BIO

Urodzona 2 lipca 1903 w Przemyślu; córka Emila Gamskiego, urzędnika Zakładu Ubezpieczeń, i Józefy z Grzeszczuków. Uczyła się w Gimnazjum Klasycznym im. M. Konopnickiej w Przemyślu. W tym czasie ogłaszała pierwsze wiersze; debiutowała na łamach „Kuriera Lwowskiego” utworem pt. Szedł na Golgotę (1915 nr 92; podpisana Jadwiga G.). Po zdaniu matury w 1922 studiowała filologię polską i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. Od 1924 pracowała jako bibliotekarka w Polskim Muzeum Szkolnym i Bibliotece Baworowskich. W 1927 doktoryzowała się na UJK na podstawie rozprawy: Motyw śmierci w utworach średniowiecznych (promotor prof. Juliusz Kleiner). Wiersze, artykuły, recenzje literackie, teatralne i filmowe publikowała w czasopismach lwowskich, m.in. współpracowała stale z redakcją „Słowa Polskiego” (w 1927-39; podpisana też: J.G.; J.G.Ł) oraz z „Gazetą Lwowską” (1929-36 dział recenzji). Zajmowała się także przekładami z języka łacińskiego i niemieckiego. W 1930 wyszła za mąż za Stanisława Łempickiego, profesora literatury polskiej UJK. Po wybuchu II wojny światowej przebywała nadal we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej, w 1941-44 ogłaszała wiersze w prasie podziemnej („W ogniu walki”, „Kobieta w walce”, „Słowo Polskie”, „Żołnierz Wielkiej Polski”, dodatek do pisma „Walka”) i antologiach konspiracyjnych. Po wojnie i włączeniu Lwowa do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w lipcu 1945 wyjechała wraz z mężem w ramach tzw. akcji repatriacyjnej do Krakowa. Pracowała od 1947 w kancelarii zarządu Polskiej Akademii Umiejętności, a od 1948 w Oddziale Krakowskim Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w redakcji „Biblioteki Narodowej”. Zajmowała się także twórczością przekładową. Zmarła śmiercią samobójczą 9 stycznia 1956 w Lublinie; pochowana w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim..

Twórczość

1. Przechodniom. Poezje. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1927, 120 s.

Autorka podpisana: Jadwiga Maria Gamska.

Zawartość

Zawiera m.in. wiersze w cyklach: Mrok; Sztambuch z różami; Jesień; Aqua Mortis; Na drugim brzegu; Uśmiech; Fantazje.

2. Między niebem a ziemią. [Wiersze]. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza 1934, 145 s.

Zawartość

Zawiera wiersz Między niebem a ziemią oraz utwory w cyklach: Muza; Przedwiośnie; Sonata; Raptularz; Parabole; Modlitewnik, [poematy]: Porucznika Żwirki pojedynek ze śmiercią; O murarzu co chodził po śmierci; Do „Pana Tadeusza”.

3. Okno na ogród. Poezje. Lwów: Księgarnia A. Krawczyński dawniej Gubrynowicz i Syn 1938, 62 s.

4. Nad grobami polskimi w Katyniu. [Wiersz]. Wyd. łącznie z artykułem: Katyńska Golgota. [Warszawa 1943], 2 s.

Ulotka wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

5. Gdybym wiał jak wiatr. [Tekst pieśni; muzyka:] P. Maszyński. Na chór męski a cappella. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, 8 s.

6. Arie. [Muzyka:] G.F. Händel, J.S. Bach. Na sopran lub alt z fortepianem. Oprac.: B. Romaniszyn. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1955, 44 s.

7. Słowa dla ludzi. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1957, 111 s.

Zawartość

Zawiera wiersz Przedmowa oraz wiersze w cyklach: Wiersze ptasie; Spotkanie z jesienią [poemat]; Preludia; Fryz antyczny; Gorzkie ziarna; Gwiazdy i noc. (Fragmenty) [poemat]; Z głębokości; Ogród umarłych; Wiersze z notatnika; Wiersze płomienne.

8. [Wybór wierszy]; Moje miasto. [Wspomnienia]. W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. Przemyśl 1969 s. 397-424; 425-478.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z tomów poz. , , , , wiersze nie drukowane oraz wspomnienia powstałe ok. 1942.

Przekłady

1. Hymny średniowieczne. [Antologia]. Przekł. i [wstęp:] J. Gamska-Łempicka. Lwów: Nakład Filomaty 1934, 238 s.

Zawartość

Zawiera także studium J. Birkenmajera: Hymny i ich dzieje.

Zob. też Prace redakcyjne poz. .

Prace redakcyjne

1. H. Heine: Poezje wybrane. Przeł. S. Łempicki. Przygotowała do druku: J. Gamska-Łempicka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 234 s.
2. Niemiecka ballada romantyczna. Oprac.: Z. Ciechanowska i J. Gamska-Łempicka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 334 s. Biblioteka Narodowa II, 142.

Zawartość

Zawiera także wiersze w przekładzie J. Gamskiej-Łempickiej.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1951.

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T.7. Kraków 1948-1958 (J. Hulewicz).
P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w 1956. Kultura i Społeczeństwo 1957 nr 3.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

S. Skwarczyńska: Jadwiga Gamska-Łempicka. Tygodnik Powszechny 1956 nr 20.
S. Kostrzewska-Kratochwilowa: Jadwiga Gamska-Łempicka. W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. Przemyśl 1969.
Z. Szeliga: Galeria literatów ziemi przemyskiej: Smutna poetka z Przemyśla. Życie Przemyskie 1982 nr 8.

Między niebem a ziemią

J. Birkenmajer: Literatura piękna. Nowa Książka 1935 z. 8.
J.E. Płomieński. Droga 1936 nr 5.

Okno na ogród

K.W. Zawodziński: Liryka i epika wierszem. „Rocznik Literacki 1937” wyd. 1938.

Słowa dla ludzi

S. Kostrzewska-Kratochwilowa: Jadwiga Gamska-Łempicka. Krótki zarys życia i twórczości Jadwigi Gamskiej-Łempickiej. Rocznik Przemyski 1958 t. 9 z. 1.