BIO

Urodzona 23 października 1902 w Gródku Jagiellońskim; córka Jana Garbaczowskiego i Marii z Wilkickich. Ukończyła Gimnazjum Żeńskie im. M. Konopnickiej w Przemyślu. Od 1920 studiowała historię literatury polskiej i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. Równocześnie ze studiami rozpoczęła pracę w lwowskim szkolnictwie średnim, uczyła w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Konwentu Sercanek (1921-24) i w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu (1924-37). W 1928 otrzymała stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy pt. Wątki romansowe w twórczości Wacława Potockiego — na tle porównawczym, napisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Kleinera. Od 1930 była zatrudniona na UJK na stanowisku asystenta, a od 1933 starszego asystenta. W 1932 uzyskała dyplom nauczycielski. Współpracowała z czasopismem „Sygnały” (1934). Była działaczką Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1934 członkiem Zarządu Głównego). Uczestniczyła w akcji odczytowej w ramach powszechnych wykładów uniwersyteckich. Należała do Klubu Pracowników Kultury Współczesnej we Lwowie. Od 1937 uczyła w Państwowym Gimnazjum Ruskim. W tym też czasie wygłaszała w Rozgłośni Lwowskiej Polskiego Radia pogadanki literackie. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich pracowała nadal na uniwersytecie (od stycznia 1940 ukraiński Uniwersytet im. I. Franki). W okresie okupacji niemieckiej brała udział w tajnym nauczaniu szkolnym i uniwersyteckim, pracowała też w sklepie jako ekspedientka. Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną powróciła na krótko do pracy na uniwersytecie, a od grudnia 1944 do listopada 1945 była asystentką reżysera Bronisława Dąbrowskiego w Teatrze Polskim we Lwowie. Następnie przyjechała do Krakowa. Od 1946 do września 1947 była korektorką w Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik”. Jednocześnie uczyła w VIII Państwowym Liceum i Gimnazjum im. A. Witkowskiego (1946/47). W 1947-53 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, kolejno na etacie asystenta, adiunkta i zastępcy profesora w Katedrze Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym. Równolegle prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1950-51) i na Uniwersytecie Łódzkim (1951-52). W 1953 otrzymała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego. W tymże roku została przeniesiona do Lublina, gdzie objęła stanowiska kierownika Katedry Filologii Polskiej i Zakładu Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). W 1954 została mianowana profesorem nadzwyczajnym. Od tegoż roku kierowała Katedrą Historii Literatury Polskiej, a po powstaniu w 1970 Instytutu Filologii Polskiej, Zakładem Literatury Współczesnej (do 1973). Zajmowała się przede wszystkim działalnością dydaktyczną. W 1953-60 i 1969-72 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich. Pełniła funkcję wiceprezesa oddziału lubelskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1958-72). W 1965 otrzymała ponownie nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego. W 1971 została mianowana profesorem zwyczajnym UMCS. W 1973 przeszła na emeryturę. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1964) oraz tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL (1984). Zmarła 23 września 1986 w Lublinie.

Twórczość

1. Kultura umysłowa Polski w dobie napoleońskiej. (W kraju i za granicą). Lwów: Księgarnia St. Malinowski [1938], 56 s.

2. Zagadnienie państwowości polskiej w beletrystyce współczesnej. [Odczyt]. Lwów: Wydawnicze Koło Naukowe Asystentów Uniwersytetu Jana Kazimierza; nakład Księgarni R. Schweitzer 1938, 28 s.

3. Cyprian Norwid. [Portret literacki]. Warszawa: Czytelnik 1948, 26 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Droga Elizy Orzeszkowej ad astra w świetle jej korespondencji. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. Łódź 1949 s. 421-438.
Pochodnie przeszłości kulturalnej w dziele Wacława Berenta. [Wykład inauguracyjny]. W: Spis wykładów UMCS na rok akademicki 1956/57. Lublin 1957 s. 17-35.
Wacław Berent wobec zagadnień rewolucji. Ruch Literacki 1968 nr 6 s. 325-338.
Dziedzictwo „rzecz listopadowych” po Wyspiańskim w prozie Wacława Berenta. Ruch Literacki 1969 nr 4 s. 179-187.
Józef Bliziński. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3. Warszawa 1969 s. 119-148.
Wacław Berent. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 3. Kraków 1973 s. 135-167.

Prace redakcyjne

1. Wypisy z literatury polskiej dla klasy VII szkoły niepełnej średniej i średniej. [Autorzy:] J. Garbaczowska, B. Kaminerowa, A. Klein. Pod red. J. Borejszy. Kijów, Lwów: Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 1940, 253 s.
2. J. Korzeniowski: Karpaccy górale. Oprac.: J. Garbaczowska. Kraków: M. Kot 1948, 79 s. Wyd. 2 tamże 1950.
3. J. Bliziński: Rozbitki. Komedia w 4 aktach. Oprac. [i wstęp]: J. Garbaczowska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 173 s. Biblioteka Narodowa I, 143.
4. J. Bliziński: Pan Damazy. Oprac. [i wstęp:] J. Garbaczowska. Wyd. 3 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, LVII, 228 s. Biblioteka Narodowa I, 38.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

J. Święch: Janina Garbaczowska. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3.