BIO

Born on 6 July 1932 in Chełm, in the Lublin voivodeship, into a family of teachers; daughter of the historian and teaching theorist Jerzy Kruszewski, and the Polish teacher Zofia, née Naramowska. She spent the German occupation in Lublin. In 1947, she settled in Wroclaw, where she completed her education at the J. Poniatowski Grammar School No. I. From 1951, she studied Polish philology at the University of Wroclaw (UWr), graduating with a master's degree in 1955. She made her debut in 1956 with the article Funeralna poezja Jana Kochanowskiego na tle poetyki renesansowej (Jan Kochanowski's funereal poetry in the context of Renaissance poetics). It was published in the journal "Prace Literackie" (no. 2) in the university's series "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego". Between 1956 and 1960, she worked at the Library of the Ossoliński National Institute in Wroclaw. In 1961, she married the engineer Bronisław Michałowski. She moved to Warsaw the same year, where she took up a post at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), initially as a research assistant at the Department of Old Polish Literature. She was awarded a doctoral degree in 1964 for her dissertation „Różne historyje” – studium z dziejów nowelistyki staropolskiej ("Various stories" – A study of the history of Old Polish novellas), which was supervised by Prof. Julian Krzyżanowski. In her research, she focused on the history of Old Polish literature, in particular historical poetics and aesthetics. She published studies and sketches in various scholarly journals, including "Pamiętnik Literacki" and "Zagadnienia Rodzajów Literackich". She was awarded a habilitation degree in 1970 for her study Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej (Between Poetry and Oration: Conventions and traditions of the prose of Old Polish novellas). The following year, she was appointed lecturer and director of the Department of the History of Old Polish Literature (which in 1993 became the Department of Medieval Literature) at IBL PAN. She was a member of the Scientific Council of IBL PAN from 1971 to 2005, while from 1971 to 1996 she was a member of the Committee on Polish Literary Studies at PAN (which in 2003 was renamed the Committee on Literary Studies. KNoL). She received research grants to travel to Paris (1969, 1979, 1986, and 1988), Rome (1987, 1990, 1994, and 1996), and Uppsala (1993). She was made associate professor in 1983 and full professor in 1991. She occasionally taught at the University of Warsaw (UW), on the Doctoral Programme at IBL PAN and in Rome at Università di Roma. From 1991, she was editor of IBL's publication series Studia Staropolskie (Old Polish Studies). In 1995, she received an award from the Foundation for Polish Science (FNP) in the field of humanities and social sciences for her literary historical overview of the Middle Ages Średniowiecze (Middle Ages). In 1996, she joined the Polish PEN Club and the Warsaw Learned Society, where she became a full member in 2004. She was made a corresponding member of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in Krakow in 1999, before being appointed a full active member in 2006. She founded and edited the IBL publication series: Studia Staropolskie. Series Nova (Old Polish Studies: Series Nova; launched in 2000; honorary member) and Bibliotheca Litterarum Medii Aevi. Artes-opera (launched 2006). In 2003, she joined the Polish Medieval Studies Committee (Komitet Mediewistów Polskich). Until 2007, she was professor at the Institute of Literary Research at PAN and was head of the Department of Medieval Literature. She was awarded an honorary doctorate from the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw. She received the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta in 2012. She lives in Warsaw.

Works

1. Różne historyje. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, 344 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Studia Staropolskie.

Rozprawa doktorska.
Zawiera w aneksie edycję tekstów. Zob. Prace edytorskie i redakcyjne poz. .

Nagrody

Nagroda im. T. Mikulskiego w 1965.

2. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 370 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Studia Staropolskie.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Słowo wstępne. – I. W kręgu refleksji genologicznej o noweli: Ewolucja pojęcia. – II. Między poezją a wymową. Właściwości struktury gatunkowej: Bohater literacki; Zagadnienia fabuły; Podmiot epicki; Problemy konwencji stylistycznej. – III. Staropolskie „historie nowelistyczne” w świetle europejskich konwencji gatunkowych: Próba typologii. – Uwagi końcowe.

3. Staropolska teoria genologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 198 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Studia Staropolskie.

Zawartość

Uwagi wstępne. – I. Teoria genologiczna a sztuka poetycka. Problematyka genologiczna w staropolskich traktatach o poezji; Wiedza o gatunkach i rodzajach jako składnik sztuki poetyckiej; Normatywizm pojęć genologicznych; Teoria genologiczna w staropolskiej dydaktyce szkolnej. – II. Troisty podział poezji: W kręgu tradycji antycznej; Teoria trzech rodzajów w Polsce XVI w.; Troisty podział poezji w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego; Dramat – epika – liryka w poetykach szkolnych od XVII do połowy XVIII wieku. – III. Teoria podziału wieloczęściowego: Nowa koncepcja rodzaju i jej tradycje w teorii europejskiej; Poezja epicka; Poezja dramatyczna; Poezja liryczna; Poezja epigramatyczna; Pozostałe rodzaje: poezja elegijna, poezja bukoliczna, poezja satyryczna. – IV. Staropolskie pojęcie gatunku poetyckiego. – Słownik pojęć gatunkowych objętych szkolną teorią poezji w Polsce XVI-połowy XVIII w.

4. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982, 457 s.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1982.

Zawartość

I. „Rodzaj” i „gatunek”: U początków refleksji genologicznej (antyk – średniowiecze); Koncepcje genologiczne w renesansowej teorii poezji; Pojęcia „liryki” wobec kategorii „rodzaju” i „gatunku” w renesansowej teorii poezji; O „gatunku” w poetyce i w poezji staropolskiej. – II. W kręgu myśli o poezji: Poetyka i poezja (Problemy interpretacji poezji staropolskiej); „Sztuka” i „reguły” w europejskiej i polskiej teorii poezji; „Praca” – „wyobraźnia” – „natchnienie”. (Horacjańskie i neoplatońskie idee w poetyce i w poezji na przełomie XV i XVI wieku w Polsce). – III. Świat wyobraźni: przestrzeń i czas: Kochanowskiego poetyka przestrzeni; Znaki czasu w poezji Kochanowskiego; Człowiek i czas. (Wątki temporalne w poezji polskiego baroku).

5. Średniowiecze. [Synteza historycznoliteracka]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1995, 906 s. Wielka Historia Literatury Polskiej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1996, wyd. 3 1997, wyd. 4 1997, wyd. 5 uzupełnione 1999, wyd. 6 2000, wyd. 7 2002, wyd. 8 2002 (oraz dodruki).

Nagrody

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie humanistyki w 1995, nagroda „Książka Roku 1995” przyznana w plebiscycie czytelników, bibliotekarzy i księgarzy.

6. Mediaevalia i inne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1998, 342 s.

Zawartość

Szkice średniowieczne: Gertruda i jej modlitwy; Topika pielgrzymia w literaturze polskiego Średniowiecza; „Wędrowiec” i „nieśmiertelna sława” Galla Anonima; Śnić w średniowiecznej Polsce; Między słowem mówionym a pisanym; Świat poetycki: granice wyobraźni. O poezji polskiej XV wieku; „Dusza z ciała wyleciała...”; Średniowiecze i „Średniowiecze”. – Myśli o poezji: „Poeta perennis”. Kochanowskiego refleksje o twórcy; Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej.

7. Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2001, 291 s.

Nagrody

Nominacja do nagrody im. J. Długosza w 2002.

8. Średniowieczna teoria literatury w Polsce. (Rekonesans). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007, 388 s. Wyd. 2 Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016, 400 s. Res Humanae.

9. Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej („ornatus difficilis”). Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2008, 188 s.

10. Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, 933 s.

11. Szkice mediewistyczne. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN; Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria 2014, 228 s. Studia Staropolskie. Series Nova, 40.

12. Biernat i inni. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016, 153 s. Studia Staropolskie. Series Nova, 45.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Funeralna poezja Jana Kochanowskiego na tle poetyki renesansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1956 seria A nr 2 s. 173-201.
Antyjezuicka twórczość Jana Turnowskiego w latach 1614-1616. W: Ze studiów nad literaturą staropolską. Wrocław 1957 s. 293-349.
Romans o Kalinowskim i Strusównie; H. Drobiszewski: Opisanie Kalinowskich. Ze Skarbca Kultury 1960 z. 1 s. 187-223.
Stan badań i problematyka studiów nad romansem polskim XVII wieku. Ze Skarbca Kultury 1960 z. 1 s. 31-72.
Narodziny, rozwój nowelistyki w literaturze staropolskiej. W: Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej. Warszawa 1963 s. 266-294.
Antyczne i średniowieczne tradycje teoretyczne staropolskiej prozy fabularnej. W: Prace z poetyki poświęconej VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Wrocław 1968 s. 149-176.
Genological notions in the Renaisance theory of poetry. Przeł. M. Gottwald. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1970 t. 12 z. 2 s. 5-20.
The beginnings of genological thinking. (Antiquity – Middle Ages). [Przeł.] M. Gottwald. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1969 t. 12 z. 1 s. 5-23; wersja polska: U początków refleksji genologicznej nad prozą fabularną. Pamiętnik Literacki 1970 z. 1 s. 181-198.
Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. (Analiza struktury gatunkowej). W: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Wrocław 1972 s. 427-498.
The notion of lyric and the category of genre in ancient and later theory of poetry. Przeł. P. Graff. „Zagadnienia Rodzajów Literackich 1972 t. 15 z. 1 s. 47-69.
Reguły w staropolskiej sztuce poetyckiej. W: Estetyka, poetyka, literatura. Wrocław 1973 s. 7-50.
Gatunek staropolski – obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego. Pamiętnik Literacki 1975 z. 2 s. 99-124.
Les inspirations italiennes dans la poétique polonaise du XVIIe siècle. W: Barocco fra Italia e Polonia. Warszawa 1977 s. 275-292.
Kochanowskiego [Jana] poetyka przestrzeni. (Kula i pion). Pamiętnik Literacki 1978 z. 1 s. 71-100.
Wizja przestrzeni w liryce staropolskiej. (Rekonesans). W: Przestrzeń i literatura. Wrocław 1978 s. 97-123.
Kochanowskiego [Jana] poetyka przestrzeni. (Wizja horyzontalna). Pamiętnik Literacki 1979 z. 1 s. 3-30.
La notion de „genre” (genus) dans la théorie de la poésie en Pologne à l'époque de la Renaissance et du Baroque. Przeł. L. Grobelak. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 3: 1979 s. 73-95.
Poetyka i poezja. (Problemy interpretacji poezji staropolskiej). W: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Studia. Wrocław 1979 s. 89-114.
Les idées néo-platoniciennes et horaciennes dans la poétique at la poésie polonaise à la charnière des XVe et XVIIe siècles. W: Italia, Venezia e Polonia tra medio evo e etá moderna. Firenze 1980 s. 471-484.
Kochanowski „poeta perennis. (W kręgu renesansowych refleksji o poezji). W: Jan Kochanowski i epoka renesansu. Warszawa 1984 s. 59-82.
L'Homme et le temps. (Les motifs du temps dans la poésie baroque polonaise). Przeł. E. Destrée-Van Wilder. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 13: 1985 s. 75-96.
The earlier notion of „poem” and genological problems. Przeł. E. Ławniczakowa. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1985 t. 28 z. 1 s. 5-21.
Le narrateur dans l'historiographie polonaise de la Renaissance. W: Dall'opus oratorium all ricerca documentaria. La storiografia polacca, ucraina e russa fra il XVIe il XVII secolo. „Europa Orient”, V/1986 (Rzym) 1987 s. 127-136.
Pojęcie „poematu” w poetyce staropolskiej na tle tradycji europejskiej. W: Z dziejów polskiej nauki o literaturze. T. 1. Warszawa 1987 s. 13-35.
Dusza z ciała wyleciała. Próba interpretacji. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 3-26.
Świat poetycki: granice wyobraźni. O poezji polskiej XV w. W: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław 1989 s. 135-167.
Polska pieśń średniowieczna „Dusza z ciała wyleciała” na tle europejskiej literatury wizyjnej. W: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Roma 1990 s. 251-263.
Między słowem mówionym a pisanym. O poezji polskiej późnego średniowiecza. W: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Warszawa 1993 s. 83-124.
Polnische Literatur. W: Lexikon des Mittelalters. T. 5. München 1994 kol. 69-71.
Gala Anonima wiersz o twórczości pisarskiej. W: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Warszawa 1995 s. 7-24.
Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego średniowiecza. W: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Warszawa 1995 s. 72-85.
Literatura polskiego Średniowiecza. (Punkty wyjścia). W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 159-176.
Śnić w średniowiecznej Polsce. W: Wyobraźnia średniowieczna. Warszawa 1996 s. 235-258.
II Libro di preghiere di Gertrude. (Intorno all’autobiografismo nella letteratura delle origini in Polonia). W: Polonia, Italia e Culture Slave. Varsavia-Roma 1997 s. 19-28.
Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej. W: Problemy teorii literatury. Seria 4. Wrocław 1998 s. 246-258.
Autobiografia średniowieczna – poszukiwania. (Bruno z Kwerfurtu). W: Od średniowiecza ku współczesności. Łódź 2000 s. 95-104.
Literatura polska. Średniowiecze. W: Literatura polska XX wieku. Warszawa 2000 s. 366-376.
• „Autobiografia duchowa” w Polsce średniowiecznej (rekonesans). W: Ludzie – kościół – wierzenia. Warszawa 2001 s. 37-47.
Chrześcijańska autobiografia duchowa a początki piśmiennictwa w Polsce. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10. Warszawa 2003 s. 9-15.
Integumentum. (W kręgu średniowiecznej terminologii literackiej). W: Studia Neolatina. Warszawa 2003 s. 129-136.
Vocabularium teoretycznoliterackie w Polsce średniowiecznej. W: Mediewistyka literacka w Polsce. Warszawa 2003 s. 132-139.
Klucz semiotyczny. Teoria i twórczość literacka w średniowieczu. Pamiętnik Literacki 2006 z. 3 s. 29-54.
Modelli e caratteni originali della letteratura polaca antica. W: Lo Spazio Letterario del Medioevo. Vol. 8. Le culture slave. Roma 2006 s. 569-629.
Średniowieczna teoria literatury w Polsce. (Ars dictaminis – jej pogranicza i funkcje). W: Literatura – historia – dziedzictwo. Warszawa 2006 s. 29-39.
Nowa edycja „Kazań świętokrzyskich” – uwagi literaturoznawcy. Ruch Literacki 2009 z. 6 s. 527-532.
Zbigniew Goliński (25 marca 1925 – 27 października 2008). Wspomnienie. Pamiętnik Literacki 2009 z. 2. s. 257-265.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Historie świeże i niezwyczajne. [Wybór, wstęp i] oprac.: T. Michałowska Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 185 s.
Antologia tekstów staropolskich.
2. Różne historyje z różnych wiarygodnych autorów wybrane a dla zabawki przystojnej i przestrogi rozsądnej każdego stanu ludzkiego w ten mały snopek zebrane. Oprac.: T. Michałowska, K. Stefanicka. W: Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Aneks. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965 s. 221-334. IBL PAN. Studia Staropolskie.
3. Estetyka, poetyka, literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej. 3-4 maja 1972. Red.: T. Michałowska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 194 s. IBL PAN. Studia Staropolskie.
4. Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie. Materiały konferencji poświęconej zagadnieniom komparatystycznym (27-29 X 1975). Red.: T. Michałowska, J. Ślaski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977 [właśc.] 1978, 324 s.
5. Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Pod red. T. Michałowskiej i J. Ślaskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 195 s.
6. Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980. Red.: T. Michałowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, 504 s.
7. Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa pod red. T. Michałowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1989, 352 s. IBL PAN.
8. Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, Renesans, Barok). Red. [i wstęp]: T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wrocław, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 976 s. Vademecum Polonisty. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione i uzupełnione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1998, 1120 s., wyd. 3 tamże 2002.
Tu także 26 haseł T. Michałowskiej: Adresat literacki – pojęcie; Apoftegmat; Bohater literacki – pojęcie; Carmen polonicum; Epika; Fabuła – pojęcie; Facecja; Gatunek literacki; Komizm; Kompozycja utworu – teoria; Kronika; Liryka; Literatura okolicznościowa; Nowela; Opis – pojęcie; Oryginalność; Podmiot literacki – pojęcie; Poema – pojęcie; Poezja kunsztowna; Psalm; Reguły; Rodzaj literacki; Romans; Stosowność; Sztuka – pojęcie; Średniowiecze.
9. Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa pod red. T. Michałowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1993, 286 s.
10. Łacińska poezja w dawnej Polsce. Praca zbiorowa pod red. T. Michałowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1995, 248 s.
11. Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona. Włoskie studia o literaturze staropolskiej. Red.: G.B. Bercoff, T. Michałowska. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza 1995, 283 s.
12. [Wybór i opracowanie tekstów średniowiecznych polskiego pochodzenia] W: Patrimoine littéraire européen. T. 5. Bruxelles 1995 s. 67-70, 86-87, 187-189, 206-209, 230-231.
13. Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1996, 984 s. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.
14. Wyobraźnia średniowieczna. Praca zbiorowa pod red. T. Michałowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1996, 350 s.
15. Żródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze, Renesans, Barok. Wstęp, wybór i oprac.: T. Michałowska, M. Cytowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1999, 514 s.
16. Mediewistyka literacka w Polsce. Pod red. T. Michałowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN2003, 240 s.
17. Septem artes” w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej. (Wybrane zagadnienia). Pod red. T. Michałowskiej. Wrocław: Chronikon 2007, 150 s.

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN 1984, 1989, 1997, 2007.

Wywiady

Średniowiecze dzisiaj. Materia i konstrukcja. [Rozm.] M. Bajer. „Tygodnik Powszechny 1996 nr 2.
Modlitewnik intymny. Pierwszy polski pisarz – Gertruda. Rozm. M. Bajer. Tygodnik Powszechny 2002 nr 31 [dot.: Ego Gertruda].

Słowniki i bibliografie

A. Masłowska-Nowak: Bibliografia prac Autorki [Teresy Michałowskiej] (1956-1997). W: T. Michałowska: Mediaevalia i inne. Warszawa 1998.

Ogólne

Książki

Prof. dr hab. Teresa Michałowska doktor honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014, 49 s.

Artykuły

J. Godlewicz-Adamiec: Średniowieczna rzeczywistość i specyfika jej opisu. Acta Philologica 2007 nr 33 [dot. też J. Le Goffa].

Między poezją a wymową

A. Witkowska: Antypasty nowelistyczne. „Nowe Książki1966 nr 10.
J. Ślaski: Między poezją a wymową. Nowe Książki 1971 nr 7.
J.Z. Lichański: Poetyka i poezja. Przegląd Humanistyczny 1983 nr 6 [dot. też: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie].

Staropolska teoria genologiczna

M. Głowiński: Staropolskie teorie. Literatura 1975 nr 25.
E. Miodońska-Brookes. „Ruch Literacki1975 nr 2.
J. Ślaski. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1976 t. 19 z. 2.

Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie

J.Z. Lichański: Poetyka i poezja. Przegląd Humanistyczny 1983 nr 6 [dot. też: Między poezją a wymową].
M. Adamczyk. [Przeł.] M.B. Fedewicz. „Literary Studies in Poland,” Wrocław T. 12: 1984.
B. Falęcka. „Pamiętnik Literacki1984 z. 2.

Średniowiecze

O. Jędrzejczyk: Polska literatura średniowieczna. Sensacja rodzi się w ciszy. Dziś i Jutro 1995 nr 11.
H. Zaworska: Podręcznik dla prymusów. Nowe Książki 1995 nr 10.
M. Bajer: Odkrywanie średniowiecza. „Dziennik Polski, Londyn 1996 nr z 6 I dod. „Tydzień”.
M. Bajer: Średniowiecze dzisiaj. Materia i konstrukcja. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2.
W. Kowalski: O „Średniowieczu” Teresy Michałowskiej. „Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997 z. 4.
A. Starnawski, M. Włodarski. „Ruch Literacki1996 nr 1.
A. Litwornia. „Pamiętnik Literacki1997 z. 3.
E. Potkowski. „Kwartalnik Historyczny1997 nr 2.

Ego Gertruda

M. Leńczuk: Ja, Gertruda... Teksty Drugie 2003 nr 1.

Zob. też Wywiady.

Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej („ornatus difficilis”)

R. Mazurkiewicz.Ruch Literacki2009 z. 3.

Szkice mediewistyczne

M. Włodarski: O genealogii średniowiecznej i nie tylko. Ruch Literacki 2015 z. 3.

Średniowieczna teoria literatury w Polsce

M. Markowski. „Alma Ater2007 nr 96.
M. Włodarski. „Ruch Literacki2008 z. 1.

Historie świeże i niezwyczajne

J. Pelc: Nowele polskie z XVII wieku. Twórczość 1962 nr 7.
J. Rytlówna. „Przegląd Humanistyczny1962 nr 4.

Studia porównawcze o literaturze staropolskiej

A. Czyż: Studia komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1982 nr 3/4.

Jan Kochanowski i epoka renesansu

A. Czyż. „Pamiętnik Literacki1985 z. 3.

Słownik literatury staropolskiej

M. Adamczyk; J. Ślaski. „Pamiętnik Literacki1993 z. 2.
M. Jarczyk, T. Ulewicz. „Ruch Literacki1993 nr 5.