BIO

Urodzony 29 sierpnia 1887 w Mohylewie nad Dnieprem; syn Mariana Cywińskiego, lekarza wojskowego, i Julii z Gintowtów. Po ukończeniu w 1906 gimnazjum w rodzinnym mieście, podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1908 był członkiem związku Eleusis; na polecenie tej organizacji wyjeżdżał w czasie letnich wakacji na Śląsk i do Westfalii, gdzie wygłaszał odczyty dla ludności robotniczej. Debiutował w 1909 wierszami pt. Przyjdź !... i Topole, ogłoszonymi w „Łanie Młodzieży” (nr 1; wiersze podpisane S.C.); w tym samym piśmie opublikował artykuł pt. O Cyprianie Norwidzie słów kilka (nr 9-12). W 1910 ukończył studia i osiadłszy w Wilnie podjął pracę nauczyciela języka polskiego w miejscowych szkołach (w prywatnym gimnazjum męskim Winogradowa, rządowej szkole realnej, ośmioklasowej męskiej szkole handlowej). Był współtwórcą harcerstwa polskiego (1911), a potem jego działaczem. Jako krytyk literacki, historyk literatury i publicysta współpracował (używając też pseudonimów: A. Puch., A. Puchała, Julian Antoni Puchała, Wrzos) m.in. z pismami: „Słowo i Czyn” (1909-11), „Iskra” (1910-12), „Kurier Litewski” (1910-14; w 1910-12 stała rubryka pt. Teatr Polski). Po wybuchu I wojny światowej i zajęciu Wilna przez Niemców (1915) uczył w gimnazjach Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego: w gimnazjum męskim (które po 1919 przyjęło imię Zygmunta Augusta) oraz w gimnazjum żeńskim (po 1919 im. E. Orzeszkowej). Był jednym z założycieli i wykładowców na tzw. Kursach Naukowych kierowanych przez Adama Szelągowskiego. W 1919-22, w czasie okupacji Wilna przez wojska sowieckie, przebywał w Warszawie i kontynuował pracę w szkolnictwie, m.in. wespół z Zygmuntem Fedorowiczem zorganizował gimnazjum dla młodzieży wileńskiej przybyłej do stolicy (przy pomocy Kazimierza Kulwiecia i w gmachu jego szkoły). Jednocześnie kontynuował pracę publicystyczną, m.in. był stałym współpracownikiem tygodnika „Sprawa” (1919; także pod pseudonimami: Ant. Puchała, Antoni Puchała; m.in. artykuły publicystyczne w rubryce Szkodliwe komunały i przesądy). Powróciwszy do Wilna w 1922 podjął pracę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta oraz w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. W 1923 ożenił się ze Stanisławą Szemioth, nauczycielką. W 1924 na podstawie opracowania i edycji Wyboru poezji Cypriana Kamila Norwida otrzymał stopień doktorski na Uniwersytecie Stefana Batorego (USB). Habilitował się tamże w 1928, przedstawiając studium krytyczne o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego pt. Misterium genezyjskie o Polsce. Równocześnie został członkiem I Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, a w 1931 współpracownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Wyniki swoich badań naukowych, recenzje i artykuły dotyczące bieżących wydarzeń literackich oraz teksty publicystyczne ogłaszał (także pod pseudonimami: Antoni Puchała, Orthodoxus, Quidam, Vilnensis) m.in. na łamach: „Słowa” (1922-26), „Dziennika Wileńskiego” (1924-31), „Myśli Narodowej” (1925-35), „Tygodnika Wileńskiego” (1925), „Ruchu Literackiego” (1927-31), „Źródeł Mocy” (1927-29), „Gazety Warszawskiej” (1930-34). W 1931 przeszedł z powodu choroby na wcześniejszą emeryturę. Kontynuował badania literackie oraz działalność publicystyczną. Współpracował m.in. z „Ruchem Literackim” (1933-37), „Nową Książką” (1934-38; stała rubryka pt.Historia i teoria literatury), drukował na łamach „Prosto z Mostu” (1936-38) i „Słowa” (1936-38; także pod pseudonimami: Puchała, Quidam). W lutym 1938, po oskarżeniu o obrazę czci marszałka Józefa Piłsudskiego (którego to czynu dopatrzono się w jego recenzji książki Melchiora Wańkowicza COP – ognisko siły opublikowanej w „Dzienniku Wileńskim” z 30 stycznia), został pobity przez oficerów garnizonu wileńskiego, a następnie aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a potem w więzieniu na Mokotowie w Warszawie; równocześnie zawieszono go w obowiązkach docenta USB i przekazano jego sprawę do postępowania dyscyplinarnego. W kwietniu 1938 wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie został skazany na karę trzech lat więzienia zmniejszoną przez Sąd Apelacyjny (czerwiec 1938) do półtora roku. Po wniesieniu skargi kasacyjnej uzyskał czasowe zwolnienie za kaucją. W kwietniu 1939 Sąd Najwyższy podtrzymał poprzedni wyrok (niewykonany przed wybuchem wojny). W tych latach (także w więzieniu) zajmował się twórczością Johanna Wolfganga Goethego i zbieraniem materiałów do studium o Fauście, którego nie zdążył napisać. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu armii sowieckiej do Wilna, został we wrześniu 1939 aresztowany przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD) (zwolniony po dwóch tygodniach). Aresztowany ponownie w połowie października, był więziony kolejno w Białymstoku, Wilejce, Mińsku, Olszy, Kotłasie i Kirowie (dawnej Wiatce). Zmarł 30 marca 1941 w obozie w Kirowie.

Works

1. Romantyzm a mesjanizm. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1911/1914 t. 5 s. 238-315. Wyd. osobne Wilno 1914, 84 s.

2. Sienkiewicz. Dziennik Wileński 1916; odbitka Wilno 1916, 96 s.

3. Kartki z pamiętnika. (1914-1920). Wilno: Drukarnia „Dziennika Wileńskiego 1931, 111 s.

4. Symbolika „Wesela” [S. Wyspiańskiego]. Cz. 1-2. Myśl Narodowa 1931 nr 52 s. 287-289, nr 53 s. 303-305, nr 56 s. 334-336, nr 57 s. 351-353; odbitka Warszawa 1931, 56 s.

5. O gwiaździsty diament Norwida. [Studia]. Wilno: Nakład autora 1935, 83 s.

Zawartość

Zygmunt Wasilewski jako pisarz. Stosunek jego do Norwida w latach 1925-1930; Zmiana stanowiska Wasilewskiego względem Norwida. Błędy jego w zakresie bibliografii poety; Błędy rzeczowe Wasilewskiego; Mylnie odczytane teksty Norwida; „Wstępny obrazek” do „Poganki” Żmichowskiej; Katolicyzm Norwida. Salony warszawskie; Literatura i filozofia w latach 1840-1845 w Warszawie; Prasa tego czasu. Stosunek Norwida do niej; Czajkowski i Wężyk. Wpływ doby dziejowej na Norwida; Świat pojęć Norwida w latach 1840-1842; Chrześcijański motyw nieba i ziemi. Norwid a Kant; Wpływ Ziemięckiej; Norwid – a niemiecki idealizm. Barok, jako styl poety; Realizm Norwida; Wpływ myśli francuskiej; O metodach badań literackich, właściwych i niewłaściwych; Wartości Norwida i jego stanowisko w życiu polskim; Post-scriptum (O książce Wasilewskiego: „Norwid”).

6. Gwałt ortograficzny. Dziennik Wileński 1937; odbitka Wilno 1937, 82 s.

7. Na warsztacie literatury. (Galsworthy, Mauriac, Przesmycki, Kridl, Iwaszkiewicz, Parandowski, Segeń, Łukasiewicz). Dziennik Wileński 1937; odbitka Wilno 1937, 148 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Berenta „Żywe kamienie. Sprawa 1919 nr 28 s. 435-440, nr 29 s. 451-455.
Sto lat walki z Konradem Wallenrodem [A. Mickiewicza]. Źródła Mocy 1928 nr 4 s. 19-31 [dot. problemu zdrady].
Literatura a filozofia. Myśl Narodowa 1930 nr 1 s. 6-8, nr 2 s. 21-24 [wykład wstępny wygłoszony 22 X 1929 na rozpoczęcie kursu o „Podłożu myślowym twórczości Słowackiego” na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie].
O przekładach D.D. Bochana poezji polskiej na język rosyjski. Środy Literackie 1936 nr 3 s. 18-28.
Sprawa podziału dziejów literatury polskiej na okresy. (Przegląd prób dotychczasowych i pomysły). W: Prace historyczno-literackie. (Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego). Kraków 1936 s. 39-63.
Literatura w Wilnie i Wilno w literaturze. W: Wilno i Ziemia Wileńska. T. 2. Wilno 1937 s. 73-106.

Prace edytorskie

1. W. Syrokomla: Wybór poezji. Do druku przygotował, przypisami i posłowiem zaopatrzył S. Cywiński. T. 1-3. Wilno: Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego 1923, 368 + 345 + 334, VII s.
2. C.K. Norwid: Wybór poezji. Oprac. i wyd.: S. Cywiński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1924, LVI, 259 s. Biblioteka Narodowa I, 64.
Praca doktorska.
3. J. Słowacki: Samuel Zborowski. Przedmowa i oprac.: S. Cywiński. Wilno: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1928, CCXXXVIII, 216 s.
Przedmowa: pt. „Misterium genezyjskie o Polsce. Studium krytyczne”.

Analyses and reviews

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (E. Kondyjowska).

Ogólne

Książki

P. Siekanowicz: Praktyki dyktatury. Sprawa napadu na redakcję „Dziennika Wileńskiego” w 1938 r. Warszawa: Instytut Historyczny im. R. Dmowskiego 1993, 51 s. [o procesie S. Cywińskiego].
M. Wańkowicz: Odpowiadam „Cywińskim. Warszawa: Nakład autora 1938, 36 s. [dot. procesu S. Cywińskiego oskarżonego o obrazę czci marszałka J. Piłsudskiego].
M. Urbanek: Polska jest jak obwarzanek. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1988, 131 s. [o procesie S. Cywińskiego].

Artykuły

• (W.g.): Stanisława Cywińskiego 25-lecie pracy naukowej. Warszawski Dziennik Narodowy 1935 nr 214.
Wilnianin: Stanisław Cywiński. W: Straty kultury polskiej 1939-1944. T. 1. Glasgow 1945.
K. Górski: Stanisław Cywiński. Pamiętnik Literacki 1946 z. 1/2.
S. Mackiewicz: Profesorowie Kościałowski i Cywiński. Kierunki 1964 nr 12 [wspomnienie].
J. Starnawski: Z wileńskich archiwaliów Stanisława Pigonia. Ruch Literacki 1971 nr 4 [zawiera m.in. recenzje S. Pigonia dotyczące pracy doktorskiej i habilitacyjnej S. Cywińskiego].
M. Urbanek: „Polska jest jak obwarzanek...” „Zdanie1983 nr 7/8, sprostowane i uzupełnione: [K. Koźniewski] K.K.: Obwarzanek. „Tu i Teraz” 1983 nr 43, przedruk w M. Urbanek: Polska jest jak obwarzanek. Wrocław1988.
S. Stomma: Stanisław Cywiński. Tygodnik Powszechny 1987 nr 39, polemika [K. Koźniewski] K. Koź.: Echa wileńskie. „Polityka” 1987 nr 42, T. Jodełka-Burzecki: Przeciw dezinformacji. „Kierunki” 1987 nr 49 [o procesie S. Cywińskiego].
M. Buś: Uczeń i znawca. Stanisław Cywiński wobec Norwida. „Studia Norwidiana1994/1995.
A. Garlicki: Zemsta za kabotyna. „Polityka2007 nr 11 [o procesie S. Cywińskiego].

Symbolika „Wesela”

J. Birkenmajer. „Ruch Literacki1932 nr 9.
S. Szczutowski: Nad głębiami „Wesela. Przegląd Powszechny 1932 t. 196 nr 586.

O gwiaździsty diament Norwida

W. Arcimowicz. „Przegląd Powszechny1935 t. 207 nr 9.
M. Piechal. „Pion1935 nr 25.

C.K. Norwid: Wybór poezji

E. Kucharski. „Pamiętnik Literacki1924/1925.

J. Słowacki: Samuel Zborowski

J. Birkenmajer. „Pamiętnik Literacki1929.