BIO

Born on 8 May 1942 in Sieradz; son of the baker Ludwik Balbus and Antonina Maria, née Malinowska. He attended the Kazimierz Jagiellończyk Grammar School (no. 17) in Sieradz. He was still a pupil there in 1958 when he published the poem Wiosna (Spring), in the Polish scouting association's periodical "Na Przełaj" (no. 26). In 1961 he completed advanced secondary education and started a degree in Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow. He also started studying mathematics in parallel at the same university, followed by music studies a year later. From 1964 he focused solely on Polish studies. In 1963 he joined the ruling Polish United Workers' Party (PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), before surrendering his membership in December 1980 at the final congress of the Polish Writers' Union (ZLP – Związek Literatów Polskich). In 1966, he graduated from UJ with a master's degree in Polish philology before becoming an assistant lecturer at the Department of Poetics and Stylistics at the Chair of Polish Literature at UJ. His conducted research that crossed the disciplinary boundaries of literary studies and linguistics. He made his debut with reviews published in "Ruch Literacki" in 1996 (vol. 3) Próba metodologii powieści (Towards a methodology of the novel, a review of V.V. Kožinov's book Proischoždenie romana) and Poetyka i matematyka (Poetics and mathematics), a discussion of an edited volume bearing the same title. He published further reviews and articles in the same journal through to 1969. His first published piece of literary criticism was Mały nierealizm (Minor non-realism), which addressed S. Czycz's novel Ajol. Balbus' study appeared in "Życie Literackie" in 1967 (no. 26). He collaborated with this weekly until 1977 (also using the bylines Fil, Fil., FIL, FIL., s.b.). He also contributed the regular column Co nowego w księgarni (What's new in bookstores) as well as essays as part of the cycle Lektury obowiązkowe (Compulsory reading). Balbus also authored academic articles, pieces of literary criticism, and translations from Russian in periodicals and journals including "Pamiętnik Literacki" (1968-71, also using the byline s.b.), "Student" (1971-72, signing his (including some under the P.W.) and in "Nowe Książki" (1972). He worked with the Krakow publishing house Wydawnictwo Literackie as a proofreader and internal reviewer from 1966 to 1979. From 1970 to 1976 (and again from 1990 to 1999) he worked with Polish Television in Krakow and with Polish Radio's Krakow station (to 1998) as a book reviewer, participant in discussions in literary programmes, and as author of talks and shows. He was awarded a doctoral degree in 1975 for his dissertation. Aktualizacja akustyczna tekstu literackiego (Acoustic developments in literary texts), which was supervised by Prof. Maria Dłuska. The following year, he was employed as a lecturer at the Institute of Polish Philology at the Jagiellonian University. Between 1978 and 2002 he taught literary theory at UJ, led master's and doctoral seminars in the subject, and also conducted research focused on literary styles, poetic semiotics and hermeneutics. From 1976 until its dissolution in 1983, he was a member of the Polish Writers' Union (ZLP), while also serving on the board of the Krakow section between 1980 and 1983. In 1980 he joined the Independent Self-governing Trade Union Solidarity (NSZZ "Solidarność"), remaining a member until 1991. He also intermittently taught courses for Towarzystwo Kursów Naukowych (Society for Academic Courses) until 1986. He also participated in Poland's underground, unofficial literary scene. He co-founded and cooperated with several underground Krakow periodicals: the spoken word magazine "NaGłos" (1982-89), for which he wrote short pieces and articles under the aliases St.B. and St. Bal.) and "bruLion" (1987-89), using the bylines S. Bal., St.B. or Stefan Bal. He was a member of the literary-artistic council (Rada Literacko-Artystyczna) of the publishing house Oficyna Literacka between 1985 and 1995. Until 1989 it was part of Poland's independent and unofficial publishing movement. Balbus faced numerous restrictions and repressive measures, including police inspections, being held in custody, having his book collection confiscated and beatings by "unknown assailants". In 1988, he was a guest lecturer at the University of Gothenburg, Sweden. The same year he became a member of the Polish PEN Club, while a year later he became a founding member of the Polish Writers' Association (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – SPP), serving as deputy chairman of the Kraków branch between 1991 and 1994. In 1988, he became a member of the historical commission of the Krakow branch of the Polish Academy of Sciences (PAN), while in 1992 he joined the poetics and stylistics commission of the International Committee of Slavists. In 1989 he was awarded his habilitation from UJ for his study Między stylami. Strategie intertekstualne w procesie historycznoliterackim (Between styles. Intertextual strategies in literary-historical processes). In 1992 he was made associate professor at UJ before being made state appointed professor the following year. He renewed his collaboration with the journal "Ruch Literacki" (intermittently between 1989 and 1994), while he also published articles and reviews in periodicals including the biweekly "Dekada Literacka" (1990-96), the monthly "NaGłos" (1990-97) and the bimonthly "Teksty Drugie” (1990, 1994, 1996 and 1999). From 1994 he was acting Chair of Literary Theory at UJ, taking on the role formally in 1996 and serving until 2003. He remained a member of the department until his retirement in 2012. In 1999, he was made full professor. At this time he was also nominated to the Praesidium of the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN), acting as deputy chairman in 2002. In 2001 he became a member of the Commission for the Culture of Slavs at the Polish Academy of Arts and Sciences (Komisja Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności – PAU) in Krakow, serving as its deputy chair between 2001 and 2003. In 2002 he joined the editorial board of the Poznań-based periodical "Przestrzenie Teorii". He was a tutor in the programme offered by the Inter-university Individual Studies in the Humanities within the framework of the Artes Liberales Academy. He has received many awards and honours for his work in literary studies and literary criticism, including the UJ rector's prize (1969, 1976, 1982, 1993, 1997, 2002 and 2008), the prize of the Minister of Higher Education (1981 and 1993), and the Kazimierz Wyka Award in 1992 which recognized his entire oeuvre in literary criticism, in particular his monograph Poezja w czasie marnym (Poetry in dead times). In 1967 he married the Romance studies scholar Barbara Sosień. They divorced in 1979. In 2003 he married Zofia Iwańska-Nowak, the widow of Tadeusz Nowak. Until her death in 2013, they lived in Warsaw and Krakow, where he subsequently settled permanently. He was awarded the Medal of the Committee of National Education in 1999 and the Gold Cross of Merit in 2000.

Twórczość

1. Aktualizacja akustyczna tekstu literackiego. Rozprawa doktorska. Powst. 1975. Druk fragmentu pt. Problem segmentacji tekstu prozatorskiego. W: Z zagadnień języka artystycznego. Kraków 1977 s. 261-304. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 457. Prace Językoznawcze, 54, przedruk w: Problemy teorii literatury. Seria 3. Wrocław 1988 s. 12-56.

Przekłady

francuski

Texte littéraire et sa structure acoustique. [Przeł.] B. Sosień-Balbusowa. Warszawa, Kraków: Nakład Uniwersytet Jagielloński 1981, 200 s. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 533. Prace Językoznawcze, 64.

2. Intertekstualność a proces historycznoliteracki. Kraków: Nakład Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990, 175 s. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 191. Por. poz. .

Zawartość

Przedmowa. – Zamiast wstępu. – Stylizacja a problem intertekstualności; Historycznoliteracka aktywność stylizacji; Intertekstualność a tradycja literacka; Typologia strategii intertekstualnych i jej kryteria semantyczno-pragmatyczne; Ewolucja i rewolucja intertekstualna.

3. Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka. [Współwyd.:] T. Nowak: Modły jutrzenne – modły wieczorne. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Literacka 1992, 303 s.

Tu tekst S. Balbusa oraz wybrane przez niego wiersze T. Nowaka.

4. Między stylami. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas1993, 393 s. Select. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1996, 442 s., dodruk 1999.

Rozszerzona wersja rozprawy habilitacyjnej por. poz. .

Nagrody

Nagroda naukowa im. A. Brücknera przyznana w 1996 przez Wydział I Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Zamiast wstępu. – Cz. 1. Kompetencje intertekstualne. (Dyskusje i propozycje): Stylizacja a problem intertekstualności; Historycznoliteracka aktywność stylizacji; Intertekstualność a tradycja literacka; Typologia strategii intertekstualnych i jej kryteria semantyczno-pragmatyczne; Ewolucja i rewolucja intertekstualna. – Cz. 2. Strategie intertekstualne. (Lektury i interpretacje): Wstęp; Aktywna kontynuacja i epigonizm; Restytucja formy; Jawne naśladownictwa wzorów; Reminiscencja stylistyczna; Reminiscencja stylistyczna wobec strategii prymarnie konwersacyjnych; Kulturowa transpozycja tematyczna; Transpozycja tematyczna wobec stylizacji; Stylizacja jako interpretacja tradycji.

5. Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 249 s.

Zawartość

Z lotu ptaka; „Tylko co to takiego poezja”?; Stworzenie świata; Na niemożliwej granicy; Światy możliwe; Zagadka jawy; „Od tego trzeba było zacząć”. – Wykaz książek Wisławy Szymborskiej. – Od autora. – Bibliografia prac o Wisławie Szymborskiej. Oprac. D. Wojda. – Aneks: Wisława Szymborska: Dwadzieścia jeden wierszy [w wyborze S. Balbusa].

6. Zosia. [Wiersze i proza]. Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, 227 s.

Tom poświęcony zmarłej w 2013 żonie, Zofii Iwańskiej, primo voto Nowak, secundo voto Nowak-Balbus.
Tu 30 wierszy i 30 mikroopowiadań, przekłady poetyckie oraz wspomnienia S. Balbusa. Nadto teksty innych autorów: Tadeusza Nowaka (wiersze dedykowane żonie), Krystyny Nalepy (miniatury poetyckie poświęcone przyjaciółce), Tomasza Jastruna (wstęp), Zofii Nowak-Balbus (wiersze z papierów pośmiertnych).

7. Zapiski w międzyczasie. [Wiersze]. Kraków: Księgarnia Akademicka [2019 ], 62 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O „Niewoli tatarskiej” Henryka Sienkiewicza. [Współautor:] T. Bujnicki. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie1968 nr 168 z. 14 s. 115-173, przedruk pt. Stylizacja na pamiętnik szlachecki wobec synkretyzmu struktury gatunkowej „Niewoli tatarskiej” Henryka Sienkiewicza. W: Poetyka i historia. Wrocław 1968 s. 81-102.
Problem stylizacji w poetyce i niektóre zagadnienia stylu poetyckiego. W: Poetyka i historia. Wrocław 1968 s. 131-152.
Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego. „Pamiętnik Literacki1970 z. 4 s. 139-160.
O pewnym typie prozy rytmicznej w romantyzmie. (Casus: „Agaj-Han” Zygmunta Krasińskiego). W: Metryka słowiańska. Wrocław 1971 s. 173-211, przekład rosyjski: Ritmičeskaâ proza pol’skogo romantizma. [Przeł.] E. Ruminkova. W: Popytki strukturnogo tolkovaniâ poetičeskogo teksta. Leningrad 1979.
Poetyka „psalmów” Tadeusza Nowaka. „Twórczość1972 nr 1 s. 71-82.
O poezji Tadeusza Nowaka. [Przedmowa do:] T. Nowak: Wybór wierszy. Warszawa 1973 s. 5-[18]. Wyd. 2 tamże 1979, przekład niemiecki wersji skróconej: Vorwort. [Przeł.] H. Bereska. W: T. Nowak: Weisser als Schnee. Berlin 1990.
Okresy i prądy literackie [wstęp]; Terminy i pojęcia nauki o literaturze. [Współautor:] M. Szybist. W: Lektury obowiązkowe. Wrocław 1973 s. 9-32; 457-506. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1977.
Tradycja i kształty poezji Tadeusza Nowaka. „Opole1973 nr 5 s. 16-17, nr 6 s. 14-15.
Propozycje metodologiczne Michaiła Bachtina i ich teoretycznoliterackie konteksty. [Przedmowa do:] M. Bachtin: Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Kraków 1975 s. 5-56.
Pielgrzym i żołnierz – tułacz. Restytucja motywu pielgrzyma w wojennej poezji Władysława Broniewskiego. [Współautor:] T. Bujnicki. W: Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław 1976 s. 103-119.
Zych. „Poezja1977 nr 4 s. 18-29 [dot. twórczości poetyckiej J. Zycha].
Lew Wygotski i jego teoria kultury: psychologia, język, sztuka. [Wstęp do:] L. Wygotski: Psychologia sztuki. Kraków 1980 s. 5-45.
Graficzny inwariant tekstu literackiego. W: O języku literatury. Katowice 1981 s. 230-256. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 397.
Psalm zabandażowany. „Tygodnik Kulturalny” 1972 nr 2 s. 4 [dot. twórczości T. Nowaka], przedruk w: Tadeusz Nowak. Warszawa 1981 s. 160-171.
Sztuka małej prozy. „Pismo1981 nr 4 s. 77-91, przekład serbski: [Przeł.] B. Rajčić. „Treti Program”, Belgrad 1986 z. 3 [dot. twórczości K. Filipowicza].
Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim. „Pamiętnik Literacki1983 z. 2 s. 133-163.
Wielkie milczenie. „Arka”* 1983 nr 5 s. 48-67, przedruk Arka, Paryż 1986 [cz. 1] s. 109-130 [dot. literatury polskiej z lat 1960-1980].
Pierwszy ruch jest śpiewanie. (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne). W: Poznawanie Miłosza. Kraków, Wrocław 1985 s. 461-521, przekład angielski: „The first movement is a singing”. A preliminary study of Miłosz’s verse. W: Miłosz like the world. Frankfurt am Main 2015 s. 103-134.
Poetycka dywersja w nowomowie. „bruLion”* 1987 nr 2/3 s. 115-132, przekład bułgarski: [Przeł.] J. Milčakov. W: Jezik na totalitarnata propagandata. Šumen 1991.
Modlitwy z Ziemi Ulro. (O metafizyce i historiozofii Tadeusza Nowaka). „Twórczość1989 nr 10 s. 41-65.
Mistrz i jego świadek. „NaGłos1990 nr 1 s. 106-118 [dot. prac A. Drawicza].
Oksymoroniczne gry intelektualne – Leśmian. „Ruch Literacki1990 nr 4/5 s. 271-291.
Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?Teksty Drugie1990 nr 4 s. 47-56 [nawiązanie do: A. Wierzbicka: Język antytotalitarny w Polsce. O pewnych mechanizmach samoobrony językowej, tamże].
Śpiew czasu. „NaGłos1990 nr 2 s. 209-220, przedruk w: O Brodskim. Katowice 1993 s. 79-92 [dot.: J. Brodski: Śpiew wahadła].
The great silence of the black hole. Literature in the face of communism. [Przeł.] R. Śliwińska. W: Literary Galicia. Kraków 1991 s. 39-50.
Poezja w poezji. „NaGłos1993 nr 12 s. 41-63 [dot. wierszy o charakterze autotematycznym w twórczości Szymborskiej].
Henryk Markiewicz jako teoretyk literatury. W: Kryzys czy przełom. Kraków 1994 s. 11-57.
Poetyka i światopogląd „światów możliwych” Wisławy Szymborskiej. „Ruch Literacki1994 nr 1/2 s. 1-22.
Granice poetyki i kompetencje teorii literatury. W: Poetyka bez granic. Warszawa 1995 s. 7-31 Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 78.
O Henryku Markiewiczu – opowieść biograficzna z dygresjami. [Przedmowa do:] H. Markiewicz: Prace wybrane. T. 1. O Prusie i Żeromskim. Kraków 1995 s. [5]-41.
Tak mało wierszy, tak wiele poezji [wstęp]; Wisława Szymborska, czyli Pytanie w Odpowiedzi na Pytanie. W: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996 s. 7-19; 278-286.
[Wypowiedź w:] O Kazimierzu Wyce. Kraków 1996 s. 44-53.
Tadeusz Nowak – szkic do portretu i jedno zbliżenie; Wisława Szymborska – szkic do portretu i jedno zbliżenie. W: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 1. Kraków 1997 s. 253-292; 339-372.
Jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.” („Ja” wobec rzeczy w poezji Szymborskiej). W: Człowiek i rzecz. Poznań 1999 s. 125-147. Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych, 22.
Kornel Filipowicz – szkic do portretu i próba zbliżenia. W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna. T. 2. Kraków 1999 s. 247-270.
Zagłada gatunków. „Teksty Drugie1999 nr 6 s. 25-39, przedruk w: Genologia dzisiaj. Warszawa 2000. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 82, przekład angielski: The extinction of species. W: From modern theory to a poetics of experience. Frankfurt am Main 2014.
Kornel Filipowicz jako poeta. W: Kornel Filipowicz – szkice do portretu. Kraków 2000 s. 62-91.
Piosenka na jedną strunę. (W stronę poetyki intertekstualnej Miłosza). W: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1. Kraków 2000 s. 265-293.
Maria Dłuska. Życie i twórczość. [Wstęp do:] M. Dłuska: Prace wybrane. T. 1. Odmiany i dzieje wiersza polskiego. Kraków 2001 s. [V]-XLVI.
Błoński krytyk – Błoński uczony. W: Jan Błoński ...i literatura XX wieku. Kraków [2002] s. 17-33.
Juliana Przybosia poemat dla dorosłych (poetów). O poemacie „Chleb i róże” z tomu „Narzędzie ze światła”. W: Stulecie Przybosia. Poznań 2002 s. 137-151.
Metodologie i mody metodologiczne we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej). „Przestrzenie Teorii2002 nr 1 s. 97-103.
Od tekstu do „Tekstu” (i z powrotem). W: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Warszawa 2002 s. 113-125. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 83.
Piękna niepojęta. (Epistemologia jabłonki). Przestrzenie Teorii 2006 nr 6 s. 143-190 [dot. twórczości W. Szymborskiej].
Co nam mówi „żywy trup” albo Śmierć i zmartwychwstanie Juliusza Słowackiego. W: Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków 2007 s. 471-495.
Neurosemiotyka jako hermeneutyka kultury i literatury. (Krótki komentarz do rozpraw Jana Kordysa). „Przestrzenie Teorii2007 nr 8 s. 179-192.
Znaki róży. (O poezji Juliana Przybosia). W: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Poznań 2007 s. 345-376.
Rozwiązywanie ekfrazy. (Prywatna historia interpretacji jednego wiersza Zbigniewa Herberta). W: Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Warszawa 2010 s. 117-154 Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 89 [dot. wiersza: Pan Cogito spotyka w Luwrze posążek Wielkiej Matki], przedruk z podtytułem: Moja historia czytania jednego wiersza Zbigniewa Herberta. W: Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Kraków 2020 s. 147-201 .
Nieśmiertelna choroba. O „Psalmach” Tadeusza Nowaka. W: Interpretować dalej. Kraków 2011 s. 421-442.
Budowanie przestrzeni „Traktatu teologicznego” = Constructing space in „Treatise on theology W: Miłosz i Miłosz. Kraków 2013 s. 191-205.
Henryk Markiewicz (16 XI 1922 – 31 X 2013). „Przestrzenie Teorii2014 nr 22 s. 299-310.
Henryk Wielki. „Wielogłos2014 nr 1 s. 1-9 [dot. H. Markiewicza].
Conversation at Easter 1620” – an intertextual interpretation. W: Miłosz like the world. Frankfurt am Main 2015 s. 161-178.
Profesor Jerzy – kontrafaktura. W: Miejsca wspólne – reaktywacja . W 25. rocznicę śmierci Profesora Jerzego Ziomka. Poznań 2016 s. 31-44 [wspomnienie o J. Ziomku] .
Tadeusz Nowak (11 XI 1930 – 10 VIII 1991). W 25. rocznicę śmierci. „Konteksty Kultury2016 [nr] 13 z. 4 s. 333-343.
Tadeusz Nowak psalmy miłosne. W: Nowy Nowak (Tadeusz). Katowice 2016 s. 27-46 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3517.
Wisława Szymborska. O antropocentryzmie bez przesady. „Wielogłos2016 nr 3 s. 15-26.
Moje domysły o jednym wierszu Paula Celana. W: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Poznań 2017 s. 223-258 [dot. wiersza: Hochmoor (Wysokie bagno)].

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Lektury obowiązkowe. Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych. Red.: S. Balbus i W. Maciąg. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 517 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1976.
2. M. Bachtin: Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł.: A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu: S. Balbus. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 653 s. Biblioteka Studiów Literackich.
3. S. Jesienin: Poezje. Wybrał i przeł. T. Nowak. [Wstęp, oprac. i konsultacja filologiczna przekładu oraz red.:] S. Balbus. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 139 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1978, wyd. 3 1987.
Inf. o udziale S. Balbusa (poza wstępem) na podstawie Ankiety dla IBL PAN 2009.
4. L. Wygotski: Psychologia sztuki. Przeł. M. Zagórska. Oprac. przekł.: T. Szyma. Oprac. naukowe tekstu, wstęp oraz komentarze: S. Balbus. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 489 s.
5. M. Broda: Światło przestrzeni. [Wiersze]. [Oprac. i posłowie:] S. Balbus. Kraków: Oficyna Literacka 1990, 43 s.
Inf. o udziale S. Balbusa na podstawie Ankiety dla IBL PAN 2009.
6. Cz. Miłosz: Wiersze wybrane. Wybór, [oprac.] i posłowie: S. Balbus. Kraków: Miniatura 1990, 77 s.
7. H. Markiewicz: Prace wybrane. Pod red. i ze wstępem S. Balbusa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1995-1998. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej.

T. 1. O Prusie i Żeromskim. 1995 , 289 s.

T. 2. Z historii literatury polskiej. 1996, 490 s.

T. 3. Główne problemy wiedzy o literaturze. 1996, 376 s.

T. 4. Wymiary dzieła literackiego. 1996, 343 s.

T. 5. Z teorii literatury i badań literackich. 1997, 304 s.

T. 6. Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze. 1998, 452 s.

8. T. Nowak: I co na niebie, i co jest na ziemi. Wiersze z lat 1949-1991. Wybór, układ i posłowie: S. Balbus. Kraków: Oficyna Literacka 1995, 230 s.
9. Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac.: S. Balbus i D. Wojda. Kraków:Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1996, 381 s.
10. T. Nowak: Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze; Jak w rozbitym lustrze. [Powieści]. [Oprac. edytorskie:] S. Balbus. Warszawa: Muza 1999, 346 s. Sami swoi.
Inf. o udziale S. Balbusa na podstawie Ankiety dla IBL PAN 2009.
11. Ostrożnie z literaturą. (Przykłady, wykłady oraz inne rady). Praca zbiorowa. Pod red. S. Balbusa i W. Boleckiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2000, 229 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 80.
12. M. Dłuska: Prace wybrane. Pod red. [i ze wstępem] S. Balbusa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2001. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej.

T. 1. Odmiany i dzieje wiersza polskiego . XLVI, 544 s.

T. 2. Próba teorii wiersza polskiego . 364 s.

T. 3. Poezja wierszem i prozą . 501 s.

13. Stulecie Przybosia. Praca zbiorowa. Pod red. S. Balbusa i E. Balcerzana. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2002, 430 s. Filologia Polska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 73.
14. Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Pod red. S. Balbusa, A. Hejmeja, J. Niedźwiedzia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2004, 447 s.
15. T. Nowak: Bramy czułości. [Wiersze]. Wybór i posłowie: S. Balbus. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lublin Gaudium 2006, 143 s. Liryka i Metafizyka.
16. Tadeusza Nowaka psalmy śpiewane, psalmy mówione, pieśni bezsenne. Oprac. i posłowie: S. Balbus. Kraków: Księgarnia Akademicka 2016, 99 s. + 1 dysk CD.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2009, 2010.

Autor o sobie

Stanisław Balbus. W: Autoportret z Gołębnikiem w tle. Profesorowie krakowskiej polonistyki o sobie. Kraków 2016.

Wywiady

Tyle śmierci, ile życia. Rozm. A. Papieska. W: Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Warszawa 2014 .
Poeta nigdy nie wie, co napisał. Rozm. G. Dziedzic. „Echo Krakowa1992 nr 198.
Gospodarz potrzebny od zaraz. Rozm. R. Kozik. „Gazeta Wyborcza” dod. „Kraków2000 nr 70.
Zawsze miałem ambicje, żeby zostać wirtuozem lektury… Rozm. M. Kalemba. „Bez Porównania2005 nr z VI.
Co to jest miłość? Rozm. A. Pietruszka. „Znak2017 nr 4.
Zakusy historii. Między psalmem a pacierzem; Tadeusz Nowak. Człowiek i twórca. Rozm. D. Siwor. W: Wyobrażone, nieminione... Tadeusz Nowak i jego twórczość . Kraków 2022 .

Słowniki i bibliografie

Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Warszawa 1999.
M. ZACZYŃSKI: Stanisław Balbus – bibliografia. W: Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia. Kraków 2013.

Ogólne

Artykuły

P. STACHNIK: Literatura mierzona suwakiem. „Dziennik Polski2002 nr 31.
P. SOBOLCZYK: Od teorii do hermeneutyki. Przypadek Stanisława Balbusa. „Przestrzenie Teorii2006 nr 6.
PS: Leksykon. Stanisław Balbus. „Dekada Literacka2007 nr 2/3.
K. GRZYBOWSKA, A. BUSZEK: Na Balbusa się chodziło...Alma Mater2014 nr 169/170.
M. DZIADEK: Uwagi o przydatności typologii strategii interteksualnych Stanisława Balbusa do badań nad muzyką; M. JANICKA-SŁYSZ: Interlektura utworów-intertekstów. Wysłyszeć głosy innych „Aspekty Muzyki2017 t. 7 .
T. BĘDKOWSKA: Niegabinetowy polonista. „Alma Mater2019 nr 210.
A. BURZYŃSKA: Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Balbusie. „Przestrzenie Teorii2023 [nr] 39 (2023).
A. KRAJEWSKA: Spłakane deszczem... „Przestrzenie Teorii2023 [nr] 39 (2023).

Intertekstualność a proces historycznoliteracki

W. BOLECKI: Intertekstualność, stylizacja i kolacja...Teksty Drugie1991 nr 3.
S. JAWORSKI. „Ruch Literacki1991 z. 6.
A. KUBLIK. „Pamiętnik Literacki1991 z. 3.

Poezja w czasie marnym

M. LUBELSKA: Komedia intelektualna. „Znak1992 nr 11.
B. FARON: Dwie książki w jednej. W tegoż: Spotkania i powroty. Warszawa, Kraków 1995.

Między stylami

M. WOJTAK. „Stylistyka1994 [t. 3].
B. OWCZAREK: Stylizacja. Intertekstualność. Historia literatury. „Przegląd Humanistyczny1995 nr 1.
E. KASPERSKI: Balbus czy Bachtin? Spór o koncepcję stylu i stylistyki w badaniach literackich. W: Style a tekst. Opole 1996.
J. MARGAŃSKI. „Pamiętnik Literacki1996 z. 1.

Świat ze wszystkich stron świata

J. GRĄDZIEL: Co kto woli. „Teksty Drugie1997 nr 6.
P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Od tego trzeba było zacząć. „Nowe Książki1997 nr 5.
M. MIKOŁAJCZAK. „Edukacja Humanistyczna2000 nr 4.

Zosia

K. LISOWSKI: Talent rozdawania siebie. „Nowe Książki2015 nr 8.
J. WOJCIECHOWSKI: Tren. „Kraków2015 nr 7/8.
A. BUSZEK: Pięć liter. „Elewator2016 nr 4.

Lektury obowiązkowe

K. DYBCIAK: Przybliżać czy obniżać?Teksty1974 nr 3.

L. Wygotski: Psychologia sztuki

Z. MITOSEK: O psychologię humanistyczną. „Miesięcznik Literacki1982 nr 7.

Radość czytania Szymborskiej

K. LISOWSKI: Oglądana „z sześciu stron. „Nowe Książki1997 nr 1 [dot. także: A. Legeżyńska: Wisława Szymborska].