BIO

Born on 13 March 1943 in the village of Łopatki near Łask; son of the farmers Tadeusz Figlus and Józefa Świegocka. After the war, he and his mother moved to her home village of Czestków, where he attended primary school between 1949 and 1956. He continued his education at the T. Kościuszko Grammar School in Łask. During this period, he was involved in the Grabia ’59 poetry group, while from 1959 to 1965 he was a member of the Correspondence Club for Young People (which in 1961 became the Correspondence Club for Young Writers). He made his debut in 1959 with the poem Spojrzenie wstecz (Looking back), which appeared in the scouting weekly "Na przełaj" (no. 36). After completing advanced secondary education in 1961, he attended a two-year Training Programme for Primary School Teachers in Piotrków Trybunalski. In 1963, he started working as a Polish language teacher at Primary School no. 4 in Bolesławiec in Lower Silesia. A year later, he started a degree at the University of Lodz (UŁ), initially in Polish philology and then from 1968 in philosophy. In March 1968, he co-organized student protests at the university against the communist authorities. In 1970, he was awarded a master's degree from UŁ for his dissertation Dziedzictwo Norwida w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (The Legacies of Norwid in the Works of Krzysztof Kamil Baczyński), which was supervised by Prof. Stefania Skwarczyńska. In 1970/71, he worked as a librarian at the Lodz Automobile Technical School. His poems, articles and book reviews appeared in periodicals including "Tygodnik Kulturalny" (1962 and 1966), "Odgłosy" (1963-73), "Biuletyn Filologiczny" (1968), and "Poezja" (1969). During this period, he was a member of two Lodz-based poetry groups: Wiadukt (1966-75) and Centrum (1966). He was the recipient of several awards and prizes in national poetry competitions. In 1972, he ran his parents' farm because they were both suffering from illness. That year, he moved to Warsaw and continued his studies in the Doctoral Programme in Philosophy at the University of Warsaw (UW). In 1975, he was a awarded a master's degree in philosophy from the Chair of Aesthetics at UW for his study Cypriana Norwida koncepcja prawdy (Cyprian Norwid's Idea of Truth), which was supervised by Prof. Alicja Kuczyńska. From 1975 to 1977, he taught courses in philosophy as a doctoral student. His poems, articles and reviews appeared during this period primarily in "Poezja" (1973-74, 1980, and 1984-86), "Tygodnik Kulturalny" (1973-74 and 1982), "Miesięcznik Literacki" (1979-80, 1984, and 1988), and in "Odgłosy" (1982-83). From 1977 to 1985, he was employed as a senior assistant at the Department of Philosophy at Warsaw University of Technology. He defended his doctoral thesis, Światopogląd autentyzmu na przykładzie twórczości Stanisława Czernika i Jana Bolesława Ożoga. Analiza antropologiczna (The Authenticist Worldview illustrated on the basis of the Works of Stanisław Czernik and Jan Bolesław Ożóg), in 1986 at the Faculty of Polish Philology at UW. He was supervised by Prof. Helena Karwacka. That year, he was appointed lecturer at the Chair of Philosophy at the Higher School of Agriculture and Education in Siedlce, before becoming a senior lecturer in 1996 at the Institute of Polish Philology. He was released from his post in 1999 and received sickness benefits. In 2001, he was appointed professor at the State Higher Vocational School in Ciechanów, where he taught at the Institute of Philology and History, which was based in Mława. He retired in 2008. He received the L. Benedyktowicz Prize in 1990, the W. Pietrzak Prize in recognition of his literary oeuvre in 2007, and the C.K. Norwid Prize in 2008. In 2011, he was awarded a habilitation degree from the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun for his study Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana (Visions of Humanity in Poetry: An anthropological analysis of the works of Adam Mickiewicz, Cyprian Norwid and Bolesław Leśmian). In 2012, he was appointed professor in Polish philology at the University of Humanities and Economics in Lodz. He built up a significant collection of classical music recordings and albums of reproductions of paintings. He married the philosopher and musician Blandyna Łukomska in 1979. They have a son, Marcin (b. 1979), and daughter, Helena (b. 1987). He lives in Warsaw.

Twórczość

1. Genealogia. [Wiersze]. [Łódź]: Wydawnictwo Łódzkie 1974 , 69 s.

Zawartość

Zawiera cykle: I. Genealogia; II. Koło; III. Trzy elegie.

2. Kazimierz Świegocki. [Wiersze]. [B.m.:] Urząd Miasta i Gminy w Łasku, Łaski Dom Kultury 1977, k. 4 nlb. Spotkania autorskie.

Zawartość

Zawiera wiersze: Piosenka jesienna; Modlitwa do światła; Ta gwiazda; Urzeczenie.

3. W zbóż czerwieni. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 60 s. Arkusze Sieradzkie..

4. Światopogląd poetów Ziemi. [Rozprawa]. Powst. 1986. Siedlce: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej 1996, 147 s. Monografie, nr 35.

Rozprawa doktorska.

5. Przymierze z czasem. [Wiersze]. Warszawa: Związek Literatów Polskich 1992, 45 s. Bibliografia Poezji Współczesnej. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 zmienione 1993, 76 s., wyd. 3 poprawione 1994. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Zawiera cykle: w wyd. 1: Wiersze powracające; Rozmowa z Królową; Kropla u brzegu morza, – w wyd. 2 i 3 nadto: Czarna suita.

6. Morze utracone. [Wiersze]. Wstępem poprzedził M. Filipiak. Posłowie: R. Skwarski. Warszawa: Warszawski Klub Młodej Sztuki; Siedlce: Wydawnictwo Podlaskie 1995, 144 s.

Zawartość

Zawiera cykle z poz. (wyd. 2), – nadto cykle: W gaju króla Midasa; Dzikie pole.

7. Przebiśniegi. [Wiersze]. Poddębice: Poddębickie Towarzystwo Regionalne 1996, 61 s. Arkusze Sieradzkie. Seria 2.

Zawiera wiersze z lat 1957-1962.

8. Labirynt. [Wiersze]. Warszawa: Herbud WKMS [Warszawski Klub Młodej Sztuki] 1997, 71 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Cień nad równiną; Dwa głosy stamtąd; Dokąd uniosłaś dobry czas. – Nadto: Sny mi tej nocy mówiły [przekłady rumuńskiej poezji ludowej dokonane przez autora w 1967 przy współpracy Stanisława Gogolewskiego].

9. Cień nad równiną. Wiersze wybrane. Warszawa: Slavica Orientalia 2001, 134 s.

Zawartość

Zawiera cykle: I. Przymierze z czasem [poz. ]; II. Dzikie pole [poz. ]; III. Miłość i czas; IV Cień nad równiną [poz. ].

10. Poezje wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2004, 169 s., Biblioteka Poetów.

11. Człowiek wobec Boga i świata w poezji. Antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej. [Rozprawa]. Warszawa: PAX 2006, 222 s.

Zawartość

Wstęp. – Heroizm i tragizm autokreacji w liryce Adama Mickiewicza: Samostwarzająca się ludzkość. Antropologia „Ody do młodości”; W kierunku bogo-podobieństwa. Uwagi nad „Hymnem na dzień Zwiastowania N. P. Maryi”; Wrzucony do bytu otchłani. Egzystencjalna lektura „Żeglarza”; Heroizm autokreacji i Arkadia istnienia. Antropologia „Farysa”; Metafizyczne cierpienie Konrada w „Improwizacji”. – Cypriana Norwida człowiek jako sługa prawdy: W kontekście myśli współczesnej; Kontekst historyczny; Czym prawda nie jest; Przeciwko scjentycznemu i spekulatywnemu racjonalizmowi; W perspektywie jasności i ciemności; Scientia nie daje pocieszenia; O pustej aksjologicznie ciekawości i bezdrożach wiedzy dla wiedzy; Człowiek wobec systemu; Wobec klasycznej definicji prawdy; Metafizyczno-religijny sens prawdy; Egzystencjalny sens prawdy; Prawda a miłość; Praca miłością i pięknem ulżona; Antropogenetyczna i soteriologiczna perspektywa pracy; Praca a śmierć; Dwoistym być a jednym. – Wisławy Szymborskiej człowiek w świecie bez Boga: Antyromantyczna estetyka słowa; Filozoficzne założenia, ich geneza i konsekwencje; Lektura egzystencjalna; W stronę antropologicznego nihilizmu. – Aneks [dot. Krzysztofa Jeżewskiego]. Muzyka – dialog Boga i człowieka: Muzyka i świat według Wielkiego Tematu; U podstaw metafizycznego myślenia poety; Poezja i muzyka wobec natury rzeczy; Wielki Temat a romantyczne pęknięcie bytu; Egzystencjalna lektura wierszy; Uwagi końcowe.

12. Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice literackie z lat 1970-2003. Warszawa: PAX 2006, 414 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody im. C.K. Norwida w 2007.

Zawartość

Od autora. – I: Dwa skrzydła poezji Adama Mickiewicza: bunt i pokora; Samostwarzająca się ludzkość. Antropologia „Ody do młodości” [poz. ]; Czy „Oda do młodości” jest arcydziełem?; „Nigdzie drogi” – lektura egzystencjalna „Stepów akermańskich”; Nieobecność Norwida; Czy „Latarnik” [H. Sienkiewicza] jest nowelą sentymentalną? Czesławowi Miłoszowi w odpowiedzi; Człowiek i świat w „Chłopach” Reymonta; Kapłan klasycznego piękna. O pisarstwie Jana Parandowskiego; Czas, pamięć i kultura. O „Dziennikach” Jana Parandowskiego; Kwiaty z ogrodu kultury [dot.: Z. Skibiński: Ogrodnik w ogrodzie świata]; Zwierciadło śródziemnomorza [dot. Z. Kubiaka]; Nostalgia za romantyzmem [dot.: B. Urbankowski: Myśl romantyczna]; Nadzieje i złudzenia Nowego Romantyzmu; Stanisław Czernik; Dwa wymiary autentyzmu; Dwie zasady autentyzmu; Czytanie Wielkiej Księgi [dot.: J.Z. Brudnicki: Tadeusz Nowak]; Zapomniany epos chłopski Jerzego Pietrkiewicza [dot.: Po chłopsku]; „Istota ludzka smutna jest z natury”. O kondycji człowieka w poezji Wisławy Szymborskiej [w poz. pt. Wisławy Szymborskiej człowiek w świecie bez Boga]; Światło ocalenia. O metafizycznej poezji Krzysztofa Jeżewskiego; Literatura polska w perspektywie europejskiej (dot. książki J. Pietrkiewicza pod tym samym tytułem). – II: Poezja tragicznego protestu [dot.: A. Kamieńska: Herody]; Poetycka dedukcja świata [dot.: J. Trznadel: Rana]; Filozofia czy poezja? [dot.: A. Biskupski: Wspólnota]; Poeta i miasto [dot.: M. Piechal: Ogień i popiół]; Wiatr od Wisły [dot.: M. Piechal: Wiatr od Wisły]; Przyroda i historia [dot.: S. Czernik: Zadymka]; Ludowe i śródziemnomorskie w poezji Feliksa Rajczaka; Poezja egocentryczna [dot.: J. Harasymowicz: Zielnik]; Czy możliwa jest jeszcze poezja ludowa? [dot.: B. Krajewska: Może doczekam malinowych żniw]; „Uposażony językiem polskim”. O polskich wierszach Olega Łojki; „Idalia i Bonfiliusz” [L. Żukowskiej], czyli o miłości spełnionej w micie; Jan Łaski czy Grzegorz Zdziewojski [szkic z 2000; dot. wyboru patrona dla Bibl. Publicznej w Łasku]; Spóźniona powieść poetycka [dot.: W. Korabiewicz: Rapsod o głowie hetmana]; Poezja a światopogląd [dot. twórczości T. Chabrowskiego]. – III: Małe uwagi o wielkim pisarzu. Na marginesie „Kuzynki Bietki” Balzaca; Los człowieka, los świata [dot.: M. Kuncewiczowa: Natura]; Pamięć jednostki, pamięć narodu [dot.: J. Stryjkowski: Na wierzbach nasze skrzypce]; O filmie według wartości. Zanussi i jego krytycy; „Hamlet” Andrzeja Wajdy, czyli o wolności interpretacji; Uwaga o niezależności sztuki. – IV: Czy Polska jest krajem chrześcijańskim?; Patriotyczny czy religijny Kościół?; W cieniu Wielkiego Wodza, czyli historia i miernota [dot.: R. Miedwiedjew: Ludzie Stalina]; Przywrócić hierarchię wartości [powst. w sierpniu 1980].

Przekłady

angielski

szkicu „Idalia i Bonfiliusz”, czyli o miłości spełnionej w micie: Love fullfilled in Myth. [Przeł.] M. Góralczyk-Przychodzka. W: L. Żukowska: Untamed fall Idalia & Bonfilius. Kraków 2004.
szkicu Nostalgia za romantyzmem: „Dialectics and Humanism” 1982 nr 2 s. 181-184.

esperanto

szkicu „Idalia i Bonfiliusz”, czyli o miłości spełnionej w micie: Drama poemo pri amo en mito realigita. [Przeł. A. W.] W: L. Żukowska: Nesklavigita Aŭtuno. Idalio kaj Bonfilio. Kraków 2004.

niemiecki

szkicu Kapłan klasycznego piękna: Jan Parandowski. [Przeł.] K. Marten. W: Literatur Polens 1944 bis 1985. Berlin 1990.
szkicu „Idalia i Bonfiliusz”, czyli o miłości spełnionej w micie: Idalia und Bonfilius, das bedeutet eine im Mythos verwirklichte liebe. [Przeł.] K. Grenzler. W: L. Żukowska: Ich wollte über den Löffel... Kraków 2004.

13. Norwid i poeci Powstania Warszawskiego. [Studia i eseje]. Warszawa: PAX 2007, 244 s. Wyd. nast.: Pierwsze wydanie [!] Warszawa: Stowarzyszenie imienia W. Hulewicza 2023, 376 s.

Zawiera m.in. artykuły i eseje na kanwie rozdziałów pracy magisterskiej „Dziedzictwo Norwida w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” oraz całą pracę magisterską z filozofii „Cypriana Norwida koncepcja prawdy”.

Nagrody

Nagroda im. C.K. Norwida w 2008.

Zawartość

Od autora. – Cz. 1: Prawda jako centralna kategoria światopoglądu Norwida; Cypriana Norwida koncepcja oryginalności; Norwid wobec prawdy i mądrości; Norwid – arystokrata czy jałmużnik? Przyczynek do filozofii społecznej Poety; Norwid – nauczyciel narodu. – Cz. 2: Norwid a poezja XX wieku; Norwid i religijne motywy w poezji Krzysztofa Baczyńskiego; Genealogia poległych; Poezja i czyn; Norwid i my, czyli o wielkości prawdy i marności czasów – medytacje. W wyd. 2 ponadto: Włodzimierz Pietrzak – wielkość i zapomnienie; Warszawa moja miłość. (O książce Irmy Zembrzuskiej: Z Warszawą w sercu).

14. Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. Warszawa: PAX 2009, 343 s. Wyd. 2 pt. Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana. Łódź: AHE [Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna] 2013.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Wstęp. – I. Człowiek rywalem Boga? Heroizm i tragizm autokreacji w liryce Adama Mickiewicza: 1. Antropologiczne motywy w liryce okresu wileńsko-kowieńskiego i okresu rosyjskiego [zob. poz. ]. – 2. Antropologiczne wizje w liryce okresu podróży i emigracji: Człowiek – istota bezdomna. Lektura „Arymana i Ormuzda”; Człowiek – istota wygnana. Lektura „Do samotności”; Ognisty miecz rozumu i światło wiary. Nad wierszami „Mędrcy” oraz „Rozum i wiara”; Umiarkowana lekcja pokory. Uwagi nad „Arcymistrzem”; Stylistyczne paradoksy czy dialektyka bytów? Lektura „Rozmowy wieczornej”; „Stałem się osią w nieskończonym kole”. Lektura „Widzenia”; Człowiek źródłem miłości boskiej. O wierszu „Snuć miłość”; Człowiek jako arche świata w wierszu „Nad wodą wielką i czystą”. – 3. Cierpienie oraz metafizyczny wzlot i upadek Konrada w „Improwizacji” [w poz. pt. Metafizyczne cierpienie Konrada w „Improwizacji”]: Egzystencjalne i ontologiczne wymiary samotności; Tragiczna magia wolności; W stronę idei nadczłowieka; Konrad a mit samozbawienia. – 4. Uwaga końcowa. – II. Człowiek jako sługa i strażnik prawdy. Antropologiczna myśl Cypriana Norwida [w poz. pt.Cypriana Norwida człowiek jako sługa prawdy]: 1. Uwagi wstępne. – 2. Kontekst historyczny. – 3. O właściwy sens prawdy: Czym prawda nie jest; Przeciwko scjentycznemu i spekulatywnemu racjonalizmowi; W perspektywie jasności i ciemności; Scientia nie daje pocieszenia; O pustej aksjologicznie ciekawości; Człowiek wobec systemu; Wobec klasycznej definicji prawdy; Metafizyczno-religijny sens prawdy; Egzystencjalny sens prawdy; Prawda a miłość. – 4. Człowiek i praca: Praca miłością i pięknem ulżona; Antropogenetyczna i soteriologiczna perspektywa pracy; Praca a śmierć. – 5. „Prawda was wyzwoli”. Norwidowe myślenie o wolności: Wolność a prawda i dobro; Wolność a „duch” i „forma” świata; Wolność a osobowy charakter bytu ludzkiego; Wolność a postęp i nadzieja. – 6. Człowiek jako współpracownik Boga: Człowiek – istota twórcza; Twórczość a doskonałość; Twórczość a mądrość; Człowiek – artysta; Oto Człowiek. – III. Człowiek w perspektywie oddalającej się Transcendencji. Elementy antropologii w poezji Bolesława Leśmiana: Dwa aspekty poezji Leśmiana: żywioł i myśl; Kim jest człowiek; Pomiędzy Bogiem a człowiekiem; Tajemnica zła; Pod znakiem metafizycznego dualizmu?; Byt nicości i nicość bytu; Milczący Absolut; W stronę metafizycznej nadziei. – Zakończenie.

15. Kamień i czas. Wiersze, poematy, eseje. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 2014, 347 s.

16. Mickiewicz egzystencjalny. [Szkice]. Warszawa: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Warszawa 2021, 279 s. Kolekcja Literacka, Seria 2, t. 12.

Zawartość

Od autora. – Wygnanie i królestwo w Sonetach krymskich. – Wrzucony do bytu otchłani. Egzystencjalna lektura Żeglarza. – W salonie i kosmosie. Metafizyczno-egzystencjalna perspektywa wierszy sztambuchowych. – "Pociechy szukam, nie sławy". Egzystencjalne motywy w przekładach i naśladowaniach z Byrona, Puszkina, Jean-Paula Richtera. – Heroizm autokreacji i Arkadia istnienia. Antropologia Farysa i przekładów z arabskiego. – Bunt i pokora. Dwa skrzydła poezji Adama Mickiewicza.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Jana Parandowskiego mit śródziemnomorski. Miesięcznik Literacki 1979 nr 1 s. 51-60.
Feliks w mojej biografii poetyckiej. W: Feliks Rajczak in memoriam. Sieradz 1997 s. 232-243.
Autointerpretacje.Ogród 2003 nr 3/4 s. 241-258.
Debiut Wisławy Szymborskiej w kontekście ideologicznym epoki. Ziemia Zawkrzeńska 2003 t. VII s. 211-262.
O Herbercie z szacunkiem, lecz nie na kolanach. Poezja Dzisiaj 2008 nr 66/67 s. 82-92, przedruk „Znaj” 2008 nr 1 s. 44-49.
Ziemowit w mojej pamięci. W: Gdzie istnienie i współistnienie nasze uzyskuje sens”. Fragmenty o przyjacielu. Poddębice 2009 s. 192-238 [dot. Ziemowita Skibińskiego].
Uwagi o estetyce i ontologii wierszy Stanisława Czerniaka. W: Antropologia podmiotu lirycznego. Nowa Wieś k/Torunia 2012 s. 153-174.
Teresa Kaczorowska jako poetka. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2013 nr 15 s. 204-215.
Metafizyczne momenty w wierszach Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej. „Hybryda2015 nr 25 s. 61-69.
Idea wolności w liryce Adama Mickiewicz i w twórczości Cypriana Kamila Norwida. W: Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie. Łódź 2016, s. 125-133.
Lam Quang My – poeta miłości. Poezja Dzisiaj 2016 nr 116 s. 83-93; przekł. angielski: Lâm Quang Mỹ – The poet of love. W: Lâm Quang Mỹ: Fourth dimensions. Selected poems. B.m.w. 2017.
Gnothi seauton. Rozmowa poety z samym sobą. „Podgląd2017 nr 4 s. 73-80; „Filo-Sofija” 2017 nr 4 [cz.] 2 s. 237-271; „Podgląd” 2018 nr 3 s. 76-83; tamże 2018 nr 4 s. 74-81, 2019 nr 1/2 s. 48-55, 2019 nr 3, przedruk w: Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego. Łódź 2018.
Refleksje nad lekturą powieści „Mrok i mgła” Stefana Türschmida. „Nowy Napis Co Tydzień” [on-line] 2019 nr 16. Dostępny w Internecie:Zob. link(https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-16/artykul/refleksje-nad-lektura-powiesci-mrok-i-mgla-stefana-turschmida) [dostęp dnia 27 marca 2024], przedruk pt. O komunistycznej nienawiści do prawdy. Topos nr 5 2023 r.
Norwid a poezja nowoczesna. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie2021 nr 23 s. 117-126.
Zapomniany epos chłopski Jerzego Pietrkiewicza. „Topos2021 nr 5/6 s. 142-157.
Idea wolności w liryce Adama Mickiewicza i w twórczości Cypriana Kamila Norwida. „Topos2022 nr 3 s. 13-21.

Wybory utworów literackich w przekładach

białoruski

Cen' nad raŭnìnaj. [Przeł.:] A. Antonavìč Lojka, Ì. Bagdanovìč, A. Razanav. Slonìm 2002.

rosyjski

Kogda derevo grustit. Stihotvoreniâ. [Przeł.:] R. Kazakova, K. Koval'dži, A. Ananičev, M. Borodicka. Moskva; Râzan’; Varšava 2001.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

francuski

Le pire est certain. Anthologie de la poésie catastrophiste polonaise du XXe siècle. [Przeł.:] Ch. Jeżewski, C.-H. du Bord. Paris: 2009.

ukraiński

Tomu ŝo voni suŝcì. Antologìâ sučasnoï pol's'koï poezìï = Dlatego że są. Antologia współczesnej poezji polskiej. Wybór wierszy: S. Szewczenko. Lwów 2005.

Prace redakcyjne

1. Jakubowymi schodami. Antologia grupy poetyckiej Kanon. Oprac., wybór i układ utworów: H. Kaczorowski, K. Świegocki. Siedlce: Zarząd Wojewódzki Unii Chrześcijańsko-Społecznej 1991, 93 s. [Wyd. 2] Siedlce: Fundacja Kultury Podlaskiej 1992.
2. Bazar poetycki. [Antologia]. Wyboru dokonali: Z. Lisowski, K. Świegocki, E. Kasjanowicz. Siedlce: UOK [Uczelniany Ośrodek Kultury], AP [Akademia Podlaska], MOK [Miejski Ośrodek Kultury] 1999, 87 s.
3. W. Pietrzak: Literatura sumieniem narodu. Wybór pism. Wstęp i wybór: K. Świegocki. Warszawa: PAX 2012, 179 s.
4. H. Nowobielska: Życie wierszami haftowane. Wybrane utwory literackie i gwarowe białczańskiej poetki. [Wstęp, wybór i oprac.: K. Świegocki]. Białka Tatrzańska; Nowy Targ: Zakład Poligraficzny MK 2014, 255 s.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 2012, 2013.

Wywiady

Cieszę się, że wróciłem. [Rozm. redakcja]. Magazyn Bolesławca 2001 nr z 27 IV.
Nigdy nie przypuszczałem, że Podlasie stanie się dla mnie, jako pisarza, tak ważne. [Rozm. W. Korolczuk] „Echo Nowe 2001 nr 7-8.
Sam fakt tworzenia jest zapłatą. Rozm. M. Bieńkowska. Głos Mławy 2007 nr z 20 VII.
Uczyć należy rozumienia pojęć. Rozm. M. Bieńkowska „Głos Mławy 2007 nr z 13 VII.
Między słowem a metafizyką. Rozm. E. Stangrodzka. Tygodnik Ciechanowski 2008 nr 45.
Między słowem a metafizyką. Rozm. E. Stangrodzka. „Tygodnik Ciechanowski2008 nr 45.
Czym jest człowiek wobec Boga, świata i siebie samego. Rozm. W. Olbrych. Cz. 1-3. Gazeta Kulturalna 2013 nr z IX-XI.
Przede wszystkim czuję się poetą. Rozm. I. Koba. „Tgodnik Ciechanowski2014 nr 46.
O poezji metafizycznej i kulturze. Rozm. S. Szczęsny, A. Ziontek. W: Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego. Łódź 2018.
Gdzie się podziali prawdziwi uczeni? Rozm. K. Napierski. „Mława Life2019 nr 2.
O sytuacji i zagrożeniach współczesnej cywilizacji. Rozm. K. Napierski. „Topos2020 nr 1.
O warsztacie twórczym. Rozm. K. Napierski. „Topos2021 nr 2.
Ryszard Juszkiewicz – człowiek pięknej idei. Rozm. K. Napierski. „Tygodnik Ciechanowski2022 nr 7.

Ogólne

Książki

K. SMOCZYK: Kazimierz Świegocki. Sieradz: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1986, 8 s.
Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Studia, szkice, interpretacje. Red.: S. Szczęsny. Wstęp: K. Dybciak. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 1999, 362 s.

Zawartość

K. Dybciak: Wstęp. – I. Perspektywy poezji: Z. Skibiński: O poezji Kazimierza Świegockiego – rekonesans; A. Czyż: Lekcje istnienia; S. Wrzosek: Pochwała rozumu poetyckiego. – B. Urbankowski: W podwójnym świetle ziemi; W. Oskockij: Czasowe i ponadczasowe; A. Łojka: O trzech radościach – gawęda z przykładami druhowi a postronnym z serdecznością zapisana; W. Smaszcz: "Zrodzony z prochu ziemi"; Z. Andres: Badania nad autentyzmem Kazimierza Świegockiego a jego poezja. – II. Poezja i bycie: M. Gogacz: Zdziwienie i obraz. (Glosa do poezji Kazimierza Świegockiego); M. Filipiak: Mądrość w kulturze; R. Skwarski: Za zasłoną codzienności; M. Świdziński: Człowiek pośród oceanu. Kilka uwag o poszukiwaniu logosu we współczesnej poezji filozoficzno-religijnej; R. Krawczyk: Człowiek – Biblia – drogi poszukiwań; M.K. Siwiec: "Więc czymże jestem"; A. Chmielecki: Byt i sens; S. Czerniak: Metafizyka obrazów i obecność tragizmu w "Genealogii". – III. Motywy – Tematy – Konteksty: M. Klecel: Genealogie i kosmogonie; Z. Skibiński: Eros i symbole; J. Dankowska: O muzyce w poezji; L. Zwonariowa: Kod zoomorficzny; E. Zgolińska: Przestrzeń świata i przestrzenność podmiotu; H. Prosnak: Słowo słów (o niektórych symbolach); K. Wojtczuk: Wykładniki leksykalne kolorów; J. Gardzińska: Uwagi o semantyce pytań. – IV. Interpretacje: T. Kostkiewiczowa: "Rozłączenia" – dialog tekstów?; A. Sulikowski: Ludzkie królowanie ("Do nienarodzonej"); Z. Lisowski: O "Starości"; H. Pustkowski: O "Dedalu" – szkic interpretacyjny; S. Szczęsny: Co znaczy umrzeć i śpiewać – po polsku?; A. Łapot: "Labirynt" Kazimierza Świegockiego. – S. Szczęsny: Między biografią a twórczością, czyli Kazimierza Świegockiego portret prawie własny – zamiast "Posłowia". – V. Wykaz książek Kazimierza Świegockiego.
Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2018, 400 s.

Zawartość

Od Redaktorów. – I. Poezja Kazimierza Świegockiego – inspiracje i odczytania: D. KULESZA: Aryman mści się. O poezji Kazimierza Świegockiego; G. KUBSKI: Liryka cyklu hermeneutycznego. Poeta wobec Bóstwa jako jeden z tematów wierszy Kazimierza Świegockiego; M. SIEDLECKI: Kamień i czas. O metafizycznych rubieżach poezji Kazimierza Świegockiego; A. PUTA: Obrazy i symbole w poezji Kazimierza Świegockiego; L. ZWONARIEWA: Rozmowa życia ze śmiercią w poezji Konstantina Balmonta i Kazimierza Świegockiego; TAŻ: Najbardziej bezbronne ze wszystkich zwierząt (kod zoomorficzny w poezji Kazimierza Świegockiego); D. SKAWIŃSKI: Poezja Kazimierza Świegockiego wobec gatunków literackich i artystycznych; I.S. FIUT: Poeta na scenie istnienia. – II. Od wiersza do poematu – interpretacje: J. KRAWCZYK: Ontologiczne ślady. Rozmowa z królową Kazimierza Świegockiego; A. PUTA: Kazimierza Świegockiego tajemnica istnienia (na podstawie poematu Bóg, szatan, człowiek i Równina); A. LEGEŻYŃSKA: Egzorcyzmy nad zaklętym lasem. – III. Kazimierz Świegocki jako eseista i badacz: A. WĘGRZYNIAK: Warsztat krytycznoliteracki Kazimierza Świegockiego; A. SULIKOWSKI: Metoda historycznoliteracka Kazimierza Świegockiego; M. Kalandyk: Antropologia literacka jako narzędzie. – IV. Horyzonty autointerpretacji: K. Świegocki: Autointerpretacje; TENŻE: Jesieninowskie powinowactwa?; TENŻE: Gnōthi seauton. Rozmowa poety z samym sobą. – V. Rozmowy z Kazimierzem Świegockim: Z Kazimierzem Świegockim rozmawia W. Olbrych-Nawrocka; O poezji metafizycznej i kulturze z Kazimierzem Świegockim rozmawiają S. Szczęsny i A. Ziontek.

Artykuły

M. FILIPIAK: Mądrość w kulturze. O poezji Kazimierza Świegockiego W: K. Świegocki: Morze utracone. Warszawa; Siedlce 1995, przedruk „Biuletyn Literacki” 1996 nr 12; Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Siedlce 1999.
R. SKWARSKI: O filozoficznych motywach liryki Kazimierza Świegockiego. „Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach1997 nr 50, przedruk W: Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Siedlce 1999.
A. ŁOJKA: Pra Kazimieža Sviagockaga. Krynica 1998 nr 7.
H. PROSNAK: Słowo – słów. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1998 nr 10, przedruk w: Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Siedlce 1999.
B. URBANKOWSKI: W podwójnym świetle ziemi. (O wierszach Kazimierza Świegockiego). „Biuletyn Literacki1998 nr 19, przedruk w: Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Siedlce 1999.
A. ŁAPOT: Labirynt Świegockiego. Labirynt Kazimierza Świegockiego na podstawie wiersza „Labirynt”. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1999 nr 9, przedruk w: Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Siedlce 1999.
L. ZWONARIEWA: Akvarium Kosmosa. Zoomorfnyj kod i literaturno-filosofskie istoki poezii Kazimeža Svegockogo. W: Vyšgorod. Tallin 1999.
A. LEGEŻYŃSKA: Egzorcyzmy nad zaklętym lasem. Arkusz 2001 nr 6.
S. ČYGRYN: Kazimiež Sviagocki pa biełarusku. „Litaratura i Mastactwa”, Mińsk 2002 nr 41.
A. ZIONTEK: Poezja metafizyczna Kazimierza Świegockiego. Prolegomena. W: Pogranicza i konteksty literatury. Siedlce 2002.
A. ZIONTEK: Z Siedlec na Parnasu szczyty. Doradca 2004 nr 42.
I. KOBA: Poeta-badacz pod wpływem Norwida i jego późnych wnuków. „Tygodnik Ciechanowski2009 nr 16.
A. ZIONTEK: Kazimierz Świegocki – poeta metafizyczny. W tegoż: Siedleckie miniatury. Siedlce 2009.
J.K. WEBER: Kazimierz Świegocki – poeta i hermeneuta w oczach krytyków. Hybryda 2013 nr 22.
A. ZIONTEK: I tak powstaje świat...” Glosy na jubileusz Kazimierza Świegockiego. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2014 nr 16.
K. CEL: O poezji Kaziemierza Świegockiego. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 2015 nr 1-2, przedruk w tenże: W kręgu świętokrzyskich pisarzy (i nie tylko). Kielce 2020.
T. KACZOROWSKA: Mistrz słowa polskiego. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2015 nr 17.
R. MIELCHORSKI: Dzieło Kazimierza Świegockiego w świetle kategorii „osobowości twórczej. Na przykładzie poematu „Morze utracone”. Filo-Sofija 2015 nr 4.
D. SKAWIŃSKI: Blues o Wielkim Ptaku” Kazimierza Świegockiego w perspektywie lektur hermeneutycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2017 [t.] 5.
D. Skawiński: Niebo rozpostarte nad głębinami Słowa” : wyobrażenia i funkcje nieba w poezji Tadeusza Nowaka i Kazimierza Świegockiego. W: Przestrzeń w kulturze współczesnej. [T. 5], Przestworza, literatura i konteksty kulturowe. Bydgoszcz 2019.

Genealogia

Z. SKIBIŃSKI: Genealogia wyobraźni. Odgłosy 1974 nr 36.
S. CZERNIAK: Mit i filozoficzny wybór. Poezja 1975 nr 6.
J.B. OŻÓG: W cieniu Wielkiej Jabłoni „Nurt 1983 nr 3, przedruk w tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989 [dot. też: W zbóż czerwieni].

W zbóż czerwieni

R. ORLEWSKI: Powrócić przez słowo. Nad Wartą 1983 nr 2, przedrukGłos Nauczycielski” 1986 dod.Literacki Głos Nauczycielskinr 2.
J.B. OŻÓG: W cieniu Wielkiej Jabłoni. Nurt 1983 nr 3, przedruk w tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989 [dot. też: Genealogia].

Światopogląd poetów Ziemi

A. ZDANIEWSKA: Poeci ziemi. Sycyna 1997 nr 19.
Z. ANDRES: Światopogląd autentystów. Regiony 1998 nr 4.
A.H. MOSKALOWA: Autentyści w poezji. Kultura”, Paryż 1998 nr 5.

Przymierze z czasem

M. SKOWROŃSKI. „Szkice Podlaskie1996 nr 5.

Morze utracone

K. ZIELONKA. „Magazyn Literacki1995 nr 12/13.

Poezje wybrane

A. ZIONTEK: Jednorodność stylu. Nowe Książki 2004 nr 11/12.

Człowiek wobec Boga i świata w poezji

M. KLECEL: Z perspektywy romantyzmu. Przegląd Powszechny 2007 nr 6.

Od romantyzmu do postmodernizmu

J. WEBER: Od romantyzmu do postmodernizmu. Ziemia Zawkrzeńska 2009 t. XII.

Norwid i poeci Powstania Warszawskiego

Z. LISOWSKI: O Norwidzie w kontekście filozofii. Przegląd Powszechny 2008 nr 2.
B. URBANKOWSKI: Kazimierz Świegocki – poeta eseju. Gazeta Polska 2008 nr 43.

Wizje człowieka w poezji

W. OLBRYCH-NAWROCKA: Poezja i antropologia. Hybryda 2015 nr 25.
M. SIEDLECKI: Metafizyczna wizja świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana. Bibliotekarz Podlaski 2016 nr 2, przedruk w: Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego. Łódź 2018.

Kamień i czas

K. DERDOWSKI: Opus magnum Kazimierza Swiegockiego. Topos 2015 nr 3.
A. DĘBKOWSKI: Pochwała tajemnicy istnienia. Gazeta Kulturalna 2015 nr 2.
A. NĘCKA: Synteza sprzeczności. „Nowe Książki2015 nr 6.
M. SIEDLECKI: Kamień i czas. O metafizycznych rubieżach poezji Kazimierza Świegockiego. Literat Krakowski 2017 nr 10.

Mickiewicz egzystencjalny

W. KALISZEWSKI: Mickiewicz odczytywany. „Nowe Książki2022 nr 11.
A. PATEY-GRABOWSKA: Moje refleksje o książce Kazimierza Świegockiego „Mickiewicz egzystencjalny. „Podgląd2022 nr 2/4, przedruk pt. O książce „Mickiewicz egzystencjalny”. „Akant” 2023 nr 13.
M. SIEDLECKI: Szkice egzystencjalne o Mickiewiczu Kazimierza Świegockiego. „Bibliotekarz Podlaski2022 nr 3.
Z. ZARĘBIANKA: Egzystencjalna lektura „Sonetów krymskich. O książce Kazimierza Świegockiego „Mickiewicz egzystencjalny”. w: Wreszcie II. Szkice o drugiej serii Kolekcji Literackiej. Warszawa [2022].

Jakubowymi schodami

S. SADOWSKI. „Krzywe Koło Literatury1993 nr 3/4.