BIO

Urodzony 22 maja 1909 we wsi Polna pod Grybowem (Nowosądeckie); syn Stanisława Czuchnowskiego, agronoma, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Kunegundy z Bałaszyńskich. Do szkoły średniej uczęszczał w Nowym Sączu. Debiutował w 1927 utworem prozą O krzyk wieku, opublikowanym w czasopiśmie młodzieży gimnazjalnej „Lot” (nr 1), którego był współredaktorem. Po zdaniu matury w 1928 w Gorlicach, zaczął studiować prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce przerwał studia, aby objąć po śmierci ojca gospodarstwo we wsi Łużna pod Gorlicami. W 1928-29 współpracował z pismem „Głos Narodu”, ogłaszając wiersze oraz liczne recenzje i artykuły literackie. W 1930-31 pracował jako reporter w redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w Krakowie. W 1931-33 był związany z grupą poetów Awangardy, skupionych wokół czasopisma „Linia”. W tym czasie zaczął rozwijać działalność polityczną po stronie radykalnego ruchu chłopskiego i robotniczego, za co był kilkakrotnie aresztowany. Uczestniczył w redagowaniu czasopism „Wieś – Jej Pieśń” (1934-35; tu też artykuły i noty pod pseudonimami: Józef Buczyna, Michał Srebrzak), „Nowa Wieś” (1935-36; tu też artykuły pod pseudonimami: Apolinary Świeć, Bazyli Tur, Franciszek Radus, Stanisława Jazówna, Szczepan Rawa), „Akcja Literacka” (1935). Współpracował z czasopismami „Lewar” (1934-35), „Lewy Tor” (1935), „Sygnały” (1937-39). Po wybuchu II wojny światowej, gdy próbował przedostać się na tereny zajęte przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, został 29 października 1939 aresztowany w czasie przeprawy przez rzekę San. Więziony we Lwowie, w Orle, Odessie, Charkowie, Moskwie i Wiatce, został następnie zesłany do obozów pracy i przebywał m.in. w Uchcie. Po zwolnieniu w grudniu 1941 wstąpił do Armii Polskiej. W kwietniu 1942 zachorował na tyfus plamisty i leczył się w Taszkencie. W sierpniu ewakuował się z Armią Polską na Bliski Wschód. W 1943 został przeniesiony do służby cywilnej; przebywając w Jerozolimie, współredagował dziennik „Gazeta Polska”, w którym publikował liczne wiersze, reportaże i artykuły. W 1944 zamieszkał na stałe w Londynie. Zarabiał na życie, pracując fizycznie w wielu zawodach. Równocześnie kontynuował twórczość literacką; wiersze, artykuły i szkice drukował w londyńskich czasopismach, m.in. w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (od 1944), „Nowej Polsce” (1944), „Orle Białym” (stale w 1950-56), „Tygodniu Polskim” (1964-67), a także w paryskiej „Kulturze” (od 1948). W 1956 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, w 1962 nagrodę im. T. Sułkowskiego. W 1966 nawiązał stałą współpracę z wydawanymi w Londynie czasopismami „Oficyna Poetów” oraz „Kronika” (1967-70; od 1967 był sekretarzem redakcji, a od maja 1969 redaktorem naczelnym pisma). W 1974 otrzymał nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Zmarł 9 stycznia 1991 w Londynie.

Works

1. Poranek goryczy. [Wiersze]. Poznań: Rolnicza Księgarnia Nakładowa 1930, 19 s.

2. Kobiety i konie. (Listy do Jana Artura Rimbaud). [Wiersze]. Poznań: Rolnicza Księgarnia Nakładowa 1931, 15 s.

3. Reporter róż. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literacko-Naukowe 1932, 28 s. Wyd. nast.: Wybór i wstęp: J. Kryszak. Warszawa: Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 1974, 29 s.

4. Tak. Poezje. Kraków: J. Gablankowski 1933, 78 s.

5. Nowa kultura. Szkic teoretyczny. Naprawa: Wieś – Jej Pieśń 1934, 38 s.

6. Trudny życiorys. Poemat wiejski. Po konfiskacie nakład drugi. Kraków: J. Gablankowski 1934, 92 s. Wyd. nast. wspólnie z poz. pt. Trudny życiorys; Powódź i śmierć. Poematy. Oprac.: J. Kryszak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 148 s.

7. Powódź i śmierć. [Poemat]. Kraków: [b. w.] 1936, 46 s. Wyd. nast. wspólnie z poz. pt. Trudny życiorys; Powódź i śmierć. Poematy. Oprac.: J. Kryszak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 148 s.

8. Cynk. Powieść. Kraków: [S. Seiden] 1937, 223 s. Wyd. nast. wspólnie z poz. pt. Cynk; Pieniądz. Wstęp: J. Kryszak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 279 s.

9. Arkusz poetycki 10. Warszawa: [b. w. 1938], 7 s.

Zawiera utwory z tomu poz. i inne wiersze.

10. Ksawera. Powieść. Fragmenty: Dziennik Ludowy 1938 nr 106, 109; „Kamena” 1938 nr 6, 1939 nr 6; „Nurt” 1938 nr 2; „Robotnik” 1938 nr 107; „Sygnały” 1938 nr 40; „Czarno na Białem” 1939 nr 12.

11. Pieniądz. Powieść. Kraków: Sirinks 1938, 267 s. Wyd. nast. wspólnie z poz. pt. Cynk; Pieniądz. Wstęp: J. Kryszak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 279 s.

12. Cofnięty czas. Pierwodruk pt. Listy z Bliskiego Wschodu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1944 nr 88 – 298 [z przerwami], 1945 nr 10, 12–14. Wyd. osobne Londyn: Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Polskie Biuro Wydawnicze „Światpol” 1945, 122 s.

Wspomnienia z pobytu w formacjach polskich na Bliskim Wschodzie.

13. Z ziemi włoskiej do Polski... [Wspomnienia]. Londyn: Biblioteka Walczącej Polski 1944, 24 s.

Przekłady

angielski

The Polish troops in Italy. London 1944.

14. Z Moskwy do... Moskwy. [Publicystyka]. Londyn: Biblioteka Walczącej Polski 1945, 31 s.

Dotyczy działalności Związku Patriotów Polskich.

15. Pożegnanie jeńca. [Wiersze z lat 1943-1945]. Newtown: Montgomeryshire Print. & Stationery Co. 1946, 46 s. Biblioteka Autorów Polskich.

Zawartość

Wiersze palestyńskie; Wiersze wojenne; Wiersze angielskie.

16. Pola minowe. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1951, 35 s.

17. Tyfus, teraz słowiki. Powieść. Londyn: Modern Writing 1951, 150 s.

18. Rozłupany przez perłę. [Wiersze]. Londyn: Koło SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] nr 11 (ŚW) 1952, 60 s.

19. Motyl i zakonnica. Poematy. Londyn: [Nakład autora] 1953, 39 s.

20. Dama w jedwabnym płaszczu deszczowym. Poematy. Londyn: Printed by N. Mac Neill 1954, 47 s.

21. Fiołki z Warszawy. Sztuka teatralna w 3 aktach. Londyn: [Nakład autora] 1954, 64 s.

22. Na wsi. [Poemat]. Wiadomości”, Londyn 1956 nr 52/53. Wyd. osobne Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1958, 51 s.

Datowane: Oxford 1953 – Stoneleigh 1955.

23. Pierścień i zamieć. Powieść. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1956, 245 s.

24. Poeta. W setną rocznicę zgonu A. Mickiewicza. [Poemat]. Londyn: Alma Book Co. 1956, 16 s.

25. Srebrna ostroga. Zbiór opowiadań. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1958, 175 s.

Tu 53 drobne opowiadania.

26. Angielska zima 1947. Poemat z szuflady. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1966, 32 s.

27. Czarna koronka. Powieść. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1966, 319 s.

28. Żal po czeremchach. Powieść fantastyczna. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1972, 181 s.

29. Poezje wybrane. Wybrał i posłowiem opatrzył J. Kryszak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 331 s.

Analyses and reviews

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989. (W. Ligęza).
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Maciejewski).

Ogólne

Książki

J. Kryszak: Poezja ziemi. Międzywojenna twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 231 s.

Artykuły

Listy z Bliskiego Wschodu Mariana Czuchnowskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1944 nr 88 [o losach M. Czuchnowskiego].
T. Terlecki: Czuchnowski laureatus. Wiadomości”, Londyn 1955 nr 4.
J. Kryszak: O pisarstwie Mariana Czuchnowskiego. „Regiony1975 nr 3.
H. Sośnicka: Twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego w latach 1930–1936. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne1977 z. 81.
S. Burkot: Syn pól niesforny i dziki.... Zdanie 1978 nr 4, przedruk w tegoż: Marchołt na Parnasie. Warszawa 1980.
A. Chłopek: O poetyckim debiucie Mariana Czuchnowskiego. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1978 nr 204.
T. Kłak: Poranek poezji. (O wczesnej liryce Mariana Czuchnowskiego). Poezja 1978 nr 7/8.
T. Kłak: Reporter róż. (O epice Mariana Czuchnowskiego). Miesięcznik Literacki 1978 nr 1, przedruk w tegoż: Reporter róż. Katowice 1978.
S. Barańczak: Klęska Mariana Czuchnowskiego. W tegoż: Etyka i poetyka. Paryż 1979.
S. Melkowski: Bezinteresowność jako forma uczestnictwa. Poezja 1980 nr 7.
J. Kryszak: Pęka codziennie nad nami granat dnia...” (O przedwojennej twórczości Mariana Czuchnowskiego); Dwa poematy wiejskie Mariana Czuchnowskiego (Geneza i tło); „Jeszcze się bronię, jeszcze zwyciężam...” (O powojennej twórczości Mariana Czuchnowskiego). W tegoż: Urojona perspektywa. Łódź 1981.
T. Kłak: Liryka i epika – Mariana Czuchnowskiego. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 1. Warszawa 1982.
J. Kryszak: Urzeczenie biologią i historią. (Rzecz o Marianie Czuchnowskim i Józefie Łobodowskim). W: Polska literatura emigracyjna. Lublin 1983*.
J. Kryszak: Obrazy natury. Literatura Ludowa 1984 nr 1.
J. Kryszak: Zdyszana mowa codzienności. (Konkret zwykłego dnia w poezji emigracyjnej). Znak 1984 nr 354/355 [dot. także poezji W. Iwaniuka].
P. Kuncewicz: Agonia i nadzieja (Literatura polska 1918-1986). Przegląd Tygodniowy 1987 nr 5.
J. Kryszak: Marian Czuchnowski: kronikarz emigracyjnej codzienności. Autograf 1988 nr 2.
• [J. Zieliński] J. Kowalski: Marian Daniel Czuchnowski. W tegoż: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin 1989*; toż wyd. 2 Lublin [1990].
K. Jakowska: Międzywojenna powieść perswazyjna. Warszawa 1992, passim.
J. Kryszak: Marian Czuchnowski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993.

Poranek goryczy

K. Czachowski: Narodziny poety. Kurier Literacko-Naukowy 1930 nr 21.
K. Czachowski: Polski Rimbaud. Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 1930 nr 5/6.
T. Kudliński. Zet 1932 nr 21 [dot. też: Kobiety i konie; Reporter róż].

Kobiety i konie

T. Kudliński. Zet 1932 nr 21 [dot. też: Poranek goryczy; Reporter róż].

Reporter róż

T. Kudliński. Zet 1932 nr 21 [dot. też: Kobiety i konie; Poranek goryczy].

Cynk

E. Breiter: Powieść i nowela. Wiadomości Literackie 1937 nr 43.
B. Dudziński: Powieść o więzieniu. Sygnały 1937 nr 32.

Pieniądz

B. Dudziński: Powieść o chłopach. Sygnały 1938 nr 44.