BIO

Urodzony 2 sierpnia 1890 w Husiatynie nad Zbruczem; syn Szczepana Życzyńskiego, urzędnika, i Olimpii z Schubartów. Do szkoły średniej uczęszczał początkowo w Tarnopolu, a następnie uczył się w gimnazjum w Brzeżanach. Był członkiem młodzieżowego tajnego koła niepodległościowego, działającego od 1902/03 przy gimnazjalnej Bursie im. Jakóbowicza; pisał artykuły do wydawanego przez tę organizację pisemka „Iskry”. W 1910 zdał egzamin maturalny i podjął studia z zakresu historii literatury polskiej i filozofii na Uniwersytecie Lwowskim, które ukończył w 1914, uzyskując tytuł magistra. Debiutował w tymże roku na łamach „Kuriera Lwowskiego” artykułem S. Przybyszewskiego «Mocny człowiek» (nr 153, 155, 157). Należał do Związku Strzeleckiego. Po wybuchu I wojny światowej walczył w 1914 w Legionie Wschodnim. W 1916 doktoryzował się na Uniwersytecie Lwowskim. W tymże roku został powołany do służby w wojsku austriackim i przydzielony do 58. Pułku Piechoty (do 1918). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował jako nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Realnym w Orłowej (obecnie Czechy; 1918/19), a następnie w Gimnazjum Państwowym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (1920-27). Należał do Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, pełnił funkcję przewodniczącego Cieszyńsko-Orłowskiego koła tej organizacji. Ożenił się z Zofią Cwojdzińską. Pierwszą rozprawę naukową pt. Badania nad historią estetyki i teorii literatury w Polsce. Estetyka «Pamiętnika Warszawskiego». (1815-1822) ogłosił w 1918 na łamach „Pamiętnika Literackiego” (z. 1/2-3/4); kontynuował współpracę z tym pismem do 1936 (z przerwami). W 1921-27 był redaktorem naczelnym „Miesięcznika Pedagogicznego”, w którym drukował do 1933 (z przerwami; podpisany też: H.Ż., Ż.). Artykuły, recenzje i wiersze zamieszczał też m.in. w „Kurierze Lwowskim” (1919-20), „Dzienniku Cieszyńskim” (1921-24; podpisany też H.Ż.), „Słowie Polskim” (1922-26; podpisany też H.Ż.), „Myśli Narodowej” (1926-27) i „Ruchu Literackim” (1926-30, 1933-35, 1937). Pisał podręczniki, analizy literackie i prace z zakresu metodyki nauczania humanistycznego przeznaczone dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. W 1927 objął stanowisko zastępcy profesora historii literatury polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznch Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Zajmował się głównie historią estetyki XIX w. oraz teorią dramatu. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie, od 1927 przewodniczył sekcji filologicznej tego towarzystwa. W 1928 habilitował się na Uniwersytecie Poznańskim, przedstawiając rozprawę pt. Z estetyki Mickiewicza. Mianowany w tymże roku profesorem nadzwyczajnym KUL, kontynuował pracę naukową na tej uczelni. Pełnił funkcję prodziekana (1930-33, 1938/39) oraz dziekana (1934-38) Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Równocześnie był dyrektorem Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Heleny Czarnieckiej w Lublinie. W 1930 został członkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Był również współpracownikiem Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności (1931-35). Artykuły, recenzje i studia drukował m.in. na łamach „Pamiętnika Lubelskiego” (1929/30-1935/37), „Prądu” (1934-35, 1937-39; podpisany też: H.Ż., Ż.), „Nowej Książki” (1936-39), „Prosto z mostu” (1937-38). W 1935 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. W 1937 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1938 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Po wybuchu II wojny światowej jako podporucznik rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli sowieckiej; był przetrzymywany w obozie w Kozielsku, a następnie został przewieziony do Katynia, gdzie zginął rozstrzelany w kwietniu 1940. W 1958 otrzymał pośmiertnie tytuł doktora honoris causa KUL.

Twórczość

1. Wzory metodyczno-krytycznego rozbioru literatury pięknej. Podręcznik do użytku nauczycieli szkół średnich, zawierający estetyczno-krytyczną analizę najcelniejszych utworów poezji polskiej. Cieszyn: Kresy 1921, 144 s. Seria 2 zob. poz. .

2. Teoria dramatu. Systematyczny wykład, obejmujący zasady kompozycji i techniki dramatycznej, oraz charakterystykę stylów i gatunków poezji dramatycznej, uzupełniony wzorami krytycznego rozbioru utworów dramatycznych. Cieszyn: Kresy 1922, 209 s. Przedruk [zmieniony] zob. poz. t. 2.

3. Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza. Oprac. H. Życzyński. Przemyśl: Książnica Naukowa [1923], 40 s. Wyd. nast. tamże: [1924], [1928].

Komentarz do użytku szkolnego.

4. Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Oprac. H. Życzyński. Przemyśl: Książnica Naukowa [1923], 74 s. Wyd. nast. tamże: [1926], [1928].

Komentarz do użytku szkolnego.

5. Z estetyki Mickiewicza. Technika obrazowania poetyckiego. Klasyfikacja estetyczna. Teoria romantyzmu. Cieszyn: Kresy 1923, 101 s.

Rozprawa habilitacyjna.

6. Dziady” wileńskie Adama Mickiewicza. Oprac. H. Życzyński. Przemyśl: Książnica Naukowa [1924], 51 s.

Komentarz do użytku szkolnego.

7. Studia estetyczno-literackie. Estetyka Zygmunta Krasińskiego; Akord finalny w poezji Mickiewicza; J. Słowackiego „W Szwajcarii”; C. Norwida „Assunta”. Cieszyn: Kresy 1924, 132 s.

8. Rozbiory literackie w przykładach. Wzorów rozbioru literatury pięknej seria druga. Cieszyn: Kresy 1925, 126 s. Seria [1] zob. poz. .

9. Studium o powieści rzymskiej Sienkiewicza „Quo vadis. Przemyśl: Książnica Naukowa [1925], 58 s. Przedruk zob. poz. t. 3.

10. Metodyka wypracowań pisemnych. Cieszyn: Kresy 1928 [właśc. 1927], 84 s. Przedruk pt. Kształcenie zdolności pisarskich, psychologicznych i literackich zob. poz. t. 1 cz. 1.

11. Dziady” drezdeńskie Mickiewicza. W setną rocznicę. Lublin: Drukarnia Państwowa 1932, 63 s. „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. Prace Komisji Filologicznej”, 3. Por. poz. .

12. Materiały psychologiczne w literaturze. Uwagi nad współdziałaniem psychologa i polonisty w szkole średniej. Lublin: Zarząd Okręgu i Koła Lubelskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 1933, 38 s. Przedruk pt. Materiały psychologiczne w literaturze polskiej zob. poz. t. 1 cz. 2.

13. O pojmowaniu „Dziadów. (Na marginesie recenzji M. Kridla). Lublin: [Druk] „Głos Lubelski1933, 15 s.

Dot. poz. zrecenzowanej przez M. Kridla na łamach Wiadomości Literackich 1933 nr 4.

14. Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1. Rytm poetycki. Lublin: Drukarnia Państwowa 1934 [antydatowane 1933], 64 s. „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. Prace Komisji Filologicznej”, 4.

15. Adam Mickiewicz. [T.] 1. Młodość. Lublin: Drukarnia Narodowa 1936, 169 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

16. Pisma. Wrocław: J. Życzyński 1946-1947.

T. 1. Kształcenie zdolności pisarskich, psychologicznych i literackich. Cz. 1. Sztuka pisania. Metodyka wypracowań pisemnych i technika pisarska; Cz. 2. Materiały psychologiczne w literaturze polskiej. Metodyka ćwiczeń początkowych z analizy humanistyczno-psychologicznej. 1946, 64 + 32 s. Por. poz. , .

T. 2. Teoria i analiza dramatu. Cz. 1 ogólna. Zasady kompozycji i techniki dramatycznej. 1947, 168 s. Zob. poz. .

Informacje na stronie przedtytułowej: Pisma. Wydanie jubileuszowe. 1922-37-47. (Znacznie rozszerzone).

T. 3. Opracowania i komentarze. Cz. 1-b. „Quo vadis”. Studium o powieści rzymskiej i technice powieściowej Sienkiewicza. 1947, 64 s. Zob. poz. .

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Badania nad historią estetyki i teorii literatury w Polsce. 1. Estetyka „Pamiętnika Warszawskiego”. (1815-1822) [Cz. 1-2]. Pamiętnik Literacki 1918 z. 1/2 s. 1-25, z. 3/4 s. 193-245.
Brodziński i Mickiewicz wobec „Laokoona” Lessinga. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie 1921 dział 1 t. 1 z. 1 s. 1-19.
Mickiewicz i Szekspir. Pamiętnik Literacki 1923 s. 94-109.
Rozbiór estetyczny Koncertu Jankiela A. Mickiewicza. Miesięcznik Pedagogiczny 1924 z. 6/7 s. 168-185.
Stosunek Mickiewicza do poezji staropolskiej. Pamiętnik Literacki 1924/1925 s. 126-135.
J. Słowackiego „Godzina myśli. (Jej geneza i znaczenie w rozwoju twórczości). Pamiętnik Literacki 1925/1926 s. 241-251.
A. Mickiewicz w „Legionie” Wyspiańskiego. Pamiętnik Literacki 1928 s. 463-473.
Kompozycja i styl „Dziadów” wileńskich. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzydziestoletniej pracy naukowej Stanisława Dobrzyckiego. Poznań 1928 s. 368-379.
Charakterystyka poezji K. Brodzińskiego. Pamiętnik Lubelski 1929/1930 s. 215-239.
Wiersz w „Sielankach” Szymonowicza. W: Szymon Szymonowicz i jego czasy. Zamość 1929 s. 85-96.
Brodziński — teoretyk sielanki. (Kartka z dziejów poetyki polskiej i z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego). Prąd 1934 z. 12 s. 224-233 i odb.
Lalka” Prusa. Studium syntetyczno-porównawcze. [Cz. 1-3]. Prąd 1934 z. 3 s. 119-133, z. 4 s. 163-172, z. 5 s. 212-225.
Mickiewicz w Odessie. Uwagi w związku z dyskusją zapoczątkowaną przez D. Fiłosofowa. [Cz. 1-3]. Głos Lubelski 1934 nr 109-111.
Marchołt” Kasprowicza. Prąd 1935 z. 9 s. 91-104.
Mickiewicz w oświetleniu Odyńca. Pamiętnik Lubelski 1931/1934 wyd. 1935 s. 24-44.
Stanisława Brzozowskiego „Kultura i życie. Prąd 1936 z. 7/8 s. 1-12.
Wersyfikacja polska. Pamiętnik Literacki 1936 z. 3 s. 664-672.
Norwida — „Zwolon. Prąd 1937 z. 2 s. 115-126.
Estetyka tragizmu. Pamiętnik Lubelski 1935/1937 wyd. 1938 s. 8-37.
Poezja w Lubelszczyźnie. (1918-1937). Pamiętnik Lubelski 1935/1937 wyd. 1938 s. 483-494.
Twórczość Karola Huberta Rostworowskiego. Prąd 1938 z. 3/4 s. 195-233.
Analiza dramatu w szkole. („Warszawianka” Wyspiańskiego). Muzeum 1939 z. 1 s. 50-59.
Autentyczność ks. Piotra. Prąd 1939 z. 5/6 s. 263-282 [dot. „Dziadów” A. Mickiewicza].
Dramat Przybyszewskiego „Miasto. Prąd 1939 z. 2 s. 81-93.
Wyspiańskiego „Zygmunt August. W: Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji X. biskupa Mariana Leona Fulmana. Cz. 3. Lublin 1939 s. 237-246.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. M. Mochnacki: O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Oprac. H. Życzyński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1923, XLVIII, 146 s. Biblioteka Narodowa I, 56.
2. A. Mickiewicz: Grażyna. Powieść litewska. Ze wstępem J. Tretiaka i objaśnieniami H. Życzyński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1924, LXIII, 72 s. Biblioteka Narodowa I, 74. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1925, wyd. 3 1928; wyd. 4 w oprac. i ze wstępem H. Życzyńskiego. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1935.
3. A. Mickiewicz: Pisma estetyczno-krytyczne. Oprac. [i wstęp] H. Życzyński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1924, LI, 146 s. Biblioteka Narodowa I, 79. Por. poz. .
4. K. Wojciechowski: Zwięzły podręcznik historii literatury polskiej. Wyd. 8. Przejrzał i uzupełnił H. Życzyński. Lwów: S. Kohler [1925], 202 s.
5. A.E. Odyniec: Listy z podróży. [Wybór]. Oprac. H. Życzyński. Lwów: [Ossolineum około 1929], XX, 487 s. Biblioteka Narodowa I, 117. Wyd. nast.: Lwów: Wydawnictwo Ossolineum [1937], XX, 487 s.; Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum; Warszawa: De Agostini Polska 2005, XXV, 532 s.
Informacja o wyd. 1 wg Słownika współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
6. A. Mickiewicz: Pisma prozaiczne polskie. Cz. 1. Oprac.: A. Łucki, S. Pigoń, H. Życzyński. (Dzieła wszystkie. T. 5). [Wyd. Sejmowe]. Warszawa: Nakład Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej 1933, 472 s.
Tu w opracowaniu i ze wstępem H. Życzyńskiego: Pisma estetyczno-krytyczne, s. 185-350 [por. poz. ].

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
G. Karolewicz: Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. [Cz. 2]. Biogramy. Lublin 1994, wyd. 2 tamże 1996.

Ogólne

Artykuły

M. Kridl: Historia literatury. Wiadomości Literackie 1933 nr 4 [m.in. recenzja: „Dziady” drezdeńskie Mickiewicza], polemika: H. Życzyński zob. Twórczość poz. .
W. Charkiewicz: Historia literatury. Pion 1935 nr 17 [recenzja: Mickiewicz w oświetleniu Odyńca. „Pamiętnik Lubelski” 1931/1934 wyd. 1935].
J. Kulczycka: Nauka o literaturze. Polonista 1935 z. 4 [m.in. recenzja: „Lalka” Prusa. „Prąd” 1934 z. 3-5].
W. Hahn: Życzyński Henryk. Pamiętnik Literacki 1946 z. 3/4.
E. Rosner: Zapomniany polonista. Głos Ziemi Cieszyńskiej 1982 nr 17.

Wzory metodyczno-krytycznego rozbioru literatury pięknej

F. Bielak. Ruch Pedagogiczny 1922 nr 1/2.

Teoria dramatu

S. Bednarski. Przegląd Powszechny 1923 t. 160 nr 479 [m.in. recenzja: Teoria dramatu].
S. Rumelt: Teoria literatury. Przegląd Warszawski 1923 nr 27.

Studia estetyczno-literackie

S. Pigoń. Przyjaciel Szkoły 1924 nr 12.

Metodyka wypracowań pisemnych

E. Sawrymowicz. Polonista 1946 z. 2/3 [dot. przedruku pt. Kształcenie zdolności pisarskich, psychologicznych i literackich].

Materiały psychologiczne w literaturze

M. Giergielewicz. Polonista 1934 z. 3/4.
G. Langholz. Polonista 1934 z. 1/2.

Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1

M. Giergielewicz. Polonista 1934 z. 6.
Z. Łempicki: Językoznawstwo i filologia. Nowa Książka 1934 z. 9, polemika H. Życzyński: W sprawie wersyfikacji. „Tamże” 1934 z. 10 [list do redakcji].
F.R. Siedlecki: Sprawa wersyfikacji polskiej. Wiadomości Literackie 1934 nr 11, przedruk w tegoż: Pisma. Warszawa 1989.

Adam Mickiewicz. [T.] 1. Młodość

J. Birkenmajer. Nowa Książka 1936 z. 8.

„Lalka” Prusa

F. Araszkiewicz: Nowe studium o „Lalce. Ruch Literacki 1934 nr 10.
Z.K. Ciechanowska. Przegląd Powszechny 1935 t. 205 nr 1.
Cz. Zgorzelski. Pion 1936 nr 1/2.

Mickiewicz w Odessie

A. Drogoszewski. Nowa Książka 1935 nr 3.
J. Kulczycka: Nauka o literaturze. Polonista 1935 z. 2 [dot. także m.in. Mickiewicz w oświetleniu Odyńca. „Pamiętnik Lubelski” 1931/1934 wyd. 1935].

Mickiewicz w oświetleniu Odyńca

J. Kulczycka: Nauka o literaturze. Polonista 1935 z. 2 [dot. także m.in. recenzji: Mickiewicz w Odessie].