BIO

Urodzony 8 czerwca 1893 w Krakowie; syn Kaspra Żelechowskiego, artysty malarza, i Marii z Chodackich, nauczycielki. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Krakowie. W 1914 przez trzy miesiące pracował jako robotnik naftowy w Borysławiu. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 przerwał naukę i wstąpił do Legionów Polskich. Zwolniony ze służby w lutym 1916 powrócił do Krakowa; w 1917 zdał maturę. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (naukę przerwał po dwóch latach). Równocześnie od 1917 pracował jako urzędnik w magistracie miasta Krakowa (zastępca komisarza targowego). W 1918 ożenił się z Janiną Zabierzewską, później poetką. Studiował też na Akademii Handlowej w Krakowie. W 1921-22 pracował przez rok w administracji „Gońca Krakowskiego”. Od czerwca do grudnia 1922 pracował jako sekretarz Krakowskiej Rady Szkolnej Powiatowej w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie. W 1923 przeniósł się wraz z rodziną do Katowic i podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim, w którym zajmował różne stanowiska, m.in. referenta prasowego w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego, referenta w Wydziale Kultury. Debiutował jako poeta w 1924 wierszem pt. Kiedyż to było, ogłoszonym w dodatku „Kuriera Wieczornego” (nr 239), a jako prozaik w 1926 nowelą pt. Wizja, zamieszczoną w „Nowościach Ilustrowanych” (nr 2). Nawiązał współpracę z Polskim Radiem i prasą codzienną, m.in. z „Gazetą Polską” (1930-34) i „Expressem Zagłębia” (1934). Pisał widowiska teatralne dla zespołów amatorskich. Podjął próbę wydawania pisma literackiego pt. „Przegląd Literacki” (prawdopodobnie ukazał się pierwszy numer). Był współzałożycielem i przewodniczącym Koła Literatów na Śląsku oraz Związku Artystyczno-Literackiego na Śląsku. W 1929 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP; w 1936 wszedł w skład Komisji Rewizyjnej ZZLP w Krakowie). Od 1934 uczył w szkole w Mysłowicach. Następnie ponownie pracował w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie do 1939 kierował archiwum Kuratorium Okręgu Szkolnego. Należał do Polskiego Związku Myśli Wolnej. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał najpierw w Ulanowie na Rzeszowszczyźnie, a następnie w Krakowie. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił w 1945 do Katowic i pracował w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (przewodniczący koła). Po przejściu w 1947 na emeryturę kontynuował twórczość literacką i działalność społeczną. Publikował m.in. na łamach „Odry” (1945-48), „Gazety Robotniczej” (1946-48), „Gościa Niedzielnego” (1947-48), „Śląska Literackiego” (1953-54). Zmarł 4 października 1954 w Katowicach. Odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi.

Twórczość

1. Złudzenia. [Wiersze]. Z przedmową B. Butrymowicza. Mikołów: Nakład drukarni K. Miarki [1926], 62 s.

Zawartość

Cykle: Złudzenia; „Wam”; Pejzaże; Refleksje.

2. Po drodze. [Wiersze]. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1928, 31 s.

3. Struny świata. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1931, 51 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Struny świata; Dwa akordy; Wieś; O matko, — nadto poemat: Chrystus nauczający.

4. Skarbnik. Sztuka w 3 aktach dla dzieci. Powst. ok. 1933.

Według informacji autora sztuka została zakupiona przez Teatr Lalek w Katowicach w 1933.

5. W cieniu brzóz i kominów. Tematy śląskie. [Wiersze]. Sosnowiec: [Drukarnia] A. Wyżykowski 1934, 60 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Cykle: Kopalnia; Huta; Zarozumiałe maszyny; W mieście i za miastem; Tęcza nad brzozami.

6. Majster Ligoń. Nowela. Chorzów: W. Grzesiewski 1935, 42 s. Wyd. 2 Katowice: Skład główny Księgarni Katolickiej 1935, 42 s. Przedruk zob. poz. .

Dotyczy Juliusza Ligonia.

7. Opowiadał pan Lompa. [Nowela]. Katowice: Skład główny Księgarni Katolickiej 1936, 40 s. Przedruk zob. poz. .

Dotyczy Józefa Lompy.

8. Agitatorka. Sztuka w 1 akcie. Powst. ok. 1937.

Nagrody

Według informacji autora sztuka została wyróżniona III nagrodą w konkursie Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury w Katowicach w 1937.

9. Książę pszczół. Nowela. Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich 1939, 42 s. Przedruk zob. poz. .

Dotyczy księdza dr Jana Dzierżonia.

10. Przygody pechowego Donżuana. [Wiersze]. Warszawa; Będzin: Chrześcijańska Drukarnia „Nakładowa 1939, 75 s.

11. Trzej budziciele polskości na Śląsku. [Nowele]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1947, 87 s.

Zawartość

Majster Ligoń [poz. ]; Opowiadał pan Lompa [poz. ]; Książę pszczół [poz. ], — nadto szkic: Dwa dni pana Miarki.

12. Śląsko jest polskie. Opowieść sceniczna w 4 odsłonach. Powst. 1950. [Inf. autora].

Dotyczy życia Karola Miarki.

13. Lato nad morzem. [Wiersze]. Posłowie: Z. Hierowski. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1957, 104 s.

Zawartość

Zawiera cykle z poz. , — nadto: Wiersze różne; Lato nad morzem. (Poemat). Cz. 1-2.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Śląski słownik biograficzny. T. 2. Katowice1979 (M. Fazan).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 2000 (M. Fazan).

Ogólne

Artykuły

Z. Hierowski: Pamięci Włodzimierza Żelechowskiego. Śląsk Literacki 1954 nr 12.

Po drodze

M. Czuchnowski. „Głos Narodu1928 nr 305.
Z. Rabska. „Kurier Warszawski1928 nr 298.
S. Napierski. „Wiadomości Literackie1929 nr 32.

Struny świata

J. Birkenmajer. „Polonista1932 z. 4.
R. Brodowski. „Zaranie Śląskie1932 nr 1.
S. Napierski. „Wiadomości Literackie1932 nr 45.
K.W. Zawodziński. „Przegląd Współczesny1933 t. 47.

W cieniu brzóz i kominów

K. Czachowski: Tematy śląskie. „Czas” dod. Przegląd Naukowy i Artystyczny 1933 nr z 10 III.
K.W. Zawodziński. „Przegląd Współczesny1933 t. 30.
I. Musioł. „Miesięcznik Pedagogiczny1934.
W. Sebyła. „Pion1934 nr 7.
J. Birkenmajer. „Nowa Książka1935 z. 5.

Przygody pechowego Donżuana

B. Dudziński. „Naprzód1939 nr 218.