BIO

Born on 3 January 1955 in Warsaw; son of the ministerial clerk Adam Mejor, and the craftswoman and artist Danuta, née Gocman. He completed his advanced secondary education at the T. Reytan Grammar School in Warsaw in 1974, subsequently starting a degree in Classical philology at the University of Warsaw (UW). He graduated with a master's degree in 1979, joining the Polish Philological Society the same year. He then spent a short period in 1979/80 working for the international office of the Arkady Publishing House before taking up a position at the Department of Old Manuscripts at the National Library from 1980 to 1983. From 1983 to 1996 he was employed at the Department of Neo-Latin Philology at the Institute of Classical Philology at UW, initially as a research assistant and then as a lecturer from 1990. In his research, he focussed primarily on Neo-Latin, Medieval literary studies, Late Classical and Medieval writings, editing, and translations from Latin. He made his debut in 1982 with the article Ciekawy szesnastowieczny druk z Salamanki w zbiorach Biblioteki Narodowej (An interesting sixteenth-century manuscript from Salamanca in the collections of the National Library) in "Biuletyn Biblioteki Narodowej" (nos 1-4). His translations from Latin appeared in periodicals including "Meander" (1985) and "Ogród" (1991). He joined the International Association for Neo-Latin Studies in 1985. He held several fellowships abroad, namely at the Institute for Classical Philology at Universität des Saarlandes, Saarbrücken (1987 and 1989), Fondation Hardt – Fondation pour l'étude de l'antiquité classique, Vandoevre-Genève (1988), the Institute for Classical Philology, Universität Wien (1993), and the Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (1998). In 1990, he was awarded a doctoral degree from UW for his study Kształtowanie się tekstu poematu „Victoria Decorum” S.F. Klonowica. Edycja wybranych ksiąg: 36–38 (The development of S.F. Klonowic's epic poem "Victoria Decorum". The edition of selected books: 36-38). He was supervised by Prof. Maria Cytowska. He was employed at Department of Medieval Literature of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN) from 1995, initially as a lecturer and then from 2003 as a senior lecturer. Between 1996 and 2000, he worked as a lecturer in Christian archaeology, Latin and German at the Diocesan Theological College in Ełk, Poland, which was associated with the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw. In the 1999/2000 academic year, he ran a seminar on Medieval Latin literature at the Institute of Classical Philology at UW. From 2000 to 2021, he was a member of the editorial board of the Old Polish Studies journal "Studia Staropolskie. Series Nova", becoming editor-in-chief in 2011. In 2001/02, he stayed in Rome at the Polish Historical Institute working on Acta Nuntiaturae Polonae. His articles, scholarly reviews and translations appeared in journals including "Barok" (2004), "Pamiętnik Literacki" (2007), and "Ruch Literacki" (2008), as well as the yearbooks "Quaestiones Medii Aevi Novae" (2008–2009) and "Colloquia Litteraria" (2010). He also published in the periodicals "Przegląd Tomistyczny" (2013) and "Twórczość" (from 2020). He was awarded a habilitation degree from IBL PAN for his study Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów (The Classical traditions of Medieval writing practices: The subscripts of Late Classical codexes). From 2000 to 2002, he was employed at the Faculty of Theology at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn as a lecturer before being appointed associate professor from 2002 to 2004, when he was made Chair of Classical History and Culture at the Institute of History and International Relations. From 2003, he served on the Scientific Council of IBL PAN (with the exception of one term from 2011). From 2005, he was an associate professor at the University of Bialystok where he was head of the Department of Classical and Old Polish Literature at the Institute of Polish Philology. In 2007, he received the University Rector's Prize. In 2006, he participated in the workshops Edieren lateinischer patristischer Texte (Editing of Latin patrician texts) organized by the Church Fathers' Commission of the Austrian Academy of Sciences in Vienna. In 2007, he joined the Association Paléographique internationale: culture, écriture, société. From 2009, he held the Chair of Medieval and Neo-Latin Studies at the Institute of Classical Philology and Cultural Studies at the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw. Between 2010 and 2014, he was director of the University's new Institute of Classical Philology and Cultural Studies, while in 2012 he received the UKSW rector's prize. In 2011, he was appointed editor in chief of the publication series Bibliotheca Litterarum Medii Aevi. Artes – Opera. He served as an expert assessor on the National Programme for the Development of the Humanities from 2012 and then for the National Science Centre (NCN) from 2014. Between 2014 and 2020, he was a member of the scientific council of the cultural studies yearbook "Załącznik Kulturoznawczy". In 2014, he joined the International Medieval Sermon Studies Society. He was a member of the editorial committee of the publication series Florilegium. Studia Classica, Mediaevalia et Neolatina, becoming editor-in-chief in 2018. He was made state-appointed professor in 2017. In 2019, he joined the scientific council of the periodical "Ogród". He was a member of the editorial team of the publication series Biblioteka Pisarzy Staropolskich (Library of Old Polish Writers) and also worked as a publishing editor for the series Bibliotheca curiosa. In 2020, he was appointed director of the Department of Medieval Literature at IBL PAN. The same year, he started organizing the national Medieval Studies Seminars (Seminariów mediewistycznych). In 2021, he again conducted research at the Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, and joined the Interdisciplinary Medieval Studies Research Team Textus et cultura the same year. He was a member of the Scientific Councils of the Institute of Classical Philology at UW, the Institute of History and Political Science at the University of Olsztyn, the Institute of Polish Philology at the University of Białystok, the Faculty of Humanities at UKSW, and the Neo-Latin Commission of the Committee of Classical Studies at the Polish Academy of Sciences. He was awarded the Bronze Cross of Merit in 2015. He lives in Warsaw. In 1983, he married the Romance studies scholars Ewa, née Kulpińska. They have two children, Jan and Maria.

Twórczość

1. Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2001, 328 s. Studia Staropolskie. Series Nova, t. 1.

Rozprawa habilitacyjna.

2. Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII–XVII wieku w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2015, 240 s.

Zawartość

Słowo od autora. – Mediaevalia: Godfryd z Vinsauf o sztuce pamięci. Z dziejów recepcji „Poetria nova” w średniowiecznej Polsce; Średniowieczne pragnienie widzenia hostii („désir de voir l'hostie”). Kilka przykładów z Polski; Łacina w „Kazaniach świętokrzyskich”; Kariera i działalność publiczna Frowina, kanonika krakowskiego; W kręgu literackiej tradycji elegii „Vado mori”. Johannesa Scultetusa, kronika warmińskiego, „Horrida meditatio mortis”. – Neolatina: Książę Mikołaj Radziwiłł przy grobie Cycerona, czyli mistyfikacja i suplementacja jako sposoby recepcji antyku w XVI–XVIII w.; Czy Rzymianie wynaleźli druk? Z nowożytnych interpretacji M.T. Cycerona „De natura deorum” II, 37, 93; Historia naturalna w dziełach polsko-łacińskich poetów XVI wieku; Greckie wiersze Sebastiana Fabiana Klonowica; Stanislaus Heraclius Lubomirius – nobilis Polonus, scriptor Latinus. Uwagi o latinitas Lubomirskiego.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Krakowska edycja „Farsalii” M.A. Lukana z 1533 r. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej1986 nr 1/2 s. 3952.
Das Warschauer Fragment der metaphrastischen Epitome aus den Homilien von Ps. Klemens. „Rheinisches Museum für klassische Philologie1989 [nr] 132 s. 396–400.
Księgozbiór łańcuchowej biblioteki w Złotoryi w zbiorach Biblioteki Narodowej. W: Z badań nad dawną książką. T. 1. Warszawa 1991 s. 7793.
Uwagi do edycji dwóch wersji „Victoria Deorum” Sebastiana Fabiana Klonowica. W: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. T. 1. Wrocław, Kraków, Warszawa 1991 s. 169179.
Epistolografia renesansowa (uwagi wstępne). W: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. Warszawa 1992 s. 5–12.
Moralphilosophie Johann Christoph Beckamnns. [Współautor:] K. Wojciechowski. W: Vorträge gehalten anläßlich der Tagung „Die wissenschaftlichen Grössen der Viadrina. Frankfurt an der Oder 1992 s. 6776.
Listy Hieronima Wietora i Hieronima Aurimontanusa-Cingulariusa do Jana Dantyszka. (1530, 1537). Rocznik Biblioteki Narodowej 1994/1995 t. 30/31 s. 145–157.
Polyanthea Nova” von Joseph Lange. Ein Exempel der neulateinischen Florilegien. W: Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis Proceedings of the Eight International Congress of Neo-Latin Studies. New York 1994 s. 651662.
Alpuhara” Adama Mickiewicza w tłumaczeniu na język łaciński Grzegorza Zengera. Meander 1998 nr 6 s. 569–575.
Wątki folklorystyczne w „Roxolanii” Sebastiana Fabiana Klonowica. Rocznik Przemyski 1998 z. 1 s. 15–28.
Biblioteka Orygenesa. „Lux Veritatis”, Ełk 1999 t. 1 s. 256–269.
Die Reste der Heilsberger Bibliothek von Johannes Dantiscus. „Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte1999 [z.] 2 s. 133–140.
Interpretacje znaleziska koptyjskich książek z Nag-Hammadi. Ełckie Studia Teologiczne 2000 s. 187–202 [dot. tekstów z Nag Hammadi, Berlin 1989].
Die Buecher aus der Heilsberger Bibliothek von Johannes Dantiscus in den Sammlungen der Warschauer Bibliotheken. W: Terra marique. The cultural intercourse between the European center and periphery in modern time. Warszawa 2001 s. 39–46.
Bibliografia prac naukowych Marii Cytowskiej za lata 1947–2003; Książę Mikołaj Radziwiłł przy grobie Cycerona, czyli mistyfikacja i suplementacja jako sposoby recepcji antyku w XVI–XVIII w. W: Studia Neolatina. Warszawa 2003 s. 7–24, 115–128 [artykuł dot. mistyfikacji w literaturze polskiej i obcej, szerzej o „Peregrynacji” Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” zob. Twórczość poz. ].
Łacińskie cytaty w „Kazaniach Świętokrzyskich. Pamiętnik Literacki 2004 z. 1 s. 19–32.
Nieznane pieśni Sebastiana Klonowica – wstępna prezentacja. Współautorka: E. Wojnowska. Polski Rocznik Muzykologiczny 2004 s. 155–160.
Supplementum Acernianum. Nowe szczegóły do życiorysu i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowica. Ruch Literacki 2004 z. 2 s. 141–154.
Źródła literackie a przynależność gatunkowa wiersza „Antigameratus” Frowina z Krakowa; Nieznany zbiór wierszy Sebastiana Fabiana Klonowica. Studia Classica et Neolatina 2006 [t.] 8 s. 65–84; 162–166.
Kanon lektur i komentarze w polskim szkolnictwie XIV–XV wieku. Uwagi o cytatach. W: Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej. Wrocław 2007 s. 137148.
Pochodzenie „Kazań Świętokrzyskich” – trop muzykologiczno-filologiczny. W: Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków 2007 s. 222241.
Ars versificandi” and „ars memorativa. Geoffrey of Vinsauf on the art of memory („ars memoriae”). W: Culture of memory. Poznań 2008 s. 79–86.
Łaciński tekst „Psałterza floriańskiego. Wstępny rekonesans. W: Przemijanie i trwanie. Kraków [2008], s. 344–353.
Comments on the Latin of the text of the „Saint Florian Psalter. [Przeł.] P. Barford. Quaestiones Medii Aevi Novae 2009 vol. 14 s. 307–318 [rozszerzona wersja wystąpienia na konferencji „Hereditatem cognoscere. Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce dawniej i dziś”, Kraków 2005].
Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej. W: Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Kraków 2010 s. 102108.
Filippo Buonaccorsi; Jan z Komorowa; Maciej z Miechowa. W: Encyclopedia of the Medieval Chronicle. T. 1–2. Lejda (Holandia) 2010 s. 224–225, 902, 112–113. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 9 stycznia 2023].
Jan z Garlandii o sztuce pamięci („Parisiana Poetria”, Cap. II, vv. 87–115). W: Fortunniejszy był język bo ten i dziś miły. Colloquium Neolatinum IV. Gdańsk 2010 s. 7184.
Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie. 1. Korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920–1925. „Colloquia Litteraria2010 nr 8/9 s. 139–147.
Late antique „Echtheitskritik” according to Simplicius commentaria in Galeni „De sectis” (Early 6 th C.). [Przeł.] J. Soszyński. „Colloquia Litteraria2010 z. 1/2 s. 131–137.
Rytmika prozy Brunona z Kwerfurtu („List do króla Henryka II”). W: Bruno z Kwerfurtu – osoba, dzieło, epoka. Pułtusk 2010 s. 273278.
Zaraza z 1572 r. w opisie Sebastiana Fabiana Klonowica. W: Libris satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty. Warszawa 2010 s. 135–141.
Początki nowoczesnej filologii w Polsce (1884–1918) i wielkie edycje w okresie międzywojennym do roku 1939. W: Humanizm i filologia. Warszawa 2011 s. 459–490.
Psałterz floriański” – wciąż nieodkryty. Przegląd Humanistyczny 2011 nr 1 s. 85–95.
Ars memorativa” i „ars versificandi” w średniowiecznych poetykach. W: Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych. Warszawa 2013 s. 15–34.
Średniowieczni autorzy o przyjaźni (amicitia). W: Przyjaźń w kulturze staropolskiej. Lublin 2013 s. 13–24.
Jerzy Starnawski jako badacz Kresów. W: Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam. T. 1. Łódź 2014 s. 238–248.
Kazanie Biskupa Młodzianków „Hoc bibe quod bos sis” z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej 2192. W: Kaznodziejstwo średniowieczne – Polska na tle Europy. Warszawa 2014 s. 15–32.
Retorzy i bramini w dyskusji o ręce św. Franciszka Ksawerego. Uwagi do wydania retorycznego dialogu jezuickiego Andrzeja Temberskiego SJ „Certamen rhetorum Indiae (1700)”. W: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty. Warszawa 2014 s. 155–168.
Średniowieczne lektury Wacława Potockiego. W: Lektury Wacława Potockiego. Białystok 2014 s. 99116.
Jana Kochanowskiego foricenium „Ad Iacobum Gorscium”, czyli kim był Helvidius. W: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim. Warszawa 2015 s. 166181.
Prolegomena „Komentarza” Jana z Dąbrówki do „Kroniki” Wincentego Kadłubka. Uzupełnienie do tekstu. W: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego. Warszawa 2015 s. 135140.
Czego można się dowiedzieć z listy rękopisów? Na przykładzie „Antygameratusa” Frowina z Krakowa. W: De Nuptiis Philologiae et Libri Manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Warszawa 2016 s. 111–120.
Fastnachtspredigten (de Carnisprivio). W: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Praha 2016 s. 125130.
Introductory remarks on the genology of commentary. [Przeł.:] J. Hensel. W: Non-classical genres. Theory and practice. Warszawa 2017 (wyd. 2022) s. 25–41.
O nowinkach obyczajowych (de novitatibus morum) w Europie Środkowej na początku XIV wieku. W: Ars bene vivendi. Studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin. Kraków 2017 s. 63–90, przekł. angielski: On novelties in customs („de novitatibus morum”) at the beginning of the 14th century. „Quaestiones Medii Aevi Novae” 2017 [t.] 22 s. 385–412.
Antyk w średniowiecznej Polsce. W: Oblicza mediewalizmu. T. 2. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza. Rzeszów 2018 s. 2749.
Gli Studi della letteratura polono-latina presso l’Instituto di Filologia Classica dell’ Università di Varsavia dopo il 1945. „Eos2018 t. 105 s. 159–165.
Note on the latin style of the correspondence of John of Capistrano from the Polish Kingdom and Silesia. W: Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano. T. 1. Varsaviae–Lublini 2018 s. 6984.
Odrzucony obraz – model średniowiecza C.S. Lewisa. „Teologia Polityczna Co Tydzień” [on-line] 2018 nr 139. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 16 lutego 2023].
Poeta Sebastian Fabian Klonowic zapoznanym kompozytorem – zbiór pieśni Hebdomas (1581 rok). W: Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Lublin 2018 s. 451468.
Staropolski bestseller „De vanitate consiliorum” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W: Wydobyć znowu w światło dnia. Gdańsk 2018 s. 95−113.
Metoda wydawnicza Brygidy Kürbis. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2020 [t.] 20 s. 154–165.
Średniowieczne demony: Perchta i inne. Pamiętnik Literacki 2020 z. 2 s. 7–28.
Średniowieczne komentarze hymnu „Gaude mater, Polonia. W: Antiphonarium Kielcense, Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Kielce 2020 s. 103121.
Loci communes”, cytat, kryptocytat. Uwagi o podstawowych formach intertekstualności w literaturze dawnej. W: Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja. Warszawa 2021 s.1330.
Uwagi o mediewistyce literackiej w Polsce. W: Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza. Wrocław 2022 s. 155–160.

Przekłady

1. Erasmus Roterodamus: Wybór pism. Przeł. z języka łacińskiego M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor. Wybór, wstęp i komentarze: M. Cytowska. Kraków: Wydawnictwo Ossolieum 1992, 459 s. Biblioteka Narodowa II, 231.
2. S.F. Klonowic: Roxolania = Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi. Wydał i przeł. M. Mejor. Warszawa: Wydawnictwo IBL; „Pro Cultura Litteraria 1996, 167 s. Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 6. Instytut Badań Literackich PAN; Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
3. Acta Nuntiaturae Polonae. T. 42. Vol. 1. Nicolaus Spinola (1707–1712). (20 VIII 1707 – 30 VI 1708). Tłumaczenie M. Mejor. Red. J. Kopiec. Romae: Fundatio Lanckoroński 2002, 352 s.
Tekst w języku włoskim i łacińskim.
4. _9799238" contenteditable="false">A. Alciati: Emblematum libellus = Książeczka emblematów. Przekł. i komentarz pod kierunkiem M. Mejora. Wstęp i oprac.: R. Krzywy. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2002, 259 s.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
5. S.F. Klonowic: Philtron = Filtron. Przeł. i komentarzem opatrzył M. Mejor. Wstęp: T. Lawenda. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2019, 181 s. Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova, t. 2.
Tekst w języku polskim i łacińskim.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. A. Dudithius: Epistulae. Pars II (1568–1573). [Listy łacińskie]. [Red.] J. Axer, M. Borowska, L. Szczucki, T. Szepessy. [Oprac.] H. Kowalska. Budapest: Akadémiai Kiadó 1995, 652 s.
Tutaj edycja 12 listów, w tym traktatu: De divina Triade disputatio s. 255–279, – nadto identyfikacja miejsc biblijnych i cytatów (lub aluzji) z autorów klasycznych.
2. S.F. Klonowic: Victoria Deorum, sive veri herois educatio. Cap. XXXVI – XXXVIII. Wyd. i objaśnił M. Mejor. Warszawa: Letter Quality 1995, 131 s.
3. S.H. Lubomirski: Poezje zebrane. Wyd. A. Karpiński. Adverbia moralia w oprac. M. Mejora. T. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo „Semper 1995–1996.

T. 1. Teksty. 1995, 402 s.

T. 2. Komentarze. 1996, 203 s.

4. Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej. Pod red. M. Mejora, B. Milewskiej-Waźbińskiej. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2003, 201 s.
5. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego.Oprac. pod kierownictwem W. Twardzika. Wyd. jako dokument elektroniczny Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 2006, 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Tutaj w edycji M. Mejora: Psałterz floriański. Wyd. krytyczne części łacińskiej i staroniemieckiej.
6. Historia literatury starożytnej. Red. naukowa: H. Szelest, M. Cytowska. Wyd. nowe, oprac.: M. Mejor. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, 322 s.
Podręcznik akademicki.
7. S.F. Klonowic: Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek. Wyd. i oprac.: M. Mejor, E. Wojnowska. Red. naukowa tomu: R. Mazurkiewicz, B. Przybyszewska-Jarmińska. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2010, 234 s. Humanizm: idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Inedita, t. 6.
8. Grzegorz z Sambora: Carmina selecta = Poezje wybrane. Tłumaczenie E. Buszewicz. Red. naukowa tomu: M. Mejor. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2011, 489 s. Humanizm: idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Inedita, t. 5.
9. Glossae – scholia – commentarii. Studies on commenting texts in antiquity and Middle Ages. [Red.:] M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska. Frankfurt am Main: PL Academic Research 2015, 200 s. Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, vol. 2.
10. Awian: Bajki = Avianus: Fabulae. Przekł. z języka łacińskiego: D. Budzanowska-Weglenda, I. Radziejowska. Wstęp i komentarz: D. Budzanowska-Weglenda we współpracy z M. Mejorem. Red. naukowa: M. Mejor. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2018, 99 s. Wyd. nast. tamże 2019 .
11. Mikołaj Oloch z Szamotuł: De hiis malis que aguntur in hoc mundo = O niedolach, które rządzą na tym świecie; De curie miseria = O marności życia dworskiego. Wyd., przekł. z języka łacińskiego, wstęp i komentarz: M. Mejor. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2022, 94 s.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
12. N. Secundinus: Liber de familia Autumanorum = O pochodzeniu Turków Osmańskich. Wyd., przekł. z języka łacińskiego, wstęp i komentarz: M. Mejor. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2023, 79 s.
Tekst w języku polskim i łacińskim.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2022.

Florilegium

M. Prejs. „Barok2016 nr 1/2.

Erasmus Roterodamus: Wybór pism

A. Olszewski: Erasmi encomium. Ogród 1992 nr 3/4.

S.F. Klonowic: Roxolania = Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi

J.S. Gruchała: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 [dot. też: S.H. Lubomirski: Poezje zebrane].
J. Starnawski. „Ruch Literacki1997 z. 4.
B. Frankowska: Kabinetu i rękopisu wczasy. Nowe Książki 1998 nr 7.
J.K. Goliński. „ION – Slavistica1999 [t.] 4.

A. Alciati: Emblematum libellus = Książeczka emblematów

B. Mazurkowa: Łacińsko-polska edycja „książeczki”, która dała początek europejskiej emblematyce. „Barok2003 nr 2.

Victoria Deorum, sive veri herois educatio

S. Strękowski. „Lux Veritatis”, Ełk 1999 t. 1.

S.H. Lubomirski: Poezje zebrane

J.S. Gruchała: O wydawcach warszawskich. „Teksty Drugie1997 nr 4 [dot. też: Roxolania = Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi].
R. Grześkowiak: Z notatek na marginesach „Poezji zebranych” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. „Barok1997 nr 1 [dot. t. 2].
G. Raubo: Poezje „polskiego Salomona” – zebrane po trzech stuleciach. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka1997 t. 4.