BIO

Urodzony 5 kwietnia 1877 w Przemyślu; syn Jakuba Baumfelda, prawnika i Tekli z domu Grünberg. W 1894 ukończył gimnazjum klasyczne w Przemyślu i studiował filologię słowiańską, a następnie medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Brał udział w pracach jawnej ekspozytury nielegalnej Organizacji Młodzieży Narodowej Szkół Wyższych „Zet” – „Zjednoczeniu” i współpracował z pismami socjalistycznymi. Wydalony z Krakowa w 1898 przez pół roku studiował filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim. Po powrocie do Krakowa kontynuował studia na UJ; w 1902 uzyskał absolutorium. Był członkiem grupy niepodległościowej „Odrodzenie” i w jej piśmie ogłaszał swoje pierwsze prace. Od 1903 uczył prywatnie w Krakowie i w Zakopanem. W 1902-08 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ. Był związany z Polską Partią Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, publikował w piśmie „Naprzód”. W 1908 przeniósł się do Warszawy. Od 1910 publikował artykuły m. in. w czasopismach: „Krytyka”, „Nowe Tory” (tu w l. 1912-14 pełnił obowiązki sekretarza redakcji), „Prawda”, „Sfinks”, „Tygodnik Ilustrowany”. W 1912-14 prowadził lekcje literatury w szkole średniej w Klarysewie pod Warszawą. Wybuch I wojny światowej zastał go w Belgii, skąd przez Francję i Szwajcarię powrócił do Krakowa, gdzie krótko współpracował z pismem „Nowa Reforma”. W 1915 w porozumieniu z Biurem Prasowym Naczelnego Komitetu Narodowego wyjechał do Wiednia, gdzie pisał do gazet wiedeńskich i berlińskich o sprawach polskich. W 1916-18 był sekretarzem organu Naczelnego Komitetu Narodowego tygodnika „Polen”. Po powrocie do Warszawy kontynuował podjętą przed wojną współpracę edytorską w wydawnictwie „Wendego Biblioteka Klasyków” i uczył w warszawskich szkołach średnich. W 1918 redagował literacki dodatek „Nowin Codziennych”. W 1919 habilitował się, a następnie podjął pracę w Wolnej Wszechnicy Polskiej jako docent, a od 1926 jako profesor historii literatury. Uczył w szkołach żeńskich Janiny Zaborowskiej-Michalskiej (1920-31) i Anny Jakubowskiej (1929-39). Był członkiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i kierownikiem kursów dokształcających dla nauczycieli oraz członkiem Komisji do Badań nad Literaturą i Kulturą Polską Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1927 pracował w Wolnej Wszechnicy Polskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 1930 profesora zwyczajnego. Ożenił się z Teklą z Grynbergów. W 1928-39 wykładał również w filii Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi i w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W 1936 został profesorem nadzwyczajnym Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W czasie okupacji niemieckiej był zatrudniony w Radzie Głównej Opiekuńczej oraz prowadził tajne nauczanie na Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, potem w Łowiczu, dokąd przeniósł się w 1944. Od marca 1945 mieszkał w Łodzi i do przejścia na emeryturę w 1948 kierował katedrą literatury polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, od 1947 jako profesor zwyczajny. W 1946 został członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, a w 1951 członkiem zarządu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Zmarł 10 października 1965 w Łodzi.

Twórczość

1. Andrzej Towiański. Dwa odczyty. Lwów: Odrodzenie 1904, 35 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

2. Ewangelia Syna Bożego z ducha i natury. Kraków: Nakład autora 1906, 71 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

3. Andrzej Towiański i towianizm. Zarys chwili i postaci. Kraków: Księgarnia D. E. Friedleina 1908, 73 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

4. Sam na sam z duszą kapłanką. [Proza poetycka]. Kraków: Księgarnia D. E. Friedleina 1908, 71 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

5. Polska myśl mesjaniczna. Warszawa: E. Wende i Sp. 1910, 97 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

6. Sprawa polska a Żydzi. Warszawa: E. Wende i Sp. 1911, 16 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

7. Na Górze Przemienienia. Warszawa: Gebethner i Wolff 1913, 65 s.

Autor podpisany: A. Baumfeld.

8. Ksiądz Marek” Słowackiego a „Sprawa Boża” =Ksiądz Marek” de Jules Słowacki et les ideés de Towiański. Warszawa: Wolna Wszechnica Polska 1922, 32 s.

9. Stanisław Wyspiański jako poeta powstania listopadowego = L'insurrection de novembre 1930 dans la poèsie de Stanislas Wyspiański. Warszawa: Wolna Wszechnica Polska 1931, 25 s.

10. Zygmunt Krasiński. Warszawa: Czytelnik 1947, 24 s.

11. Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich (1842-1848). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1949, 118 s.

12. Słownictwo Juliusza Słowackiego. Cz. 4 dział 1: Spośród słownictwa „Króla-Ducha”. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1951, 90 s.

13. Słownictwo Juliusza Słowackiego 1825-1849. Łódź, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 246 s. Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

14. W sferze wyobraźni poetyckiej J. Słowackiego. Główne motywy obrazowania. Łódź: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 142 s. Łodzkie Towarzystwo Naukowe.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Liceum Krzemienieckie. (W setną rocznicę zgonu Tadeusza Czackiego). Nowe Tory 1913 z. 1/2 s. 1-35.
Uwagi o wykładzie literatury polskiej. Nowe Tory 1913 z. 8/9 s. 403-423.
Kordian” jako teren „walki z Adamem. W: Studia o Słowackim. Warszawa 1927 s. 45-66.
Sen srebrny Salomei. W: Z dziejów literatury polskiej wieku XIX. Warszawa 1929 s. 77-98.
O poezji i poetach. Zagadnienia Literackie 1946 z. 1 s. 27-32.
Ze studiów nad lirykami Kazimierza Tetmajera. [Fragment]. „Prace Polonistyczne” Seria 6: 1948 s. 121-132.
Początki literackie Stefana Żeromskiego. „Prace Polonistyczne” Seria 8: 1950 s. 201-221.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. S. F. Klonowicz: Flis”, „Worek Judaszów” i inne pisma polskie w wyborze. Wybór, objaśnienia i przypisy: A. Boleski. Warszawa: E. Wende 1914, 118 s. Wyd. 2 przejrzane tamże 1920 125 s.
2. J. Kochanowski: Pisma polskie wybrane. [Oprac.: A. Boleski]. Warszawa: E. Wende 1914, 195 s.
3. M. Rej: Wybór pism wierszem i prozą. Oprac.: A. Boleski. Warszawa: E. Wende 1914, 234 s.
4. A. Towiański: Pisma wybrane. Wybór, układ i przypisy: A. Boleski. T. 1-2. Warszawa: J. Mortkowicz 1920, 250 + 241 s.
5. Homer: Iliada i Odyseja. Wybór i objaśnienia: A. Boleski. Warszawa, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 1921, s. 192. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione Warszawa, Kraków: J. Mortkowicz 1922, 269 s.; wyd. 3 przejrzane i poprawione Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1927 [1926].
6. W. Kochowski: Liryka polska. Fraszki; Pieśń Wiednia wybawionego; Psalmodja polska. W wyborze. Wybór i przypisy: A. Boleski. Warszawa: E. Wende i Sp. [1921], 148 s.
7. S. Orzechowski: Rozmowa albo dyjalog około egzekucyjnej polskiej korony i Quincunx. Wybór i przypisy: A. Boleski. Warszawa: E. Wende i Sp. [1921], 109 s.
8. Sz. Szymonowicz: Sielanki wybrane i Lutnia rokoszańska. Oprac.: A. Boleski. Warszawa: E. Wende i Sp. 1921, 79 s.
9. J. Słowacki: Anhelli. Oprac.: A. Boleski. Cz. I. Tekst; Cz. II. Objaśnienia i przypisy. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 42 + 68 s. Wyd. nast.: Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej 1928, 42 + 68 s.; Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1929, 49 s.
10. Literatura Polski przedrozbiorowej w szkole średniej. Ułożył A. Boleski. Warszawa: K. Wojnar 1923-1925.

T. 1. Bogurodzica; Rej; Kochanowski. [Ok. 1923], 254 s.

T. 2. Szarzyński; Szymonowicz; Skarga. [1924], 98 s.

T. 3. A. Morsztyn; W. Kochowski; W. Potocki. 1924, 139 s.

T. 4. I. Krasicki; A. Naruszewicz. [1925], 141 s.

T. 5. Okres Stanisława Augusta. (Cz. 2); Pieśni Legionów; Woronicza „Hymn do Boga”. [1925], 121 s.

11. J. Słowacki: Kordian. Godzina myśli. Oprac.: A. Boleski. Cz. I. Tekst; Cz. II. Objaśnienia i przypisy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej 1928, 120 + 84 s.
12. J. Słowacki: Trzy poemata. (Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław). Oprac.: A. Boleski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej 1929, 153 s.
13. J. Słowacki: Kordian. Cz. 1 trylogii. Spisek Koronacyjny. Oprac. i wstęp: A. Boleski. [Łódź]: Książka 1946, 170 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1965 [artykuł biograficzny].
M. Rosenbergowa: Próba bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Andrzeja Boleskiego. Redakcja naukowa J. Starnawski. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. Łódzkie Towarzystwo Naukowe1993 t. 47.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2. Łódź 1998 (J. Starnawski).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Leszczyński).

Ogólne

Artykuły

K. Kupisz : Wspomnienie o prof. Andrzeju Boleskim. Tygodnik Powszechny 1967 nr 7.
K. Kupisz: Andrzej Boleski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1972.
J. Starnawski: Prehistoria polonistyki łódzkiej. Osnowa 1984 nr 5/6.
K. Kupisz: Uczony i wyznawca. (O profesorze Andrzeju Boleskim); J. Starnawski: Andrzej Boleski jako edytor tekstów dla szkoły. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1993 t. 47.

„Ksiądz Marek” Słowackiego a „Sprawa Boża”

J. Kleiner. „Pamiętnik Literacki1923.

Słownictwo Juliusza Słowackiego 1825-1849

Z. Klemensiewicz. „Pamiętnik Literacki1957 z. 4.
W. Górny. „Roczniki Humanistyczne1958 t. 7 nr 1.

W sferze wyobraźni poetyckiej J. Słowackiego

I. Opacki. „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1961 nr 3.