BIO

Urodzony 25 sierpnia 1907 w Karwinie; syn Franciszka Brożka, górnika, i Florentyny z Iwanów. Po śmierci rodziców (matki w 1910, ojca w 1918) opiekował się nim starszy brat Karol. Po ukończeniu szkoły ludowej w Karwinie przez trzy lata uczył się w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej; w 1922 przeniósł się do Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Cieszynie i tu uzyskał maturę w 1927. Równocześnie pracował społecznie w bibliotece Macierzy Szkolnej przy porządkowaniu księgozbioru J.I. Kraszewskiego. Przez rok odbywał studia teologiczne na Uniwersytecie Jagielońskim. Następnie od 1928 studiował w Państwowym Pedagogium w Krakowie, które ukończył w 1930. Należał do związku śląskiej młodzieży akademickiej „Znicz” i był przez pewien czas sekretarzem koła krakowskiego. W 1930/31 rozpoczął pracę jako polonista w szkolnictwie powszechnym, najpierw w Skoczowie, a od 1931/32 do 1935 w Cieszynie. Pracę publicystyczną rozpoczął w 1929 artykułem polemicznym Kilka uwag z powodu artykułu J. Przybyły „Twórczość literacka młodego Śląska, zamieszczonym w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”. Publikował też na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Za namową i poparciem Gustawa Morcinka zgłosił swój akces do powstałego w 1929 Koła Literatów na Śląsku. W 1930 ogłosił swą pierwszą pracę o charakterze badawczym: O bibliografii cieszyńskiej i rzeczach pokrewnych w piśmie „Zaranie Śląskie” (z.1). Od 1930-39 był sekretarzem redakcji, a w 1935-1938 redaktorem odpowiedzialnym „Zarania Śląskiego”. Publikował też w „Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, „Powstańcu Śląskim”, „Kuźnicy” i „Fantanie”. Jednocześnie w 1935-39 pracował jako adiunkt w Bibliotece Sejmowej w Katowicach, przemianowanej potem na Bibliotekę Śląską. Od 1 kwietnia 1939 do wybuchu wojny był kustoszem Muzeum Miejskiego w Cieszynie. Okres okupacji spędził w Karwinie i Cieszynie, pracując jako robotnik budowlany i transportowy. Po wojnie powrócił do pracy w Muzeum Miejskim; od 1960 był też kustoszem Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej w Cieszynie. Należał do komitetu redakcyjnego tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (1956-57), a w 1957-66 do rady redakcyjnej kwartalnika „Zaranie Śląskie”. Współpracował z prasą śląską, publikował m. in. w „Zaraniu Śląskim”, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, „Kwartalniku Opolskim” i „Pamiętniku Cieszyńskim”, a także z prasą polonijną na Zaolziu m. in. „Zwrotem” z czeskiego Cieszyna (tu pod pseudonimem Jan Kurzelowski) i „Kalendarzem Śląskim” z Ostravy. Był czynnym członkiem licznych towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Opracował wiele artykułów biograficznych o wybitnych Ślązakach dla Polskiego słownika biograficznego oraz pracy zbiorowej Pisarze śląscy XIX i XX wieku (wyd. 1963). W 1969 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie pracy Folklor cieszyński i jego odbicie w kulturze i literaturze regionu cieszyńskiego. Zagadnienia wybrane (promotor prof. Bogdan Zakrzewski). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1957), Złotą Odznaką Zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 7 czerwca 1976 w Cieszynie; pochowany tamże na Cmentarzu Komunalnym.

Twórczość

1. Prasa legionowa na Śląsku. Katowice: [Instytut Śląski] 1936, 6 s.

Przekłady

niemiecki

Die Presse der Legionen in Schlesien. Berlin 1936.

2. Cieszyńskie zbiory muzealne. Katowice: [Instytut Śląski] 1937, 8 s.

Przekłady

niemiecki

Die Teschener Museumssammlungen. Berlin 1937.

3. Piotr Bezrucz. [Katowice:] Instytut Śląski w Katowice 1937, 4 s.

4. Franciszek Popiołek. Z okazji 70-lecia urodzin i 35 – lecia pracy naukowej. Zaranie Śląskie 1938 nr 2; odb.: Cieszyn 1938, 62 s.

5. Bibliografia Kopernikowska 1923-1948. Poznań: Instytut Zachodni 1949, 30 s.

Dodatek do „Przeglądu Zachodniego1949 nr 7/8.

6. Bibliografia prac Wacława Borowego. W: W. Borowy: Studia i rozprawy. T. 2. Wrocław 1952 s.343 -382.

7. Silesiaca w Bibliotece Muzeum w Cieszynie. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne 1957, [97] s., powielone.

8. Przegląd bibliograficzny twórczości Gustawa Morcinka. W: Gustaw Morcinek. W 70-lecie urodzin. Katowice 1961 s. 114-159.

9. Jan Dzierżon. Człowiek, dzieło, dokumenty. Studium monograficzne. [Współautorzy:] A. Gładysz, S. Mazak. Opole: Instytut Śląski 1978, 161 s.

10. Między Cieszynem a Krakowem. (Młodzieńcza korespondencja Ludwika Brożka do brata 1924 -1930). Przygot. do druku i wstęp: A. Brożek. Opole: Instytut Śląski 1979, 115 s.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Bibliografia prac ks. Józefa Londzina. Zaranie Śląskie 1933 nr 2 s.84-102; odb. Cieszyn 1933, 15 s.
Powojenna prasa na Śląsku Cieszyńskim. [Współautor:] O. Michejda. „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”1934 t. 4; odb. Katowice 1934, 16 s.
Skoczów. Pierwsze miasto nad Wisłą. Szkic historyczny. Przewodnik Młodzieży Powstańczej” na rok 1937; odb. Będzin 1937, 15 s.
Wystawy na Śląsku w latach 1932-1937. Katowice 1938. „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” 1938 t. 6; odb. Katowice 1938, 16 s.
Bibliografia Śląska za lata 1945-1946. Zaranie Śląskie 1947 z. 1/2 s. 83-111.
Z dziejów polskiej książki na Śląsku Cieszyńskim. W: Ziemia cieszyńska w drodze do Polski Ludowej. [Cieszyn] 1947; odb. Cieszyn 1947, 15 s.
Skarb fary orłowskiej. „Kalendarz „W obronie prawdy” na rok 1949”, Frysztat 1949, 14 s.
Twórczość Gustawa Morcinka 1923-1953. Zarys bibliograficzny. Śląsk Literacki 1954 nr 9 s. 168-203.
Materiały do bibliografii (1922-1957) Zofii Kossak. Życie i Myśl 1957 nr 3 s. 164-200.
Bibliografia prac Walentego Krząszcza (1886-1959). Zaranie Śląskie 1959 z. 4 s. 92-97.
Materiały do bibliografii Cieszyna. Pamiętnik Cieszyński”, Katowice 1961 s. 118-157.
Z moich wspomnień o Zaraniu Śląskim. Zaranie Śląskie 1967 z. 2 s. 229 – 240.

Prace redakcyjne

1. Śląsk. Red.: L. Brożek. Warszawa: Sport i Turystyka 1954, 184 s.
2. G. Morcinek: Z mojej ziemi. Wybór z publicystyki. Wybór i układ oraz Słowo wstępne: L. Brożek. [Katowice] Stalinogród: Śląsk 1955, 247 s.
3. J. Wantuła: Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim. Wyboru dokonał oraz wstępem, przypisami i bibliografią pt Artykuły i prace J. Wantuły oraz Prace o J. Wantule opatrzył L. Brożek. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 267 s.
4. H. Jasiczek: Humoreski beskidzkie. Kontrola gwary: L. Brożek. Katowice: Śląsk 1959, 97 s.
5. J. I. Kraszewski: Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski. T. 7, 15. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960.

T. 7: Historia prawdziwa o Petrku Właście, palatynie, którego zwano Duninem. Opowiadanie historyczne z XII w. Przygotowanie do druku i przypisy: L. Brożek i J. L. Kowalczyk. 1960, 325 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2. 1968, wyd. 4 [!] 1977. Wyd. inne zob. poz. .

T. 15: Biały książę. Czasy Ludwika Węgierskiego. Przygotowanie do druku i posłowie: L. Brożek. Przypisy: L. Brożek i K. Daszkiewicz. 1960, 347 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 3 1970; wyd. 7 [właść. 4] 1979.

6. Wspomnienia Cieszyniaków. Zebrał i oprac.: L. Brożek. Przedmowa: J. Chlebowczyk. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1964, 262 s.
7. W. Ogrodziński: Dzieje piśmiennictwa Śląskiego. Do druku przygotowali L. Brożek i Z. Hierowski. Katowice: Śląsk 1965, 435 s. Śląski Instytut Naukowy.
8. Pamiętnik skoczowski. Komitet red.: L. Brożek i in. Skoczów: Komitet Obchodów 700-lecia 1967, 128 s.
9. J. I. Kraszewski: Historia prawdziwa o Petrku Właście, palatynie, którego zwano Duninem. Opowiadanie historyczne z XII wieku. Posłowie: W. Hahn. Przypisy: L. Brożek i J. L. Kowalczyk. [Katowice:] Śląsk 1968, 363 s. Wyd. nast. tamże 1983. Por. poz. .
10. Korespondencja Pawła Stalmacha. Oprac.: I. Homola i L. Brożek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 172 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1964.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Śląski słownik biograficzny. T. 1. Katowice 1977 (M. Fazan).
• „Rocznik Literacki 1976wyd. 1979 (J. Chudek).
J. Broda, M. Heller: Bibliografia prac Ludwika Brożka [za l. 1929-1980]. Rocznik Cieszyński 1983 t. 4/5.
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 1]. Łódź 1994 (E. Rosner).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Fazan).

Ogólne

Książki

Ludwik Brożek – śląski Estreicher. Red.: J. Miękina-Pindur. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1998, 96 s.
J. Miękina-Pindur: Ludwik Brożek „Śląski Estreicher. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty. Katowice: Gnoma 2001, 124 s.

Artykuły

Biuletyn Ludoznawczy” Czeski Cieszyn 1979 [poświęcony L. Brożkowi].
F. Zahradnik: Zasłużony badacz Śląska – Ludwik Brożek. Poglądy 1964 nr 11.
E. Rosner: Kontynuator pięknych tradycji. Poglądy 1966 nr 19.
S. Wilczek: Dr Ludwik Brożek. Poglądy 1971 nr 18.
R. Danel: Życie oddał regionowi, ludziom i książkom. Wspomnienie o Ludwiku Brożku. Głos Ziemi Cieszyńskiej 1976 nr 24.
B. Lubosz: Z rodu wielkich. Opole 1976 nr 8.
A. Widera: Wspomnienie o Ludwiku Brożku. Literatura Ludowa 1976 nr 6.
M. Fazan: Ludwik Brożek jako badacz przeszłości kulturalnej Śląska. Książnica Śląska 1980.