BIO

Urodzona 7 stycznia 1929 w Poznaniu; córka Józefa Mazurka, zawodowego wojskowego, i Ludwiki z Łażewskich. Uczęszczała do Liceum im. K. Potockiej w Poznaniu, po czym od 1948 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie studiów pracowała dorywczo w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (1949-50) oraz w zespole poznańskim Instytutu Badań Literackich (IBL) przygotowującym serię poświęconą piśmiennictwu staropolskiemu Bibliografii literatury polskiej «Nowy Korbut». Po uzyskaniu w 1952 magisterium była zatrudniona w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, a następnie w Ośrodku Metodycznym (na stanowisku kierownika sekcji bibliotekarskiej). W 1955 wyszła za mąż za Andrzeja Chrząstowskiego, prawnika. Pierwszy artykuł pt. Biblioteki szkół zawodowych opublikowała w 1956 w książce zbiorowej Biblioteki województwa poznańskiego w latach 1945-1954 (Warszawa 1956 s. 108-115). W 1957 została członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W tymże roku zaczęła uczyć języka polskiego w poznańskich szkołach średnich, a od 1963 kierowała sekcją języka polskiego w Ośrodku Metodycznym (do 1970). Była inicjatorką i redaktorką wydanego w 1969 zbiorowego tomu szkiców pt. Pomoce naukowe w pracy polonisty, który uważa za swój właściwy debiut (tu m.in. autorstwo rozdziału pt. Pomoce naukowe na lekcjach poświęconych syntezie historycznoliterackiej). Od 1970 pracowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, początkowo na stanowisku starszego asystenta (do 1973), a potem wykładowcy. W 1970 rozpoczęła też czynną działalność w Komitecie Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W 1975 doktoryzowała się w IBL, przedstawiając pracę Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki (promotor prof. Kazimierz Bartoszyński) i w tymże roku objęła stanowisko adiunkta na UAM. Artykuły, głównie z zakresu teorii dydaktyki literatury i literatury współczesnej, publikowała m.in. w „Polonistyce” (od 1973) i „Nurcie” (1977-81). W 1980 została członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; w 1981 uczestniczyła m.in. w organizowaniu negocjacji Związku z Ministerstwem Oświaty i Wychowania w sprawie reformy programowej oświaty. W 1981 weszła w skład Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza; w 1977-89 była prezesem oddziału w Poznaniu. Od 1984 brała udział w działaniach konspiracyjnych struktur Solidarności, m.in. w przygotowaniu i redagowaniu wydawanych poza cenzurą materiałów pomocniczych dla nauczycieli języka polskiego pt. Glosariusz (2. Od starożytności, 1986; 3. Od klasycyzmu, 1987; 5. Do współczesności, 1989; tu artykuły pod pseudonimem Bogumiła Mrówa). W 1986 na podstawie pracy Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej uzyskała habilitację i została docentem na UAM. W tymże roku rozpoczęła wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (do 1989); zajmowała się m.in. badaniem motywów religijnych w literaturze, poezją kapłańską i związaną z Biblią stylizacją gatunkową. Kontynuowała współpracę z „Polonistyką”, zamieszczała nadto artykuły i recenzje m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (1987-93). Była członkiem Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej (ROAD); w 1991 wstąpiła do Unii Demokratycznej. W 1990-93 (i ponownie od 1997) była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej i kierownikiem Komisji do Spraw Dydaktyki Szkolnej. W 1991 otrzymała tytuł profesora. W tymże roku została redaktorem naczelnym „Polonistyki”; publikowała tu artykuły i recenzje (podpisana pseudonimami: B.M.; (B.M.)). Współpracowała z Biurem do Spraw Reformy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, brała m.in. udział w pracach zespołu przygotowującego Podstawę programową z języka polskiego (1991-92); w 1992 weszła w skład Rady Kształcenia Nauczycieli. W latach dziewięćdziesiątych założyła na UAM Pracownię Innowacji Dydaktycznych i kierowała nią do przejścia na emeryturę w 2000. W 1991-2000 współpracowała z Fundacją Romano Guardiniego w Berlinie; w 1998-2000 była członkiem prezydium Guardini Stiftung. W 1997 weszła też w skład Stowarzyszenia na Rzecz Reformy Szkolnej. W 1999-2001 należała do Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W 2000 zakończyła pracę w Komitecie Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz w Zarządzie Głównym Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Była współautorką programu Verba Sacra (obchodów Roku Jubileuszowego 2000) realizowanego w Poznaniu oraz innych miastach Polski. W 2000 otrzymała doktorat honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Opracowała koncepcję wydawanego od 2002 cyklu podręczników do nauki języka polskiego w szkole średniej pt. Skarbiec języka, literatury, sztuki, który także redagowała; wchodziła też w skład zespołów autorskich poszczególnych podręczników z tego cyklu. Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za działalność w Fundacji Romano Guardiniego (2003). Mieszka w Poznaniu.

Works

1. Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej. [Współautorka:] S. Wysłouch. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974, 431 s. Wyd. nast. zmienione i rozszerzone pt. Poetyka stosowana tamże 1978, 579 s., wyd. 2 [!] zmienione 1987, 623 s., wyd. 3 zmienione pt. Poetyka stosowana tamże [2000].

W wyd. 3 dwa pierwsze rozdziały pt. Metodologia, teoria i interpretacja; Literackość zagrożona? – pominięty ostatni rozdział pt. Postulaty metodyczne.

Zawartość

Przedmowa. – O problemach nie tylko teoretycznych; Cechy swoiste literatury; Stylistyka; Wybrane zagadnienie wersyfikacji; Liryka; Epika; Dramat; Postulaty metodyczne.

2. Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 315 s.

Nagrody

Rozprawa doktorska wyróżniona w 1979 I nagrodą w konkursie naukowym IV Biennale Sztuki dla Dziecka oraz nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (III stopnia).

Zawartość

Koncepcje, programy, postulaty; Proces komunikacji literackiej w szkole; Modele edukacji literackiej w liceum; Kształtowanie pojęć w liceum; Antynomie dydaktyki zracjonalizowanej; Gra wyobraźni czy logika wnioskowania?; Autonomia sztuki poetyckiej a jej funkcje społeczne; Szkolne uwarunkowania odbioru. – Aneks: O badaniach słów kilka; Testy – sprawdziany, wyniki ilościowe.

3. Poezje Czesława Miłosza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1982, 191 s. Biblioteka Analiz Literackich. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione i poszerzone tamże 1993, wyd. 3 tamże 1998.

Zawartość

Od autorki. – O Miłoszu: „Przynależę do gospodarstwa polskiej literatury”; „Nie zazdroszczę krytykom”; „Ćwiczyłem siebie – Jedynego ...”; „Istnieje błyszczący punkt ...”; „Język jest moją miarą”; „Być z Miłoszem”. – Interpretacje: „Nie tak” – Poezja jako akt moralny; „Nie więcej” – Rzemieślnik czy artysta?; „Piosenka o porcelanie” – Zaduma nad historią; „Ars poetica?” – Irracjonalne źródła poezji; „Piosenka o końcu świata” – Apokalipsę trzeba przyjąć; „Campo di Fiori” – Tkanina historii; „Świat (poema naiwne)” – Poezja triumfalna; „Oeconomia divina” – Groźba chaosu; „Moja wierna mowo” – Ojczyzna emigranta. – Materiały: Kalendarium; Głosy krytyki.

4. Kształcenie literackie w klasie 7. Przewodnik metodyczny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1984, 111 s.

5. Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987, 432 s.

Praca habilitacyjna.

Nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną w 1989.

Zawartość

I. Z teorii literatury: 1. Lektura w szkole; 2. Uczeń – odbiorca; 3. Proces kształcenia. – II. W stronę praktyki: 1. Prawda i „zmyślenie” literackie. 2. Wielogłosowość i wieloznaczność literatury; 3. Bariera muz – język utworów literackich; 4. Od wierszyka do wiersza; 5. O gatunkach i rodzajach literackich. – Zakończenie.

6. Starożytność – oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy 1 szkoły średniej. [Autorzy:] M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J. T. Pokrzywniak. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987, 511 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1988, wyd. 3 1989, wyd. 4 1990, wyd. 5 1991, wyd. 6 zmienione 1992, wyd. 7 1993, wyd. 8 1994, wyd. 9 1995, wyd. 10 1996, wyd. 11 1997, wyd. 12 1998, wyd. 13 1999, wyd. 14 [2000].

B. Chrząstkowska jest autorką koncepcji podręcznika i obudowy metodycznej całości oraz rozdziału pt. „Świat starożytny”, s. 18–24;.

7. Literatura współczesna. [Autorzy:] B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch. Poznań: Nakom 1992, 382 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione tamże 1993, tamże: wyd. 3 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

Podręcznik dla klas maturalnych. B. Chrząstkowska jest autorką rozdziałów: „Poezja” s. 85–207, „Z pogranicza literatury i dokumentu” s. 260–316, „Esej filozoficzny” s. 359–379; opracowała także pytania kontrolne i ćwiczenia lekturowe do całego podręcznika.

8. Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii. Poznań: W drodze 1992, 312 s.

Zawartość

Od Autorki. – Wstęp – od znaków widzialnych do przestrzeni duchowej. – I. Świadectwa obecności: W sytuacji zagrożenia; Procesja; Msza święta; Komunia święta; Pamiątka; Przeżycia pierwsze i ostatnie. – II. Między Sacrum a profanum: Różne funkcje symbolu; Profanacja – krytyka i lęk; Sakralizacja świata; Dramatyzacja świata; Wątpliwości, polemiki, bluźnierstwa; Zakończenie – od widowiska do modlitwy. – III. Wybór wierszy.

9. W klasie maturalnej. Książka nauczyciela – polonisty. [Autorzy:] B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch. Poznań: Nakom 1999, 224 s.

10. Uczę się sam. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum. Język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Oprac.: B. Chrząstowska, [treści językowe:] T. Mika. Poznań: Nakom 2002, 44 s.

11. Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wskazówki metodyczne, książka nauczyciela. [Autorzy:] B. Chrząstowska, K. Koc, P. Nowak. Poznań: Nakom 2004, 104 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Potrzeba kształcenia świadomości teoretycznoliterackiej nauczyciela polonisty. W: Metodyka kształcenia nauczycieli. Poznań 1974 s. 25-46.
Teoria literatury zaniedbane ogniwo w procesie nauczania. W: Nowoczesne tendencje w dydaktyce literatury i języka polskiego. Rzeszów 1974 s. 271-300.
Poprawka z polskiego. Teksty 1976 nr 6 s. 101-119.
Polonistyka szkolna w procesie komunikacji literackiej. Pamiętnik Literacki 1977 z. 3 s. 113-146, przedruk w: Edukacja literacka w szkole. Cz. I. Teoretyczne problemy szkolnej komunikacji literackiej. Wrocław 1986 s. 55-83.
Autor – dzieło – poetyka. (Problemy interpretacji w szkole). W: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Wrocław 1979 s. 205-231, przedruk w: Edukacja literacka w szkole. Cz. II. Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnej interpretacji tekstów literackich oraz zagadnienia procesu historycznoliterackiego. Wrocław 1988 s. 60-83.
Szkolny przymus lektury – ograniczenia i szanse. W: Sztuka i dorastanie dziecka. Warszawa 1981 s. 147-163.
Kształcenie literackie. W: Nauczanie języka polskiego w klasie 4. Warszawa 1983 s. 154-288, wyd. 2 1989.
Pojąć metaforę... Cz. 1-2. Polonistyka 1983 nr 3 s. 179–189, nr 4 s. 267–276.
Kłopot z cieniem. W Drodze 1985 nr 11/12 s. 70-84 [na temat Biblii w literaturze].
Przestrzeganie i granice historii literatury w klasie pierwszej liceum. Polonistyka 1986 nr 5 s. 331-344.
O grotesce „Akademii pana Kleksa” [J. Brzechwy] w literaturze i filmie. Polonistyka 1987 nr 2 s. 92-103.
Výskum školskey recepcie poézie. [Przeł.] P. Winczer. W: Čitatel'ska recepcia literatury. Bratislava 1987 s. 222-263.
Czy dzieci lepiej czytają poezję? O realizację reformy. W: Efektywność kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej i jej uwarunkowania. Warszawa 1988 s. 52-80.
O rozumieniu utworów literackich (przez dzieci i młodzież). W: Edukacja literacka w szkole. Cz. III. Teoretyczne i praktyczne problemy odbioru literatury. Wrocław 1989 s. 195-208.
Przekład wiedzy o literaturze na język dziecka. W: Obszary spotkań dziecka i dorosłego. Warszawa, Poznań 1989 s. 195-208.
Pytanie o szkołę: więzy czy więzi społeczne? [Współautorki:] A. Lipczyńska, G. Ziółkowska. Przegląd Powszechny 1989 nr 9 s. 269–293.
Paradoksy obecności Biblii w literaturze współczesnej. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 72-91 [w twórczości E. Stachury i G. Herlinga-Grudzińskiego].
Rzucone w żywioł ku Tobie. O poezji Joanny Kulmowej. W Drodze 1993 nr 12 s. 66-72.
A jednak poezja kapłańska. W Drodze 1994 nr 2 s. 86-95.
Dwie tradycje w psalmach Joanny Kulmowej. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin 1994 s. 57-70 [dot.: J. Kulmowa: Suplement mój].
O sztuce edukacji polonistycznej; Sens reformy; Szukanie sposobu na poezję. W: Kompetencje szkolnego polonisty. [T. 1]. Warszawa 1995 s. 7-26; 32-41; 187-197.
Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 105-123.
Nie mów językiem Kanaanu. O świadomości literackiej księży poetów. Przegląd Powszechny 1997 nr 4 s. 58-68.
Psalmów obcowanie w polskiej poezji współczesnej. „Roczniki Humanistyczne1997 z. 1 s. 223-244, przekł.: niemiecki: Psalmenumgang in der zeitgenossischen polnischen Dichtung. „Trigon. Kunst, Wissenschaft und Glaube Dialog”, Berlin 1996 nr 5 s. 170-189.
Wierzę wierszem. O poezji kapłańskiej. W: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Lublin 1997 s. 217-302.
Jakiej reformy kształcenia językowego potrzebuje szkoła? [Współautor:] T. Patrzałek. W: Edukacja językowa Polaków. Kraków 1998 s. 55-70.
Czy uniwersytet może pomóc szkole?W Drodze1999 nr 9 s. 18-28.
O reformie – niepokornie. Znak 1999 nr 3 s. 36-48.
W świecie „dzikich dzieci. W: Z uczniem pośrodku. Kraków 1999 s. 192-207 [o poezji K. Siwczyka].
Czego Jaś się nie nauczy... W: Uczeń i nowa humanistyka. Poznań 2000 s. 72-91.
Literatura w gimnazjum, literatura w liceum. W: Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacyjnych. Gdańsk 2000 s. 59-77.
Polonistyka czy humanistyka. W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa 2000 s. 110-130.
Co „mierzyć”? O potrzebie badania odbioru symbolicznego. W: Kłopotliwy problem – badanie polonistycznych osiągnięć uczniów. Kraków 2001 s. 8-23.
Poezja myśli i wiary. O twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. W: Jan Paweł II – człowiek i dzieło. Poznań 2001 s. 113-133.
Znaki tradycji we współczesnej plastyce. W: Obcowanie z wolnością. T. 2. Poznań, Berlin 2001 s. 113-122.
Świat starożytny. W: Skarbiec języka, literatury, sztuki. Podręcznik do klas I-III liceum ogólnokształcącego i profilowanego, zakres podstawowy i rozszerzony. Poznań 2002 s. 11-38.
Dichtung von Gedanken und Glauben. Von dichterischen Schaffen Karol Wojtyłas. W: Die Weltals ganze denken. Berlin 2003 s. 115-133.
Poeci o Papieżu-Poecie. W: „Bo piękno na to jest by zachwycało”. Jan Paweł II w kulturze polskiej. Poznań [2003] s. 67–85.
Wartości odkrywane, narzucane i postulowane w szkolnej edukacji polonistycznej. W: Polonistyka w przebudowie. T. 2. Kraków 2005 s. 306-322.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Pomoce naukowe w pracy polonisty. Zbiór artykułów metodycznych pod red. B. Chrząstowskiej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1969, 239 s.
Tom opracowany jako pokłosie Wystawy Postępu Pedagogicznego zorganizowanej w Poznaniu w 1966.
2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Założenia – oceny – postulaty. Praca zbiorowa pod red.: B. Chrząstowskiej i T. Kostkiewiczowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1980, 247 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione tamże 1988, 287 s.
Zawiera m.in. artykuły B. Chrząstkowskiej: O interpretacjach porównawczych, s. 120–147; Najciekawsze interpretacje porównawcze, s. 186–218.
3. Nauczanie języka polskiego w klasie 5. Pod red.: B. Chrząstowskiej i E. Polańskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985, 336 s.
B. Chrząstkowska jest redaktorem działu pt. „Kształcenie literackie i kulturalne” oraz autorką dwóch zamieszczonych w nim rozdziałów: Propedeutyka lektury, s. 144–160, Jak wprowadzać dzieci w świat poezji, s. 161–226.
4. Literatura współczesna „źle obecna” w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych. Oprac.: B. Chrząstowska. Przy wyborze tekstów i ich red. współpracowali A. Kłak [i in.]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 336 s.
5. Niespokojni nadzieją. Listy młodzieży do Ojca Świętego Jana Pawła II. Oprac.: B. Chrząstowska. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1991, 160 s.
6. Podręczniki w szkole średniej. Wczoraj – dziś – jutro. Praca zbiorowa pod red. [i z przedmową:] B. Chrząstowskiej. Poznań: Nakom 1991, 311 s.
7. M. Twain: Pamiętniki Adama i Ewy. [Przeł.] T. Truszkowska. Oprac.: B. Chrząstowska. Wrocław, Kraków: [Ossolineum] 1993, 74 s.
8. Obcowanie z wolnością. Dialogi literackie polsko-niemieckie. Poznań, Berlin: Nakom 1994–2001.

[T. 1]. Pod red. B. Chrząstowskiej i H.D. Zimmermanna. 1994, 213 s.

Wersja niemiecka: Umgang mit Freiheit. Literarischer dialog mit Polen. [Wyd.:] B. Chrząstowska, H.D. Zimmermann. [Przeł.] J. Retz. Berlin: Dreieck Verlag 1994, 250 s.

[T.] 2. Pod red. B. Chrząstowskiej. 2001, 331 s.

Materiały z polsko-niemieckich kolokwiów; tekst częściowo w języku niemieckim.
9. Kompetencje szkolnego polonisty. Pod red. B. Chrząstowskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995–1997.

[T. 1]. Szkice i artykuły z metodyki. 1995, 285 s.

[T.] 2. Szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996. 1997, 232 s.

10. Zjazd Polonistów 1995. (Zagadnienia edukacyjne). Materiały pod red. B. Chrząstowskiej i Z. Urygi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1995, 171 s.
Referaty na zjazd pt. „Wiedza o kulturze i edukacja” zorganizowany 22-25 maja 1995 w Warszawie.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1993.

Wywiady

• „Sztuka ma w sobie siłę i moc...” Rozm. B. Smoła. „Nowa Polszczyzna 2000 nr 4.

Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej

A. Jelec, W. Wielopolski. „Pamiętnik Literacki1975 z. 4.
L. Ludorowski. „Dydaktyka Literacka1976 s. 113-128.

Teoria literatury w szkole

T. Słowikowska: Nowy model edukacji literackiej. Opole 1979 nr 10.
W. Dynak: Demon poetyki znów na szkolnej scenie. Teksty 1980 nr 4.
J. Majda. „Ruch Literacki1980 nr 4.

Poezje Czesława Miłosza

Z. Bąk: Miłosz przybliżony szkole. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1983 nr 3/4.

Starożytność – oświecenie

B. Wierzbicka: Podręcznik dla ucznia i pomoc dla nauczyciela. Polonistyka 1988 nr 6.

Literatura współczesna

R. Arasimowicz: Z podziwem i krytycznie. Polonistyka 1992 nr 10.
M. Baranowska: Odplamiacze – podręczniki i niepodległość. Res Publica Nowa 1992 nr 3.
A. Legeżyńska: Jaś i Małgosia w rezerwacie, czyli kto się boi „Literatury współczesnej”?Tygodnik Powszechny1992 nr 45.
J. Pieszczachowicz: Obszar na wpół pustynny. „Literatura współczesna” okrojona. Polityka 1992 nr 42.
J. Walc: MEN da dzieciom... Życie Warszawy 1992 nr 237, polemika: S. Wysłouch: Manipulacje z podręcznikiem. „Gazeta Wyborcza” 1992 nr 241, B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch: Zła wola. „Życie Warszawy” 1992 nr 256, K. Jakowska: W obronie podręcznika. „Życie Warszawy” 1992 nr 253, J. Walc: Panie doprawdy nie wiedzą co same piszą. „Życie Warszawy” 1992 nr 257; nawiązanie: I. Wit-Kossowska: Dzieje bubla. „Życie Warszawy” 1992 nr 238, polemika: Ze środowisk nauczycielskich – fragmenty listów i oświadczeń. „Polonistyka” 1993 nr 5.
S. Bortnowski: Kto w podręcznikach, kto na indeksie?Polonistyka1993 nr 5.
B. Chrząstowska: Humanistyka szkolna w potrzasku. Spory. „Dekada Literacka 1993 nr 2 [odpowiedź na głosy krytyczne wobec podręcznika], polemika: R. Matuszewski: Nie staję do konkurencji. Polemika. „Dekada Literacka” 1993 nr 6.
T. Patrzałek: Książka na ławkę szkolną. Polonistyka 1993 nr 5.
K. Stróżyński: Podręcznik: cel, pal. Czas Kultury 1993 nr 1.
J. Ambroszko: Cenię ten podręcznik. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4.

Literatura współczesna „źle obecna” w szkole

A.S. Kowalczyk: Nowa lista obecności. Tygodnik Powszechny 1991 nr 29, polemika: M. Stala: Nowa lista czy stare myślenie. „Tygodnik Powszechny” 1991 nr 33.
W. Lewandowski: Pospieszna łatwizna. Res Publica 1991 nr 11/12.
A. Pilch. „Ruch Literacki1991 nr 4.
J. Wróbel. „Dekada Literacka1991 nr 15.