BIO

Urodzony 27 stycznia 1902 w Mogilnie (Poznańskie); syn Wojciecha Jesionowskiego, nauczyciela, i Marii z Mauschów. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu, a następnie od 1920 studiował germanistykę i romanistykę na Uniwersytecie Poznańskim. Równocześnie od drugiego roku studiów pracował zarobkowo, m.in. jako urzędnik bankowy i nauczyciel w szkole powszechnej. W 1925 zamieszkał na Śląsku i rozpoczął pracę w gimnazjum w Lublińcu. W 1927 uzyskał magisterium, a w 1928 zdał egzamin pedagogiczny uprawniający do nauczania w szkołach średnich. Debiutował w 1929 artykułem Spekulacja książką, opublikowanym na łamach dziennika „Kurier Poznański” (nr 400); drukował tu do 1939. Liczne artykuły i recenzje, poświęcone głównie piśmiennictwu śląskiemu, publikował nadto m.in. w „Zaraniu Śląskim” (1930-39), „Myśli Narodowej” (1931-34), „Polsce Zachodniej” (1934-39), „Wiciach Wielkopolskich” (1932-37), „Kulturze” (1936-39) i „Prosto z mostu” (1936-39). Od 1932 pracował w gimnazjach w Mikołowie i Pszczynie, a od 1938 w Mysłowicach. Brał aktywny udział w życiu kulturalnym i literackim Wielkopolski i Śląska. Współpracował z Instytutem Bałtyckim i Instytutem Śląskim; w 1935-39 drukował liczne artykuły i recenzje w „Komunikatach” Instytutu Śląskiego. Przewodniczył Sekcji Literatury Śląskiego Towarzystwa Literacko-Artystycznego. W 1933-39 jako prelegent Polskiego Związku Zachodniego wygłaszał w różnych miejscowościach Śląska odczyty, m.in. dotyczące literatury i kultury Śląska. Współpracował z rozgłośnią katowicką Polskiego Radia jako autor programów literackich poświęconych pisarzom śląskim. Przez pewien czas (1936) kierował redakcją „Młodzieży Powstańczej” w Katowicach. Był stałym recenzentem wewnętrznym wydawnictwa Rój. W 1939 został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. Wybuch II wojny światowej zastał go w Mysłowicach; w listopadzie 1939 przeniósł się wraz z rodziną do Krakowa. Utrzymywał się początkowo z udzielania prywatnych lekcji języka niemieckiego, a następnie z pracy na stanowisku tłumacza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Działał w konspiracji w strukturze Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. kolportował nielegalne wydawnictwa, także na Górny Śląsk. Zajmował się również nauczaniem na tajnych kompletach. Kontynuował działalność literacką, przygotowując książkę pt. Spojrzenie od serca, dotyczącą twórczości Gustawa Morcinka i Jana Wiktora, opracowania krytyczne pt. Zawsze ci sami i Zagadnienie wojny 1939 w świetle literatury niemieckiej (nie zachowały się) oraz Przerwane zapiski i Tajemnice twórczości współczesnych pisarzy polskich (były przechowywane przez żonę Łucję, mieszkającą po wojnie w Lublinie). 1 marca 1944 został aresztowany przez Niemców i przewieziony do więzienia w Katowicach. W styczniu 1945 po ewakuacji więzienia przebywał w obozie w Małoszycach, który wkrótce potem zaczęto likwidować. Zginął w nieznanych okolicznościach w trakcie tzw. marszu śmierci.

Twórczość

1. Cher camarade... Uwagi metodyczne o prowadzeniu korespondencji z młodzieżą zagraniczną. Września: Skład główny Dom Książki Polskiej 1933, 19 s.

2. Motywy religijne we współczesnej powieści polskiej. [Studium]. Kultura 1938 nr 4-5. Wyd. osobne Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej 1939, 103 s.

3. Plebiscyt i powstania śląskie w polskiej literaturze pięknej. [Studium]. Katowice: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1938, 60 s.

4. Problem polski na Śląsku w świetle nowszej beletrystyki niemieckiej. [Studium]. Katowice: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1939 [właśc. 1938], 98 s.

Przekłady

1. F. Lorenz: Pionierzy techniki. Nieznane losy wynalazców na przestrzeni pięciu wieków. Lwów: Książnica Atlas [1938], 355 s.

Prace redakcyjne

1. Le Cid” Corneille'a (z komentarzem polskim). [Współautor: O. Nevreux]. Poznań: Eos 1932, 42 s.
Autorzy podpisani: A. Jesionowski i O.N.
Omówienie lektury szkolnej.
2. Le gendre de monsieur Poirier” Emila Augier (z komentarzem polskim). [Współautor: O. Nevreux]. Poznań: Eos 1932, 46 s.
Autorzy podpisani: A. Jesionowski i O.N.
Omówienie lektury szkolnej.
3. V. Baum: Jape im Warenhaus. Novelle. Oprac. i objaśnieniami opatrzył A. Jesionowski. Lwów: Książnica Atlas 1935, 39 s.
Lektura szkolna.
4. Petites histoires et anecdotes. Recueilies et adaptées a l'usage de la jeunesse par A. Jesionowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1935, 42 s.
5. F. Müller-Partenkirchen: Schulgeschichten. [Oprac.:] A. Jesionowski. Lwów: Książnica Atlas 1936, 36 s. Wyd. 2 tamże 1938.
Lektura szkolna.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1964-1965 (L. Brożek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
U. Gumuła: Bibliografia prac Alfreda Jesionowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace historycznoliterackie 1965 z. 3.
Śląski słownik biograficzny. T. 2. Katowice 1979 (Z. Hierowski).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Z. Bednorz).

Ogólne

Artykuły

Z. Hierowski: 25 lat literatury na Śląsku 1920-1945. Katowice-Wrocław 1947, passim.
A. Dytkiewicz: Alfred Jesionowski. Odra 1948 nr 22.
A. Pryszczewska-Kozołub: Z dziejów krytyki literackiej na Śląsku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia literatury 1964 nr 3 [dot. też. G. Musioła].
U. Gumuła: O pracach krytycznych Alfreda Jesionowskiego nad piśmiennictwem Śląskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace Historycznoliterackie 1965 z. 3.

Motywy religijne we współczesnej powieści polskiej

W. Bieńkowski: Za wcześnie na taką powieść. Kultura 1939 nr 22.
J.W. Grabski: Stosunek autora do krytyki. Albertinum 1939 nr 3.
W. Malewski. „Kultura1939 nr 25.

Plebiscyt i powstania śląskie w polskiej literaturze pięknej

J. Starzewski: Na naukowym Śląsku. Kurier Poznański 1938 nr 470.

Problem polski na Śląsku w świetle nowszej beletrystyki niemieckiej

M. Hulewiczowa: Śląsk w powieści niemieckiej. Polonia 1938 nr 5070.
W. Zechenter: Polacy w beletrystyce niemieckiej. Ilustrowany Kurier Codzienny 1938 nr 307.