BIO

Urodzony 1 września 1901 w Dąbrowie koło Tarnowa; syn Karola Brauna, notariusza, oraz Henryki z Millerów, działaczki Towarzystwa Szkół Ludowych, harcerstwa I Ligii Kobiet. Uczęszczał do V Gimnazjum w Krakowie, a potem do II Gimnazjum Klasycznego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Od 1913 należał do skautingu, od 1918 do Związku Harcerstwa Polskiego, w którym działał do 1922. Współpracował z pismami harcerskimi, od 1917 z dwutygodnikiem „Skaut”, na którego łamach debiutował opowiadaniem Fantastyczne posłuchy (nr 15/16). W 1918 współredagował pismo „Młodzież sobie”, a w 1918-19 redagował czasopismo tarnowskiej młodzieży harcerskiej „Czuwaj”. W tym piśmie debiutował jako poeta w 1919 (nr 4) wierszem pt. Tatry. Był autorem wielu widowisk harcerskich i pieśni (m. in. Płonie ognisko i szumią knieje, do której ułożył także muzykę oraz wspólnie z matką Hej, przed nami bramy świata, w latach trzydziestych międzynarodowego hymnu harcerek). W 1919 zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Wstąpił wówczas do grupy poetyckiej Symposion. W 1920 brał udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej; został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po powrocie do Krakowa kontynuował studia oraz uczestniczył w studenckim życiu literackim. Był inicjatorem powstania w 1921 akademickiego koła literacko-artystycznego Helion i należał do zespołu redakcyjnego pisma o tej nazwie (1924). Od 1925 był członkiem powstałego po rozwiązaniu Helionu akademickiego koła UJ, Litart, a także założycielem, wydawcą i redaktorem jego organu „Gazeta Literacka” (1926-27). W tym okresie rozpoczął współpracę jako poeta, prozaik, publicysta z wieloma czasopismami, m. in.: „Głosem Narodu” (1924-25), „Nową Reformą” (1924-27), „Nowościami Ilustrowanymi” (w 1924 recenzje filmowe w cyklu Demon filmu), „Czasem” (1925-26; tu cykl Listy z północy),„Dziennikiem Pracy” (w 1927 Przegląd Prasy podpisywany: jun oraz artykuły zwykle podpisywane: J. B.). W 1924 ożenił się z Anną Wachal. W 1925 odbył podróże do Egiptu, Palestyny, Turcji i Rumunii oraz Norwegii, Szwecji i Finlandii. W 1928 założył Polską Wytwórnię Filmów Historycznych w Krakowie. Rok później przeniósł się do Warszawy. Zajmował się pisaniem scenariuszy filmowych i krytyką filmową; recenzje oraz artykuły na ten temat ogłaszał w „Gazecie Polskiej (1929-32; od 1931 w cyklu Na ekranach Warszawy), „Kurierze Filmowym (1929-30 wydawca i redaktor), „Przeglądzie Wieczornym” (w 1929 cykl Na ekranach stolicy podpisany: J. B. lub b-n), „Kino-Teatrze” (od 1929 pracownik redakcji; w 1930 współredaktor). Od 1930 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). W 1931-34 współpracował ze wznowioną jako organ ZZLP w Krakowie „Gazetą Literacką” (od 1933 członek redakcji). Od 1932 wydawał i redagował dwutygodnik społeczno-kulturalny „Zet”, poświęcony głównie propagowaniu filozofii mesjanistycznej J. M. Hoene-Wrońskiego, ogłaszał tu też liczne rozprawy, artykuły i utwory literackie (m. in. pod pseudonimem Bronisław Borkowski). W 1936-38 współpracował także z „Merkuriuszem Polskim Ordynaryjnym” (od 1938 współredaktor) i „Promieniem Słońca” (też pod pseudonimem Lucjan Faleński, Bronisław Borkowski). W 1938 stanął wraz z Kazimierzem A. Morawskim na czele Agencji Antymasońskiej i był redaktorem jej „Biuletynu”. Redagował wydany w 1939 rocznik „Wronskiana”. Po wybuchu wojny w 1939 brał udział w obronie Warszawy, a następnie udał się w okolice Krosna. Był współzałożycielem i przywódcą konspiracyjnej organizacji Nowa Polska. Do Warszawy wrócił wiosną 1940. Został wybrany prezesem katolickiej organizacji konspiracyjnej Federacja Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia” powstałej z połączenia mniejszych ugrupowań, w tym Nowej Polski. Po fuzji „Unii” za Stronnictwem Pracy w 1943 był członkiem jego Zarządu Głównego. Działał także w Egzekutywie Naczelnej Społecznej Organizacji Samoobrony (pod pseud. Bronisław) oraz Komisji Głównej Kierownictwa Walki Cywilnej. Organizował konspiracyjne życie literackie. Był twórcą Instytutu Europy Środkowej i kierownikiem tajnej Wszechnicy Narodowej, na której również wykładał. Redagował wydawany przez Unię miesięcznik „Kultura Jutra” (styczeń 1943 – czerwiec 1944). W marcu 1944 został przedstawicielem Stronnictwa Pracy w Radzie Jedności Narodowej (pod pseudonimem Rogowski). Brał udział w powstaniu warszawskim. Współredagował dziennik „Barykada Powiśla.” Od marca 1945 przewodniczył Radzie Jedności Narodowej, a od 27 czerwca był także Delegatem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj do rozwiązania Rady i Delegatury w lipcu 1945. Aresztowany w listopadzie 1945 w Cieszynie pod zarzutem próby nielegalnego przekroczenia granicy, po zwolnieniu wiosną 1946 wrócił do Warszawy i do 1948 redagował „Tygodnik Warszawski”. W 1948 uzyskał dyplom magistra filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We wrześniu tego roku został ponownie aresztowany za działalność w latach wojny. Skazany na dożywocie przebywał w więzieniach na Mokotowie w Warszawie oraz we Wronkach, gdzie próbował kontynuować twórczość literacką i wygłaszał odczyty dla współwięźniów. W 1956 na mocy amnestii karę zmniejszono i zawieszono jej wykonanie z powodu złego stanu jego zdrowia. W 1958 został zrehabilitowany. Powrócił do pracy społecznej, literackiej i publicystycznej. Pełnił funkcję wiceprezesa oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich i Klubu Inteligencji Katolickiej. Prowadził działalność odczytową. Zaangażował się w przygotowanie propozycji laikatu polskiego na IV Sesję Soboru Watykańskiego, działał w ruchu ekumenicznym, był doradcą prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1965 wyjechał do Rzymu, gdzie pozostał do końca życia. Był nieoficjalnym ekspertem na Sesji Soboru. Brał udział w kongresach i konferencjach mariologicznych. W latach następnych kontynuował działalność naukową i publicystyczną, ogłaszając studia dotyczące filozofii chrześcijańskiej i katolicyzmu we współczesnym świecie. Współpracował z Radiem Watykańskim (liczne prelekcje m. in. w 1973 cykl O nowy teatr chrześcijański) oraz z „Osservatore Romano”. Odbywał podróże z odczytami po Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zmarł 17 października 1975 w Rzymie; pochowany w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Wśród puszcz Kanady. Powieść z życia skautów. Skaut”, Lwów 1918 nr 3-14, 16/18 [?].

Brak informacji o dalszych numerach z zakończeniem powieści.

2. Kilka słów o futuryźmie. [Szkic]. Kraków: 1921, [18] s.

3. Najazd centaurów. [Wiersze]. Kraków: S. A. Krzyżanowski, 1922, 77 s.

Zawartość

Zawiera m. in. cykle: Szkarłatna Pieśń; Żelazny wicher spod kopyt rycerskiej sławy.

4. Nasze harce. Zbiór nowych pieśni i piosenek harcerskich. Ilustrował autor. Wilno: H.S.W. w Krakowie 1922, 29 s.

5. Oceanjada. [Wiersze]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1922, 82 s.

6. Przygody słonia. Opowieść afrykańska. Warszawa: Gebethner i Wolff 1922 [antydatowane 1921], 50 s.

7. Demon filmu. [Powieść fantastyczna]. Nowości Ilustrowane 1924 nr 26-51.

8. Dywan rozkwitający. [Wiersze]. Warszawa: Ignis [1924], 61 s.

9. Kiedy księżyc umiera. Fantastyczna powieść z życia mieszkańców drugiego globu. Głos Narodu 1924 nr 294-296, 1925 nr 1-87. Wyd. osobne Kraków: Księgarnia Krakowska 1925, 186 s.

10. Szopka harcerska. Widowisko sceniczne w 3 aktach. Kraków: Księgarnia Towarzystwa Szkoły Ludowej 1924, 79 s.

11. Biały czy żółty. Powieść. Światowid 1925 nr 13-47. Por. poz. .

12. Hotel na plaży. Powieść. Warszawa: F. Hoesick 1927, 262 s.

13. Huragan. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1928.

14. Pod banderą miłości. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1929.

Adaptacja powieściowa: Z. Dromlewiczowa: Pod banderą miłości (wg scenariusza filmowego Jerzego Brauna). Warszawa: Rój 1929, 155 s. [Wyd. 2] Warszawa: Biblioteka „Echa Polskiego” 1934.

15. Noc listopadowa. Scenariusz filmowy. Powst. przed 1930. Druk szkicu scenariusza „Kino” 1930 nr 41 s. 6.

16. Ziemia i niebo. MCMXXV – MCMXXVII. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1930 [antydat. 1929], 55 s.

17. Biały czy żółty. Scenariusz filmowy. Powst. przed 1931. Druk szkicu scenariusza „Kino” 1931 nr 46 s. 8, 9, 11. Por. poz. .

18. Europa. Dramat w 5 obrazach z prologiem i epilogiem. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ateneum 1931. Wyd. w oprac. i ze wstępem K. Brauna. Warszawa: Fronda 2004, 160 s.

Tu także: M. Żychowska: Jerzy Braun (1901-1975).

19. Bohaterski Nik i inne powiastki. Kraków: Towarzystwo Szkoły Ludowej [1932], 62 s.

Zawartość

Bohaterski Nik; Historia o żołnierzach ołowianych; Próżniak nawrócony; O wielbłądzie i innych zwierzętach; Murzynek Babu; Matka.

20. Cień Parakleta. Powieść. Cz. 1. Wiktor. Warszawa: F. Hoesick 1932, 289 s.

21. Hoene-Wroński a Polska współczesna. O nowy ład moralny w świecie cywilizowanym. [Odczyt]. Warszawa: 1932, 43 s. Prace Instytutu Mesjanistycznego im. Hoene-Wrońskiego.

22. Christofer, misterium wigilijne. Druk fragmentów: Zet 1933 nr 5 s. 3-4, „Gazeta Literacka” 1933/1934 nr 9-10, „Za i Przeciw” 1963 nr 51 s. 21, zob. też poz. . Prapremiera fragmentu: Kraków, Microscena 1934.

Całość zamierzona jako trylogia; projektowane były części następne: „Lucifer” i „Sąd”.

23. Rewolucja. Dramat antynominalny w 4 aktach z epilogiem. Maszynopis 1933.

Maszynopis w Bibliotece Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

24. Tancerz otchłani. (1928-1932). [Wiersze]. Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia pod zarządem J. Kuglina 1933, 34 s.

25. Epitaphium. Na odsłonięcie pomnika Hoene-Wrońskiego na Cmentarzu Neuilly w Paryżu. Warszawa: Biblioteka „Zet 1934, 19 s.

26. Metafizyka pracy i życia. Rzecz o Stanisławie Brzozowskim. Zet 1933/1934 nr 13/20, 22, 24. Wyd. osobne Warszawa: Biblioteka „Zet” Skład główny Dom Książki Polskiej 1934, 79 s.

27. Dni Konradowe. Sztuka w 4 aktach z prologiem i epilogiem. Powst. 1935.

Rękopis w Bibliotece Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Nagrody

II Nagroda na konkursie w Krakowie w 1935 na dramat o legionach.

28. Prawy harcerz. Sztuka w 5 odsłonach. Katowice: Na Tropie 1935, 67 s.

Autor podpisany: Urum-Baba.

29. Kultura polska na bezdrożach. O nowy kształt polskiej kultury narodowej. Zet 1936/37 nr 14-17. Wyd. osobne Warszawa: Biblioteka „Zet” 1937, 24 s.

30. Zagadka dziejowa Polski. Próba historiozofii. Warszawa: Biblioteka „Zet” Skład główny Gebethner i Wolff 1938, 123 s. Wyd. 2 tamże 1938.

Tekst jest rozszerzeniem odczytu pt. Misja dziejowa Polski wygłoszonego 15 V 1935, wcześniej drukowanego w „Zecie” jako cykl artykułów pod różnymi tytułami.

31. Wronskizm a nauki formalne. Prolegomena semantologiczne do filozofii absolutnej. Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1939, 76 s.

32. Marksizm, kapitalizm a gospodarka dynamiczna. (Studium o nowej polityce socjalnej). Warszawa: [„Unia” ok. 1940], 39 s.

Wydanie konspiracyjne pod pseudonimem: Inż. Z.; zawiera 100 tez z dziedziny społeczno-gospodarczej.

33. Ballada o Warszawie. Kultura Jutra 1942 nr 10 s. 16-19. Wyd. osobne Warszawa 1946, 14 s. Przedruk zob. poz. .

Pierwodruk konspiracyjny; anonimowy.

34. Nowy świat kultury. [Esej filozoficzno-estetyczny]. Powst. 1942. Wyd. Ząbki: Apostolicum; Warszawa: Fronda [2003], 324 s.

35. Unia. Deklaracja ideowa „Uni”. [Warszawa: Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze 1942], 15 s.

Wydanie konspiracyjne; druk anonimowy.

36. Unionizm. Podstawowe zasady doktryny. [Warszawa: „Unia1942], 24 s. [Wyd. 2] Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy 1999, 114 s.

Wydanie konspiracyjne; druk anonimowy.

37. Światopoglądowe podstawy unionizmu. [Warszawa: „Unia1943], 41 s.

Wydanie konspiracyjne; druk anonimowy.

38. Zarys doktryny ideowej „Uni. [Warszawa: „Unia1943], 44 s.

Wydanie konspiracyjne; druk anonimowy.

39. Poematy. Warszawa: Skład główny Oficyna Księgarska 1948, 59 s.

Zawartość

Europa; Mówią, że Wenus ...; Wnijście na Górę Karmel; Na początku było słowo... .

40. Moja matka. Poemat. Powst. ok. 1955. Wyd. fragmentów: Londyn: Odnowa 1967, 96 s. Zob. też poz. , .

41. Prometej Adam. Poemat. Powst. ok. 1955. Wyd. fragmentów: Londyn: Odnowa 1980, 69 s. Zob. też poz. , .

Dedykacja: W stulecie zgonu 1855-1955 Adamowi Mickiewiczowi, Nieśmiertelnemu Twórcy Wielkiej Improwizacji.

42. [Zarys filozofii J.M. Hoene-Wrońskiego]. Powst. ok. 1958.

Wyd. w przekł. francuskim: Aperçu de la philosophie de Wronski. [Przeł. z oryginału polskiego A. Łada-Cybulski] A. de Łada. [Przedmowa. Przeł. W. Dzieduszycka-Kańska]. Roma: Les Amies de Wronski [ok. 1968], 239 s.

43. Patos przemijania. Z wierszy dawnych i nowych. [Przedmowa:] J. Zawieyski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 110 s.

Zawartość

Zawiera wybór z wcześniejszych tomów oraz fragmenty poematów: Moja matka [poz. ]; Prometej Adam [poz. ].

44. Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. London: Odnowa 1966, 63 s.

45. Wybór poezji; Ballada o Warszawie. [Przedmowa:] S.M. Passaic. New Jersey: Związek Młodzieży Polskiej [1967], 72 s.

Zawartość

Zawiera wybór z tomów poz. , , , – fragmenty misterium Christofer [poz. ], – fragmenty poematów: Epitaphium [poz. ], Moja matka [poz. ], Prometej Adam [poz. ], Wnijście na górę Karmel [poz. ], – Ballada o Warszawie [poz. ].

46. Ekumenizm w uchwałach soboru i w okresie posoborowym. Londyn: Odnowa 1968, 74 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione i uzupełnione Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy 2001, tamże 2006.

47. O. Maksymilian Kolbe. Apostoł wiary i miłości. Rzym: Tipografia P. U. G. 1971, 14 s.

48. Problem nieśmiertelności w filozofii św. Tomasza i w filozofii nowożytnej. Roma: Druk Università Gregoriana 1971, 172 s. Por. poz. .

49. Le probleme de l'immortalité dans la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Roma: Officium Libri Catholici 1972, 6 s. Por. poz. .

50. Paolo VI e la riforma morale della politica. Il testo italiana a cura di M.A. Ricard Sas Kulczycka. [Przeł. z oryginału polskiego] E. Reczek. Roma: Officium Libri Catholici. – Catholic Book Agency 1972, 266 s.

51. Sekularyzacja teologii a polska filozofia XIX wieku. Odczyt wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie „Centro di Studi Internazionalit” w Salerno. Roma 1972, 4 s.

52. Problem poznania absolutnego w filozofii św. Anzelma. Roma: Towarzystwo Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej 1974, 8 s.

53. Rytmy włoskie. [Wiersze]. Londyn: Odnowa 1974, 38 s.

54. Wiara szukającego rozumu. Teologia mistyczna i droga zbawienia. Toronto: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Instytutu Miłosierdzia Bożego 1974, 130 s.

55. Z dziejów filozofii Boga. Nowe aspekty metafizyki Absolutu. Rzym: Towarzystwo Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej 1974, 114 s.

56. Krytyka rozumu twórczego. Zarys estetyki czystej. Roma: Towarzystwo Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej 1975, 192 s.

57. Kultura jutra, czyli Nowe Oświecenie. Powst. przed. 1975. Wyd. ze wstępem i oprac. tekstu M. Urbanowskiego. Ząbki: Apostolicum 2001, 360 s.

58. Virgo Maria. Rola matki w historii zbawienia (w świetle polskiej filozofii XIX w.). Roma 1975, 43 s.

59. Zarys filozofii Hoene-Wrońskiego. Powst. przed 1975. Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy 2006, 295 s.

60. Oddech planety. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 89 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Rytmy włoskie [poz. ]; Kontynenty; Gasnąca Eva oraz wiersze: Dziewiąte wtajemniczenie; Elegia kosmiczna.

61. Jan Hoppe – polityk w służbie idei. W: J. Braun, K. Popiel, K. Sienkiewicz: Człowiek ze spiżu. Londyn: Odnowa 1981 s. 117-223. Wyd. nast. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Niezależnego Związku Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego* 1987.

62. Muza poezji w celi Jerzego Brauna. Wstęp i wybór wierszy: E. Żuk. Kraków: Nakład autora wstępu 1997, 119 s.

63. Tancerz otchłani i inne wiersze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1997, 213 s.

Przekłady i adaptacje

1. A. I. Kurpin: Lena. [Opowiadania]. Przeł. J. Braun. Warszawa: Rój 1929, 284 s.
2. Mocny człowiek. Scenariusz filmowy na podstawie powieści S. Przybyszewskiego: J. Braun, H. Szaro. Ekranizacja 1929.
3. Halka. Scenariusz filmowy wg opery S. Moniuszki. Ekranizacja 1930.
4. G. Kaiser: Kancelista Krehler. Przeł. J. Braun. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1933.

Prace redakcyjne

1. Poland in christian civilization. [Wstęp, wybór, red.:] J. Braun. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1985, 632 s.
Tu także artykuły J. Brauna: A thousand years of christianity in Poland. [Przeł.] M. Montgomery, s. 33-59; The Polish religions revival in the nineteenth century. [Przeł.] J.E. Corson-Niecka, J. Niecka, s. 455-479.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Encyklopedia katolicka. T. 2. Lublin 1976 (K. Turowski).
• „Rocznik Literacki 1975wyd. 1978 (J. Chudek).
Bibliografia prac naukowych Jerzego Brauna. W: J. Bartyzel: „Kryzys” czy „przesilenie”. Łódź* 1979.
A. K. Kunert: Słownik konspiracji warszawskiej 1939-1941. T. 1. Warszawa 1987.
A. Niewiadomski: J. Braun. W: A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Poznań 1990.
Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego. [T. 1]. Warszawa 1991 (E. Balawajder, K. Turowski).
[Bibliografia prac Jerzego Brauna] W: J. Braun: Unionizm. [Wyd. 2] Warszawa 1999.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4. Łódź 2001 (J. Starnawski).

Ogólne

Książki

J. Bartyzel: Kryzys” czy „przesilenie. Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świadomości katastroficznej. Łódź: Wydawnictwo Młodej Polski* 1979, 27 s. [dot. publicystyki J. Brauna z lat 1932-1939].
M. Żychowska: Jerzy Braun (1901 – 1975) – harcerz, poeta, filozof, publicysta. Warszawa: Zespół Historyczny Głównej Komendy Związku Harcerstwa Polskiego 1983, 34 s. Wyd. nast. [Tarnów:] Staraniem J. Braun-Domańskiej oraz Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego [1993].
M. Żychowska: Jerzy Braun (1901-1975). Twórca kultury harcerskiej i „Unionizmu”. Tarnów: Harcerska Pracownia Archiwalno-Naukowa; Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda 2003, 96 s.
L. Wiśniewska-Rutkowska: Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2004, 270 s.

Artykuły

K. Czachowski: Poszukiwanie absolutu. Gazeta Polska 1933 nr 92.
M. Starost: Poeta przemilczany. Myśl Polska 1936 nr 17.
S. Lichański: Spadkobierca polskiego romantyzmu. Tygodnik Warszawski 1948 nr 36.
S. Lichański: Między liryką a filozofią. Twórczość 1961 nr 7.
T. Kudliński: Młodości mej stolica. Warszawa 1970, passim; wyd. 2 Kraków, Wrocław 1984.
J. Hoppe: Wspomnienia, przyczynki, refleksje. Londyn 1972, passim.
T. Kudliński: O Jerzym Braunie – wspomnienie z lat dawnych. Tygodnik Powszechny 1975 nr 46.
[J. Łobodowski] J. Ł.: Ostatni mesjanista. Wiadomości”, Londyn 1976 nr 41/42.
J. Ostrowski: Sylwetka myśliciela. Wiadomości”, Londyn 1976 nr 24.
J. Ostoja: Jerzy Braun. Novum 1977 nr 1.
J. Bartyzel: Teatr antynominalny Jerzego Brauna na tle estetyki racjonalizmu kreacjonistycznego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1983 nr 4.
M. Jastrun: Spotkanie z Jerzym Braunem. Pismo 1983 nr 4.
J. Bartyzel: Jerzy Braun – człowiek i dzieło. Tygodnik Powszechny 1985 nr 42.
W. Siła-Nowicki: Wspomnienie o Jerzym Braunie. Chrześcijanin w Świecie 1986 nr 7.
K. Braun: Jerzy Braun. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1991 z. 98.
J. Lewandowski: Syndrom Brauna. W tegoż: Szkło bolesne, obraz dni... Uppsala 1991.
J. Bartyzel: Estetyka kreacjonistyczna Jerzego Brauna. Sztuka i Filozofia 1993 nr 6.
L. Brodowski: 20 lat temu umarł Jerzy Braun. Lithuania 1995 nr 3.
L. Wiśniewska: Jerzego Brauna koncepcja ideokracji. Phenomena 1996 t. 3.
B. Otwinowska: Więzień Jerzy Braun. Niepodległość i Pamięć 1997 nr 1.
L. Brodowski: Unia, czyli wyższa synteza; Cz. Domeradzki: Unionizm, czyli sens wszechświata. W: J. Braun: Unionizm. [Wyd. 2] Warszawa 1999.
A. Kubas: Nadwiślańskie Jeruzalem w poetyckiej wizji Jerzego Brauna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1.
M. Urbanowski: Mesjanista Jerzy Braun. W tegoż: Oczyszczenie. Kraków 2002.
J. Siedlecka: Tancerz otchłani (Jerzy Braun). W tejże: Obława. Warszawa 2005.

Cień Parakleta

K.L. Koniński. „Gazeta Literacka1932/33 nr 7, przedruk w tegoż: Szkice krytyczne. Kraków 2007.

Muza poezji w celi Jerzego Brauna

J. Bartyzel: Diapazon spraw ogromnych. Arcana 1998 nr 6 [dot. też: Tancerz otchłani i inne wiersze].

Tancerz otchłani i inne wiersze

J. Bartyzel: Diapazon spraw ogromnych. Arcana 1998 nr 6 [dot. też: Muza poezji w celi Jerzego Brauna].