BIO

Urodzony 4 października 1932 w Turzy (powiat tarnowski); syn Antoniego Burkota, rolnika, i Anny z domu Frysztak. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Turzy, gdzie uczył się w szkole podstawowej. Do gimnazjum uczęszczał od 1945 w Ciężkowicach, a następnie w Gorlicach (od 1946). W tym czasie był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej (Wici), a następnie Związku Młodzieży Polskiej. W 1950-1953 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Krakowie, uzyskał dyplom nauczyciela szkół podstawowych i średnich. Następnie podjął pracę na tejże uczelni. Od 1954 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1981). Po złożeniu eksternistycznie w 1955 egzaminu magisterskiego, został w 1956 przyjęty na zaoczne studium doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) w Warszawie. Pierwszy artykuł Kult Mickiewicza w szkołach w Królestwie ogłosił w 1955 w „Głosie Nauczycielskim” (nr 48); za właściwy debiut uważał studium O jubileuszu J.I. Kraszewskiego (w 1879 r.) opublikowane w 1957 w książce zbiorowej 10-lecie WSP w Krakowie. W 1960 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w IBL w Warszawie na podstawie pracy Powieści współczesne J.I. Kraszewskiego w latach 1863-1887 przygotowanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki. W tymże roku został adiunktem na WSP w Krakowie, członkiem Komisji Historyczno-Literackiej Oddziału PAN w Krakowie oraz rozpoczął stałą współpracę z „Ruchem Literackim”. Od 1961 publikował prace naukowe w „Roczniku Naukowo-Dydaktycznym WSP w Krakowie”. W 1968 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku i w 1969 został mianowany docentem. Kontynuując pracę naukową i dydaktyczną w WSP (od 1999 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej), wykładał nadto w 1968-80 w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W 1969 i w 1973 otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Od 1970 współpracował z „Miesięcznikiem Literackim”, ponadto z czasopismami „Zdanie” (od 1978) i „Pismo” (od 1981). Był członkiem Komitetu PAN do wydania Listów M. Konopnickiej oraz Komitetu do wydania powieści J.I. Kraszewskiego w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Wydawnictwie Literackim. W 1977 został mianowany profesorem nadzwyczajnym zaś w 1986 profesorem zwyczajnym. Otrzymał wielokrotnie nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (w 1979, 1981, 1985). W 1981 został przewodniczącym Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie oraz członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (do 1990 i od 1993). Od 1986 był redaktorem „Rocznika Naukowego” tejże Komisji oraz członkiem redakcji „Ruchu Literackiego”. W 1987 został prezesem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich i członkiem jego Rady Głównej w Warszawie. W tym samym roku otrzymał nagrodę literacką im. K. Wyki. W 2002 został redaktorem „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980), tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1983). Zmarł 1 czerwca 2019 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Prądnik Czerwony.

Twórczość

1. Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 226 s.

2. Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 169 s. PAN. Oddział w Krakowie.

Zawartość

Prehistoria sporów; Ataki i obrona; Czasy triufmu i pierwszego kryzysu; Utylitarne nieporozumienia; Dojrzałość i nowy kryzys.

3. Lenartowicz w Krakowie. [Referat]. [Kraków] 1972, 16 s., powielone przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kraków, Instytut Badań Literackich PAN, Towarzystwo im. M. Konopnickiej.

4. Spotkania z poezją współczesną. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1977, 323 s.

Zawartość

K. K. Baczyński („Miserere”, „Mazowsze”, „Bajka”); T. Różewicz („Lament”, „Jestem realistą”, „Moja poezja”); M. Białoszewski („Stara pieśń na Binnarową”, „Wywód jestem'u ...”, „Taniec na błędach ubezdźwięcznionych”); T. Karpowicz („Chory”, „Księga Eklesiastesa”, „Gramatyka przez sen”); W. Szymborska („Wieczór autorski”, „Radość pisania”, „Pod jedną gwiazdką”); Z. Herbert („U wrót doliny”, „Apollo i Marsjasz”, „Dlaczego klasycy”); A. Bursa („Miasteczko”, „Luiza”); S. Grochowiak („Introdukcja”, „Nauka chodzenia”, „Zaproszenie do miłości, II”); T. Nowak („Czarnoksięstwo”, „Odpustowa ballada o rebelii”, „Psalm kulejący”); J. Harasymowicz („Bieszczady”, „Anioły”, „Rodowód”, „Mój dom”, „Narowistość pióra”, „Zbudzony poemat”); U. Kozioł („W rytmie korzeni”, „Przedpowitanie”, „Światłocień”); J. M. Rymkiewicz („Czym jest klasycyzm?”, „Epitafium dla Rzymu”, „Otwock 1964”); E. Bryll („Sztuka stosowana”, „Wciąż o Ikarach głoszą...”, „O suce”); R. Wojaczek („Sezon”, „Piosenka bohaterów II”, „Próba ostatniego wiersza”); E. Lipska („My”, „Lęk”, „Przesłanie”); J. Konhauser („Zegar”, „Błąd gramatyczny”, „Apel”).

5. Marchołt na Parnasie. [Szkice literackie]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 333 s.

Zawartość

Marchołt na Parnasie [o pisarzach chłopskiego pochodzenia w literaturze polskiej od XVI w. do czasów współczesnych]; Współczucie i samotność [o twórczości J. Wiktora]; „Syn pól niesforny i dziki...” [o twórczości M. Czuchnowskiego]; Powrót do Piętaka? W kręgu chłopskiego radykalizmu [o twórczości J. Ozgi Michalskiego]; Proza i pobekiwanie owiec [o współczesnych pisarzach nurtu chłopskiego]; Odkrywanie źródeł [o twórczości T. Nowaka]; Mitotwórcy, ironiści i kontynuacje [obszerniej o twórczości E. Redlińskiego].

6. Proza powojenna 1945-1980. Analizy i interpretacje. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1984, 347 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione pt. Proza powojenna 1945-1987 tamże 1991.

7. Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 171 s.

8. Józef Ignacy Kraszewski. [Współautor:] E. Zielonka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 24 s.

9. Tadeusz Różewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987, 333 s.

10. Kraszewski. Szkice historycznoliterackie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 343 s.

Zawartość

Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla „powszechności”; W obronie proletariusza literatury. Kraszewski jako teoretyk i krytyk powieści; „Ulana”. Powieść „malownicza” i powieść o ludzkich namiętnościach; „Morituri”, pożegnanie szlachetczyzny; Podróże Józefa Ignacego Kraszewskiego; Tłumaczenia Kraszewskiego na języki obce; Kraszewski w oczach pozytywistów; Kraszewski i Orzeszkowa; Kraszewski i Prus; W kręgu „drezdeńskiego samotnika”. Konopnicka – Kraszewski; O jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego; Listy do Józefa Ignacego Kraszewskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; Korespondencja Adama Pługa w Bibliotece Jagiellońskiej; Dwa listy w sprawie „Przebudzonych” Elpidiona; Z dziejów „Odysei” Cypriana Kamila Norwida.

11. Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, 449 s.

Zawartość

Jaskółczy niepokój” – podróżopisarstwo romantyczne; Le gènie de l'Orient; „Peregrinare necesse est ...”; „Podróż swojaka po swojszczyźnie”; Północ i Południe; „Porzućcie wszelką nadzieję...”.

12. Miron Białoszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1992, 289 s. Biblioteka Polonistyki.

13. Literatura polska w latach 1939-1989. [Podręcznik]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1993, 375 s.

14. Literatura polska w latach 1986-1995. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne 1996, 147 s. Wyd. nowe rozszerzone tamże 1997, 152 s.

15. Literatura polska w latach 1939-1999. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2002, 474 s. Wyd. 2 pt. Literatura polska po 1939 roku tamże 2006, dodruk 2007.

16. Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe A[kademii] P[edagogicznej] 2004, 224 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Józef Ignacy Kraszewski a wydawcy (po roku 1863). Pamiętnik Literacki 1958 z. 1 s. 209-235.
Spór o powieść w latach 1852-1972. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1961 s. 59-78.
Władysław Sabowski; Józef Rogosz. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 2. Warszawa 1966 s. 271-290; 403-422.
Stylistyczne właściwości prozy Stanisława Dygata a tradycja dwudziestolecia międzywojennego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historycznoliterackie 1968 nr 4 s. 41-58.
Znamiona wielkiej epiki. Ruch Literacki 1969 nr 6 s. 331-342.
Między stylizacją a prostotą (o prozie Jarosława Iwaszkiewicza). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historycznoliterackie 1971 nr 5 s. 175-199.
Kontemplacja i pasja życia – Jarosława Iwaszkiewicza. W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1972 s. 241-272.
O nową koncepcję programu nauczania języka polskiego w szkole średniej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1972 nr 2 s. 77-89.
Bohater w polskiej powieści doby romantyzmu. W: Studia romantyczne. Wrocław 1973 s. 177-210.
Psychologia behawiorystyczna a proza współczesna. Ruch Literacki 1974 nr 4 s. 215-229, przedruk w: Studia i szkice o literaturze współczesnej. Olsztyn 1992.
Franciszek Żygliński. (1815-1849). W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 1. Kraków 1975 s. 823-836.
Lenartowicz w Krakowie. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historycznoliterackie 1975 nr 6 s. 29-40.
Spory o cele i metody nauczania literatury w szkole średniej; Wiersze Tadeusza Różewicza. W: Literatura polska w szkole średniej. Warszawa 1975 s. 5-21; 436-450.
Uwikłany w historię. W: W kręgu literatury Polski Ludowej. Kraków 1975 s. 102-137 [o T. Konwickim].
Wokół Kraszewskiego. (Działalność naukowa Wincentego Danka). Ruch Literacki 1977 nr 1 s. 5-15.
Od psychoanalizy klinicznej do literackiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historycznoliterackie 1978 nr 7 s. 133-157, przedruk w: Polska proza lat 1918-1939. Rzeszów 1989 s. 83-104.
Proza XX-lecia międzywojennego z perspektywy współczesnej. Miesięcznik Literacki 1978 nr 9 s. 88-99, przedruk w: Studia i szkice o literaturze współczesnej. Olsztyn 1992.
Chłopskość wyzwolona. W: II Dekada Literatury Kieleckiej. Kielce 1979 s. 23-41.
O „młodej prozie” lat 70-tych. (Pytania i konstatacje). Pismo 1983 nr 3 s. 60-72.
Poeci Kielecczyzny. Rocznik Świętokrzyski 1983 t. 11 s. 75-98.
Tajemnice Ludwika Spitznagla. W: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Kraków 1984 s. 113-130.
Manifestacje pokoleniowe w literaturze popowstaniowej. W: Dziedzictwo Powstania Listopadowego w literaturze polskiej. Warszawa 1986 s. 45-60.
Les descriptions des voyages polonais en Italie a l' époque du romantisme. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Romanistyczne 1987 nr 2 s. 31-46.
Ideał sięgnął bruku. W: Kultura, literatura, folklor. Warszawa 1988 s. 171-180 [o podróżach Feliksa Boronia do Ziemi Świętej i do Włoch].
Les descriptions des voyages polonais en Italie a l'époque du romantisme. W: Viaggiatori Polacchi in Italia. Geneve 1988 s. 275-287.
Realizm socjalistyczny – doktryna czy wielkie wmówienie?Zdanie1988 nr 2 s. 27-32, nr 3 s. 51-59.
Włodzimierz Wolski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2. Kraków 1988 s. 271-300.
Proza w okresie romantyzmu. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 97-110.
Psychologia behawiorystyczna a proza współczesna; Proza XX-lecia międzywojennego z perspektywy współczesnej. W: Polska proza lat 1918-1939. Rzeszów 1989 s. 105-115; 296-314.
Morituri” Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy. Lublin 1992 s. 89-101.
Autor – narracja – czytelnik w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1991/1992, wyd. 1993 t. 26/27 s. 11-25.
Kraszewski i historia. W: Ojczyzna bliższa i dalsza. Kraków 1993 s. 509-609.
Literatura chłopska: tradycja, ekspansja, kryzys. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 29-41.
Odys powracający. O poezji Tadeusza Nowaka. Ruch Literacki 1993 nr 1/2 s. 23-36.
O regionalizmie wileńskim w epoce romantyzmu. Literatura”, Vilnius 1995 nr 35 s. 7-21.
Czy możliwe jest arcydzieło polskiej powieści romantycznej?. O „Ulanie” Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Warszawa 1996 s. 179-193.
Kolęda we współczesnej poezji polskiej. W: W krainie pamiątek. Wrocław 1996 s. 447-459.
O chłopskich inspiracjach w literaturze polskiej XIX i XX wieku. W: Oblicze duchowe. Rzeszów 1997 s. 107-119.
Co jest w człowieku? – czyli o opowiadaniach Kornela Filipowicza. Ruch Literacki 1998 z. 5 s. 595-609.
Literatura ostatniego dziesięciolecia. W: Literatura... literatura... literatura. Kraków 1998 s. 10-21.
Charakter i jego konteksty. W: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Kraków 2000 s. 216-227.
Miasto w powieści przedpozytywistycznej. W: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2000 s. 67-80.
Ironia – broń obosieczna Tadeusza Różewicza. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 19-32.
Neopozytywistyczne konteksty twórczości Tadeusza Różewicza. Ruch Literacki 2002 z. 4-5 s. 449-465.
Proza Manueli Gretkowskiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 139-153.
Dramaturgija Tadeuša Ruževiča. [Przeł.] O.V. Rozinskaja. W: Studia Polonorossica. Moskva 2003 s. 411-427.
Kraków, Ikarowe i Dedalowe loty. Małopolska 2003 [t. 5] s. 33-62.
Spór o poezję. Miłosz i Różewicz. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 142-159.
Cracovia urbs celeberrima. W: Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Rzeszów 2005 s. 23-38.
Kraszewski w Krakowie. W: Literatura, kulturoznawstwo, uniwersytet. Kraków 2005 s. 99-114.
Narodziny miasta. W: Dobra pamięć. Kraków 2005 s. 125-142.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J.I. Kraszewski: Wielki nieznajomy. Obrazy naszych czasów. Powieść w dwóch tomach. [Przygotował do druku S. Burkot]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 413 s. [Informacja S. Burkota].
2. J. I. Kraszewski. Ramułtowie. [Powieść]. Oprac. S. Burkot. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, 241 s. Wyd. 2 tamże 1987.
3. Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych. Oprac. [i wstęp:] S. Burkot. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 301 s.
4. Współczesna poezja polska. Wybór i oprac.: S. Burkot i B. Faron. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1971, 307 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1973.
5. M. Konopnicka: Korespondencja z redaktorami, wydawcami, drukarzami krakowskimi i lwowskimi z lat 1887-1909. Oprac.: S. Burkot. W: M. Konopnicka: Korespondencja. T. 3. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 286 s.
6. Współczesna literatura polska. Przewodnik i materiały. [Oprac.:] S. Burkot i M. Stępień. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974, 382 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione tamże 1977, 427 s.
7. J. I. Kraszewski: Listy do rodziny 1820-1863. Cz. I. W kraju. Oprac.: W. Danek. Wstęp i dokończenie przypisów: S. Burkot. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 543 s.
8. J. I. Kraszewski: Pamiętnik Mroczka. Przygotował do druku, posłowie i przypisy: S. Burkot. [Wyd. 5]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 149 s.
9. J. I. Kraszewski: Ostap Bondarczuk. Przygotował do druku i przypisami opatrzył S. Burkot. Wyd. 10 [właśc. 8 powojenne] Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 140 s.
10. J. I. Kraszewski: Ulana. Powieść poleska. Wstępem poprzedził, przygotował do druku i przypisami opatrzył S. Burkot. [Wyd. 18]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 148 s.
11. J. I. Kraszewski: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Przygotował do druku, wstępem poprzedził oraz przypisami opatrzył S. Burkot. [Wyd. 2]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 382 s.
12. J. I. Kraszewski: Dziecię Starego Miasta. Obrazki narysowane z natury. Oprac.: W. Danek. Przejrzał i uzupełnił S. Burkot. Wyd. 5. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 164 s. Biblioteka Narodowa I, 71.
13. J. I. Kraszewski: Jaryna. Przygot. do druku i przypisami opatrzył S. Burkot. Wyd. 10 [właśc. 6 powojenne]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 143 s.
14. J. I. Kraszewski: Stara baśń. Powieść z IX wieku. Oprac.: W. Danek. Przejrzał i uzupełnił S. Burkot. Wyd. 6 uzupełnione Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 424 s. Biblioteka Narodowa I, 53. Wyd. nast. tamże 2003.
15. J. I. Kraszewski: Budnik. Obrazek. Przygotował do druku i przypisami opatrzył S. Burkot. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 110 s.
16. Cyprian Norwid – w setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida. (27-29 października 1983). Redakcja naukowa: S. Burkot. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991, 278 s.
17. J. I. Kraszewski: Chata za wsią. Przygotował do druku i przypisami opatrzył S. Burkot. Wyd. 22. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991, 393 s.
18. J. I. Kraszewski: Ładowa Pieczara. Obrazek wiejski. Przygot. do druku i przypisami opatrzył S. Burkot. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991, 150 s.
19. J.I. Kraszewski: Listy do rodziny 1863-1886. Cz. 2. Na emigracji. Oprac. [i wstęp:] S. Burkot. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1993, 383 s.
20. J.I. Kraszewski: Listy do Władysława Chodźkiewicza. Oprac.: S. Burkot. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne 1999, 285 s.
Tekst częściowo w języku francuskim.
21. Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Redakcja naukowa: S. Burkot, J.S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 379 s.
Materiały z konferencji „Życie i twórczość Kornela Filipowicza”.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1983, 1988, 2004.

Wywiady

Dla siebie czy dla innych. [Rozm.] A. Marzec. Polonistyka 1985 nr 9.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Z. Chojecki).
I. Burkot: Stanisława Burkota publikacje w układzie chronologicznym. W: Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi. Kraków 2003.

Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego

S. Stupkiewicz. „Przegląd Humanistyczny1968 nr 5.
J. Kajtoch. „Ruch Literacki1969 nr 5.
M. Szybist. „Pamiętnik Literacki1969 z. 2.

Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku

M. Inglot. „Pamiętnik Literacki1969 z. 3.
T. Bujnicki. „Ruch Literacki1970 nr 3.
M. Koteski. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1971 t. 14 z. 1.

Spotkania z poezją współczesną

P. Obrączka. „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego1978 nr 3/4.
W. Ligęza. „Odra1979 nr 3.

Marchołt na Parnasie

M. Dąbrowski. „Miesięcznik Literacki1981 nr 5.
P. Kowalski. „Regiony1981 nr 2.
J. Wróbel. „Ruch Literacki1982 nr 3/4.

Proza powojenna 1945-80

J. Smulski. „Ruch Literacki1986 nr 1.
D. Bakalarczyk: Czas przeszły nieopisany. Nowe Książki 1992 nr 5 [dot. wydania z 1991].

Stanisław Młodożeniec

J. Szczepański: Chłopski futurysta. Zdanie 1986 nr 7/8.
S. Jaworski. „Ruch Literacki1988 nr 1.

Tadeusz Różewicz

J. Drzewiecki. „Życie Literackie1988 nr 26.
J. Koryl. „Okolice1989 nr 12.

Polskie podróżopisarstwo romantyczne

A. Zieliński. „Ruch Literacki1990 z. 2/3.

Miron Białoszewski

A. Kurnik. „Ruch Literacki1993 nr 3.
M. Lengren: Miron naciągacz. Twórczość 1993 nr 7.
W. Wantuch: Białoszewski i Burkot. Polonistyka 1993 nr 9.

Literatura polska w latach 1939-1989

R. Arasimowicz. „Warsztaty Polonistyczne1994 nr 1.
S. Dłuski. „Ruch Literacki1994 z. 3/4.
A. Legeżyńska: Akademia pana Burkota. Polonistyka 1994 nr 8.
S.J. Ossowski. „Ojczyzna-Polszczyzna1994 nr 3.

Literatura polska w latach 1986-1995

A. Skoczek. „Nowa Polszczyzna1997 nr 3.