redaktorem technicznym „Rocznika” Koła Naukowego Techniki Wojskowej Politechniki Warszawskiej. We wrześniu 1939 ożenił się z Irlandką, Eileen Frances Short, tłumaczką. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Ranny, przebywał w szpitalu jenieckim, a następnie przedostał się do Warszawy i włączył się w działalność konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej (AK). Jako oficer Komendy Głównej AK był szefem wywiadu więziennego, następnie pełnił funkcję szefa bezpieczeństwa Komendy Głównej AK. Aresztowany w 1943, był najpierw więziony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, następnie w Neugengamme i innych filiach tego obozu. Po wyzwoleniu w 1945 osiadł na stałe w Londynie. W grudniu 1945 należał do komitetu organizacyjnego Koła AK w Londynie. Zainicjował wydawanie (od 1946) „Biuletynu Informacyjnego” Koła i do 1965 był jego redaktorem. W 1946-47 z ramienia Hoover Institute and Library w Stanford (USA), zbierał dokumenty dotyczące II wojny światowej. W 1947-62 brał udział w ruchu politycznym Niepodległość i Demokracja. W 1947-67 był członkiem Rady i Zarządu Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W 1948-64 pracował jako inspektor kanadyjskiego towarzystwa ubezpieczeń. Równocześnie w 1956-65 był prezesem Zarządu Głównego Koła AK w Londynie, w 1966-84 wchodził w skład Rady i Zarządu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK). Fragmenty prozy, artykuły literackie i publicystyczne drukował w wielu czasopismach emigracyjnych, m.in w wydawanych w Londynie: „Polsce Walczącej” (1946-48), „Orle Białym” (1946-60), „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (od 1946) i jego dodatku „Tydzień Polski” (od 1961), „Wiadomościach” (1960-81), oraz w paryskiej „Kulturze” (od 1961; tu m.in. w 1983 cykl List z Londynu) i „Zeszytach Historycznych” (od 1961). W 1973 doktoryzował się w London School of Economics and Political Science w dziedzinie historii najnowszej, na podstawie rozprawy pt. The underground movement in the Auschwitz Concentration Camp (promotor prof. James Joll). W 1974 otrzymał nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku za prace historyczne. W 1976-2003 pełni funkcję prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redaktora założonego przez siebie, wydawanego w Londynie, rocznika „Pamiętnik Literacki” (tu też artykuły i recenzje literackie). W 1974-88 wyjeżdżał wielokrotnie do USA, Kanady, Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Szwajcarii, Włoch i Izraela, gdzie na uniwersytetach i w środowiskach polonijnych wygłaszał wykłady i odczyty, głównie na tematy związane z II wojną światową. W 1984 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, na którym wykładał najnowszą historię Polski. Od 1990 prowadził również wielokrotnie wykłady w kraju (na uniwersytetach) oraz w ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Otrzymał nagrodę Fundacji im. W. i N. Turzańskich w Toronto za całokształt prac pisarskich i historycznych (1991) oraz nagrodę im. J. Łojka za książkę Polska w drugiej wojnie światowej i całokształt twórczości historycznej (1994). Od 1991 był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu, później także Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Odznaczony przez rząd emigracyjny w Londynie m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (1946), Medalem Wojska (1946), dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1946, 1965), Krzyżem Armii Krajowej (1971), Krzyżem Kawalerskim (1972) i Krzyżem Oficerskim (1980) Polonia Restituta, Medalem Penitencjarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za wywiad więzienny w czasie wojny (1992), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1995) oraz jugosłowiańskim Krzyżem Partyzantów gen. D. Michajłowicza (1966). Zmarł 29 listopada 2005 w Londynie; pochowany tamże na Cmentarzu Gunnersbury.

Twórczość

1. Dramat i opatrzność. [Wspomnienia]. Londyn: Gryf Publications 1961, 184 s. Wyd. 2 Londyn: Odnowa 1978.

Cz. 1 wspomnień; cz. 2 zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Koła Armii Krajowej w Londynie w 1961.

Zawartość

Co przyniesie jutro?; Do podziemia; W dżungli; Janek; Dramat i Opatrzność; W murach ghetta; „Zaklęte rewiry”; Szósta kolumna; Dobrzy Niemcy; „Mit Schertern und Brillanten”; Marian i Halinka; Ruck-Zuck Kommando; Próba; Aleksiej i powstanie; Ostatnie święta; Chleb; „Światła wielkiego miasta”.

Wersja angielska łącznie z poz.: The survival of love. Memoirs of resistance officer. Oxford; Cambridge, MA: Basil Blackwell 1991, X, 231 s.

2. Matki i żony. [Wspomnienia]. Londyn: Gryf 1962, 197 s., Wyd. 2 Londyn: Odnowa 1978.

Cz. 2 wspomnień; cz. 1 zob. poz. .

Zawartość

Łzy; Za zgodą Gestapo; Janina; Piotr i Ola; Na urwisku; Noc i dzień; Karna kompania; Uśmiech; Ole; Powrót.

Wersja angielska łącznie z poz. : The survival of love. Memoirs of resistance officer. Oxford; Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell 1991, X, 231 s.

3. Ziemia. [Powieść]. Londyn: Gryf 1964, 100 s.

4. Między Londynem i Warszawą. [Reportaże historyczne]. Londyn: Gryf 1966, 160 s.

Zawartość

Między Londynem i Warszawą; Pod Wilnem; „Operation Freston”.

5. Politycy i żołnierze. [Reportaże historyczne]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1968, 319 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i rozszerzone Londyn: Odnowa 1971; Warszawa: Przedświt* 1986; Warszawa: Omnipress 1991.

Zawartość

Po omacku; W blasku księżyca; Odwet i noc; Na urwisku.

Przedruk fragmentu pt. Na urwisku w: K. Bagiński, K. Pużak, J. Garliński: Proces szesnastu (w Moskwie). Kraków: [b.w.]* 1984.

Na karcie tytułowej nazwisko przekręcone na Garlicki, a na okładce na Gawliński.

Przekłady

angielski

Poland, SOE and the Allies. [Przeł.] P. Stevenson. London 1969.

6. Świat mojej pamięci. [Pamiętnik]. Warszawa: Volumen 1993, 464 s.

Cz. 2 wspomnień zob. poz. .

7. Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi. Londyn, Warszawa: Volumen 1998, 491 s.

Cz. 1 wspomnień zob. poz. .

Prace z dziedziny historii

Polska prasa podziemna (1939-1945) w zbiorach londyńskich. Zestawienie czasopism i numerów polskiej prasy podziemnej (1939-1945), których nie zawiera „Katalog polskiej prasy konspiracyjnej” wydany w kraju w roku 1962 w oprac. L. Dobroszyckiego, a które znajdują się w zbiorach londyńskich Biblioteki Polskiej, Polish Research Centre i Studium Polski Podziemnej. Londyn: Biblioteka Polska 1962, 9 s., powielone.
Fighting Auschwitz. The resistance movement in the concentration camp. Powst. 1973. Wyd.: London: Friedmann 1975, XI, 327 s. Wyd. nast.: Greenwich, Connecticut: Fawcett Publications 1975; wyd. 2 London: Fontana/Collins 1978; New York: Time Life 1993; [wyd. 5] [Alexandria, Vancouver:] Time Life [1993]; London: Orbis Books 1994.
Rozprawa doktorska w London School of Economics.

Nagrody

Nagroda im. H. Naglerowej przyznana przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie za najwybitniejszą książkę roku 1974.

Przekłady

francuski

Volontaire pour Auschwitz. [Przeł]. P. Chwat. Paris, Bruxelle 1976.

Wersja polska: Oświęcim walczący. Londyn: Odnowa 1974, 318 s. Wyd. nast. Warszawa: Volumen 1992.

Polskie państwo podziemne (1939-1945). Zeszyty Historyczne”, Paryż 1974 z. 29 s. 3-41. Wyd. osobne Warszawa: WIS* 1985, 40 s. Wyd. nast. Warszawa: Errata* 1987.

Wersja angielska: The Polish Underground State (1939-1945). „Journal Contemporary History”, Londyn 1975 nr 2 s. 219-259.

Ostatnia broń Hitlera. V-1 – V-2. Londyn: Odnowa 1977, 220 s.

Przekłady

niemiecki

Deutschland's letzte Waffen im 2. Weltkrieg. Stuttgart 1978.

Wersja angielska: Hitler's last weapons. The underground war against the V1 and V2. London: J. Friedmann [1978], XVIII, 244 s. Wyd. nast.: New York: Times Books 1978; London: Methnen Paperbacks 1979.

Intercept. The Enigma war. London: J. M. Dent 1979, XX, 219 s. Wyd. nast. pt. The Enigma war: New York: Ch. Scribner's Sons 1980; London: Magnum Books 1981.

Wersja polska: Enigma. Tajemnica drugiej wojny światowej. Londyn: Odnowa 1980, 255 s. [Wyd. 2] Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 1999.

The Swiss corridor. Espionage networks in Switzerland during World War II. London: J. M. Dent 1981, XVIII, 222 s.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w 1981.

wersja polska: Szwajcarski korytarz. Paryż: Editions Spotkania 1987, 202 s. Wyd. nast.: Warszawa: Głos* 1989; Warszawa: Omnipress 1991.

Polska w drugiej wojnie światowej. Londyn: Odnowa 1982, XIX, 508 s. Wyd. nast.: Warszawa: CDN* 1988; [Warszawa:] Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji „Solidarność Walcząca”* 1988; Warszawa, Wrocław: Wers* ; Warszawa: Volumen [1991]; [wyd. 5] tamże; Bellona 1994.

Wersja angielska: Poland in the Second World War. London: Macmillan 1985, XXI, 387 s. Wyd. nast.: New York: Macmillan 1985; London: Macmillan 1987; [wyd. 4] Basingstoke, New York: Palgrave 2001, XXI, 380 s.

Niezapomniane lata. Dzieje Wywiadu Więziennego i Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Głównej Armii Krajowej. Londyn: Odnowa 1987, 146 s. Wyd. nast.: wyd. 1 [krajowe] Warszawa: Bellona 1993.
Tytuł okładki: Niezapomniane lata. Pawiak.
Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 1914-1945. [Monografia]. Londyn: Koło 1 Pułku Szwoleżerów 1987, 200 s.
Cud nad Tamizą. 25 lat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Brytanii. [Monografia]. Londyn: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny 1989, 205 s.

Prace redakcyjne

1. M. Edelman: Getto walczy. W czterdziestą rocznicę. Agonia, walka i śmierć warszawskiego getta. [Oprac. i uzupełnienie] J. Garliński. . Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1983, 92 s.
2. E. Drabienko: Jedno życie. Wspomnienia z lat 1942-1951. Do wyd. przygotował J. Garliński. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987, 88 s.
3. Kiedy brata zabija brat. Losy żołnierza AK, Mieczysława Romana Szczepańskiego. Do wyd. przygotował J. Garliński. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1987, 80 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1993.

Wywiady

Droga do anglosaskiego wydawcy. [Rozm.] E. Romiszewski. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1982 t. 5.
Pisarze i politycy. [Rozm.] M. Korab. „Kontakt”, Paryż 1986 nr 9.
Gdybym poszedł po linii literatury pięknej, to bym robił to, co można robić w kraju... [Rozm.] J. Dąbała. Akcent* 1987 nr 4, przedruk w: Londyn – Toronto – Vancouver. Lublin 1993.
Rozmowa z drem Józefem Garlińskim, prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Spotkania* 1987 nr 32.
Rozsiani po świecie. Rozmowa z prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, dr Józefem Garlińskim. [Rozm.] A. Baniewicz. Most* 1989 nr 22.
Świat jest niedoinformowany. [Rozm.] A. Baniewicz. Rzeczpospolita 1991 nr 159.
Powrót literatury źle obecnej. Z prof. Józefem Garlińskim, prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie rozm. A. Toczewski. Odra 1994 nr 4.
Być albo nie być. Rozmowa z Józefem Garlińskim o przyszłości Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. [Rozm.] R. Wasiak Taylor. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 2000 nr 12.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

J. Lerski: Imponujący dorobek. Przegląd Polski” [USA] 1988 nr z II.
J.R. Krzyżanowski: Józef Garliński. „Nowy Dziennikdod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 2005 nr z 16 XII.

Dramat i opatrzność

J. Bielatowicz: Żołnierz podziemia. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 30.
J. Jur: Udany debiut pisarski Józefa Garlińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1962 nr 1.
M. Danilewicz Zielińska: To już czterdzieści lat temu... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1979 nr 68 [dot. też: Matki i żony].

The survival of love

J. Bielatowicz: Portret i autoportret. Wiadomości”, Londyn 1962 nr 40.
M. Danilewicz Zielińska: To już czterdzieści lat temu... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Londyn 1979 nr 68 [dot. też: Dramat i opatrzność].
J. Badeni: Movi memoirs of a survivor against all odds. Catholic Herald”, Londyn 1991 nr z VIII.
J. Burnley: Outlasting the Gestapo. New York Times 1991 nr z 4 VIII.
I. Deak: Holocaust heroes. The New York Review 1992 nr z XI.

Ziemia

Cz. Dobek: Syn Powstania. Orzeł Biały”, Londyn 1964 nr 3.
W. Günther. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1964 nr 311.
J. Bielatowicz: Wilcze doły beletrystyki. Na Antenie”, Londyn 1965 nr 22.

Między Londynem i Warszawą

Cz. Dobek: Fronty inne. Orzeł Biały”, Londyn 1966 nr 23/24.
K. Iranek-Osmecki: Trzy opowiadania o Polsce podziemnej. Wiadomości”, Londyn 1966 nr 30.
S. Popkiewicz: Szczegóły łączności radiowej między Londynem a Warszawą. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1968 nr 13.

Politycy i żołnierze

Cz. Dobek: Oklasków nam nie trzeba — żądamy amunicji. Orzeł Biały”, Londyn 1968 nr 46.
M. Foot: The Clandestine Courage. The Sunday Times”, Londyn 1968 nr z VIII.
J.M. Ciechanowski: Na tropach klęski. Wiadomości”, Londyn 1972 nr 24.
Cz. Dobek: Politycy i żołnierze” w nowym umundurowaniu [dot. wyd. 2]. Orzeł Biały”, Londyn 1972 nr 92.

Świat mojej pamięci

R. Pietrzak: To wspaniałe pokolenie. Nowe Książki 1994 nr 2 [dot. też: Niezapomniane lata; Oświęcim walczący].

Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi

J. Korczak: Garliński i świat jego pamięci. Arkusz 2000 nr 7.

Oświęcim walczący

J. Ciechanowski: AK w Oświęcimiu. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1975 nr 34.
L. Dawidowicz: A doomed struggle. The Times Literary Supplement”, Londyn 1975 nr z VI.
J. Raban: To bear witness. The Sunday Times”, Londyn 1975 nr z VI.
G. Rey: Shade of Auschwitz. Jewish Chronicle”, Londyn 1975 nr z II.
A. Stypułkowska: Polska walcząca w piekle. Tydzień Polski”, Londyn 1975 nr 16.
A. Gascht: De la musique dans l'enfer des camps. Le Soir”, Bruksela 1976 nr z V.
W. Gniatczyński: Męczeństwo bez zmartwychwstania. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1978 nr 1.
J. Joll: Why men do not revolt. The New York Review of Books”, New York 1978 nr z IX.
A.K. Kunert. Rzeczpospolita 1992 nr 245.
A. Cyra: Monografia konspiracji obozowej w KL Auschwitz. Wojskowy Przegląd Historyczny 1993 nr 4, przedruk w „Zeszyty Oświęcimskie” 1995 z. 21.
R. Pietrzak: To wspaniałe pokolenie. Nowe Książki 1994 nr 2 [dot. też Świat mojej pamięci; Niezapomniane lata].

Ostatnia broń Hitlera

K. Iranek-Osmecki: Jeszcze raz o „Ostaniej broni Hitlera. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1978 nr 18.
K. Iranek-Osmecki: Tajemnicza broń „V. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1978 nr 10.
J. Mirewicz: Opowieść o śmierci. Przegląd Powszechny 1978 nr 10.
A. Pospieszalski: Ci wspaniali twórcy nowej bomby. Wiadomości”, Londyn 1978 nr 10.
A. Roberts: Hitler's trump card. The Sunday Times”, Londyn 1978 nr z IV.
G.F. Willing: Hitler's last weapons. Das Historisch Politische Buch” [Niemcy Zachodnie] 1979 nr z I.

Enigma

M. Carver: The intelligence factor. The Times Literary Supplement”, Londyn 1980 nr z I.
S. Mayer: Enigma i jej tajemnice. Wiadomości”, Londyn 1980 nr 1791/2.

Szwajcarski korytarz

[S. Baliński] stb.: Nowe książki Józefa Garlińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1981 nr 89.
M. Foot. „World War II Investigator”, Londyn 1981 nr z VII.
T. Lisicki. „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1981 nr 57.
A. Pomian: Z Szwajcarii przeciwko Hitlerowi. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1988 nr 9.
A. Baniewicz: Podszewka II wojny. Rzeczpospolita 1991 nr 206.

Polska w drugiej wojnie światowej

J. Ciechanowski. „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1983 nr 65.
T. Lisicki. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1983 nr 18.
W. Wohnout: Październik 1938. „Dziennik Polski i Dziennik ŻołnierzaLondyn 1983 nr 279.
M.M. Drozdowski. Chrześcijanin w Świecie 1984 nr 128.
T. Lisicki: Ważna pozycja na anglosaskim rynku. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1986 nr 75.
J. Nowak: Książka jako oręż. Dziennik Związkowy (Zgoda)”, Chicago 1986 nr 17.
A. MacCurtain: Poland in the Second World War. „The Sunday Times”, Londyn 1988 nr z III.

Niezapomniane lata

R. Pietrzak: To wspaniałe pokolenie. Nowe Książki 1994 nr 2 [dot. też: Świat mojej pamięci; Oświęcim walczący].
J. Jasiński. Przegląd Więziennictwa Polskiego 1996 nr 12/13.