BIO

Urodzony 21 czerwca 1883 we wsi Klicko pod Sanokiem (w majątku rodziny Lanckorońskich administrowanym przez jego dziadka, Adama Ładę-Bieńkowskiego); syn Franciszka Jaworskiego, inżyniera, i Marii z Bieńkowskich. Uczęszczał do niemieckojęzycznego Gimnazjum Klasycznego im. Arcyksięcia Rudolfa w Brodach, w którym w 1901 zdał maturę. Następnie podjął studia z zakresu germanistyki na Uniwersytecie Lwowskim, a od 1902 kontynuował je na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Debiutował w 1903 wierszem pt. Śpiew o czujnej duszy (z cyklu Z wolnych śpiewów), zamieszczonym na łamach studenckiego dwutygodnika „Przyszłość” (nr 1), którego był współtwórcą, a potem współpracownikiem (do zawieszenia pisma w czerwcu 1903). W 1904 ogłosił w „Nowym Słowie” (nr 13/14) pierwszą recenzję, która dotyczyła poematu Adama Znamirowskiego pt. Śmierć; jako prozaik debiutował w 1905 opowiadaniem pt. Miał iść..., opublikowanym w piśmie „Krytyka” (t. 2 z. 8); w następnych latach drukował utwory także m.in. w „Naszym Kraju” (1907-08). W połowie 1904 przerwał studia i został guwernerem synów księcia Leona Lubomirskiego w Podniestrzanach; towarzysząc starszemu z nich, Aleksandrowi, odbył podróż po Europie, Azji Mniejszej i Afryce Północnej. Około 1907 powrócił do Krakowa i wznowił studia na UJ. Brał udział w życiu literackim i artystycznym, utrzymywał kontakty m.in. z Witoldem Wojtkiewiczem (ilustratorem jego opowiadań) oraz Leonem Chwistkiem, Stanisławem Miłaszewskim, Antonim Potockim, Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. W tym czasie zaczął chorować i skarżyć się na objawy neurastenii oraz nawroty depresji; wielokrotnie (choć krótkotrwale) przebywał w ciągu następnych lat w szpitalach i sanatoriach. Latem 1908 pracował jako nauczyciel domowy dzieci Adama Znanieckiego w Łąkocinie na Kujawach. Od jesieni tegoż roku uczył (jako zastępca nauczyciela) języka francuskiego w krakowskim III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego. W 1909 ożenił się ze Stefanią Klemensiewicz, wówczas studentką germanistyki (separacja w 1914). W następnym roku uzyskał służbowe przeniesienie do Lwowa i prowadził lekcje języka niemieckiego w tamtejszym III Gimnazjum im. Franciszka Józefa. Pracę pedagogiczną łączył ze staraniami o zakończenie studiów na Uniwersytecie Lwowskim; przygotowywał rozprawę doktorską poświęconą dramaturgii Ottona Ludwiga pt. Ludwigs polemik gegen Schiller, do jej obrony jednak nie przystąpił. Nadal uczestniczył czynnie w życiu literackim; wespół z żoną założył w 1911 tzw. Klub Konstrukcjonalistów, którego członkowie (Roman Zrębowicz, Mieczysław Rettinger, Piotr Dunin-Borkowski) spotykali się i wymieniali poglądy o sztuce w Kawiarni Szkockiej we Lwowie. Od połowy 1912, po rezygnacji z nauczania w szkole, zajmował się wyłącznie pracą literacką i dziennikarską; opowiadania i artykuły publikował m.in. w „Widnokręgach” (1911) i sporadycznie w „Gazecie Wieczornej” (1912; podpisany Roman Sas). W 1913-14 redagował „Dziennik Lwowski”; ogłaszał tu także przekłady prozy z języka angielskiego. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Wiednia, gdzie uczestniczył w założeniu „Wiedeńskiego Kuriera Polskiego”, a następnie współpracował z tym pismem jako recenzent teatralny i autor drukowanej w odcinkach, nieukończonej powieści pt. Alcybiades (1914-15; podpisany też: (r.j.)). Związał się wówczas z Węgierką Földesi; formalnie został adoptowany przez jej rodzinę i przyjął nazwisko Jaworski-Földesi (drugi człon później poniechany); niedługo potem Földesi zapadła na chorobę psychiczną i wkrótce zmarła. W 1915, uciekając przed poborem do armii austriackiej, wyjechał do Szwajcarii, gdzie przez kilka tygodni pracował jako pisarz manipulacyjny w biurze Komisji Wykonawczej Komitetu Generalnego w Vevey, a następnie przeniósł się do Zurychu. Około 1916 powrócił do Wiednia i redagował biuletyn informacyjny dotyczący spraw polskich „Korrespondenz Polonica”. Po kilku miesiącach, obawiając się nadal poboru do wojska, powtórnie wyjechał do Szwajcarii. Wiosną 1918 zamieszkał we Lwowie i przez kilka miesięcy prowadził założoną przez siebie gazetę „Nowe Słowo”. W lutym 1919 przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę w Centrali Odbudowy Kraju. Związany był w tym czasie z Cecylią z Trzasków Nalepińską (wdową po poecie i prozaiku Tadeuszu Nalepińskim). Kontynuował twórczość literacką z zakresu prozy, pracował nad dramatem i uprawiał publicystykę społeczno-polityczną. Utwory drukował m.in. w czasopiśmie „Krokwie” (1920-21), organie wznowionego przez Romana Zrębowicza lwowskiego Klubu Konstrukcjonalistów. W następnych latach, nie podejmując stałej współpracy z żadnym z pism, sporadycznie zamieszczał artykuły literackie, reportaże i korespondencje zagraniczne m.in. na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-25), „Kuriera Porannego” (1924; cykl reportaży z Rumunii) i „Dziennika Poznańskiego” (1926, 1928; podpisany też R.J.). W końcu 1926 wyjechał do Pragi, gdzie przez półtora roku pełnił obowiązki referenta prasowego ambasady polskiej. W czasie następnych kilku miesięcy podróżował po Europie, zatrzymując się dłużej w Paryżu i Berlinie i nadsyłając stamtąd korespondencje do kraju. W 1929 powrócił do Warszawy i rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, początkowo jako radca, a potem osobisty sekretarz ministra Henryka Józewskiego. W 1930 (po dymisji rządu i objęciu przez Henryka Józewskiego urzędu wojewody wołyńskiego) został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Łucku, skąd po dwóch latach udał się ponownie do Warszawy. Nie przerywał twórczości literackiej, nadal też zajmował się krytyką literacką i publicystyką; w 1933 publikował artykuły i prozę w „Robotniku”, w 1934 współtworzył i przez kilka miesięcy redagował polityczne pismo „Ster”. W tymże roku ożenił się z Ireną Czarnożył, dziennikarką i redaktorką łódzkiego radia (współpracowała m.in. z „Głosem Porannym”, po ślubie jako Helena Jaworska) i zamieszkał w Łodzi. Krótko przed wybuchem II wojny światowej został dotknięty częściowym paraliżem. W czasie okupacji niemieckiej, wysiedlony z Łodzi, mieszkał w okolicach Warszawy; korzystał ze wsparcia instytucji charytatywnych. W 1944, po śmierci żony (rozpoznanej jako Żydówka i zamordowanej przez Niemców), przebywał w schronisku dla nieuleczalnie chorych w Górze Kalwarii, gdzie zmarł 3 czerwca 1944.

Twórczość

1. Historie maniaków. [Opowiadania]. Kraków: Książka [1910], 233 s. Wyd. nast.: Warszawa: M. Arct 1919; z przedmową M. Głowińskiego i notą wydawniczą B. Chełminiak i T. Podoskiej Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 308 s.; Warszawa: Jirafa Roja 2004.

W wyd. z 1978 dodano opowiadania: Opowieść o smutku czterech; Fanfaron oraz wstęp do dramatu z poz. pt. Hamlet drugi. Królewic Polski. Trzy akty współczesnej groteski wśród rzeczywistych i scenicznych możliwości. Wizerunki wyłonionych w życiu i do życia powołanych. Objaśnienia dla graczy (przedruk zob. poz. ).

Zawartość

Miał iść; Zepsuty ornament; Medi; Trzecia godzina; Bania doktora Lipka; Amor milczący, czyli o absolutnej niemożliwości, by pewien młodzian zakochał się w damie jakiejkolwiek.

2. Hamlet wtóry. Królewic wszechświata. Trzy akty groteskowego bombastu wśród rzeczywiście spółczesnych a urojonych możliwości. Powst. 1911-1924. Wyd. w oprac. i ze wstępem W. Boleckiego pt. Hamlet wtóry – zagubiony dramat Romana Jaworskiego w: Miscellanea z okresu Młodej Polski. Warszawa 1995 s. 239-360. Prapremiera: oprac. tekstu: M. Prus. Poznań, Teatr Polski 2002.

Druk łącznie z autorskim wstępem do dramatu zob. poz. (adnotacja do wyd. z 1978).

Adaptacje

radiowe

Cz. 1-2. Adaptacja: R. Bobrowska. Polskie Radio 1983.

3. Franciszek Pozór, syn Tomasza. [Powieść]. Powst. ok. 1912-1939. Druk fragmentów z podtytułem Herezje o niepodległości ziemi i człowieka. Tryptyk powieściowy. Oprac. i wstęp: R. Okulicz-Kozaryn. W: Miscellanea z okresu Młodej Polski. Warszawa 1995 s. 361-394.

Pierwsza, nieukończona wersja pt. Alcybiades. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości ukazała się w „Wiedeńskim Kurierze Polskim1914 nr 12, 15, 17, 23, 29, 35, 41, 42, 44, 45, 47, 59, 60, 62; w latach 30-tych Roman Jaworski wznowił pracę nad powieścią pod nowym tytułem. Druk fragmentów: „Robotnik1933 nr 1; „Wymiary1939 nr 8.

4. Na sejm. Niewygłoszona mowa do posłów na pierwszy Sejm Polski. [Publicystyka]. Warszawa, Lwów: E. Wende i Spółka [1919], 53 s.

5. Wesele hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości. Warszawa: F. Hoesick 1925, 555 s. Wyd. nast. w oprac. I. Sariusz-Skąpskiej. Kraków: Universitas 2002, 339 s.

Przekłady

czeski

Svatba hrabete Orgaza. Roman z pomezí dvou skutečností. Przeł. F. Bicek. Praha 1930.

Adaptacje

teatralne

W. Krygier. Wystawienie: Kraków, Teatr Ludowy 1973.

6. Nieznane teksty Romana Jaworskiego z lat 1903-1909. [Juwenilia]. Oprac. i wstęp: R. Okulicz-Kozaryn. W: Miscellanea z okresu Młodej Polski. Warszawa 1995 s. 219-238.

Zawartość

Secessio in montem sacrum. [Proza poetycka]; Śpiew o czujnej duszy. Z wolnych śpiewów. [Wiersz]; Przepaść gwiaździsta. [Poemat prozą]; Otwarcie wystawy prac Jana Stanisławskiego. [Fragment recenzji]; Witold Wojtkiewicz. Karykatura. (Fragment). [Wspomnienie z 1909 r.].

Przekłady

1. B. Shaw: Socjalista na ustroniu. [Powieść]. Lwów: Ateneum 1916, 418 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Wesele hr. Orgaza. Powieść Romana Jaworskiego. Rozm. [J. Wasowski] Ixion. „Wiadomości Literackie1924 nr 25.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1964-1965 (P. Grzegorczyk).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 2000 (W. Grajewski).

Ogólne

Książki

W. Juszczak: Wojtkiewicz i nowa sztuka. Warszawa 1964 [dot. m.in. R. Jaworskiego].
T. Gryglewicz: Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kraków 1984, passim.
J.Z. Maciejewski: Konstruktor dziwnych światów. (Groteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy Romana Jaworskiego). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1990, 203 s.
W. Bolecki: Pre-teksty i teksty. Warszawa 1991, passim.
K. Kłosiński: Wokół Historii maniaków. Stylizacja, brzydota, groteska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992, 255 s. [recenzja i polemika J. Kopciński. „Pamiętnik Literacki” 1994 z. 1].
R. Okulicz-Kozaryn: Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2003, 338 s.

Artykuły

R. Zrębowicz: Zapomniany ekspresjonista. Ruch Literacki 1961 nr 4/5.
W. Wójcik: Twórczość Romana Jaworskiego w opiniach krytyki literackiej. W: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej. T. 2. Przemyśl 1973.
R. Okulicz-Kozaryn: Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim, Stanisławie Ignacym Witkiewiczu i dandysowskim ich pokrewieństwie. W: „Czas Kultury1988 nr 7, przedruk w: Fakty i interpretacje. Warszawa 1991, przedruk zmieniony w: R. Okulicz-Kozaryn: Gest pięknoducha. Warszawa 2003.
R. Okulicz-Kozaryn: Maniactwo jako metoda. Czas Kultury 1994 nr 1.
B. Wierszyłowska: Wokół konstrukcji dziwactw genialnych. Elementy prekursorskie w literaturze Młodej Polski. (Autotematyzm, groteska). Zarys problemu. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska1994 z. 34 [dot. m.in. R. Jaworskiego].

Historie maniaków

W. Gostomski. „Książka1911 nr 11.
M. Rettinger: Nowe konstrukcje. Krytyka 1911 z. 3 cz. 2.
K. Irzykowski: Ocalenie istoty rzeczy. W tegoż: Słowo i czyn. Lwów 1913, przedruk w tegoż: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. (Pisma. [T.] 6). Kraków 1980.
M. Rettinger. „Przegląd Współczesny1925 t. 13 nr 37.
R. Nycz: Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku XX (do pierwszej wojny światowej). Pamiętnik Literacki 1977 z. 4, przedruk w tegoż: Język modernizmu. Wrocław 1997, wyd. 2 tamże 2002 [dot. m.in.: Historia maniaków].
W. Bolecki: Jaworski redivivus. Twórczość 1978 nr 12.
A. Zagajewski: Czytać i oglądać. Znak 1979 nr 10.
W. Grajewski: Opowiadanie przemieszczone. W tegoż: Jak czytać utwory fabularne? Warszawa 1980 [dot. opowiadania: Bania doktora Lipka].
A. Łebkowska: Romana Jaworskiego gry z odbiorcą. Historie maniaków. Pamiętnik Literacki 1981 z. 1.
M. Woźniakiewicz-Dziadosz: Ironia jako zasada bytu i formuła opisu świata. (O Historiach maniaków Romana Jaworskiego). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae 1986 vol. 4.
K. Kłosiński: Gra kategorii znaczeniowych w fabule opowiadania Romana Jaworskiego Zepsuty ornament. W: Między krytyką artystyczną pozytywizmu i modernizmu. Katowice 1988, przedruk w tegoż: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000.
A. Zalewska: Nowoczesność Historii maniaków Romana Jaworskiego. W: Modernistyczne źródła dwudziestolecia. Warszawa 2000.
M. Płachecki: Antropologia błędu Romana Jaworskiego. „Twórczość 2002 nr 3.
Z. Krzywicka: Zbawczy śmiech szaleńców. O motywie krzywego zwierciadła w opowiadaniu Romana Jaworskiego Bania doktora Lipka. W: Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Siedlce 2006.

Hamlet wtóry

J. Zieliński: Podręcznik manipulacji. Twórczość 1984 nr 3.
M. Stala: Schronić się w śmieszność. (Uwagi o Hamlecie wtórym Romana Jaworskiego). W: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław 1992.
S. Ożóg: Wyprzedaż wyobraźni. Rzecz o Hamlecie wtórym..., zapomnianym dramacie Romana Jaworskiego. W: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Rzeszów 1993.

Wesele hrabiego Orgaza

E. Breiter: Z pogranicza dwóch rzeczywistości. Wiadomości Literackie 1925 nr 21.
S. Baczyński: Losy romansu. Warszawa 1927 [m.in. dot.: Wesele hrabiego Orgaza].
M. Głowiński: Drwiące requiem dla historii. O Weselu hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego. Twórczość 1960 nr 1, przedruk w tegoż: Porządek, chaos, znaczenie. Warszawa 1968, Intertekstualność, groteska, parabola. Kraków 2000.
A. Konkowski: Dancing i jego fikcje. Miesięcznik Literacki 1971 nr 12.
A. Kubale: Próba analizy groteski Romana Jaworskiego. Wesele hrabiego Orgaza. Przegląd Humanistyczny 1975 nr 4.
J. Paszek: Artysta w powieści katastroficznej. (Próchno [W. Berenta] – Wesele hrabiego OrgazaDoktor Faustus [T. Manna]). W: Katastrofizm i awangarda. Katowice 1979.
W. Bolecki: Powieść – worek. Miciński, Jaworski, Witkacy. W tegoż: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław 1982, wyd. 2 poprawione i uzupełnione Kraków 1996.
K. Kłosiński: O funkcji metatekstów w powieści Romana Jaworskiego Wesele hrabiego Orgaza. W: Studia o przemianach gatunkowych w powieści polskiej XX wieku. Katowice 1987, przedruk w tegoż: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000.
A. Woźny: Romana Jaworskiego karnawałowy taniec ze śmiercią, czyli menippeja po polsku. „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1986” wyd. 1988.
J. Kopciński: Antymodernistyczna parodia i groteska: Wesele hrabiego Orgaza. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3.
B. Gryszkiewicz: Mimesis przedstawiona. O myślowej konstrukcji Wesela hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego. W: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Rzeszów 1993.

Zob. też Wywiady.